• สุวิริโย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : Suwiriyo@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-28
  • จำนวนเรื่อง : 2117
  • จำนวนผู้ชม : 3351345
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1207 คน
พระครูสุวีราจารคุณ (พิริยะ สว่างสุข)
วัดเขาหมาแหงน ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โทร 0-626-212-919
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/19
วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2553
Posted by สุวิริโย , ผู้อ่าน : 2850 , 19:00:15 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

อันตัวกูชื่อว่าพระยาตาก

ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา

ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา

แด่ศาสนาสมณะพุทธโคดม

ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี

สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม

เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม

ถวายบังคมแทบบาทพระศาสดา

คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า

ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา

พระพุทธศาสน์อยู่ยงคู่องค์กษัตรา

พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน

 

พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถือเป็นบูรพกษัตริย์ ที่ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับพระพุทธศาสนา ดังบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ที่ได้กล่าวยกย่องเทิดทูนพระพุทธศาสนาเหนือสิ่งอื่นใด ทรงเอาพระธรรมนำหน้าในการดูแลปกครองไพร่ฟ้าประชาราช พระองค์จึงทรงสามารถกอบบ้านกู้เมืองได้สำเร็จ ทำให้ไทยเป็นไทยมาได้จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยของเราแม้เคยมีระบอบการปกครองในระบอบสมบูรณยาสิทธิ์ราช อันมีพระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจเด็จขาดเป็นใหญ่ในการปกครอง แต่ด้วยสาเหตุที่บูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ผ่านมา ทรงเป็นผู้ดำรงมั่นไว้ซึ่งการประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ทำให้ประเทศไทยมีความสงบสันติสุข แม้มีปัญหาก็สามารถผ่านพ้นมาได้ด้วยอานุภาพแห่งคุณของพระธรรม การแผ่อำนาจอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจชาติตะวันตก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบอบการปกครองของประเทศไทย ซึ่งเป็นการรับเอาระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยเป็นระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

พระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่คู่กันกันมาเป็นเวลาช้านาน พระมหากษัตริย์เป็นองค์ศาสนูปถัมภกที่ให้การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมา จะเห็นได้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 4 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชเป็นพระภิกษุเป็นระยะเวลา 25 พรรษา ทรงสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ทรงมีความรู้แตกฉานในภาษาบาลี ในวันพระใหญ่ทรงรักษาศีลอุโบสถเป็นนิจ 

 

ครั้นมาในสมัยรัชการที่ 5 ก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จไปประพาสยุโรปก็ได้มีพระราชดำรัสให้คำมั่นสัญญาที่แสดงให้เป็นความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง

   

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

"ข้าพเจ้าย่อมรู้สึกว่า เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งคู่กับพระราชอาณาจักร ให้ดำเนินไปในทางวัฒนาถาวรพร้อมกันทั้งสองฝ่าย"

"ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนเฉพาะหน้าพระสงฆ์เถรานุเถระทั้งหลาย อันประชุมอยู่ ณ ที่ว่านั้น การที่ข้าพเจ้าคิดจะไปประเทศยุโรป ณ ครั้งนี้ ด้วยข้าพเจ้ามุ่งต่อความดีแห่งพระราชอาณาจักรและด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าด้วย เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าตั้งใจจะรักษาตนให้สมควรแก่ที่เป็นเจ้าของประชาชนชาวสยามทั้งปวง จะรักษาเกียรติยศแห่งพระราชอาณาจักรอันเป็นเอกราชนครนี้ จนสุดกำลังที่ข้าพเจ้าจะป้องก้นได้ "และเพื่อจะให้เป็นเครื่องเตือนใจตัวข้าพเจ้า และเป็นเครื่องเย็นใจแห่งผู้ซึ่งมีความรักใคร่มุ่งหมายความดีต่อข้าพเจ้า ปราศจากวิตกกังวลใจด้วยความประพฤติรักษาของข้าพเจ้า ๆ จึงขอสมาทานข้อทั้งหลายที่จะกล่าวต่อไปนี้”

๑. ข้าพเจ้าจะไม่มีจิตยินดีน้อมไปในศาสดาอื่น นอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมอันพระองค์ได้ตรัสรู้ชอบดีแล้ว กับทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่ อันได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเป็นอันขาด จนตราบกว่าสิ้นชีวิต

๒. การที่ข้าพเจ้าไปครั้งนี้ แม้ว่าจะช้านานเท่าใดก็ดี ข้าพเจ้าจะไม่ร่วมประเวณีด้วยสตรีใดจนกลับเข้ามาถึงในพระราชอาณาเขต

๓. ถึงแม้ว่าจะไปในประเทศซึ่งเขาถือกันว่า การให้สุราเมรัยไม่รับเป็นการเสียกิริยาอันดีฤาเพื่อป้องกันโรคภัยอันเปลี่ยนอากาศเป็นต้น ข้าพเจ้าจะไม่เสพสุราเมรัยให้มึนเมาเสียสติ ฤาแม้แต่มีกายวิกลเกินปรกติเป็นอันขาด

คำปฏิญาณสมาทานสามประการนี้ ข้าพเจ้าได้ทำไว้เฉพาะหน้าพระสงฆ์เถรานุเถระ อันได้มาประชุมในการพระราชพิธีศรีสัจจปานกาล แห่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ และที่ปรึกษาของผู้สำเร็จราชการ ณ พระที่นั่งไพศาล ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๒๑ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๕ พระพุทธศาสนายุกาล ๒๔๓๙ พรรษา เป็นวันที่ ๑๐๓๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน"

 

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งทรงผนวชในปี พ.ศ. 2499

มาถึงรัชสมัยปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งทรงครองราชย์ พระองค์ได้มีปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” หลังจากทรงขึ้นครองราชย์พระองค์ทรงมีพระจริยาวัตรตามพระราชดำรัสในปฐมบรมราชโองการมิได้ผิดเพี้ยน โครงการในพระราชดำรินับพันโครงการ พระราชดำรัสที่ทรงรับสั่งเนื่องในวโรกาสต่างๆก็เต็มเปี่ยมด้วยสาระอันเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่ปฏิบัติตาม ทุกถ้อยคำแห่งพระราชดำรัสล้วนประกอบด้วยธรรมอันอุดม

มองข้างบนคือสถาบันสูงแล้วหันกลับมามองข้างล่างลงมาจะพบความเป็นจริงหลายประการที่เกิดขึ้นในสังคมไทย การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 คือการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ล่วงระยะเวลามา 78 ปี ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปฏิวัติอุตสาหกรรม การค้าเสรีนิยม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในทางวัตถุถือว่ามีความเจริญก้าวหน้าไปมาก แต่ศีลธรรมของคนในสังคมกลับเสื่อมถอย ความขัดแย้งทางการเมืองก็มีความรุนแรง ทั่งที่การเลื่อนไหวของข่าวสารข้อมูลในยุคปัจจุบันรวดเร็วมาก แต่คนจำนวนไม่น้อยในสังคมกลับยังไม่เท่าทันข่าวสารข้อมูล เนื่องจากความบีปรัดทางเศรษฐกิจ และภาวการณ์แข่งขันทางการตลาดที่มีการแข่งขันสูง คนรับสื่อจำนวนมากจดจ่ออยู่กับสื่อบันเทิง  จนละเลยที่จะรับข่าวเหตุบ้านการเมืองที่สำคัญ ทำให้ประชาชนยังขาดวิจารณญาณในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล อันเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ประชาชนกลายเป็นเหยื่อทางการเมือง

 

แทนที่ประชาชนจะใช้การเมืองเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนของตน กลับถูกนักการเมืองทุจริตอาศัยเป็นเครื่องมือในการปีนป่ายสู่อำนาจ การใช้เงินซื้อเสียงในการเลือกตั้ง การใช้สื่อในการครอบงำประชาชนให้หลงผิดเห็นดีเป็นชั่ว เห็นชั่วเป็นดี มองนักโทษหนีคุกที่เป็นเศรษฐีว่าเป็นวีระบุรุษทางการเมือง PTV เป็นสื่อที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ในการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการหลอกลวงประชาชน เป็นช่อง TV เถื่อนที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรม ยังไม่นับรวมถึงสถานีวิทยุชุมชนและเว็บไซต์ต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบิดเบือนข้อมูล การรับรู้ข่าวสารที่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงของประชาชน ทำให้นักการเมืองทุจริตคอรัปชั่นสามารถก้าวขึ้นสู่อำนาจได้ไม่ยาก พอจะถูกศาลตัดสินจำคุกก็หนีไปอยู่ต่างประเทศ อย่างเช่น ทักษิณ ชินวัตร ที่หนีอยู่หลายประเทศ “กำนันเป๊าะ” และ “วัฒนา อัศวเหม” ซึ่งมีบ่อนคาสิโนอยู่ในเขมร เมื่อถูกศาลตัดสินลงโทษก็หนีไปอยู่ที่นั่น

นักการเมืองคอรัปชั่น(ไม่รวมนักการเมืองที่ดี)ส่วนใหญ่มักจะมีวงจรชีวิตวงจรธุรกิจที่ผิดกฎหมาย คือนอกจากจะใช้อำนาจรัฐในการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนแล้ว ยังมีนักการเมืองจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันสถานบันเทิงที่ไม่ถูกกฎหมาย วงจรผิดกฎหมายเหล่านี้มีเงินหมุนเวียนมหาศาล มีมาพอที่จะนำมาต่อยอดความเลวของกลุ่มนักการเมืองดังกล่าว กรณีนี้เห็นได้ชัดว่า “นักการเมืองคอรัปชั่นนอกจากจะทำลายสังคมโดยทางอ้อมแล้ว ยังทำลายสังคมในทางตรงด้วย” ในวงจรอุบาทเหล่านี้มีทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ปัญหาการเมืองจึงส่งผลโดยตรงกับปัญหาสังคม

ที่ผ่านมา 78 ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นักการเมืองที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจำนวนหลายท่านมีความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริต แต่สังคมไทยกลับถูกฉุดรั้งไม่ให้เจริญก้าวหน้าด้วยนักการเมืองเลวอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งตั้งหน้าตั้งตากันทุจริตคอรัปชั่น คำปราศรัยของ พล.อ.ชวลิต ที่บอกบนเวทีเสื้อแดงว่า นายกฯไทยที่เป็นคนดีก็มีอยู่หลายคน แต่สังคมไทยกลับเป็นประเทศด้อยพัฒนาเพราะระบบการเมืองไม่ดี

หากจะเป็นไปตามคำกล่าวนี้ของ พ.อ.ชวลิต มิใช่ระบบไม่ดีอย่างเดียว แต่เป็นเพราะนักการเมืองเลวด้วย ผู้กุมอำนาจรัฐสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ หากฝ่ายนักการเมืองที่ดีมีอำนาจฝ่ายบริหารก็พยายามสร้างกติกาที่เป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ในทางตรงกันข้ามหากนักการเมืองเลวมีอำนาจในฝ่ายบริหารก็พยายามสร้างกติกาที่เปิดโอกาสให้ตนเองและพวกโกงได้

ระบอบอำมาตย์ที่”ทักษิณ”และกลุ่มแกนนำคนเสื้อแดงกล่าวถึงคือประธานองค์มนตรี ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าแต่ตั้งตามพระราชอัธยาศัยส่วนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมคนดีที่เป็นคนเก่งมีความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริต ทักษิณและพวกเป็นกลุ่มคนประเภทไหน ? สิ่งที่พวกเขาคิดจะล้มล้างคืออะไร ?


อ้างอิง

http://www.numtan.com/nineboard/view.php?id=1358

http://www.oknation.net/blog/19/2007/10/23/entry-1

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ชายแม้น วันที่ : 22/03/2010 เวลา : 02.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/changman

พระองค์ทรงครองทศพิธราชธรรม

แต่นักการโดยส่วนมากแค่ศีลห้าก็ยังไม่มี
เอาแค่มุสาวาท ในสภามีให้เกลื่อน

ขอบคุณครับสำหรับบทความ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Pornsuri วันที่ : 21/03/2010 เวลา : 21.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pornsuri
http://twitter.com/pornsuri

มนัสการ

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ฉันท์ชนก วันที่ : 21/03/2010 เวลา : 19.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/juab77
oe!l

ในยามบ้านเมืองเกิดวิกฤติ ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนไปอยู่เมืองนอก

ปล.เอามาจากกาตูน ชัย ราชวัตร

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พิทบูลไปซื้อของร้านค้า

วัดชุมแสง ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร

View All
<< มีนาคม 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณสนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรในบล็อกนี้?
หลักธรรมและข่าวในแวดวงศาสนา
29 คน
ข่าวสารบ้านเมืองปัจจุบัน
12 คน
คลิปเรื่องราวของสัตว์นานาชนิด
3 คน
วิธีการแต่งบล็อก
6 คน
เทคนิคการแต่งภาพโฟโตชอป
22 คน
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
10 คน

  โหวต 82 คน