*/
  • เป๊ปซี่
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pepsi8@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-13
  • จำนวนเรื่อง : 5
  • จำนวนผู้ชม : 30466
  • จำนวนผู้โหวต : 5
  • ส่ง msg :
  • โหวต 5 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2550
Posted by เป๊ปซี่ , ผู้อ่าน : 12899 , 23:55:01 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประมูลรถยนต์ที่กรมศุลกากรวันที่ 26 กันยายน 2550

           กรมศุลกากรจะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ที่ถูกจับกุมมาจากการลักลอบหนีศุลกากร ในวันที่ 26 กันยายน 2550  สนใจโปรดติดต่อที่     ฝ่ายเก็บรักษาและจำหน่ายของกลาง 1      ส่วนของกลาง   กรมศุลกากร     โทร. 02-2249-3668 หรือ 086-541-3772    หรือที่เว็บไซด์          www.customs.go.th หรือเว็บไซด์        www.katha.co.th

         รายละเอียดครับ  http://www.katha.co.th/category.php?id=ALL

                                  

             

          ประกาศ ส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม
                            เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง
                                        วันพุธที่  26  กันยายน  2550 

  --------------------------------------------

     ด้วยกรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

   ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง

1. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประมูลฯ ตามที่กรมศุลกากรกำหนด

2. การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางของกรมศุลกากร เป็นการประมูลขายของกลาง          ตามสภาพที่เป็นอยู่ และเป็นการประมูลด้วยวาจา ผู้ชนะการประมูลหมายถึงผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและได้รับการประกาศอนุมัติการขายรถยนต์ของกลาง จากคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประมูลขายทอดตลาดรถยนต์    ของกลางในวันประมูลทันที

3. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันการประมูล เป็นแคชเชียร์เช็ค ของธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งจ่ายกรมศุลกากร คันละ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาท)    ได้ที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน  ณ. ฝ่ายเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางที่  1  ส่วนของกลาง   กรมศุลกากร     ในวันที่     24 - 25  กันยายน   2550   เวลา 09.00  – 16.30 . และในวันที่   26  กันยายน   2550  เวลา 09.00 .เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประมูล  ตามจำนวนรถยนต์ที่ต้องการประมูล โดยไม่ต้องระบุว่าเป็นคันใด

               4. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลจะต้องนำหลักฐาน เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

                  

                     5. กรมศุลกากร จะให้ผู้สนใจชมสภาพภายนอกรถยนต์ของกลางที่จะขายทอดตลาดได้ ตั้งแต่วันที่            24 - 25  กันยายน   2550 ในเวลา 09.00 – 18.00 .  ณ ลานจอดรถหน้าส่วนของกลาง  กรมศุลกากร

                   6.   ผู้ลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันการประมูลแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา          ณ บริเวณสถานที่ประมูล โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับไม้ยกเสนอราคาตามจำนวนรถยนต์ที่ตน ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลไว้ หากผู้เข้าร่วมประมูลชนะการประมูลรายใดแล้ว กรมศุลกากรจะยึดไม้ยกประมูลดังกล่าวคืนและผู้ประมูลได้จะต้องเซ็นสัญญาการซื้อรถยนต์ของกลางกับกรมศุลกากรทันที  ในการยกไม้เสนอราคา        แต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ที่ราคาประมูลน้อยกว่า 500,000.- บาท   (ห้าแสนบาท) จะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 2,000.-บาท (สองพันบาท)  หากราคาประมูลตั้งแต่ 500,000.- บาท  (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป     การยกไม้เสนอราคาในแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้นครั้งละ10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาท) แต่ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาเพิ่มเองได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นนี้ นอกจากนี้ผู้ชนะการประมูลแต่ละคันจะต้องชำระเงินค่าช่วยดำเนินการประมูลฯให้กับบริษัท  คฑา  คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในอัตราคันละ 3,600.- บาท  (สามพันหกร้อยบาท)   ทันทีที่ จบการประมูลแต่ละรายการ

                   7. คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขายรถยนต์ของกลาง ให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด และคำตัดสินของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีมีเหตุจำเป็น คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจสั่งยกเลิกผลการอนุมัติ หรือยุติ หรือเลื่อนการประมูลออกไป รวมทั้งออกคำสั่งหรือประกาศอื่น ๆที่เกี่ยวกับการประมูล

8. ผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับเงินค้ำประกันการประมูลคืน หลังเสร็จสิ้นการประมูลหรือวันทำการถัดไป      ยกเว้นผู้ที่ชนะการประมูลและได้รับการอนุมัติขายรถยนต์ดังกล่าวจากคณะอนุกรรมการฯ จะได้รับเงิน          ค้ำประกันการประมูลคืนเมื่อได้ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบถ้วนแล้ว โดยจะต้องไปติดต่อขอชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางเป็นแคชเชียร์เช็คของธนาคารในเขตกรุงเทพฯหรือปริมณฑล  สั่งจ่ายกรมศุลกากร       ที่ฝ่ายเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางที่  1   ส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร           ภายใน  7  วันทำการนับแต่วันประมูล หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ชนะการประมูลยังไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางให้ครบถ้วน กรมศุลกากรจะริบเงินค้ำประกันการประมูลของผู้ชนะการประมูลดังกล่าว และหากปรากฏว่าเมื่อนำรถยนต์ของกลางคันดังกล่าวออกขายตามวิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดอีก และได้รับราคาเมื่อรวมกับเงินค้ำประกันการประมูลที่ยึดไว้แล้วน้อยกว่าราคาอนุมัติการขายเดิม    ผู้ชนะการประมูลที่ละเลยไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบและชดใช้เงินในส่วนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516

                9. ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบรถยนต์ของกลางและนำออกไปจากกรมศุลกากร ภายใน            7 วันทำการนับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วนแล้ว มิฉะนั้นผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าฝากรถยนต์ให้กับกรมศุลกากร และกรมศุลกากรจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆที่เกิดกับรถยนต์ของกลางนั้น

              10. การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในครั้งนี้ เป็นการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์              ของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบสภาพของรถยนต์ของกลางเอง    รายละเอียดของรถยนต์ของกลางอาทิเช่น ยี่ห้อ เกียร์ รุ่น ปี  สี  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้               เป็นรายละเอียดเพียงเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเท่านั้น หากมีการประกาศอนุมัติการขาย       ให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้ว กรมศุลกากรถือว่าผู้ประมูลพอใจ และยอมรับในสภาพของรถยนต์ของกลางดังกล่าว โดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง

         11.  กรมศุลกากรได้รับแจ้งจากบริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าหากนำรถยนต์   เมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่ประมูลจากกรมศุลกากรไปเข้ารับบริการตรวจเช็คเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัย บริษัทฯจะไม่สามารถกระทำการแก้ไขใด ๆได้

12. กรมศุลกากรจะออกหลักฐานการประมูลที่จำเป็น ให้กับผู้ที่มีชื่อลงทะเบียนไว้เท่านั้น กรณีที่         ส่งตัวแทนเข้าร่วมประมูล จะต้องทำใบมอบอำนาจยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนด้วย

13. ผู้ชนะการประมูลสามารถขอรับใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) และเอกสารต่าง ๆ เพื่อนำไป     จดทะเบียน ได้ที่ ส่วนของกลาง กรมศุลกากร ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางที่ 1 ส่วนของกลาง กรมศุลกากร โทร. 0-2249-3668 ในวันและเวลาราชการ หรือที่บริษัท คฑา คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โทร. 0-2911-9995, 086-541-3772

                                                               รูปรถยนต์ตัวอย่างครับ

              

                

              

              

              


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
Je@b วันที่ : 05/06/2008 เวลา : 16.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wujira


มาชวนไปซิ่ง ....

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
รัตติกาลแห่งราตรี วันที่ : 25/03/2008 เวลา : 11.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/happyIateekan
มีความสุขกับเวลาที่เป็นกลางคืนแห่งราตรีกาลไปบ้านหลังที่ 2" บ้านนิยายทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว. ( ก๊อปลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ ) http://www.oknation.net/blog/happylateekan

อืมรถดีๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับ อยากได้สักคันนะครับแต่กลัวส่งบ่อไว้555.....

ไม่ยักรุ้ว่ามีหลังที่2 ด้วยครับคลิ๊กที่ป้ายชื่อคุณแป๊บซีถึงได้รู้นะครับ แอ็ตไว้แล้วครับ..

จาก.รัตติกาลแห่งราตรี.1 และ 2 ครับ.

