• Enlightened
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : pipatmonkong@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2018-01-07
  • จำนวนเรื่อง : 69
  • จำนวนผู้ชม : 18761
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
One man one world
The secret of the secret
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Enlightened
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562
Posted by Enlightened , ผู้อ่าน : 429 , 13:13:13 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การยอมรับจะมีการทำงานอยู่บนระบบไม่เชิงเส้น (nonlinear system) คือ ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องมีกระบวนการรองรับความเป็นฝ่ายถูกหรือผิดของตัวเองด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งกระบวนการรองรับจะมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกันคือ เป็นการยอมรับเหมือนกัน แต่เป็นการยอมรับที่แตกต่างกันคือ ถูกหรือผิด โดยปกติแล้วทุกคนจะมีความเชื่อว่า สิ่งที่เราทำนั้นถูกเสมอ ซึ่งจะมีส่วนที่ถูกหรือใช่อยู่ครึ่งหนึ่ง ถ้าหากเรามองสถานการณ์เป็นความผิดหรือถูก จำเป็นต้องมีฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายถูกและฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิด และในโลกของมนุษย์ขั้วบวกคือ ฝ่ายถูก ขั้วลบคือ ฝ่ายผิด แต่ในโลกของความเป็นพลังงานขั้วบวกหรือขั้วลบจะมีความใช่หรือถูกด้วยกันทั้งคู่ และมีความไม่ใช่หรือไม่ถูกด้วยกันทั้งคู่ ถ้าหากเราต้องการเดินออกจากความจริงที่เป็นอยู่ หรือนัยอีกความหมายหนึ่งคือ การเติมเต็มส่วนที่มีความถูกต้องอยู่ครึ่งหนึ่งให้มีความถูกต้องสมบูรณ์เต็มใบ เรามีความจำเป็นต้องมองโลกสองด้านคือ ทั้งในด้านของความเป็นมนุษย์และในด้านของความเป็นพลังงาน ซึ่งจะมีการทำงานอยู่บนระบบไม่เชิงเส้น (nonlinear system) ถ้าหากเราต้องการที่จะเดินออกจากความเป็นมนุษย์ เราจำเป็นต้องนำพาตัวเราเองเดินเข้าไปอยู่ในด้านของความเป็นพลังงาน (ใช้ความสามารถในการรับรู้และสัมผัสได้ในส่วนของความเป็นพลังงานเข้าไปทำการยกระดับและขยายขอบเขตของความเป็นมนุษย์และในทางกลับกันถ้าหากเราต้องการเดินออกจากความเป็นพลังงาน เราจำเป็นต้องนำพาตัวเราเองเดินเข้าไปอยู่ในด้านของความเป็นมนุษย์ (ใช้ความสามารถในการรับรู้และสัมผัสได้ในส่วนของความเป็นมนุษย์เข้าไปทำการยกระดับและขยายขอบเขตของความเป็นพลังงานซึ่งการยอมรับจำเป็นต้องทำให้เกิดมีขึ้นทั้งสองทางคือ ทั้งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลังงาน เช่นเดียวกับในระบบควอนตัมที่จำเป็นต้องอาศัยคำบรรยายที่แสดงสมบัติทั้งสองด้าน คือ สมบัติอนุภาคและสมบัติคลื่น คำอธิบายเกี่ยวกับระบบจึงจะครบสมบูรณ์ นั่นคือ การกล่าวถึงเฉพาะสมบัติคลื่นหรือสมบัติอนุภาคแต่เพียงด้านเดียว ไม่เพียงพอ และระบบจะแสดงสมบัติด้านใด ก็ขึ้นกับว่า นักทดลองจะทดสอบสมบัติด้านใด เช่น ถ้านักทดลองจัดรูปแบบการทดลองให้ระบบแสดงสมบัติคลื่น ก็จะได้คลื่น และถ้าจัดการทดลองให้ระบบแสดงสมบัติด้านอนุภาค ก็จะได้อนุภาค ในทางฟิสิกส์กล่าวว่า ระบบจะไม่แสดงสมบัติทั้งคลื่นและอนุภาคพร้อมกัน ซึ่งจะมีความใช่และไม่ใช่อยู่ภายในระบบเดียวกันคือ ภายในระบบเดียวกันจะแยกออกเป็นสองส่วนคือ เราและคนอื่น/สิ่งอื่น ซึ่งทั้งสองส่วนจะมีความใช่และไม่ใช่อยู่ภายในตัวเองและภายในกันและกันคือ ใช่โลกใบใหญ่/ความเป็นมนุษย์และไม่ใช่โลกใบใหญ่/ความเป็นมนุษย์ และ ใช่โลกใบเล็ก/ความเป็นพลังงานและไม่ใช่โลกใบเล็ก/ความเป็นพลังงาน แต่เรามีทั้งสองโลกอยู่ภายในตัวเอง และในทางกลับกันโลกก็มีทั้งสองโลกอยู่ภายในตัวเองเช่นเดียวกัน และความมีอยู่/เป็นอยู่ภายในตัวเองระหว่างเราและโลกจะคลื่อนที่ออกมาอยู่รวมกันภายนอก ซึ่งการอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีกระบวนการแยกแยะ เช่นเดียวกับการรังสรรค์เมนูอาหารที่จำเป็นต้องมีการแยกแยะส่วนผสมออกจากกันและมีการนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมผสานและทำให้เกิดเป็นอาหารหนึ่งจาน ดังนั้นการแยกจึงเป็นการแยกเพื่อรวม ไม่ใช่การแยกเพื่อแยก แต่ภายใต้การแยกเพื่อรวมก็จะมีกระบวนการแยกออกและไม่แยกออก ย้อนกลับและไม่ย้อนกลับอยู่

 

ในระดับโลกใบใหญ่/ความเป็นมนุษย์จะไม่แสดงคุณสมบัติทั้งสองด้านพร้อมๆกันคือ ความเป็นขั้วบวกและขั้วลบ มนุษย์จะแสดงคุณสมบัติของความเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบอย่างใดอย่างหนึ่งในชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น แต่ภายในระบบใดระบบหนึ่งจะมีสองขั้วและหรือสองระดับเสมอ ซึ่งหมายความว่า เมื่อคนใดคนหนึ่งเป็นขั้วบวกอีกคนหนึ่งจะเป็นขั้วลบทันที และการไม่แสดงคุณสมบัติทั้งสองด้านพร้อมๆกันในระดับโลกใบใหญ่/ความเป็นมนุษย์จะเคลื่อนที่เข้าสู่การแสดงคุณสมบัติทั้งสองด้านพร้อมๆกันทันทีโดยอัตโนมัติคือ จะแสดงคุณสมบัติทั้งขั้วบวกและขั้วลบ หมายถึง เราและคนอื่น/สิ่งอื่น และภายในการแสดงคุณสมบัติทั้งขั้วบวกและขั้วลบก็จะมีการแสดงคุณสมบัติขั้วบวกมากหรือน้อย และหรือขั้วลบมากหรือน้อย ซึ่งความมีมากน้อยภายในตัวเองและกันและกันคือ ส่วนที่ทำให้เรามีสถานะของมองเห็นได้อย่างชัดเจนและไม่ชัดเจน หรือ สภาวะกึ่งชัดเจนกึ่งไม่ชัดเจน และเมื่อเรานำพาตัวเราเข้าไปทำการสังเกตก็จะมีสภาวะส่วนหนึ่งยุบหายไป ซึ่งส่วนที่ยุบหายไปก็คือ ส่วนที่มีการเคลื่อนที่ออกจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งโดยอัตโนมัติ = สิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเกิดจากสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

 

ในระดับโลกใบเล็ก/ความเป็นพลังงาน = การเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจะเกิดขึ้นจากสองทางคือ เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและเกิดขึ้นโดยไม่อัตโนมัติ และในทางกลับกันคือ การเกิดขึ้นโดยไม่อัตโนมัติจะเกิดขึ้นจากสองทางคือ เกิดขึ้นโดยไม่อัตโนมัติและเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ = คุณสมบัติของการเคลื่อนที่ออกจากและเคลื่อนที่เข้าสู่ที่จะแยกออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนหนึ่งเคลื่อนที่ออกจากและไม่ได้เคลื่อนที่ออก (ยังอยู่ที่เดิมและส่วนที่เคลื่อนที่เข้าสู่ก็จะแยกออกเป็นสองส่วนคือ ภายในและภายนอก ซึ่งจะมีส่วนหนึ่งเคลื่อนที่เข้าสู่ภายในและมีส่วนหนึ่งไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่ภายใน (ออกสู่ภายนอกจะเห็นได้ว่าภายในกระบวนการเคลื่อนที่ออกจากและเคลื่อนที่เข้าสู่จะมีทั้งส่วนของการแยกออกและไม่แยกออก ย้อนกลับและไม่ย้อนกลับระหว่างความเป็นอนุภาคและคลื่น และหรือ ขั้วบวกขั้วลบ และความเป็นอนุภาคและคลื่น และหรือ ขั้วคูณขั้วหาร (แรงโน้มถ่วงในระดับโลกใบเล็ก/ความเป็นพลังงาน สิ่งที่ควบคุมขั้วบวกขั้วลบคือ ขั้วคูณขั้วหารที่ซ่อนอยู่ในความเป็นอนุภาคและคลื่น และในทางกลับกันสิ่งที่ควบคุมขั้วคูณขั้วหารก็คือ ขั้วบวกขั้วลบที่ซ่อนอยู่ในความเป็นอนุภาคและคลื่น ดังนั้นความเป็นอนุภาคและคลื่นจึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้วบวกขั้วลบ และ ขั้วคูณขั้วหาร และอยู่ได้ทุกที่ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งพลังงานทั้งสี่ขั้วต่างก็มีส่วนควบคุมและผลักดันตัวเองและกันและกัน

 

การค้นพบความมีอยู่/เป็นอยู่และไม่มีอยู่/ไม่เป็นอยู่ระหว่างพลังงาน/ข้อมูล/สสารสามารถทำให้เกิดมีขึ้นได้สองทางคือ ภายในและภายนอก ซึ่งการเข้าถึงพลังงาน/ข้อมูล/สสารทั้งหมด เราจำเป็นต้องนำพาตัวเราเข้าสู่กระบวนการเพิ่มและลดพลังงาน (เกิด-ตาย สร้าง-ทำลายระหว่างความคิด-ความรู้สึก และความรู้สึก-ความคิดที่จะอยู่ในรูปแบบของอนุภาคและคลื่น และมีพลังงานบวกลบคูณหารซ้อนทับและไม่ซ้อนทับ พัวพันและไม่พัวพัน และเกิดเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ออกจากและเคลื่อนที่เข้าสู่ที่จะมีทั้งส่วนของการแยกออกและไม่แยกออก ย้อนกลับและไม่ย้อนกลับ

 

#change
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน