• สายธาร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-12-16
  • จำนวนเรื่อง : 6
  • จำนวนผู้ชม : 30226
  • จำนวนผู้โหวต : 188
  • ส่ง msg :
  • โหวต 188 คน
วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2552
Posted by สายธาร , ผู้อ่าน : 2441 , 01:57:49 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

วั น วิ ส า ข บู ช า ...ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน

วันวิสาขบูชาได้รับการยอมรับว่าเป็นวันสำคัญของโลกด้วย แสดงให้เห็นว่าวันวิสาขบูชามิใช่สำคัญเฉพาะในหมู่ชาวพุทธเท่านั้น หากมีความสำคัญสำหรับมนุษยชาติทั่วโลกด้วย พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลสำคัญที่มีความหมายต่อชาวโลกทั้งปวง การตรัสรู้ของพระองค์นำมาซึ่งสันติสุขแก่ชาวโลกทั้งปวงอย่างแท้จริง เรา

วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือเดือน ๖ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งพุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งทางพุทธศาสนา ด้วยเหตุการณ์สำคัญๆที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์ได้บังเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันอย่างน่ามหัศจรรย์ กล่าวคือ

๑.เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ที่ต่อมาได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันศุกร์ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ณ สวนลุมพินีวัน ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล)

๒.เป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ (ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย) เมื่อวันพุธขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี คือ หลังจากที่เสด็จออกผนวชเมื่อพระชนมายุ ๒๙ พรรษา ได้ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเป็นระยะเวลา ๖ ปี จนตรัสรู้เมื่อมีพระชนมายุ ๓๕ พรรษา (พุทธศักราชนับตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพาน เป็นพ.ศ.๑)

๓.เป็นวันปรินิพพาน หลังจากที่ตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดผู้ควรแนะนำสั่งสอนเพื่อให้บรรลุมรรคผลจนนับไม่ถ้วน เป็นเวลาถึง ๔๕ ปี ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อวันอังคารขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา (ปัจจุบันอยู่ในแคว้นอุตตรประเทศ ของอินเดีย) รวมสิริพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา

ในเรื่องวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพานนี้ มีบางท่านได้เสนอข้อคิดเห็นว่า หากจะมองในอีกแง่มุมหนึ่ง ก็อาจกล่าวได้ว่า ทั้งสามเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัน เวลา และเดือนเดียวกัน คือวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ปีระกา อันเป็นวันตรัสรู้เลยก็ได้ กล่าวคือ ทันทีที่เจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญเพียรจนได้พระอนุตรสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า วินาทีนั้นนั่นเองที่พระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นมาในโลก ถือเป็นการประสูติ และช่วงเวลาดังกล่าว ก็ยังเป็นวันเวลาแห่งการตรัสรู้หลักธรรมอันเป็นความเป็นจริงแห่งชีวิตด้วย และในขณะเดียวกัน ณ เวลานั้น พระพุทธองค์ก็ได้ดับกิเลสในตนจนหมดสิ้นถือว่าเป็นภาวะนิพพาน ดังนั้น การประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานจึงเกิดขึ้นในช่วงวันเวลาเดียวกัน

สำหรับหลักธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพาน ก็คือ ความกตัญญูรู้คุณ อริยสัจ ๔ และความไม่ประมาท ซึ่งความสำคัญและหลักธรรมในวันวิสาขบูชานี้ ส่วนใหญ่พุทธศาสนิกชนจะทราบกันดีอยู่แล้ว ดังนั้น กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงอยากจะขอนำเสนอเรื่องอื่นๆอันได้แก่ สิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล หรือสมัยที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนมชีพอยู่ อันได้แก่

-พระอาจารย์คนแรก เมื่อเสด็จออกผนวช คือ อาฬารดาบส กาลามโคตร เป็นหนึ่งในเจ้าลัทธิที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายขณะนั้น เจ้าชายสิทธัตถะจึงได้มอบตัวเป็นศิษย์ และศึกษาวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ จนสิ้นความรู้อาจารย์ และเห็นว่ามิใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ก็อำลาไปแสวงหาธรรมวิเศษต่อไป

-นางสุชาดา บุตรสาวคฤหบดีแห่งหมู่บ้านอุรุเวลา ตำบลเสนานิคม เป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาส (ข้าวที่หุงกวนด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม) ในวันที่ทรงตรัสรู้ ด้วยเข้าใจว่าเจ้าชายสิทธัตถะที่นั่งสงบอยู่ใต้ต้นไม้ คือรุกขเทวดาที่ช่วยให้นางได้ลูกชายสมปรารถนา จึงนำข้าวมธุปายาสใส่ถาดทองไปถวายแก้บน

-นายโสตถิยะ เป็นพราหมณ์ที่ได้ถวายหญ้าคาจำนวนหนึ่งแก่พระองค์ จึงทรงใช้ปูเป็นอาสนะสำหรับประทับนั่งที่โคนต้นโพธิ์ เมื่อประทับแล้วก็ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ว่า “ถ้าเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตราบใด เราจักไม่ลุกขึ้นตราบนั้น แม้ว่าเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไป เหลือแต่หนัง เอ็นและกระดูกก็ตามที”

-ตปุสสะและภัลลิกะอุบาสกสองคนแรก ในสัปดาห์ที่ ๔ ที่ทรงตรัสรู้ ทรงประทับอยู่ใต้ต้นเกด มีพ่อค้าต่างเมือง ๒ คนชื่อ ตปุสสะ และ ภัลลิกะ เดินผ่านมาพบพระพุทธเจ้า เกิดความประทับใจในความสง่างามและถ้อยคำของพระองค์ จึงได้นำข้าวสัตตุก้อน สัตตุผงไปถวาย พร้อมทั้งขอให้พระองค์รับเป็นสาวกผู้นับถือพระพุทธองค์ สองคนนี้จึงนับเป็นอุบาสกสองคนแรกในโลก ที่ถึงสรณะ ๒ คือพระพุทธและพระธรรม ส่วนบิดาของพระยสะเป็นอุบาสกคนแรกที่ถึงสรณะครบ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ส่วนอุบาสิกาคนแรก คือ มารดาและภริยาของพระยสะ

-ปฐมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ชื่อว่า “ธัมจักกัปปวัตตนสูตร” หรือเรียกสั้นๆว่า “ธรรมจักร” ซึ่งหมายถึง พระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไป อันมีใจความย่อว่า บรรพชิตผู้ประสงค์จะบรรลุธรรมต้องไม่ปฏิบัติสุดโต่ง ๒ อย่างคือ ทรมานตนด้วยวิธีต่างๆ กับหมกมุ่นกับการแสวงหาความสุข ควรดำเนินตามหลักอริยมรรค ๘ คือทางสายกลาง

-ขณะที่ทรงแสดงธรรมอยู่นั้น พระโกณฑัญญะ ก็เกิด “ดวงตาเห็นธรรม” สำเร็จพระอรหันต์ เป็นพระพุทธสาวกองค์แรกในพุทธศาสนา

-เวฬุวันวิหาร เป็นสวนไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสาร แห่งกรุงราชคฤห์ ได้ถวายเพื่อให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ ถือเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา

-พระอัครสาวก ขณะที่ประทับอยู่เวฬุวันนี้ พระพุทธองค์ได้อัครสาวกสำคัญ ๒ องค์คือ พระสารีบุตร เป็นอัครสาวกเบื้องขวาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในทางมีปัญญามาก และพระโมคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในทางฤทธิ์ ซึ่งทั้งสององค์เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการช่วยประกาศพุทธศาสนา

-พระราหุลกุมาร ซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธรา ได้บวชเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา โดยพระสารีบุตรเป็นผู้บวชให้ และเป็นเหตุให้พระเจ้าสุทโธทนะ(ปู่)ทูลขอร้องต่อพระพุทธเจ้าว่า ต่อไปถ้าจะบวชใคร ขอให้ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่เขาเสียก่อน พระองค์ก็ทรงรับตามที่พุทธบิดาทรงขอ เนื่องจากตอนบวชพระราหุล ทรงให้บวชโดยไม่ได้ขออนุญาต ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะเสียพระทัยมาก เพราะลูกหลานออกบวชเกือบหมด ไม่มีใครอยู่สืบราชสมบัติ

-พระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็นพระแม่น้าของพระพุทธเจ้าได้ออกบวชเป็นภิกษุณีองค์แรกในพุทธศาสนา ซึ่งตอนแรกพระองค์ไม่ประสงค์จะให้สตรีออกบวช แต่พระนางก็ไม่ละความพยายาม จนในที่สุดพระอานนท์ได้กราบทูลขอร้อง จึงทรงอนุญาต แต่ทรงวางเงื่อนไขว่าจะบวชได้ต้องปฏิบัติครุธรรม อันหมายถึง ข้อปฏิบัติอันเคร่งครัด ๘ ประการ เช่น ภิกษุณีแม้บวชมาร้อยพรรษา ก็ต้องไหว้พระภิกษุที่แม้เพิ่งบวชวันเดียว เป็นต้น ซึ่งพระนางก็ยินยอมปฏิบัติ

-พระกระยาหารมื้อสุดท้าย เมื่อทรงปลงอายุสังขารในวันเพ็ญเดือนมาฆะ (เดือน ๓) ขณะทรงพระชนมายุ ๘๐ พรรษาแล้ว ได้เสด็จมุ่งหน้าไปยังเมืองกุสินารา ระหว่างทางได้เสด็จประทับพักผ่อนที่สวนมะม่วงของนายจุนทะ กัมมารบุตร ซึ่งนายจุนทะก็ได้ถวายอาหารปรุงพิเศษที่ชื่อว่า สูกรมัททวะ หลังจากเสวยภัตตาหารดังกล่าวแล้ว พระโรคได้กำเริบจนกระทั่งลงพระโลหิต แต่ทรงข่มทุกขเวทนาไว้ และเสด็จต่อไปยังเมืองกุสินารา จากนั้นก็ไม่ได้เสวยอาหารอื่นอีก

-ปัจฉิมสาวก สุภัททะปริพาชก(นักบวชนอกพุทธศาสนานิกายหนึ่ง)ทราบว่าพระพุทธองค์กำลังจะปรินิพพานก็รีบไปขอเฝ้าเพื่อถามปัญหาขัดข้องใจของตน พระอานนท์ปฏิเสธ แต่เขาก็ยืนกราน จนพระพุทธเจ้าได้ยินการโต้ตอบกัน จึงมีพุทธบัญชาให้เฝ้าได้ เขาก็ได้ทูลถามปัญหาต่างๆจนเกิดความเลื่อมใสขอบวช พระองค์ก็บวชให้ ถือเป็นพุทธสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้า

-ปัจฉิมโอวาท ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานใต้ต้นรังคู่ ณ สาลวันอุทยาน ในวันเพ็ญ เดือน ๖ ได้ตรัสปัจฉิมโอวาทไว้ว่า “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อม และความสลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำประโยชน์แก่ตนและประโยชน์แก่คนอื่นด้วยความไม่ประมาทเถิด”

ข้อมูลจาก :สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

เพลง : วิสาขบูชา

เชิญที่แวะไปที่ บ้านหลังแรก  บ้านสวนทุเรียนเมืองนนท์

นำเสนอ ใน เอนทรี่ ภาคภาษาอังกฤษ

                       Wish you all a Happy Vesak Day !

