• บัวบานแสงทิพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : buaban_bangkhen@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-28
  • จำนวนเรื่อง : 32
  • จำนวนผู้ชม : 52175
  • ส่ง msg :
  • โหวต 42 คน
บัวบาน แสงทิพย์ นำท่านกลับสู่พระนิพพาน
มุ่งสู่อริยมรรค-อริยผล-พระนิพพานทันใจในชาตินี้....
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/BuabanSangthip
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2550
Posted by บัวบานแสงทิพย์ , ผู้อ่าน : 1390 , 23:01:53 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มุนินฺท วทนมฺพุช คพฺภสมฺภว สุนฺทรี

ปาณีนํ สรณํ วาณี มยฺหํ ปิณยตํ มนํ

คือ อะไร ? มีความหมายว่าอย่างไร? และมีความสำคัญในทางธรรมะแห่งพระพุทธศาสนาอย่างไร?

 

 สุวิชชาโน อริโย
Date : 08-04-2007 11:01:03

 แม่วาด Date : 08-04-2007 16:46:19 IP : 58.8.137.92


มุนินฺท วทนมฺพุช คพฺภสมฺภว สุนฺทรี

ปาณีนํ สรณํ วาณี มยฺหํ ปิณยตํ มนํ

คือ พระคาถาวาณี

มีชื่อเรียกหลายอย่างเช่น พระคาถาอาราธนาธรรม, พระคาถาเรียกธรรม, พระคาถาบารมี 10 ทัศน์, พระคาถาหัวใจอาการวัตตาสูตร, หรือ คาถาหัวใจอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  เป็นคาถาประจำพระองค์ ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร สุก ไก่ เถื่อน ที่ทรงสอนให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ให้ภาวนาก่อนที่จะนั่งเข้าที่ภาวนา หรือก่อนเรียนพระปริยัติทุกคราวไป เพื่อกันบาปธรรม หรือมารเข้ามาในใจ

สมเด็จพระวันรัตแดง วัดสุทัศน์เทพวราราม กล่าวว่า พระอาจารย์ของท่าน ทั้งทางคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ สอนให้บริกรรมพระคาถา วาณี ก่อนจะเริ่มเรียนเรียนพระปริยัติธรรม และเข้าที่ภาวนาทุกคราวไป ท่านยังกล่าวอีกว่าท่านพระมหาเถระผู้ใหญ่ทั้งหลายแต่กาลก่อน ล้วนนับถือพระคาถานี้อยู่ทั่วกัน จนกระทั้งอาราธาธรรมก็ใช้คาถานี้

ที่มาและความสำคัญของพระคาถานี้มีกล่าวไว้ใน อาการวัตตาสูตร ว่า พุทธกรธัมเมหิตัพพัง ความว่า ธรรมเป็นเครื่องกระทำความเป็นพระพุทธเจ้าคือบารมี 10 ทัศ จะพึงมีอยู่ด้วย เพราะว่าบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอยู่เป็นอันมาก ธรรมทั้งหลายใดเป็นไปเพื่อจะให้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสกับพระสารีบุตรว่า ยัญ จ สารีปุตต รัตติง ดูกรสารีบุตร ในราตรีอันใด ตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในวิมุติเศวตฉัตร ณ ควงไม้ อัสสัตถโพธิพฤกษ์ ก็ราตรีนั้นพระตถาคตเจ้านั้นจะระลึกถึง อาการวัตตาสูตร  นี้ (พระคาถาวาณี ย่อมาจากอาการวัตตาสูตร) เป็นไปเพื่อต่อต้านรักษาภัยอันตรายและห้ามบาปธรรมทั้งปวง เพราะตถาคตมาตามระลึกอยู่ ซึ้งธรรมทั้งหลายอันเป็นมรรคาแห่งสัตว์ทั้งหลาย ให้ถึงความสิ้นไปแห่กิเลส ในกาลนั้นตถาคตเจ้าทั้งมวลมีญาณเครื่องรู้เป็นประธานก่อน เรียกว่า พุทธประเวณีญาณ แปลว่าญาณกำหนดรู้ธรรมเนียมแบบแผนขอ พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เคยปฏิบัติมา อันอาการวัตตาสูตรนี้ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย 28 พระองค์ที่ล่วงไปแล้วก็ดี และ ตถาคตเจ้าในบัดนี้ก็ดีมิได้ระวางสักพระองค์เดียวทำตามกันมาทุกพระองค์

 พุทธญาณ แสงทิพย์อริยธรรม Date : 09-04-2007 18:30:12 IP : 202.47.238.211


ผลงานพิเศษชิ้นหนึ่งของพระวันรัตน์(แดง สีลวัฒโน) พระเถระที่พระปิยมหาราชทรงเคารพรูปหนึ่ง เชี่ยวชาญในพระปริยัติธรรมและพระไตรปิฎก ได้รจนาหนังสืออธิบายพระธรรมวินัยไว้หลายเรื่อง เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาของภิกษุ สามเณร คือภาพพระบฎ ที่มีชื่อว่า สุนทรีวาณี เป็นภาพแสดงความหมายในทางธรรม อธิบายพุทธมนต์ด้วยศิลปะ ท่านได้คิดแบบให้ช่างวาดขึ้น โดยถอดความหมายจากภาษาบาลีบทหนึ่งข้างต้น ท่านชอบใจเนื้อความในคาถานี้มาก จึงได้คิดถอดความหมายให้เขียนป็นภาพพระบฎไว้สักการะบูชา คือ

เขียนเป็นภาพนางมีเต้าถัน แต่ทรงเครื่องอย่างบุรุษ หมายความว่า เป็นรูปนางฟ้า หมายถึง พระไตรปิฎก บนฝ่ามือซ้ายมีเพชรวางอยู่ หมายความว่า พระนิพพาน เลิศกว่าธรรมทั้งปวง มือขวายกขึ้น หมายถึงพระธรรมคุณ คือ เอหิปัสสโก(เรียกให้มาดู) ดอกบัวที่รองรับรูปนางฟ้านั้น เปรียบด้วยพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า มีรูปมนุษย์ นั่งบนดอกบัวซ้ายขวา หมายถึงคู่พระอัครสาวก รูปนาค หมายถึง พระอรหันตขีณาสพ รูปเทพยดา พรหม และสัตว์ต่างๆ หมายถึง เหล่าสัตว์ในกามภพ-รูปภพ-และอรูปภพ สระน้ำ หมายถึง สังสารสาคร

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทอดพระเนตรเห็นภาพพระบฎดังกล่าวนี้ ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอันมาก ถึงทรงพระราชดำริจะให้จารึกลงในแผ่นศิลา ประดิษฐานไว้ที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร อันเป็นวัดที่ทรงสถาปนาขึ้น....

ภาพพระบฎจะได้นำลงเผยแพร่ พร้อมร้อยกรองบทกลอนถวายหลวงปู่ด้วย เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบในจินตนาการของท่านในเชิงศิลป์ต่อไปครับ.....สมเด็จพระวันรัตน์(แดง สีลวัฑฒโน)-ผู้อธิบายพุทธมนต์ด้วยศิลปะ ภาพพระบฎ -สุนทรีวาณี

              ***ภาพพระบฎ-สุนทรีวาณี***

 

โอ้"สุนทราวาณี"โสภีเพริศ  สุดประเสริฐงามแท้มาแต่ไหน?

เป็น"นางฟ้า"โฉมงามมีความนัย  "ทรงเครื่องใหญ่อย่างบุรุษ"-องค์พุทธา

"ประทับนั่งบนดอกบัวบาน"ทั่วฐาน  เด่นตระหง่านทรงประกาศพระศาสนา

คือ"พระไตรปิฎก"ที่ยกมา         พรรณนา"พระธรรม"นำชีวี.....

"พระวินัย-พระสูตร-พระอภิธรรม"  ทรงค่าล้ำแก่มนุษย์วิสุทธิ์ศรี

"พระหัตถ์ซ้าย""เพชร"วางอยู่ดูให้ดี  ค่าควรมี"พระนิพพาน"สถานเดียว!!!

สุดประเสริฐเลิศล้ำธรรมทั้งปวง  เพราะสิ้นห่วงทุกอย่างแท้ไม่แลเหลียว

"พระหัตถ์ขวายกขึ้น"มาเมตตาเทียว  เชิญทีเดียว"เรียกหาให้มาดู!!!"

"พระธรรมคุณ"บุญของโลกดับโศกเศร้า  ที่แผดเผาผู้คนวิมลหรู

เป็น"เอหิปัสสโก"โชว์ชวนดู       เพื่อเรียนรู้"สู่นิพพาน"สราญรมย์

"ดอกบัวบานฐานานางฟ้า"นั้น  เป็นสำคัญคือ"พระโอษฐ์"ประโยชน์สม

"แห่งองค์พระพุทธา"งามน่าชม  ทรงอบรมสั่งสอนสุนทรธรรม....

"มนุษย์นั่งบนดอกบัวอยู่ซ้ายขวา"  คือ"อัคราสาวก"ยกคมขำ

"ซุ้มนาคคือพระอรหันต์"ผู้มั่นธรรม  เป็นผู้นำ"ขีณาสพ"นบพระคุณ

"เหล่าเทพ-พรหม-เต่า-กบน้อย-หอย-ปู-ปลา-  สัตว์นานา"ในห้วงกรรมที่นำหนุน

ในกามภพ-อรูปภพไม่จบบุญ   รูปภพหมุนเทพ-สัตว์-คนเป็นวนวง

"ในสระบัวคือธาราเต็มสาคร"  ไม่ขาดตอน"สังโยชน์"-"โลภ-โกรธ-หลง"

เป็น"สังสารวัฏ-ห้วงน้ำใหญ่"ขอให้ปลง  "นิพพาน"ส่งด้วย"สุนทรีวาณี"เทอญฯ.....

ชัย แสงทิพย์

ChaiSangthip@www.com

Kaysorn Suttajit Date : 10-04-2007 20:16:07 IP : 68.73.83.147


 Thank you very much, Mae Ward and Ajarn Koon Lung Chai Sangthip,  for  your  excellent informations.  I have been Soud Mon with this Pra Kat for more than 20, without knowing the meanings,  and where  this Pra Ka Ta  came from  !แปลคำตอบของ อ.คุณแม่เกษร สุทธจิตฯ

ขอบคุณแม่วาด และอาจารย์ชัย แสงทิพย์มากๆ สำหรับข้อมูลที่เยี่ยมยอดเหล่านี้ เราเอง ได้สวดมนต์พระคาถานี้มากว่า 20 ปี โดยไม่ทราบความหมายมาก่อนเลย และไม่ทราบแหล่งที่มาของพระคาถานี้ด้วย!!!

บัวบาน แสงทิพย์

BuabanSangthip@gmail.com


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
บัวบานแสงทิพย์ วันที่ : 03/01/2008 เวลา : 15.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Buaban
SWU

ขอให้ทุกท่านที่ได้อ่านเรื่องนี้ จงได้รับความสุขกาย-ใจที่แท้จริงจากพระธรรมตลอดปีใหม่ 2551 ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
mr.koe วันที่ : 24/07/2007 เวลา : 13.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nammon
*ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง นั ก ถ่ า ย ภ า พ ส มั ค ร เ ล่ น บ้ า น น อ ก ! ! !

แวะเอา postcard มาแจกคร๊าบ
http://www.oknation.net/blog/nammon/2007/07/24/entry-1

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
buddhamantra วันที่ : 24/07/2007 เวลา : 10.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buddhamantra

พระคาถาวาณี เป็นคาถาย่อหรือ
พระคาถาหัวใจอาการวัตตาสูตร
ฟังเสียงสวดพระคาถาอาการวัตตสูตรได้ที่
http://geocities.com/buddhist_chanting/page013.htm

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
รังเกลียดคนชื่อทักษิณ.ชินวัตร วันที่ : 24/07/2007 เวลา : 03.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaweekai

กราบไหว้และนับถืออะไรกัน? หาอ่านได้ที่ http://www.oknation.net/blog/kaweekai

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ปลิวลม วันที่ : 24/07/2007 เวลา : 00.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pliewlom

สาธุ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นายขี้เมา วันที่ : 23/07/2007 เวลา : 23.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tham
"นายขี้เมา"

ขอกลับไปทำใจ จะกลับมาอ่านใหม่

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนว่างงาน วันที่ : 23/07/2007 เวลา : 23.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Cantona

เนื้อหาแน่นดีครับ

แวะมาสดับความรู้ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2007 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]


ไทยฆ่าไทย คุณชอบหรือ?
ไม่ชอบมากๆเพราะบรมโง่
10 คน
ไม่ชอบแต่มันเป็นอุบัติเหตุ
0 คน
ไทยฆ่ากันเอง จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง??
6 คน

  โหวต 16 คน