• ปฐม_มณีโรจน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dr.patom@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-01-25
  • จำนวนเรื่อง : 31
  • จำนวนผู้ชม : 141431
  • ส่ง msg :
  • โหวต 119 คน
Public Issues
ประเด็นสาธารณะหลากหลายมิติ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/DrPatom
วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2552
Posted by ปฐม_มณีโรจน์ , ผู้อ่าน : 5860 , 10:05:08 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ปัญหาพรรคการเมืองไทย (2): บทปริทัศน์

บทสรุปปัญหาของพรรคการเมืองไทยจากข้อเขียนที่ผ่านมาก็คือ กฎหมายพรรคการเมืองไม่มีเนื้อหาอันเป็นสารบัญญัติที่จะพรรณนาให้ทราบว่าพรรคการเมืองเป็นองค์การทางการเมืองที่มีลักษณะ เนื้อหาและความมุ่งหมายที่แตกต่างจากองค์การเมืองประเภทอื่นอย่างไร กฎหมายไม่ระบุไว้เป็นองค์ประกอบเลยว่าพรรคการเมืองต้องมีอุดมการณ์อันควรต้องระบุไว้เป็นหลักฐานในการจดทะเบียน และสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ กฎหมายพรรคการเมืองบรรจุเนื้อหาที่ว่าด้วยวิธีสบัญญัติมากกว่า นอกจากนี้ พรรคการเมืองไทยบางพรรคที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งก็ใช้ชื่อพรรคที่แสดงหรือสะท้อนอุดมการณ์ เจตนารมณ์หรือทิศทางการดำเนินการทางการเมืองอันเป็นอัตลักษณ์ที่อาจสังเกตหรือจำแนกให้แตกต่างจากพรรคอื่น ๆ ได้ (กรณีนี้นายทะเบียนจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมีข้อวินิจฉัยหลักว่า ซ้ำซ้อนหรือคล้ายคลึงกับผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ ?) 

พรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองที่สำคัญ นอกจากบทบาทโดยตรงในการดำเนินการทางการเมือง ยังมีบทบาทโดยปริยายในการให้ความรู้ความเข้าใจ หรือการศึกษากล่อมเกลาทางการเมือง (political socialization) ให้ประชาชนได้รับทราบอุดมการณ์ ค่านิยมและแนวทางที่ถูกต้องได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง พรรคการเมืองทุกพรรคควรมีอุดมการณ์ และอุดมการณ์ควรปรากฏอย่างชัดเจนในชื่อของพรรค พรรคการเมืองไม่ควรใช้นโยบายตั้งชื่อโดยอาศัยลำพังให้เด่นสะดุดตาทำนองเดียวกับการตั้งแบรนด์สินค้าตามหลักการตลาด ชื่อสะดุดตาแตไม่สื่อความหมายด้านอุดมการณ์ใด ๆ เพื่อเป็นสารสนเทศอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ประสงค์จะเข้ามาร่วมพรรค หรือใช้ชื่อที่บ่งบอกอุดมการณ์แบบหนึ่ง แต่ความจริงมีอุดมการณ์การเมืองอีกแนวหนึ่ง เหล่านี้นอกจากจะไม่เอื้อต่อการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ยังอาจจะเป็นการสร้างความสับสนแก่สมาชิกในระบบการเมืองทั้งร่วมพรรคและต่างพรรค 

ข้อเขียนนี้เป็นบทปริทัศน์พรรคการเมืองไทยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกว่า 60 ปีมาแล้ว ความมุ่งหมายก็เพื่อสำรวจคร่าว ๆ เพื่อพิจารณาว่า ทั้ง ๆ ที่กฎหมายไทยได้บัญญัติคุณสมบัติเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองไว้เจาะจง แต่ชื่อพรรคการเมืองในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เคยมีมามีลักษณะที่จะแสดงเจตนารมณ์ด้านอุดมการณ์ทางการเมืองไว้ในชื่อพรรคหรือไม่ ? อย่างไร ? เพียงใด ?  

 ขอบข่ายและจำนวนพรรคการเมืองครอบคลุมนับแต่เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2489 (ไม่นับคณะราษฎรและคณะชาติ) จนถึงการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ธันวาคม 2550 เป็นข้อมูลที่ ดร.นิยม รัฐอมฤตประมวลเสนอต่อกรรมการบัญญัติศัพท์รัฐศาสตร์ที่ราชบัณฑิตยสถาน ส่วนอุดมการณ์ทางการเมืองที่นำมาปรับใช้ก็เป็นอุดมการณ์การเมืองพื้นฐานที่รู้จักกันทั่ว ๆ ไป เช่น ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ( ใน ประวัติการเมืองไทย ) จัดกลุ่มอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้อุดมการณ์กลุ่มหนึ่งได้แก่เสรีนิยม สังคมนิยม อนุรักษ์นิยม และอำนาจนิยม ซึ่งจะถือเป็นกรอบการวิเคราะห์พื้นฐานที่ข้อเขียนนี้จะยึดถือและสานต่อไป 

เงื่อนไขสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ สิ่งที่ข้อเขียนนี้ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม (grouping) พรรคการเมืองไทย คือการพิจารณาและวิเคราะห์อุดมการณ์ที่ปรากฎโดยตรงหรือโดยนัยจากลำพัง “ชื่อ” ทางการของพรรคการเมืองเท่านั้น ไม่ได้เจาะลึกไปศึกษาอุดมการณ์พรรคการเมืองจากเอกสารของพรรคซึ่งต้องทำการวิจัยเอกสารย้อนกลับไปค้นหาเอกสารของพรรคการเมืองตั้งแต่ต้น เพราะบางพรรคที่ก่อตั้งขึ้นมาและดำเนินการทางการเมืองเพียงชั่วระยะเวลาสั้นและอาจจะไม่เคยได้รับเลือก ส.ส.ในสังกัดพรรค และอาจจะไม่มีเอกสารเหลืออยู่ นอกจากนี้ ข้อเขียนนี้มุ่งผลักดันระบบการตั้งชื่อพรรคการเมืองที่แสดงอุดมการณ์ของพรรคให้ปรากฎชัดเจนในชื่อพรรค โดยเชื่อว่าจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเมืองที่ให้ประชาชนเริ่มหันมาสนใจประเด็นเรื่องอุดมการณ์ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการการเมือง ไม่สนับสนุนให้มีพรรคการเมืองที่มีชื่อพรรคที่สื่ออุดมการณ์ของพรรคแตกต่างไปจากอุดมการณ์ที่แท้จริง หรือการกำหนดชื่อพรรคการเมืองโดยปราศจากนัยเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง หรือตั้งชื่อพรรคที่ไม่สะท้อนธรรมชาติหรือลักษณะทางการเมืองให้ประจักษ์เลย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่มีอุดมการณ์ ไม่สนใจอุดมการณ์ทางการเมือง หรือมีแต่ไปหลบอยู่ในเนื้อหาเอกสารส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่เด่นชัด (outstanding) ออกมา  (ตามข้อเท็จจริง พรรคการเมืองไทยก็มีกรณีที่ชื่อพรรคและอุดมการณ์พรรคแตกต่างกัน เช่น ในทัศนะของ ดร.ชาญวิทย์       "พรรคก้าวหน้า"ในปี 2489 จัดเป็นพรรคที่อยู่ในกลุ่มอนุรักษ์นิยม หรือ conservative  อันเป็นแนวทางที่ตรงกันข้ามกับชื่อ “ก้าวหน้า” หรือ progressive)  