(08 May 2009)

http://www.oknation.net/blog/cyberfrogy/2009/05/08/entry-1/comment


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 44
ครูไทยใจเกินร้อย วันที่ : 06/03/2010 เวลา : 05.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusak

(1)
ขอขอบพระคุณความดีที่มอบให้แ่ก่เด็กดอยเมืองหมอกและเด็กชายขอบแม่น้ำสาละวินครับผม
ความคิดเห็นที่ 43
Je@b วันที่ : 09/01/2010 เวลา : 21.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wujira

(1)
ขอบคุณค่ะพี่สายธาร สำหรับคำอวยพร ...

เอ แล้วงัยเรื่องราวบ้านพี่ นานแสนนานอย่างนี้อ่ะคะ

พี่ไม่ค่อยได้มาเขียนเรื่องที่นี่แล้วเหรอคะ
ความคิดเห็นที่ 42
Je@b วันที่ : 24/05/2009 เวลา : 15.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wujira

(1)
จะมาอยู่เมืองชลฯ เมื่อไหร่เหรอคะพี่สายธาร
ความคิดเห็นที่ 41
kruhnoi วันที่ : 11/05/2009 เวลา : 23.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruhnoi
You're my destiny !!!.        (kruhnoi ครูหน่อย)...

(1)

ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ..อนุโมทนาบุญค่ะ..
ความคิดเห็นที่ 40
Toitoi วันที่ : 11/05/2009 เวลา : 20.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Toitoi

(1)
คุณสายธาร ขอเสนอข้อคิดเห็นเรื่องการไปทำบุญ ซึ่งเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว แต่การทำบุญให้ได้กุศลจริงๆเราควรจะเน้นที่การมีธรรมะ และในปัจจุบันท่าพระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช ท่านได้นำคำสอน การดูจิต...ด้วยความรู้สึกตัว ซึงสามารถค้นหาได้จาก http://www.wimutti.net/pramote/ ขออาราธนานำมาฝากเพื่อนๆ Blocker ครับ
ความคิดเห็นที่ 39
จ่าจินต์ วันที่ : 11/05/2009 เวลา : 20.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

(1)
ขอบคุณครับผมสสำหรับข้อมูลดีดี..
มาบอกว่าปลูกป่าให้พี่ชายหนึ่งต้น.
.ว่างๆแวะไปรดน้ำพรวนดินมันด้วยนะครับ...
ความคิดเห็นที่ 38
แม่มด วันที่ : 10/05/2009 เวลา : 10.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/deardog

(1)
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ละเอียดค่ะพี่...
บางเรื่องก็ยังไม่เคยรู้นะคะ
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
พี่คะ...รูปพระนอนองค์ใหญ่คือที่ไหนคะพี่...
อยากไปไหว้มั่งค่ะ
ความคิดเห็นที่ 37
ซำมะแจะ วันที่ : 09/05/2009 เวลา : 15.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keepitup

(1)
ลงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลย

ดีเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 36
moonlight วันที่ : 09/05/2009 เวลา : 00.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangjan
 <º))))>< ใต้ฝันสีทองของ แสงจันทร์  ><((((º>  เรียงคำ...ลำนำเพลง 

(1)
ข้อมูลละเอียดมากๆค่ะ ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

เจริญธรรม เจริญใจ เจริญสุขค่ะ
ความคิดเห็นที่ 35
เจ้านกน้อย วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 22.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Le-Petit-Prince

(1)
ขอบคุณสำหรับบทความดีๆๆนะครับ ที่นำมาฝากกัน
ความคิดเห็นที่ 34
แก้วจัง วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 18.45 น.

(0)
ข้อมูลดีมาก ๆ บางเรื่องลืมไปบ้างแต่ได้มาฟื้นฟูอีกครั้ง
คืนนี้ไม่ได้ไปวัด เพราะต้องมารับบุญที่โรงพยาบล
ความคิดเห็นที่ 33
ชามาดา วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 18.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/klunpang
^__^ - CHaMaDa - ^_^  : :  รัก รัก รัก อ ย่ า ง ชัดเจน : :

(1)
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณข้อมูลดีๆ ค่ะ
^_____^
ความคิดเห็นที่ 32
กระเจี๊ยบ วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 18.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/JinjokJiap
www.oknation.net/blog/QuatschBox (-: ............ :-)

(1)
สวัสดีวันพระค่ะพี่สายธาร

ไม่ได้ไปวัดที่ไหน วันนี้คงได้แค่สวดมนต์ ภาวนาอยู่ที่บ้านค่ะ
ความคิดเห็นที่ 31
พฤจิกา วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 17.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."

(1)

สาธุ...
ความคิดเห็นที่ 30
karnn วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 17.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/karnn

(1)
เมื่อเช้าไปใส่บาตรมาแล้วครับ
ความคิดเห็นที่ 29
nobody007 วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 17.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nobody007
The slower u go, the more u see the movement of life. ; ) :M.M. Prishvin. 

(1)

ความคิดเห็นที่ 28
nobody007 วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 17.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nobody007
The slower u go, the more u see the movement of life. ; ) :M.M. Prishvin. 

(1)

จะนำภาพคาวบอยสายธารแจ๊ค
ไปทามนาลิกาง่ะ

เด๋วทามเสดจาแขวนไว้อวดชาวประชาอ่ะคับ
อิอิ

ยางมิได้มีข้าวตกท้องตั้งแต่เช้า
ได้แต่แทะเมดฟักทอง
มานเคมเลยดื่มน้ำอั่กอั่ก
อิ่มท้อง
ประหยัดดี อิอิ

เด๋วไปหาไรใส่พุงก่อง
ค่ำๆจามาเดินเวียนสามรอบที่นี่ อิอิ

ความคิดเห็นที่ 27
nobody007 วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 17.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nobody007
The slower u go, the more u see the movement of life. ; ) :M.M. Prishvin. 

(1)

มะก่องนะ พี่สายธาร
ตอนโผมเดะเดะ
คุงครูสอนร้องเพลงว่า

มาฆะ มาฆะ มาฆะบูชา
เรารู้กันว่า วันเพลงเดือนสาม
คนไทย น้ำใจงาม วันเพ็ญเดือนสาม
ไปทำบุญกัน

จาตุรงฆสันนิบาต
เปนวันประหลาดน่าอัศจรรย์
พระอรหันต์ มาประชุมกันมิได้นัดหมายวันวิสาข มะมีเพลงง่ายๆอ่ะคับ
ความคิดเห็นที่ 26
nobody007 วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 17.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nobody007
The slower u go, the more u see the movement of life. ; ) :M.M. Prishvin. 

(1)

คิคถุงคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ


ความคิดเห็นที่ 25
nobody007 วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 17.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nobody007
The slower u go, the more u see the movement of life. ; ) :M.M. Prishvin. 

(1)
อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
ความคิดเห็นที่ 24
Kibangkok วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 16.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaithai
สีน้ำ(มือสมัครเล่น)และเรื่องราวชิวชิวที่ไร้สาระของผู้ชายหน้าแก่     .    ลุงกิ๊..

(1)
วันนี้ผมทำงานครับ เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยครับ
ความคิดเห็นที่ 23
ting วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 16.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

(1)
ความคิดเห็นที่ 22
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 16.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

(1)
ขอบคุณที่รวบรวมข้อมูลดีดีไว้ให้ชื่นชม

คลิกโหวต

ธรรมรักษาครับ
ความคิดเห็นที่ 21
ครูทิพย์ วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 16.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2
Every minute is precious if every minute I have you. ทุกนาทีจะมีค่า หากทุกเวลาฉันมีเธอ 

(0)
ธรรมะสวัสดีค่ะ...

ครูลงเอนทรี่ใหม่แล้วนะคะ...รีบแวะเข้าไปดูค่ะ...เดี๋ยวตกเทรนด์ไม่รู้ด้วยนะ คริ คริ...
ความคิดเห็นที่ 20
ภูมิรพี วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 16.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/morningmoon

(1)
อนุโมทนาครับ ในการร่วมด้วยช่วยกันเผยแผ่สาระธรรม
ซึ่งนับวันจะมีคนสนใจอ่านน้อยลง ๆ .. แต่อานิสงส์ในการ
เผยแผ่นั้น ไม่น้อยแน่นอนครับ อนุโมทนาในผลบุญครับ
ความคิดเห็นที่ 19
Patui วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 15.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat

(1)


ทุกวันนี้ก็พยายามปฎิบัติตนตามปัจฉิมโอวาทอยู่..เท่าที่จะทำได้....

หวังให้คนไทยหันมาศึกษาพุทธศาสนา..อ่านวันละ 10 นาทีก็ยังดี...จะพอมีไหม????

ความคิดเห็นที่ 18
เดชนิยม วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 15.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/detniyom

(0)
เสียดายที่ข้อเขียนที่มีเนื้อหาสาระดีๆ มีเพลงประกอบซึ่งมีเนื้อหาลึกซึ้ง และออกเผยแพร่ในวันที่เหมาะสม "วันพระพุทธเจ้า" ในฐานะที่เป็นข้อเขียนแนะนำจาก กอง บก.กลับมีคนอ่านน้อยจนน่าเป็นห่วง ห่วงทั้งด้านการศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ห่วงทั้งด้านประเพณีงดงามของชาติ เคยมีคำทำนายว่าพุทธศาสนาจะเริ่มเรียวลงหลังจากพ้นกึ่งพุทธกาล คือ พศ.๒๕๐๐ เป็นต้นไป ดูทีท่าจะเป็นเช่นนั้นจริง น่าเสียดาย

ผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้นำเสนอและหวังจะเห็นข้อเขียนทางพุทธศาสนาจากท่านอีก อย่างช้าในวันอาสาฬหบูชา นะครับ อนึ่งหากสนใจเรื่องราววันนี้ในแนวศิลปอีกแบบ คือร้อยกรอง(บทกลอน) เชิญแวะเยี่ยมที่บ้านผมครับhttp://www.oknation.net/blog/detniyom/2009/05/08/entry-1
ความคิดเห็นที่ 17
นายแพทย์สวรรค์กาญจนะ วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 15.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doctornursethailoyalty
ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนไม่ได้มีไว้เพื่อแพ้Honesty is the best policy.

(1)
สวัสดีวันพระ

ชาวพุทธ จิตใจ ผ่องใส
ความคิดเห็นที่ 16
หนุ่มแปลกหน้า วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 15.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/untameheart

(1)
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับวันวิสาขบูชาครับ

ตั้งใจจะไปทำบุญหรือเปล่าครับ แฮะๆๆ
ความคิดเห็นที่ 15
ญาใจ วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 15.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yahyy


(0)
เมื่อเช้า หนูพาลูกไปใส่บาตร

เมื่อสาย หนูพาลูกไปถวายสังฆทาน

เดียวมึด จะพาลูกไปเวียนเทียนค่ะ

พี่สายธารสบายดีนะคะ
ความคิดเห็นที่ 14
ครูแหม่ม วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 14.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krumam

(0)

คืนนี้ ตั้งใจจะไปเวียนเทียนที่วัดเขาวัง ซึ่งเป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีจิตรกรรมฝาผนังของจิตรกรเอกของโลก (ขรัวอินโข่ง)อยู่ภายในพระอุโบสถ เชิญชมได้ค่ะที่***
http://www.oknation.net/blog/krumam
ความคิดเห็นที่ 13
buasawan วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 13.39 น.

(0)
เข้ามาเอนทรี่นี้แล้วเย็นใจดี..เมื่อเช้าไปทำบุญ วัดใน กทม.ที่คับแคบ กว่าจะหาที่จอดรถได้ แต่ก็ชื่นใจที่เห็นคนไปทำบุญกันเยอะ แต่เดี๋ยวนี้คนไปทำบุญแต่งตัวกันไม่ค่อยเรียบร้อยเลย สายเดี่ยว เสื้อแดง ขาสั้น ไม่ค่อยเห็นชุดขาวกันแล้ว..
ความคิดเห็นที่ 12
นายสิบหมื่น วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 13.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namsean
หากแม้นไม่ตายเสียก่อน...ฉันจะคืนสู่รากเหง้าลูกชาวนา

(0)
สวัสดีวันพระใหญ่
..
ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ
ความคิดเห็นที่ 11
สอนสุพรรณ วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 13.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


(0)
สวัสดีวันพระใหญ่ครับพี่...
ความคิดเห็นที่ 10
ดินเดินทาง วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 12.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/din-travel

(0)
สวัสดี วันวิสาขบูชา

ความคิดเห็นที่ 9
ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 12.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witita
...ต้นไม้ที่แข็งแรง ก็ย่อมมากจากรากที่ฝังแน่นในพื้นดินประเทศชาติที่เข้มแข็ง ก็ย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แข็งแรงด้วย... (โหมโรง)

(0)

ธรรมสวัสดิ์ค่ะ

**************************************
เรียนเชิญติดตามความคืบหน้าโครงการ "ผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้อง โฮมฮัก" ค่ะ

เช้านั้น........ที่โฮมฮัก
http://www.oknation.net/blog/OkNationAssociation/2009/05/08/entry-1

เมล็ดพันธุ์ที่โฮมฮัก...เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก
http://www.oknation.net/blog/pronpun/2009/05/08/entry-1

ขอบคุณและขอโทษที่รบกวนนะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 8
เป๊ปซี่ วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 11.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

(0)
...วันวิสาขบูชา...

...มาเลเซียยังให้เป็นวันหยุดราชการเลยครับ...

...เพื่อให้ชาวพุทธในมาเลได้ไปทำบุญกัน...
ความคิดเห็นที่ 7
Toitoi วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 11.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Toitoi

(0)
มาร่วมอนุโมทนาสาธุ
ความคิดเห็นที่ 6
ทิพย์ธัญญา วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 09.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jonat
พ.ศ.2555 ครบรอบ 750 ปี เจียงฮายบ้านเฮา

(0)
ขอบคุณที่นำเรื่องดีๆ มาให้อ่านครับ
ความคิดเห็นที่ 5
Surrealism วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 08.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chumpon
จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ (อัลเบิร์ต ไอสไตน์) ........... S u r Real i s m นำเสนออย่างเดียว เที่ยวอ่าน blog ของชาวบ้าน นานๆจะทิ้ง"หลักฐาน"ไว้ให้ใคร และไม่สนใจในเรื่องของปริมาณ ........... Just one man, Just one nobody

(0)
-ความกตัญญูรู้คุณ อริยสัจ ๔ และความไม่ประมาท
-“ธัมจักกัปปวัตตนสูตร” หรือเรียกสั้นๆว่า “ธรรมจักร”

.......ธรรมมะอยู่รอบตัว.......
-ขอบคุณ
น้าสายธาร ที่นำธรรมมะ และองค์ความรู้มาส่งถึงบ้าน
และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ที่ทำให้วัดเข้ามาใกล้ "คนไกลวัดอย่างผม"
ความคิดเห็นที่ 4
ทวิน วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 07.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/twin

(0)
ธรรมะสวัสดีครับ
ความคิดเห็นที่ 3
redribbons07 วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 07.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

(0)
อนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2
MeeMee วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 07.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/memoria
recall for Memory Episode II

(0)
สวัสดีค่ะ

มาร่วมอนุโมทนาสาธุค่ะ
ความคิดเห็นที่ 1
แม่สีไฟ วันที่ : 08/05/2009 เวลา : 03.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

(0)
แค่สองบรรทัดสุดท้ายก็สะอึกแล้วค่ะ

คงต้องไปหลับแล้วจริงๆ

เพื่อความไม่ประมาท

พรุ่งนี้มีอะไรต้องสางอีกเยอะเชียวค่ะ

ธรรมะสวัสดีค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน