• Kati
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : Kati1789@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-26
  • จำนวนเรื่อง : 1297
  • จำนวนผู้ชม : 1247722
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1928 คน
Kati1789
To dream ... the impossible dream ... To fight ... the unbeatable foe ...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Kati1789
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2550
Posted by Kati , ผู้อ่าน : 8768 , 07:17:48 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประวัติ โดยสังเขป รัฐธรรมนูญฯ 2540

ประวัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540

โดยสังเขป

ประวัติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยสังเขป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นฉบับที่จัดทำขึ้นโดยมุ่งเน้นให้มีการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองขึ้นใหม่ ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ โดยยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในการจัดทำเป็นไปตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2539 โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกที่รัฐสภาเลือกตั้งจากบุคคลหลายสาขาอาชีพเป็นองค์กรทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงภายหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 แล้ว ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3/2539 (สมัยสามัญ ครั้งที่ หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2539 ได้ลงมติเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 99 คน เพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน

สภาร่างรัฐธรรมนูญ  โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างต่อเนื่องทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ และคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อจัดทำเป็นกรอบเบื้องต้นของร่างรัฐธรรมนูญ และนำไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นระยะๆ จวบจนกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ และผ่านต่อไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... และนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 จากนั้นจึงได้นำเสนอให้รัฐสภาพิจารณาระยะเวลาในการทำหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

จนถึงวันที่นำเสนอให้รัฐสภาพิจารณารวม 233 วัน ได้ใช้เวลาประชุม 30 ครั้ง และมีการประชุมครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2540 เพื่อรับรองรายงานการประชุม รวมเป็น 31 ครั้ง

รัฐสภา  โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้ใช้เวลาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเป็นเวลา 5 วัน จึงแล้วเสร็จ รอไว้ 15 วัน ตามข้อบังคับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา พุทธศักราช 2539 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7/2540 (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง) ได้ลงมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภา ซึ่งถือว่าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติให้ความเห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ดำเนินการจารข้อความของร่างรัฐธรรมนูญลงในสมุดไทย รวม 3 ฉบับ เพื่อนำไปดำเนินการลงรักปิดทองสมุดไทย ทั้งหกด้าน พร้อมอัญเชิญตราพระครุฑพ่าห์ทองคำ 1 ตรา และตราพระครุฑพ่าห์เงินกะไหล่ทอง 2 ตรา ติดบนปกสมุดไทยที่จัดทำขึ้นมาตามโบราณประเพณี ทั้งนี้ ด้วยความอนุเคราะห์ของส่วนราชการต่างๆ อันประกอบด้วย

1. กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นผู้จัดทำตราพระครุฑพ่าห์ทองคำ และพระครุฑ์พ่าห์เงินกะไหล่ทอง

2. กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการลงรักปิดทองสมุดไทยทั้งหกด้าน และอัญเชิญตราพระครุฑ์พ่าห์ติดบนปกสมุดไทย

3. กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้จัดหากระดาษไฮเวท 120 แกรม ขนาด 48 x 64 นิ้ว ซึ่งเป็นกระดาษพิเศษที่มีความคงทนไม่ซับน้ำ

4. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว องค์การค้าของคุรุสภา เป็นผู้ตัดและพับเล่มสมุดไทย

โดยนำร่างพระราชบัญญัติฉบับสมุดไทยมามอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ทั้งสามฉบับ เมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2540

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร นายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อัญเชิญร่างรัฐธรรมนูญ คือ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับสมุดไทย เพื่อลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ

ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2540 เวลา 17.30 น.

โดยประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยทั้งสามฉบับ และได้อัญเชิญกลับไปที่สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีเพื่อประทับตราพระราชลัญจกร อันได้แก่ พระราชลัญจกรมหาโองการ พระราชลัญจกรไอยราพต และพระราชลัญจกรหงสพิมาน บนสมุดไทยพับบน และประทับตราที่พับล่างถัดมา พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ลงบนพระปรมาภิไธย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับสมุดไทย มีขนาดกว้าง 45.5 เซ็นติเมตร ยาว 13.4 เซ็นติเมตร ความยาว 266 พับ เขียนโดยเจ้าหน้าที่ลิขิต 8 คน ใช้เวลาเขียน 20 วัน โดยเริ่มเขียนล่วงหน้าก่อนรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบ รวม 3 ฉบับ

โดย สำนักงานเลขาธิการ ได้รับมอบฉบับที่ติดตราพระครุฑ์พ่าห์ทองคำ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ส่วนฉบับที่ติดตราพระครุฑ์พ่าห์เงินกะไหล่ทอง 2 ฉบับ เก็บรักษาโดยสำนักราชเลขาธิการ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีความยาว 336 มาตรา

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 114 ตอนที่ 55 ก วันที่ 11 ตุลาคม 2540

อันถือว่ามีผลใช้บังคับในวันเดียวกัน

กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำต้นฉบับ และจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อมอบให้ส่วนราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำหรับแจกจ่ายให้กับสมาชิกรัฐสภา ห้องสมุด เป้าหมายทั่วประเทศ นักศึกษา และนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมภาระกิจของสภาผู้แทนราษฎร และโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันจะยังประโยชน์ในการใช้ประกอบการปฏิบัติงานและค้นคว้าสืบไป

กองการพิมพ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

พฤศจิกายน 2540

อ้างอิง - ข้อมูล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ISBN 974 - 8055 - 41 - 8

ปีที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2540

จำนวนหน้า 290 หน้า

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนพิมพ์ 10,000 เล่ม

จัดทำโดย ฝ่ายจัดการการพิมพ์ กองการพิมพ์

กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Kati วันที่ : 16/08/2007 เวลา : 06.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Kati1789

สวัสดีครับ คุณเดนทิศเต้

จะติดตามอ่าน ติดตามชมครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการเยี่ยมเยือน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เดนทิสเต้ วันที่ : 15/08/2007 เวลา : 08.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nano

อัพบล๊อคแล้วคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดนตรีผสมผสาน

ภาพการแสดงดนตรี คนชายขอบ ร้านเล่า เชียงใหม่

View All
<< สิงหาคม 2007 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านคิดว่า รัฐบาล พรรคเพื่อไทย จะบริหารราชการแผ่นดิน กี่ปี
1 ปี
1013 คน
2 ปี
42 คน
3 ปี
7 คน
4 ปี
118 คน

  โหวต 1180 คน