กลุ่มอุดมการณ์การเมืองที่ใช้เป็นกรอบในการจำแนกพรรคการเมืองไทยในข้อเขียนนี้มี 11 กลุ่มได้แก่ เสรีนิยม อำนาจนิยม สังคมนิยม อนุรักษ์นิยม ชาตินิยม ธรรมนิยม ภาคส่วนนิยม ประชานิยม สังคมโดยรวม พัฒนานิยม และอื่น ๆ ในการจัดกลุ่ม พรรคที่ชื่อไม่ตรงก็ร่วมกลุ่มที่มีเนื้อหาใกล้เคียง เป็นธรรมดาที่คงมีกรณีที่ต้องวินิจฉัยและชี้ขาด (arbitrary) กันบ้าง พรรคที่หากลุ่มลงไม่ได้จริง ๆ ก็จัดเข้ากลุ่ม “อื่น ๆ” เนื่องจากกรอบการจัดกลุ่ม (classification scheme) ที่ใช้นี้ยังมีอำนาจแยกแยะไม่สมบูร์ณ์ (mutually exclusive) มีทับซ้อนกันบ้าง บางพรรคจึงปรากฎอยู่มากกว่า 1 กลุ่มก็มี เมื่อจัดกลุ่มแล้วก็ได้ผลดังนี้  

เสรีนิยม : ประชาธิปัตย์, เสรีประชาธิปไตย, อิสระ, เสรีมนังคศิลา, อิสระธรรม, แนว

 ประชาธิปไตย, สหพันธ์ประชาธิปไตย, ประชาธิปไตย, เสรีชน, ประชาธรรม, พลังประชาชน, พลังราษฎร, แนวร่วมประชาธิปไตย, พลังเสรี, ไทยอิสระ, ประชาเสรี, สหประชาธิปไตย, เสรีนิยม, เสรีธรรม, ประชามติ

สังคมนิยมและรัฐสวัสดิการ: สังคมนิยม, สังคมนิยมแห่งประเทศไทย, แนวร่วมสังคมนิยม, กรรมกร, สังคมประชาธิปไตย, เศรษฐกร, สงเคราะห์อาชีพและการกุศล, แรงงาน, แนวร่วมเศรษฐกร, กสิกรรมกร, สังคมประชาธรรม, สังคมนิยมเสรีประชา ธิปไตย, แรงงานประชาธิปไตย, พลังสังคมประชาธิปไตย,

อนุรักษ์นิยม: แนวรัฐธรรมนูญ, สยามประเทศ, ปิตุภูมิ, สยาม, แหลมทอง, แผ่นดิน      ไทย, อธิปัตย์, พิทักษ์ไทย, กรุงสยาม, พลังสยาม, สามัคคีธรรม, เอกภาพ, เพื่อแผ่นดิน,ประชาราช, มัชฌิมาธิปไตย,

ชาตินิยม: ชาตินิยม, ชาติประชาธิปไตย, พลังสังคมชาตินิยม, ชาติไทย, ฟื้นฟูชาติไทย, ไทยรวมไทย, สังคมชาตินิยม, ชาติสยาม, นิยมไทย, ชาติประชาธิปไตย,  

ธรรมนิยม: ธรรมาธิปัตย์, คนดี, รัฐบุรุษ, ธรรมสังคม, ธรรมาธิปไตย, สังคมประชาธรรม,

 พลังธรรม, 

ภาคส่วนนิยม: กรรมกร, ชาวนา, สหพันธ์เกษตรกร, เศรษฐกร, ไทยมุสลิม, อิสาน,

  ชาวนาชาวไร่, แรงงาน, สัมมาอาชีพช่วยชาวนา, กสิกรรมกร, พัฒนาจังหวัด,

  เกษตรกร, เกษตรสังคม, กิจประชาคม, ถิ่นไทย, สนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์    

สังคมโดยรวม: ประชาชน, ราษฎร, ประชาราษฎร, สหประชาไทย, ไทธิปัตย์, ไท, พลัง

 สยาม,พลังราษฎร์, พลังประชาชน, ไทยรวมไทย, รวมไทย, ประชาชนส, ประเทศชาติประชาธิปไตย, ประชากรไทย, ปวงชนชาวไทย, ไทยรักไทย, รวม ใจไทยชาติพัฒนา,    

พัฒนานิยม: ก้าวหน้า, สยามใหม่, ประชาพัฒนา, ประชาก้าวหน้า, กิจสังคม, สังคมพัฒนา, สังคมก้าวหน้า, พลังใหม่, นำไทย, กิจประชาธิปาไตย, สยามปฏิรูป

ความหวังใหม่, ชาติพัฒนา,  

สันติภาพ: แนวสันติ, สันติชน, ประชาสันติ, ไทยสันติภาพ,  

มวลชน มหาชน: ขบวนการมวลชน, มหาชน, มวลชน,   

อื่น ๆ: หนุ่มไทย, สหพรรค, สหภราดร, สหสชีพ, ขบวนการไฮด์ปาร์ก, สหภูมิ, ขบวน

         การสหพันธรัฐสากลนิยม, ศรีอาริยเมตไตร, ศรีอาริยะ, ไทสังคม, สนับสนุน

         นโยบายเกรียงศักดิ์, 

รวมความแล้วจัดกลุ่มอุดมการณ์การเมืองของไทยได้ 11 กลุ่มด้วยกัน กลุ่ม “อื่น ๆ” ในข้อสุดท้ายจัดไว้เพื่อให้กรอบความคิดนี้สมบูรณ์แบบ (exhaustive) รับประกันว่าต้องมีที่ลงให้ทุกพรรค บางพรรคมีลักษณะคาบเกี่ยวก็นับซ้ำไว้หลายกลุ่ม กลุ่มอุดมการณ์ส่วนใหญ่พอจะแสดงแนวทางให้ประจักษ์ถึงอัตลักษณ์ด้านอุดมการณ์ของพรรคได้ในระดับหนึ่ง เว้นแต่กลุ่ม “อื่น ๆ”และกลุ่ม “สังคมโดยรวม” ซึ่งชื่อพรรคมีขอบข่ายครอบคลุมกว้างขวางมากจนไม่สามารถระบุจุดเน้นด้านอุดมการณ์การเมืองของพรรคได้เลย ในเบื้องต้นได้ตั้งกลุ่มอีก 2 กลุ่มไว้ด้วย คือ “อำนาจนิยม” (authoritarianism) และ “ประชานิยม” (populism) แต่พิจารณาจากชื่อพรรคไม่ปรากฎมีพรรคที่พอจะจัดเข้าทั้งสองกลุ่มนี้ได้ จึงตัดออกไปในที่สุด 

สรุปทิ้งท้ายไว้ว่า พรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองที่สำคัญและมีบทบาทหลักในการผลักดันการพัฒนาการเมือง เมื่อเป็นสถาบัน (institution) ก็สมควรจะมีความถาวรยืนหยัดอยู่คู่สังคม ผู้เขียนได้แสดงจุดยืนไว้ในข้อเขียนก่อนนี้ว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการยุบพรรค เหตุผลสำคัญสองประการคือเท่ากับเป็นการลงโทษถึงสมาชิกพรรคการเมืองผู้บริสุทธิ์จำนวนมหาศาล และในฐานะของนิติบุคคลและในฐานะสถาบันสังคม ก็ไม่สมควรรับโทษที่ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ก่อ ประเด็นในข้อเขียนนี้ก็คือ เมื่อพรรคการเมืองเป็นสถาบ้นสำคัญก็ควรมีบทบัญญัติกฎหมายระบุให้แสดงอุดมการณ์ของพรรค และอุดมการณ์ดังกล่าวควรปรากฎในชื่อพรรคการเมืองนั้น ๆ ด้วย

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
rtdpu วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 22.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/turning

ขอบคุณค่ะสำหรับcomment

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]