• ChiProject
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-09-09
  • จำนวนเรื่อง : 23
  • จำนวนผู้ชม : 78445
  • ส่ง msg :
  • โหวต 81 คน
โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย
กิจกรรมภายใต้ โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ChiProject
วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2552
Posted by ChiProject , ผู้อ่าน : 4232 , 12:10:04 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ChiProject โหวตเรื่องนี้

โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี

ความเป็นมาของโครงการ

“โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี”เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-Thailand) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัทโคคาโคลา คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยมีจุดหมาย เพื่อการผสมผสานการพัฒนาความเป็นอยู่ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูระบบภูมินิเวศลุ่มน้ำ และการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำชีเพื่อให้เกื้อหนุนต่อวิถีชุมชนในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 – 2553

WWF ประเทศไทย ได้เลือกพื้นที่ลุ่มน้ำชีเป็นจุดที่ตั้งสำหรับกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพชีวิตในประเทศไทย เนื่องจากเป็นลุ่มน้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลุ่มน้ำย่อยของ
ลุ่มน้ำโขงที่ยังคงสภาพธรรมชาติค่อนข้างสูง รวมทั้งประชากรท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำชีซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รายได้ค่อนข้างน้อย ยังคงต้องพึ่งพาทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการดำรงชีพและการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
ดังนั้น การพัฒนาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตท้องถิ่นให้กลมกลืนกับกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมและชุมชนในภูมิภาคนี้ เพื่อให้เกิดการนำไปสู่แนวทางในการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ปัญหาที่พบในลุ่มน้ำชี

แม่น้ำชี เป็นสายน้ำสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำโขง ซึ่งไหลผ่านพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในสมัยก่อนแม่น้ำชีเป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำเพียงพอในการทำนา ทำไร่ เต็มไปด้วยธาตุอาหารที่เพิ่มพูนให้กับผืนดิน ถือเป็นสายน้ำแห่งชีวิตที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ในระยะ 15 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ที่แม่น้ำชีไหลผ่านมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของผู้คนในลุ่มน้ำ อาทิ กิจกรรมภายใต้การพัฒนาด้านชลประทาน เช่น การสร้างเขื่อน การควบคุมทิศทางหรือปริมาณการไหลของน้ำ เป็นต้น กิจกรรมพัฒนาต่างๆที่ส่งผลให้เกิดการทำลายป่าจำนวนมากตลอดลุ่มน้ำ ในขณะเดียวกันจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการปล่อยน้ำเสียทิ้งลงสู่แม่น้ำชีมากขึ้น นอกจากนี้การส่งเสริมให้มีการปลูกเชิงเดี่ยวเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และพลังงานทดแทน ทำให้ชาวนาต้องหันมาใช้สารเคมีซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายเพื่อเพิ่มผลผลิตอันส่งผลกระทบไปถึงคุณภาพของน้ำ ทำให้ระดับภาวะมลพิษสูงขึ้น

เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งของการเสื่อมลงของลุ่มน้ำชีและพื้นที่โดยรอบ เป็นผลกระทบที่มาจากการแนวคิดและวิธีการวางแผนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆในระดับประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผนที่เกิดจากความคิดของนักวางแผนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานอยู่ในพื้นที่ ทำให้ผลที่ได้มักจะออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจ และไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

            จุดมุ่งหมายของโครงการ

เพื่อให้เกิดการพัฒนาการแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชมท้องถิ่นในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติของลุ่มน้ำชีให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์และเพื่อสำรวจหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบของกฎหมายในปัจจุบัน ตลอดจนการให้ความสนับสนุนการใช้บทเรียนที่ได้รับเป็นแนวทางสำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นโดยชุมชนทั้งในประเทศไทยและบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงในระดับสากล

โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการป่าที่ยั่งยืนโดยชุมชน รวมถึงการปรับปรุงการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยคนท้องถิ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆของรัฐอันจะนำไปสู่การปรับปรุงขบวนการผลิต และผลิตผลที่ยั่งยืนทั้งคุณภาพชีวิตของประชากรและสภาพสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำชี รวมถึงการกระจายบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปสู่การทำงานในระดับจังหวัด และระดับชาติต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

1.     เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารและจัดการทรัพยากรโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและยั่งยืน

2.     ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ป่าธรรมชาติ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ส่วนบุคคล และพื้นที่สาธารณะของชุมชนในเขตเกษตรกรรม โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการฟื้นฟู มีพื้นที่ปลูกป่า และปริมาณต้นไม้เพิ่มขึ้นโดยการจัดการอย่างยั่งยืนระดับท้องถิ่น

3.     เพื่อสร้างและสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินและการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการจัดการแหล่งน้ำและเทคโนโลยีที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่แนวทางและมาตราการท้องถิ่นในการจัดการระบบการเกษตร และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน

4.     เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสี่งแวดล้อมของจังหวัด คณะทำงานระดับลุ่มน้ำในการวางแผนและอำนวยการในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้ำในลุ่มน้ำชี โดยกลไกท้องถิ่นร่วมกับชุมชน

5.     เพิ่มส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงนโยบาย ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

·         ผลที่คาดว่าจะได้รับในระดับพื้นที่ชุมชน

1.     ผู้มีส่วนร่วมระดับท้องถิ่น และ พันธมิตรร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรมในด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และความชำนาญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน

2.     ชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย สามารถจัดทำแผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำเสนอ และขออนุมัติแผนจากหน่วยงานท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด

3.     ชุมชนสามารถบริหารจัดการพื้นที่ป่าในรูปแบบการจัดการป่าชุมชน และการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ำในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.     มีระบบในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลความสำเร็จในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ทรัพยากรการเกษตร และคุณภาพชีวิตในระดับท้องถิ่นโดยชุมชนภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.     เอกสารการวิจัยในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสภานภาพทางนิเวศในท้องถิ่น

·         ผลที่คาดว่าจะได้รับในระดับจังหวัด

1.     ผู้มีส่วนร่วมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจหลักของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และหน้าที่พื้นฐานของชุมชนในการบริหารงานของตนในระดับลุ่มน้ำ

2.     แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัด (หรือ กลุ่มผู้ทำงาน) ในจังหวัดขอนแก่น สำหรับการวางแผนงานและการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นในด้านการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยชุมชน 

·         ผลที่คาดว่าจะได้รับในระดับนโยบาย

1.     การประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดการประชุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติใน
ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจในภาครัฐและผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ

2.     เสนอแนะนโยบายใหม่ๆเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการพัฒนาของชุมชน และผู้ให้การสนับสนุน

3.     เพิ่มความการรับรู้ของสาธารณชนและการให้ความสนับสนุนทางด้านกฎหมาย และ
นโยบายเพื่อปรับปรุงสนับสนุนการบริหารสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

กิจกรรมโครงการ

·         กิจกรรมในระดับพื้นที่ชุมชน

1.     จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเป้าหมายในระดับพื้นที่ ระบุและเพิ่มกลุ่ม
ผู้มีส่วนร่วมในชุมชน

2.     ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โครงการและผู้มีส่วนร่วมหลัก ในด้านการประเมินอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชน (
Participatory Rural Appraisal: PRA) และการประเมินชุมชนอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural
Appraisal: RRA) สนับสนุนทักษะและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

3.     ฝึกอบรม และให้ความร่วมมือกับกลุ่มรวบรวมข้อมูล และเจ้าหน้าที่สำรวจ

4.     สำรวจข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมาย 4 ตำบล

5.     สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเทคนิค เช่น คุณภาพดิน คุณภาพน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ

6.     จัดทำเอกสารข้อมูลพื้นฐานในชุมชน และทำแผนที่ภูมิประเทศลุ่มน้ำเพื่อเป็น
ส่วนประกอบทางนิเวศ และพัฒนาฐานข้อมูลภูมิประเทศของระบบข่าวสารทางภูมิศาสตร์

7.     ทบทวนเอกสารการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านในแต่ละชุมชน ณ ปัจจุบัน และดำเนินการ
และทบทวนหรือเพิ่มเติมองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

8.     ส่งเสริมการทบทวนและสนับสนุนการดำเนินการแผนพัฒนาหมู่บ้านและตำบล

9.     เพาะปลูก จัดซื้อ และดูแลรักษากล้าไม้ในเรือนเพาะชำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

10.  ปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่หมู่บ้านที่เป็นจุดเป้าหมาย

11.   ส่งเสริมศักยภาพการบริหารพื้นที่ฟื้นฟูป่าไม้ให้กับชุมชน

12.   ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างแปลงสาธิต การส่งเสริมให้มีเกษตรกรตัวอย่าง เป็นต้น

13.   ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อควบคุมไฟป่า และ การกระทำอันผิดกฎหมายในด้านการใช้ทรัพยากร

14.   สร้างพันธมิตรท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความราบรื่นในการดำเนินกิจกรรม

15.  จัดทำระบบการตรวจสอบและการประเมินผลในด้านเทคนิคและการมีส่วนร่วมในพื้นที่
เป้าหมายและพื้นที่ควบคุม

16.  ทบทวนข้อมูลด้านระบบการตรวจสอบและการประเมินผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็น

17.  เปรียบเทียบ และจัดทำเอกสารข้อมูลด้านระบบการตรวจสอบและการประเมินผล

·         กิจกรรมกับโครงสร้างการประสานงานระดับจังหวัด

1.     การฝึกอบรมการประเมินค่าสำหรับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน

2.     การฝึกอบรมผู้มีส่วนร่วมหลักของชุมชน

3.     การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาได้สำหรับการบริหารทรัพยากร
ธรรมชาติโดยชุมชน

4.     การศึกษาความเป็นไปได้ของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดด้านกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย และ ทางเลือกสำหรับกลไกการดำเนินการ

5.     เสนอความคิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับจังหวัดเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด

6.     จัดการประชุมหน่วยงานพันธมิตรในระดับจังหวัด

7.     ให้ความสนับสนุนและจัดการการประชุมสรุปผลในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

·         กิจกรรมระดับนโยบาย

1.     การศึกษาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.     จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้รับและวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด

3.     ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่โดยชุมชนในจังหวัด
ขอนแก่น

4.     จัดกิจกรรมการอภิปรายระดับชาติในด้านการบริหารจัดการชุมชนและการฟื้นฟูป่าไม้

5.     จัดทำรายงานนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

6.     จัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวนโยบายสำหรับชาวบ้านในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7.     เชิญผู้ให้ความร่วมมือหลากหลายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องของ บริษัท โคคา โคลา
เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารสรุปบทเรียนที่ได้รับจากโครงการ

8.     จัดทำเอกสารโครงการสำหรับนำเสนอต่อสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับชาติ

-------------------------------------------------------------------

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานโครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย 

404-406 ถนนเกษตรวัฒนา หมู่ 13 ตำบลกุดเค้า

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160

โทร. 043-381158-9  

แฟกซ์.  043-381159  
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สมดุล วันที่ : 06/11/2009 เวลา : 10.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/retailshop

ร่วมช่วยกัน ปลดหนี้เกษตรกร 8 แสนล้านบาท กับนวัตกรรมล้ำสมัย Atomic Biotech ร่วมกับระบบ อี-คอมเมิร์ซ ของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ เชิญที่ http://www.ainews1.com

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
รำพึง@ริมเล วันที่ : 14/09/2009 เวลา : 12.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kodarayong

โครงการดี

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 13/09/2009 เวลา : 10.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

สวัสดีตอนเช้า แวะมาเยี่ยมและมาให้กำลังใจครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

วังอนุรักษ์พันธุ์ปลา บ้านหนองหัวช้าง

บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น, โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย

View All
<< กันยายน 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]