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
คุณนายจำเป็น.. วันที่ : 13/03/2008 เวลา : 21.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ClubOffit
มิตรแท้นั้น..จะดีทั้งต่อหน้า และลับหลังเรา ..จะคอยส่งเสริมและมีแต่สิ่งที่ดีๆ ให้แก่กัน..นี่คือมิตรแท้..

รถสวยจัง เลย ...

ปล..พี่ไปเที่ยวเชียงใหม่พี่บินจากภูเก็ตไปเลยนะพี่ ไปกะพี่หมู ไปพักบ้านหนูได้ค่ะ หนูพาเที่ยวรอบคูเมืองนะคะ..

ว่าแต่เอารถไปฝากจั๊กกะคันได้ป่าว..

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
ทิพย์อาภา วันที่ : 11/02/2008 เวลา : 18.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rpa

รถสวย ๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ
แต่คันแรกนี่สบตาแล้วเหมือนมันอ้อนจะขอมาอยู่ด้วยเลยค่ะ
ไม่ทราบคันแรกเข้าประมูลไปด้วยราคาเท่าไหร่พี่เป๊ปซี่รู้มั๊ย ทิพย์อาภา อยากรู้จัง


ความคิดเห็นที่ 47 (0)
tuty วันที่ : 15/12/2007 เวลา : 16.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tuty


สุขสันต์วันเกิด
ขอให้สุขภาพแข็งแรง+มีความสุขค่ะ

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
ญิ่งณัฐ วันที่ : 15/12/2007 เวลา : 15.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/uranus
บ้าน ญิ๋งณัฐ ยินดีเป็นมิตร ค่ะ


** มาแฮ๊ปปี้.. birth day เจ้าค่ะ **

.. มีความสุขทั้งกายใจ สุขภาพแข็งแรง

.. ความคิดแจ่มใส พบเจอคนดี

.. ไปไหน มาไหน เดินทางปลอดภัย นะคะ

.................. สุขสันต์วันเกิด ค่ะ ................

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
ดินดำน้ำชุ่ม วันที่ : 15/12/2007 เวลา : 14.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/derreiser
เพื่อชาติ และเป็นคนดีของชาติ

สุขสันต์วันเกิด 16 ธค. ครับคุณเป๊บซี่ (ดีที่สุด ครับ)

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
anytime วันที่ : 15/12/2007 เวลา : 13.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anytime

สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะคุณเป๊บซี่ ขอให้พบเจอแต่เรื่องที่สุขใจนะคะ ขอให้พบกับความสุข ขอให้ครอบครัวมีความสุข และขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ

anytime

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 15/12/2007 เวลา : 13.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

สุขสันต์วันเกิดจ้าพี่ชายที่รัก..
ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพกายใจแข็งแรง
ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดที่ทำทุกประการ....นะพี่นะ

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
คนเลวที่แสนดี วันที่ : 15/12/2007 เวลา : 10.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/natentertain
รับรู้ไว้ในใจแต่สิ่งดีงาม

สุขสันต์วันเกิดค่ะ
ขอให้มีความสุขมากๆ และตลอดไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
กิต วันที่ : 15/12/2007 เวลา : 04.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kit2550
สิ่งที่ยังไม่รู้........ยังมีอีกเยอะขอบคุณทุกท่าน....ที่นำเรื่องที่ยังไม่รู้...แบ่งปันกันรู้

แวะมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดนะครับ

ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับ

สวัสดีคครับ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
มะโหนก วันที่ : 15/12/2007 เวลา : 01.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigboom007

แวะมาอวยพรวันเกิดนะคะ
มีความสุขมากๆ นะคะ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
pook วันที่ : 10/11/2007 เวลา : 18.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pook17
 Never complain. Never explain.

อ๊ะ มีสองบล็อก

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
แม่มด วันที่ : 19/09/2007 เวลา : 23.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/deardog

ขอบคุณที่ไปแจ้งข่าวนะคะ...จะลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
...
สวัสดีค่ะคุณเป๊ปซี่...สบายดีนะคะ...
คิดถึงค่ะ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 23.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

อืม..ขับเป็นแต่มอร์ไซด์ ไปไหนไปกัน ฮอนด้าบิด..อิอิ
ได้ความรู้ใหม่นะค่ะเนี่ย...เยี่ยมเลย..

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
pukpik วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 22.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pukpik
Love is not measured by how you feel.. but , how you make the other person feel..


มีบทกลอนคุณ แปะฝาบ้านดินแน่ะ

ไปดูสิคะ

http://www.oknation.net/blog/pukpik/2007/09/15/entry-1

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
วิตามินบี วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 22.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


คุณเป๊ปซี่คะ
บีเอารถถังมาร่วมประมูลด้วยได้มั้ยคะ
กำลังแรงจัด
ตัวถังแข็งแกร่ง
และมีปืนใหญ่ไว้ไล่ยิงคนทำผิดกฏหมายบนท้องถนนด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 21.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

ขออนุญาตถามครับสงสัยมานานแล้วรถที่เอามาประมูลถ้าเป็นรถที่ถูกขโมยมาจากประเทศอื่นเหมือนเอาของโจรมาขายผิดกฏหมายระหว่างประเทศไหมครับ
*************************************
ผิดครับ...เรื่องนี้เรามีข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย (ซึ่งมีปัญหาเรื่องนี้มากที่สุดครับ) ทางการมาเลเซียจะส่งรายชื่อรถพร้อมด้วยรายละเอียดเช่นหมายเลขตัวถังและหมายเลขเครื่อง มาให้เราทุกเดือน หากตรงกันกับรถของกลางที่เรามีอยู่ เราก็จะส่งคืนไปให้ครับ....

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
น้องจ๋า วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 21.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nongjar
อย่าแวะทักนะ....เดี๋ยวจะหลงรัก..น้องจ๋า

โห....พี่เป๊ปซี่
ที่บ้านอยู่กัน 3 คน พ่อ แม่ ลูก
รถคนละคันก็ไม่มีที่จอดแระ ถ้าซื้อรถอีกก็ต้องซื้อบ้านใหม่ด้วยค่ะ อิอิอิ ม่ายมีตังส์

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
นายประโยชน์ วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 21.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/automotive

ขออนุญาติถามครับสงสัยมานานแล้วรถที่เอามาประมูลถ้าเป็นรถที่ถูกขโมยมาจากประเทศอื่นเหมือนเอาของโจรมาขายผิดกฏหมายระหว่างประเทศไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 17.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War
คุณเป๊บซี่ นึกว่าจะเปิดประมูลอยู่หน้าบล็อคคุณซะอีกเนาะ

ว่าแต่ว่า คุณสู้ราคาไปเท่าไหร่แล้วหนอ


ความคิดเห็นที่ 30 (0)
กู่ วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 14.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/shadowy
 ขอบคุณค่ะสำหรับทุกถ้อยคำแห่งน้ำมิตร ขอบคุณจริงๆ   

อิ อิ อิ ขำตัวเอง
มีตังค์อยู่ร้อยเดียว

ได้ความรู้ค่ะคุณเป๊บซี่ อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าในโลกนี้มีอะไรๆเยอะแยะที่เราไม่รู้จัก ไม่เคยเห็น เช่นเรื่องการประมูลนี่แหละค่ะ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
ใต้ร่มเย็น วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 14.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wichit
มนุษย์โลกทุกคนมีสัญชาติเดียว คือ "สัญชาติโลก"...Albert Einstein (1879-1955)

...ขอบคุณที่ไปเยี่ยมบ้านครับ..

ขอแอดไว้นะครับ

บ้านเพลง
http://www.oknation.net/blog/SongStorage/2007/09/15/entry-1

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
kaekyo วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 14.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaekyoko

ขอบคุณนะคะคุณพี่PEPSIที่บอกข่าว หนูจะแจ้งให้เจ้าคุณพ่อทราบด้วยค่ะ เอ่อ...ไม่ทราบว่ารถหนีภาษีจะมีคุณภาพเท่ารถที่นำเข้ามาอย่างถูกต้องหรือเปล่า

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 13.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee


บุญรักษา พระคุ้มครองครับ

ฝากจักรยานคันเด้อ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
thesnake วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 13.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/snake

ปีนี้รถเยอะนะครับ..สวยๆทั้งนั้นแต่ผมว่าคงสู้เจ้าของเต้นรถไม่ได้หรอก..เค้ามืออาชีพ...

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
cozy วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 12.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kakalot
I agreed that what really matters is what you like, not what you are like... Books, records, films -- these things matter. Call me shallow but it's the fuckin' truth - High Fidelity

รถสวยๆทั้งนั้น อยากไปดูจังคับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
สายสืบภาคประชาชน วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 12.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Anti-Corruption


ขอบคุณที่แจ้งข่าวครับ...

ส่วนใหญ่ผมนั่งแท็กซี่ ถ้ารีบก็แมงกะไซค์รับจ้าง ถ้าไม่รีบก็รถเมล์ครับ แต่จะพยายามหลีกเลี่ยงมินิบัส กลัวครับ (กลัวอดใจไม่ไหวจะโดดตื้บคนขับ...ฮา)

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
เจเจค่ะ วันที่ : 15/09/2007 เวลา : 01.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jj
Completely support 137 นึกว่าพี่เป๊บซี่จะแจกซะอีก

แม่ให้ตังค์ไปเรียนวันละ 20บาท

หนูจะเจียดไว้

หยดกระปุก

รอ ..ร้อ ..รอ

ไม่เกินชาติหน้า

รับรองว่ามีปัญญากรอกตัวเลขประมูลค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
street วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 23.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/streetvoice

http://www.oknation.net/blog/siamwood
อีม....รอเก็บตังค์ก่อนครับ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
kaypuccino วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 22.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaypuccino
N o T T h i n G   i M p o S S i B L e   f O r   M E !!!

ขับไม่เป็นอ่ะ พี่เป๊ป
เด๋วขอหาคนขับก่องนะ

ถ้าหาได้แย้ว จะควงไปประมูล...

ว่าแต่หนูจะหาทันมั้ยคะ ภายใน 20 วันเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
mylife วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 22.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mae23


ขับรถม่ายเป็นอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ชานบ้านชานเมือง วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 22.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/threenation

ผมประมูลคนแรกได้ไหม 1 บาท

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
sixty วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 22.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/4teen
อย่านำความขาดแคลนมาเป็นอุปสรรคในการทำงาน

น่าสนใจครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
มีนา วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 20.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mena
 ทุกก้าวย่างของชีวิตคือการเดินทาง ทุกเส้นทางบอกเรื่องราว

เมื่อหลายปีที่แล้ว จำได้ว่ารถสีเหลืองอ๋อยจอดอยู่ที่ลานจอดรถกรมศุลฯ ตั้งหลายคัน จำไม่ได้ว่าเป็นยี่ห้ออะไร สวยบาดตาเลยนะคะ

เดี๋ยวนี้เป็นได้แค่ศิษย์เก่า เลยไม่มีโอกาสได้เห็นเก๋งสวยๆ อีกแล้ว เสียดายจัง

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 19.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8


ไม่ทราบว่ารถที่นำมาประมูลนี้ นำมาจากที่ไหนกันค่ะ

************************************
เป็นรถที่กรมศุลกากรจับกุมมาจาก ผู้ลักลอบหนีศุลกากร ครับ เพราะภาษีนำเข้ารถยนต์นั้นสูงมาก จึงมักมีผู้ลักลอบเข้ามา ก็จะถูกพวกเราจับครับ จับแล้วเมื่อคดีสิ้นสุดก็นำออกมาประมูล เพื่อนำเงินเข้าเป็นงบประมาณแผ่นดิน ส่วนผู้ประมูลได้ ก็จะได้ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) นำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อจดทะเบียนเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปครับ....

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
อิศรา วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 18.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phakri

ไม่ทราบว่ารถที่นำมาประมูลนี้ นำมาจากที่ไหนกันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ตาเรน วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 18.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sammaapii
เรียนฟรีจริง ๆ  ขอเชิญแวะเยี่ยมตาเรนที่  >>> http://www.webudon.net

ทราบแล้วครับ..ตอนนี้ขอควบบักแก่ 460 ไปเรื่อย ๆ ก่อนครับ..กะตังถูกไฮโลบกินหมดแว้วว..อิ..อิ..
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
chaolaan วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 17.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaolaan

สวยมากเลย ถ้าไม่ติดงานจะไปชมนะ ไม่ได้ซื้อ
ไม่ว่ากันนะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
พิณไร้สาย วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 16.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/darkpin

หัวใจไม่แข็งแรง
เลยไม่นิยมการประมูลซึ่งๆหน้าแบบนี้
กลัวไม่ได้ขับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
นกบ้านนา วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 16.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nokbanna

แวะเข้ามาเลือกชมรถสักคันเผื่อจะถูกใจ....
....แต่ที่บ้านหนิงอยากได้ Off Road ค่ะ อิอิ.... ไม่เห็นมีสักคันเลยนิ....

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
feng_shui วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 14.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

โอ้ว...............น่าสนใจค่ะ
แต่ขอใช้บริการ ปีศาจเขียวสักพักเพื่อเก็บเงินไปประมูลค่ะ
จะทันไหมค่ะ
ปล. เดี๋ยวจะให้พื่สาวเข้ามาดูค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ปฐม วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 10.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pathom
หยุด !!!  การเกลียดชังทุกอย่าง  หันมาเกลียดตัวเองแทน  ตึ่งโป๊ะ !!!

ป๋มขับรถไม่เป็นอ่ะพี่เป็บ

ขอเป็น มอไซค์ได้เป่า

ฮอนด้า 70

หรือ

บีเอ็มเก่า ๆ

ได้เป่าครับพี่

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
น้ำอมฤต วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 10.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suthathip
*@* น้ำอมฤต *@*  ความคิดของคน ไม่ใช่เรื่องที่ห้ามกันยาก แต่...มันห้ามกันไม่ได้ต่างหาก ...จงชนะความโกรธ ด้วยการไม่โกรธตอบ... http://www.oknation.net/blog/suthathip2 เจ้าคือแก้วตาดวงใจของแม่http://www.oknation.net/blog/suthathip3 ครอบครัวทหารครอบครัวของฉัน

มาตามคำเชิญชวนแล้วนะคะคุณเป๊ปซี่ (ดีที่สุด)

สวยๆ ทั้งนั่นเลยค่ะ

แต่คงได้แต่ชมความงามความสวย

ไม่มีปัญญาประมูลค่ะ


ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Absolute วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 09.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/absolute
If  you can..... 

ได้ข่าวเหมือนกัน แต่ไม่มีตังค์

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
warakorn วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 01.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warakorn
"ท้อแท้ได้ ก้าวเดินอย่างช้าๆ ได้ แต่อย่าคิดเดินถอยหลังหรือละทิ้งโอกาส เพราะนั่นคือการยอมแพ้"

งามๆทั้งนั้นเลย โอ้ว ตาลุกวาว

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ญาใจ วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 01.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yahyy


ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ
ที่กลับมาให้ข้อมูลที่ชัดเจน
ไม่งั้นก็ งง ค่ะ
เพราะรูปที่โพส์ลงไปเห็นมีแต่รถที่แบบว่า...นะ
ขอโทษเป็นอย่างยิ่งที่เข้าใจผิดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 00.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
แค่อยากรู้ รถที่เข้าประมูล
คงยึดมาจนไม่มีที่จะเก็บแล้วรึค่ะ
ดูสภาพบางคันก็น่าประมูล
บางคันก็นะ...
ปล ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วงเกินไป
***********************************
ไม่ใช่หรอกครับ....คือทั้งหมดเป็นรถที่ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร เมื่อคดีสิ้นสุดบรรดาด่านศุลกากรทั่วประเทศไทย ก็จะส่งรถยนต์เข้าไปเก็บไว้ที่กรมศุลกากร เพื่อรอการเปิดประมูล การประมูล
จะมีราคากลาง เช่น รถเบ๊นซ์อาจจะตั้งราคาไว้ที่ 500,000 บาท ผู้ประมูลสามารถเข้าประมูลด้วยวาจา จากราคา 500,000 บาท ขึ้นไป ใครให้ราคาสูงสุดผู้นั้นก็เป็นผู้ได้ไปครับ ผู้ที่ประมูลได้ไม่จำต้องเสียภาษีใดๆอีกแล้วนะครับ....รถยนต์มีหลากหลายชนิดครับ รถญี่ปุ่นอย่าง โตโยต้า ฮอนด้า ก็มีครับ...สนใขขอเชิญไปชมได้ครับ...

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ญาใจ วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 00.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yahyy


ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
แค่อยากรู้ รถที่เข้าประมูล
คงยึดมาจนไม่มีที่จะเก็บแล้วรึค่ะ
ดูสภาพบางคันก็น่าประมูล
บางคันก็นะ...
ปล ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วงเกินไป

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ew*-* วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 00.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witita
...ต้นไม้ที่แข็งแรง ก็ย่อมมากจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดินประเทศชาติที่เข้มแข็ง ก็ย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แข็งแรงด้วย... (โหมโรง)

เหมือน ปุ๊บปั๊บเลย

ถ้ามีตังนะ

ชอบ BMW ที่สุด


ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ปุ๊บปั๊ป วันที่ : 14/09/2007 เวลา : 00.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/champions

แหม

ถ้ามีตังค์ไม่พลาดเลยค่ะ

แต่ม่ายมี

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน