• แดนอีศาน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-11-09
  • จำนวนเรื่อง : 2786
  • จำนวนผู้ชม : 862024
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
ทะเลหมอก
วรรณกรรม ร้อยแก้ว ร้อยกรอง สะท้อนด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ฯลฯ อย่างอิสระ เสรี และ เป็นธรรม เพื่อความยั่งยืน ของสังคมและประเทศชาติ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/FogSea
วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562
Posted by แดนอีศาน , ผู้อ่าน : 141 , 05:11:11 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์ยิ่งใหญ่แห่งอินเดีย ได้ทำการศึกสงครามขยายอาณาเขต ให้ยิ่งใหญ่ทั่วชมพูทวีป ทุกแห่งหนที่กองทัพพระองค์บุกเข้าไปไม่มีคำว่าปราชัยมาเลย แต่เมื่อได้ทำการบุกยังแคว้นกลิงคะ..ปรากฎว่า พระองค์ต้องทุ่มกำลังทหาร ทุ่มเวลาในการต่อสู้กับคนเมืองแคว้นกลิงคะเป็นเวลานาน เพราะคนเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ๆหรือแม้แต่ผู้หญิงต่างก็จับอาวุธต่อสู้กับกองทัพของพระองค์ จึงได้รับชัยชนะอย่างลำบากยิ่งนัก

          การรบเพื่อชิงอานาจครั้งสุดท้ายของพระเจ้าอโศก คือ การรบกับแคว้นกาลิงคะ ซึ่งถึงแม้จะเป็นแคว้นเล็กๆ แต่ก็มีกองทัพที่เข้มแข็งและเอาชนะยากที่สุด ทั้งสองฝ่ายรบกันอยู่เป็นเวลานาน ในที่สุด ฝ่ายพระเจ้าอโศกสามารถรบชนะตีแคว้นกาลิงคะได้สาเร็จ แต่การรบครั้งนั้นทาให้ผู้คนล้มตายกันเป็นแสนๆ พระองค์เห็นศพของเหล่าทหารหาญของทั้งสองแคว้นที่นอนตายเกลื่อนสนามรบโลหิตไหลนองแล้วเกิดความสลดพระทัย พระองค์ทรงสานึกเสียพระทัยในการก่อสงครามเป็นครั้งแรก

           ในจารึกที่มีชื่อเสียงมีจารึกหลักหนึ่ง ได้ระบุถึงชัยชนะที่กาลิงคะ พระจักรพรรดิพระองค์นี้ได้ทรงแสดงความเสียพระทัยออกมาให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน และตรัสถึงความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างสุดซึ้ง พระองค์ได้ทรงป่าวประกาศว่า พระองค์จักไม่ทรงถอดพระแสงดาบออกมาเพื่อการพิชิตใดๆ อีกต่อไป พระเจ้าอโศกมหาราชไม่เพียงแต่ทรงประกาศล้างมือจากสงครามด้วยพระองค์เองเท่านั้น แต่ยังทรงแสดงพระราชประสงค์ว่า

“ลูกเราและหลานเหลนเราอย่าได้คิดว่าการพิชิตดินแดนเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่มีค่าควรกระทา ขอให้คิดถึงเฉพาะการพิชิตเพียงอย่างเดียว คือการพิชิตโดยธรรมเท่านั้น การพิชิตด้วยวิธีนี้เป็นความดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”

          ทรงปฏิวัติสังคมโดยธรรม ทรงประกาศให้ยกเลิกการฆ่าสัตว์บูชายัญ ห้ามการรื่นเริงเลี้ยงสุรา หรือชนสัตว์ ทรงตั้งโภชนาคารหรือโรงครัว โรงพยาบาลสาหรับมนุษย์ และสาหรับสัตว์ทั่วพระราชอาณาจักรตลอดถึงต่างประเทศ ทรงให้ปลูกสมุนไพร และไม้ผลสองข้างถนน ให้ขุดสระสาหรับมนุษย์และสัตว์

          ด้วยเหตุนี้เองที่ทาให้พระเจ้าอโศกจึงทรงตั้งมั่นในการแสวงหาสัจธรรม และทรงพบกับนิโครธสามเณรที่มีกิริยามารยาทสงบเรียบร้อยซึ่งเป็นโอรสของเจ้าชายสุสิมะ สามเณรนิโครธก็แสดงธรรมโปรดพระเจ้าอโศก หลังจากพระองค์ได้ฟังธรรมแล้ว จึงมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า และได้ประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะ ได้ทรงทานุบารุงพุทธศาสนาหลายประการ เช่น ทรงพระราชทานทรัพย์จานวนมากเพื่อทาทานทุกวัน ทรงสร้างวัด วิหาร พระสถูป พระเจดีย์ และหลักศิลาจารึกเป็นต้น เมื่อทรงทราบจากพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระว่าเคยมีพระสถูปในพระพุทธศาสนาถึง 84,000 แห่ง จึงทรงโปรดให้สร้างวัดเท่ากับจานวนนั้น โดยโปรดให้สร้างวัดอโศการามที่เมืองปาฏลีบุตรและมหาวิทยาลัยนาลันทา

            ต่อมาก็ทรงโปรดให้สร้างบ่อน้า ที่พักคนเดินทาง โรงพยาบาล และปลูกต้นไม้ เพื่อจัดสาธารณูปโภคและสาธารณ ตามหลักพุทธธรรม ต่อจากนั้นก็เสด็จไปพบสังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นพระองค์แรก และทรงสถาปนาให้เป็นเป็นสถานที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนในเวลาต่อมา นับว่าพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

              นอกจากนี้ พระองค์ทรงบารุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่ อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เพื่อจะได้พระภิกษุในพุทธศาสนาได้รับความสะดวก มีโอกาสบาเพ็ญสมณธรรมได้เต็มที่ แต่ต่อมามีพวกนักบวชนอกศาสนาเป็นจานวนมากปลอมตัวเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ จานวนพระอลัชชีมากกว่าพระภิกษุแท้ๆ ต้องหยุดการทาอุโบสถสังฆกรรมถึง 7 ปี จึงทาให้พระเจ้าอโศกมหาราชไม่สบายพระทัยในการแตกแยกของพระสงฆ์ ทรงปวารณาจะให้พระสงฆ์เหล่านั้นสามัคคีกัน จึงได้ตรัสสั่งให้อามาตย์หาทางสามัคคี ฝ่ายอามาตย์ฟังพระดารัสไม่แจ้งชัด จึงได้บังคับให้พระภิกษุบริสุทธิ์ทาอุโบสถร่วมกับพระอลัชชี พระภิกษุผู้บริสุทธิ์ต่างปฏิเสธที่จะร่วมอุโบสถสังฆกรรม อามาตย์จึงตัดศีรษะเสียหลายองค์ 7

               เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทราบข่าวนี้ ทรงตกพระทัยยิ่งจึงเสด็จไปขอขมาโทษต่อพระภิกษุที่อาราม และได้ตรัสถามสงฆ์ว่า การที่อามาตย์ได้ทาความผิดเช่นนี้ ความผิดจะตกมาถึงพระองค์หรือไม่ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระได้ตอบพระองค์ว่า การที่อามาตย์ได้ตัดศีรษะว่าเป็นบาปได้ก็ต่อเมื่อพระองค์มีเจตนาที่จะฆ่าเท่านั้น คาวิสัชนานั้น ทาให้พระองค์ทรงพอพระทัยมาก

              เมื่อพระองค์หันมานับถือพุทธศาสนาแล้ว ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงผนวชขณะที่ยังทรงครองราชย์อยู่ อีกทั้งพระองค์ยังเปลี่ยนนโยบายใหม่จากการมุ่งชนะด้วยสงครามมาสู่การเอาชนะด้วยธรรมแทน ทรงเลิกการแผ่อานาจในการปกครองมาใช้หลักพุทธธรรม หรือธรรมราชา ปกครองอาณาจักรของพระองค์แทนโดย ทรงส่งสมณะทูตไปเผยแพร่ศาสนา โดยแบ่งเป็น 9 สาย ซึ่งรวมถึงการส่งพระโสณะและพระอุตตระไปสุวรรณภูมิด้วย

              พระเจ้าอโศก เสวยราชย์รวมทั้งสิ้น 41 ปี ทรงสละราชสมบัติ ออกผนวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาอยู่ปีเศษ แล้วปริวัตรเพศออกมาเสวยราชย์ใหม่ พระราชปฏิปทานี้นับว่าเป็นแบบแผนประเพณีของพระมหากษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาสืบมา ในบั้นปลายแห่งพระชนม์ชีพ ทรงได้รับพระสมัญญาว่า “พระเจ้าธรรมาโศกราช” หรือ “ธรรมมาอโศก” แปลว่า “อโศกผู้ทรงธรรม” และเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 313 และกระดูกของพระองค์ถูกนาไปโปรยที่แม่น้าคงคา

              หากพระเจ้าอโศกมหาราชย์ไม่เห็นซากศพของทหารนักรบเรือนแสนที่รัฐกาลิงคะ พระองค์อาจจะยังคงเป็นกษัตริย์ที่โหดร้าย ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะขยายดินแดนโดยไม่คำนึงถึงการเบียดเบียนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นพระพุทธศาสนาก็คงไม่เจริญรุ่งเรืองลูกเผยแพร่ไปทัวชมพูทวีปอย่างที่เป็นอยู่ พุทธศาสนาคงไม่เจริญรุ่งเรืองมาถึงประเทศไทยในทุกวันนี้

 

 

                    นี้คือ อักษรพรหมมี ที่พระเจ้าอโศกทรงโปรดให้สลักขึ้นไว้ ณ นครกลิงคะ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งสงครามครั้งสุดท้ายของพระองค์ที่กล่าวถึง จำนวนผู้เสียชีวิต เด็ก สตรี และทหารทั้งหลายเป็นจำนวนนับแสน เป็นเหตุให้พระองค์เกิดความสลดและเลิกกระทำซึ่งสงครามนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาปกครองประเทศ คือ การไม่เบียดเบียนเป็นต้นตำนานกษัตริย์องค์แรกของโลกที่นำกองทัพธรรมแทนกองทัพที่นำด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์

 

 

             บันทึกบนลานหินแห่งนี้นั้น ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองดุมลี ห่างจากโอริสสา เมืองหลวงของรัฐโอริสสาไปทางทิศไทย ๑๘ กิโลเมตร  มีหินสลักรูปช้างและด้านล่างคือสลักอักษรพรหมีของพระเจ้าอโศกมหาราช

 

              ในปีพุทธศักราช  ค.ศ. 1930  สมณะญี่ป่น ท่านฟูจิ  นิกายนิชิเรน ได้มายังอินเดียและเข้าร่วมกับท่านมหาตมคานธี  ต่อสู้เรียกร้องอิสระภาพจากการปกครองของอังกฤษ จนประสบความสำเร็จ และปี 1969 ได้สร้างสันติสถูปไว้ ณ สถานที่แห่งนี้   เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทรงธรรม เป็นสัญญลักษณ์แห่งการไม่ใช้อาวุธ ใช้คุณธรรมคืออหิงสา นำการบริหารการปกครองประเทศ และเน้นพัฒนาสังคมให้เป็นไปเพื่อสันติภาพ ญี่ปุ่นจึงถือว่า พระเจ้าอโศกมหาราชคื่อบิดาแห่งสันติภาพโดยแท้ เพราะประเทศนี้ได้ลิ้มรสแห่งสงครามที่เอาชนะกันด้วยอาวุธอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วในกรณีระเบีดนิวเครียร์ที่นครฮิโรชิมาและนางาซากิแห่งญี่ปุ่น โดยอาศัยสถานที่แห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจนั่นเอง ฯ

 

 

 

 

 

โดย ท่านคมสรณ์

 

ที่มา  : 

                   ท่านคมสรณ์.กันยายน 2552. “เปิดบันทึกสงครามสุดท้าย พระเจ้าอโศกมหาราช ณ แคว้นกลิงคะ” ใน http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=497823

ขออนุญาตเผยแพร่และขอขอบคุณ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

Nathalee Cadone-Hastr siembre

เพลงเกี่ยวกับเช เกววาร่า ..ฟังสนุก ศิลปการแสดงสวยงาม สไตล์ละติน .. จาก YouTube -ขอขอบคุณ

View All
<< สิงหาคม 2019 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]