• หนองแหวน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : infantry21@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-07-16
  • จำนวนเรื่อง : 24
  • จำนวนผู้ชม : 92490
  • ส่ง msg :
  • โหวต 17 คน
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย รุ่นที่ 3 เชียงราย ปี 2551++DIN_CR2551++
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 (รุ่นที่ 3 เชียงราย) ช่องทางหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/CRlocalNetwork2551
วันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2551
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 2184 , 06:24:02 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนวทางการจัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


๑.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นและหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) ระยะเวลา ๕ วัน เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ซึ่งมีการทดสอบหลังการฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร จะได้รับการขึ้นบัญชีเครือข่ายฯ
๒.ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามข้อ ๑ แล้ว แม้จะไม่ผ่านการทดสอบ ก็จะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกคน ยกเว้นหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) จะขึ้นบัญชีไว้เฉพาะผู้ยื่นความจำนงเท่านั้น
๓.ผู้มีชื่อในบัญชีฯ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนฯ และรับมอบหมายภารกิจ (หลักสูตร ๓ วัน) ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
๔.เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนฯ ทุกคน ย่อมีสถานะเป็นเครือข่ายฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตลอดเวลารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  แม้จะโอน (ย้าย) สังกัดหรือประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม ผู้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของเครือข่ายฯ สามารถแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแก้ไขบัญชีให้เป็นปัจจุบันได้
๕.เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนฯ จะได้รับการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถ เพื่อการเป็น "นักวินัยมืออาชีพ" และเป็น "วิทยากรตัวคูณ" ในการเผยแพร่ความรู้ทางวินัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาและเพิ่มทักษะตามหลักสูตรสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ๕ วันก่อน จะได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวก่อนตามลำดับ
๖.ในอนาคตอาจจัดหลักสูตรชั้นสูง ให้กับเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อความมีประสิทธิภาพอันถาวรต่อไป

ภารกิจเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
(Missions of Personel Disciplinary Inquiry Committee Networks)
เป็นผู้แสวงความรู้ (ใผ่ศึกษา ค้นคว้า อบรม)
เป็นผู้ทรงความรู้ (ผสมผสานความรู้ควบคู่การวิเคราะห์อย่างมีระบบ)
เป็นผู้ประสานความรู้ (เชื่อมความรู้ระหว่างกัน ประสานความรู้ระหว่างกรม) *
เป็นผู้เผยแพร่ความรู้ (แนะนำ ปรึกษา เป็นวิทยากรฝึกอบรม) *
เป็นผู้ผดุงความยุติธรรม (ทำหน้าที่กรรมการสอบสวนที่ทรงประสิทธิภาพ) *

เป็นผู้ช่วยดับทุกข์ (อนุเคราะห์ผู้ถูกวินัยให้เข้าใจกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม
เป็นผู้ชี้ทางสว่าง (ชี้ช่องทางให้ผู้ถูกรังแกโดยไม่เป็นธรรม...ชี้นำความถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่)
เป็นผู้ผนึกกำลัง (เพื่อความมั่นคงในชีวิตราชการ...ของทุกคน)
เป็นเสนาธิการฯ (ช่วยเหลือนายก/อนุวินัย อนุอุทธรณ์ และ ก.จังหวัด)

หมายเหตุ เครื่องหมาย (*) ข้างท้าย เป็นภารกิจหลักที่เครือข่ายฯ พึงกระทำ

ความหมายภารกิจเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

เป็นผู้แสวงหาความรู้
(ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า อบรม)
  
๑. เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร ๕ วัน หรือ
๒. หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น(ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) หลักสูตร ๕ วัน
๓. ฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร ๓ วัน
๔. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะตามหลักสูตรสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร ๑ สัปดาห์  ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓
๕. ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยชั้นสูงในอนาคต
๖. ฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยซึ่งทางราชการจัดขึ้น เช่น หลักสูตรนิติกร ๑ เดือน หลักสูตรกฎหมายมหาชน เป็นต้น
๗. ศึกษาค้นคว้าจากตำราต่างๆ อาทิ คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น คู่มือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน เอกสารประกอบการบรรยาย มติ ก.กลาง หนังสือสั่งการ แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือน ฯลฯ
๘. ต้องเปิดตำราศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่ต้องการทราบเสียก่อน เมื่อไม่ได้คำตอบเป็นที่พอใจ ให้ประสานความรู้ระหว่างกรมฯ ทันที

เป็นผู้ทรงความรู้
(ผสมผสานความรู้ควบคู่การวิเคราะห์อย่างมีระบบ)
 
๑.นำความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา อบรม มาเปรียบเทียบความเป็นธรรม เช่น วินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนแตกต่างจากวินัยของข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นแม่แบบในแง่ใด แตกต่างอย่างไร เพราะเหตุใด
๒.นำการศึกษาวิเคราะห์ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ต่อกระบวนการทางวินัยที่ไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ของ ก.จังหวัด
๓.นำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางวินัยที่ผดุงความเป็นธรรมยิ่งกว่า

เป็นผู้ประสานความรู้
(เชื่อมความรู้ระหว่างกัน ประสานความรู้ระหว่างกรม)  *หน้าที่หลักของเครือข่ายฯ

๑.ต้องประสานความรู้กันเองระหว่างเครือข่ายฯ ของจังหวัด โดยให้ผู้แทนหรือข่ายฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานความรู้ในกระบวนการทางวินัยทั้งมวล แทนการประสานไปยังกรมฯ โดยตรง เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหาาอันเกิดแต่กระบวนการทางวินัย สำหรับนำไปสู่ความเป็นนักวินัย "มืออาชีพ"
๒.กรณีไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ผู้แทนเครือข่ายฯ เป็นผู้ประสานไปยังกรมฯ เพื่อขอคำชี้แนะในการแก้ปัญหา
๓.ให้ผู้แทนเครือข่ายฯ ปรึกษาผู้แทนกรมฯ เพื่อหารือแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขได้ตลอดเวลา
๔.เครือข่ายฯ ในแต่ละจังหวัดควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการระดมสมองและเสนอแนะแนวทางการทำงานของเครือข่ายฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๕.ให้เครือข่ายฯ โดยประธานเครือข่ายฯ หรือผู้แทนเครือข่ายฯ ทีได้รับมอบหมายรายงานกิจกรรม/ผลงาน และความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้กรมฯ ทราบทุก ๔ เดือน (แบบ คสว.๑) หรือรายงานทุกครั้งที่มีความจำเป็น พร้อมทั้งสำเนารายงานให้ ก.จังหวัดทราบด้วย

เป็นผู้เผยแพร่ความรู้
(แนะนำ ปรึกษา เป็นวิทยากรฝึกอบรม)  *หน้าที่หลักของเครือข่ายฯ

๑.เครือข่ายฯ ต้องคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรง แทนการสอบถามไปยังกรมฯ โดยตรง
๒.เครือข่ายฯ ต้องประสานระหว่างกันเองเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการ ทางวินัย โดยประสานขยายการฝึกอบรมภายในเขตจังหวัดและร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
๓.จัดทำทะเบียนเครือข่ายฯ ภายในเขตจังหวัดที่เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งไปยังกรมฯ เพื่อแก้ไขบัญชีเครือข่ายฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สำหรับใช้ประโยชน์ในการประสานงานได้ทันที
๔.เครือข่ายฯ ทีมีการโอน(ย้าย) เปลี่ยนแปลงสังกัด ต้องแจ้งให้ผู้แทนเครือข่ายฯ ทราบทุกครั้ง สำหรับเครือข่ายฯ ที่โอน(ย้าย) ไปอยู่นอกเขตจังหวัด ให้แจ้งทั้งผู้แทนเครือข่ายฯ เดิมและใหม่
๕.สถานะของการเป็นเครือข่ายฯ คงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใด ยกเว้น
(๑) ตาย
(๒) แจ้งความประสงค์ไม่เป็นเครือข่ายฯ
(๓) โอน(ย้าย) ออกจากการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
(๔) เกษียณอายุราชการ

เป็นผู้ผดุงความยุติธรรม
(ทำหน้าที่กรรมการสอบสวนที่ทรงประสิทธิภาพ)  *หน้าที่หลักของเครือข่ายฯ

๑.กรณีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนทางวินัยทั้งร้ายแรง และไม่ร้ายแรง หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือระหว่างกันเสียก่อน
๒.กรณีไม่สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องในการเป็นคณะกรรมการสอบสวนได้ให้ประสานไปยังกรมฯ ทันที
๓.อย่าปฏิบัติทั้งที่ยังมีข้อกังขา เพราะจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อกระบวนการทางวินัยและอื่นๆ อีกมากมาย 

เป็นผู้ช่วยดับทุกข์
(อนุเคราะห์ผู้ถูกวินัยให้เข้าใจกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม)
 
๑.ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ถูกดำเนินการทางวินัยตามควร โดยชี้แนะถึงวิธีการขั้นตอนที่ถูกต้อง
๒.ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เท่าที่ไม่ขัดกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

เป็นผู้ชี้ทางสว่าง
(ชี้ช่องให้ผู้ถูกรังแกโดยไม่เป็นธรรม...ชี้นำความถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่)
 
๑.ชี้ช่องทางต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม (กรณีที่เห็นว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นถูกกลั่นแกล้งโดยไม่เป็นธรรม)
๒.กรณีที่เห็นว่าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสอบสวน หรือผู้บริหารท้องถิ่น ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ควรให้คำชี้แนะที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาด

เป็นผู้ผนึกกำลัง
(เพื่อความมั่นคงในชีวิตราชการ...ของทุกคน) 
รักษาความสามัคคีด้วยการผนึกกำลังในหมู่พนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็นและไม่เป็นเครือข่ายฯ เพื่อนำเอาความรู้ความสามารถที่ถูกต้อง   มาใช้ในกระบวนการทางวินัย โดยมีเป้าหมายคือความมั่นคงในหน้าที่ราชการ 

เป็นเสนาธิการฯ
(ช่วยเหลือนายก/อนุวินัย อนุอุทธรณ์ และ ก.จังหวัด)
 
  
ให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารท้องถิ่น อนุวินัยฯ อนุอุทธรณ์ และ ก.จังหวัด ในกระบวนการทางวินัยที่ถูกต้องและเป็นธรรม    อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวมต่อไป
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 10/11/2008 เวลา : 14.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

๑๐ ธันวาปีนี้ ท่านคิดว่าสำคัญอย่างไรครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Supawan วันที่ : 10/11/2008 เวลา : 06.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

อรุณสวัสดิ์ค่ะ ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2008 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]