• อานานนนนน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anan@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-27
  • จำนวนเรื่อง : 287
  • จำนวนผู้ชม : 327926
  • ส่ง msg :
  • โหวต 108 คน
News Center
ข่าวทั่วไทย-ภาพ สกู๊ปพิเศษ และเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Anan
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
Posted by อานานนนนน , ผู้อ่าน : 757 , 20:59:43 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประชุม คกก.ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ
----------------------------

            รองฯประวิตร เป็นประธาน ประชุม คกก.ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

            นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน และผู้แทนหน่วยงานราชการ จำนวน 16 คน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง รวมทั้งนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อีกจำนวน ๑๒ คน โดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 31 คน

            สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ให้มีความเหมาะสม ตอบสนองต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการประชุมครั้งนี้ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. แผนการดำเนินงานในการออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา ๑๘ และกำหนดมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา ๒๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้แบ่งพื้นที่ป่าชายเลน ที่รับผิดชอบ ออกเป็น 48 กลุ่มป่า ใน ๒๔ จังหวัดชายฝั่งทะเล มีเนื้อที่รวมประมาณ ๒.๘ ล้านไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ 1.53 ล้านไร่ และป่าชายเลนแปรสภาพ ๑.๓ ล้านไร่ มีแผนการดำเนินงานประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จทั้งประเทศ ภายในปี ๒๕๖๓

            2. แนวทางการดำเนินงานประเมินสถานภาพทรัพยากรแนวปะการัง ทช. และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) ได้ร่วมมือกันในการจัดทำแผนและแนวทางสำรวจและติดตามประเมินสถานภาพทรัพยากรแนวปะการังของประเทศไทย โดยทุก 2 ปี 6 เดือน จะต้องรายงานผลสถานภาพทรัพยากรต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการแผนปฏิรูปประเทศ และทุก 1 ปี จะสำรวจปะการังและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแนวปะการัง โดยจะแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 445 พื้นที่ คือ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล จำนวน 252 สถานี ดำเนินการโดย อส. และนอกพื้นที่อุทยานฯ จำนวน 193 สถานี ดำเนินการโดย ทช.

            และ 3. การบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกับ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง ในปี 2560 พบว่า มีชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะและยังไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ระยะทางประมาณ 145.73 กม. (ระดับรุนแรง 42.17 กม. ระดับปานกลาง 7.45 กม. และพื้นที่กัดเซาะน้อย 96.11 กม.) พื้นที่ที่อยู่ในระดับเร่งด่วน จำนวน 31 พื้นที่ ใน 16 จังหวัด ระดับปานกลาง 10 พื้นที่ และระดับเฝ้าระวัง จำนวน 85 พื้นที่ ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 ทั้งสิ้น 287 โครงการ วงเงิน 14,860.931 ล้านบาท ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการต่อไป

            ทั้งนี้ ในข้อ 4. การออกกฎหมายลำดับรอง ตามมาตรา 16 ภายใต้ พรบ.ทช.58 เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. จึงได้จัดทำระเบียบ 4 ระเบียบ คือ 1) ระเบียบกรม ทช.ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ. 2560 2) ระเบียบกรม ทช. ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 3) ระเบียบกรม ทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2560 4) ระเบียบกรม ทช. ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

            อย่างไรก็ตาม ในโอกาสเดียวกันนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวน 31 ท่าน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเครื่องหมายดังกล่าวใช้ประดับบนเครื่องแบบราชการหรือชุดสุภาพ บริเวณหน้าอกด้านขวา ซึ่งเครื่องหมาย“รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” นี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 11 ง หน้า 21 นอกจากนี้ในวันเดียวกันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังได้ลงประกาศระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกันอีก 3 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ.2560 และระเบียบว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.2560" อธิบดีจตุพร กล่าวทิ้งท้าย

----------------------------

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2018 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]