• KruKung
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-09-13
  • จำนวนเรื่อง : 18
  • จำนวนผู้ชม : 65527
  • ส่ง msg :
  • โหวต 25 คน
วันจันทร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by KruKung , ผู้อ่าน : 3581 , 09:34:44 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงงาน   การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสำรวจและการปลูกต้นตาลทดแทนบริเวณตำบลบ้านหม้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  

ผู้จัดทำ                     นายกชกร                     กลิ่นมาลี  

                                นายนฤรงค์         วินิตสมบัติ

                                นางสาววรรวินี     วงศ์ทองดี

                                นายธีรวิทย์         แตงวัฒนะ 

 ครูที่ปรึกษา             ครูวีระพร   วงษ์พานิช  

ปี พ.ศ.                      2551

โรงเรียน    พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  www.promma.ac.th  

       

ความเป็นมาและความสำคัญ

ตาล(Asian palmyra palm) เป็นพันธุ์ไม้พวกปาล์มขนาดใหญ่  สกุล  (Genus) Borassus   ในวงศ์ (Family)  Palmae     ตระกูล Areca      อาณาจักร Plantae ดังนั้นเราจะพบว่าต้นตาลถูกกำหนดเป็นต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรีที่มีความแข็งแรงยืนยงสามารถทนแล้ง ทนฝน และกระแสลมร้อนหนาวตามสภาพดินฟ้าอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก ต้นตาลให้ประโยชน์มากมายทุกๆส่วนของต้นตาลและประกอบกับในยุคปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนไทยมีการรณรงค์ให้ประชาชนการดำเนินชีวิตโดยการยึดหลักแนว”เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่ พสกนิกรชาวไทย มานานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อน วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ต่อมาภายหลังได้ทรง เน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

                 จากตำนานของจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2134 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้เสด็จมาประทับแรม ณ พระตำหนักโตนดหลวง ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ เพื่อเสด็จประพาสทางทะเล ซึ่งบริเวณพระตำหนักโตนดหลวงมีต้นตาลอยู่เป็นจำนวนมาก สันนิฐานว่าต้นตาล หรือตาลโตนดเป็นไม้พื้นเมืองคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบุรีมาช้านาน วิถีชีวิตของคนในจังหวัดเพชรบุรีที่เกี่ยวพันกับต้นตาลหรือตาบโตนดแทบทุกคนไม่มากก็น้อย เริ่มตั้งแต่เครื่องใช้ไม้สอยจนถึงอาหารการกิน เป็นไม้ตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งในโลก มีอายุยืนเป็นร้อยปี ผลิตผลจากต้นตาลสามารถนำมาทำขนมหวานเมืองเพชร อาทิเช่น จาวตาลอ่อน จาวตาลเชื่อม โตนดทอด ขนมตาล นำตาลเมา และตังเม เป็นต้น นอกจากนี้ ความหอมหวานจากนำตาลโตนดยังใช้ทำน้ำเชื่อม น้ำกะทิ ประกอบอาหารหวานได้อีกมากมาย 

จังหวัดเพชรบุรีน่าจะมีต้นตาลหรือตาลโตนดมากที่สุดในประเทศไทย ดังปรากฏหลักฐานจาก “นิราศเมืองเพชรบุรี” ของสุนทรภู่ ความตอนหนึ่งว่า “ทุกประเทศเขตแคว้นแดนพริบพรี เหมือนจะชี้ไปไม่พ้นแต่ต้นตาล” ด้วยเหตุนี้ต้นตาลจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี คู่กับเขาวัง หรือพระนครตีรี ดังปรากฏเป็นตรา และธงประจำจังหวัดเพชรบุรี สืบมาจนถึงทุกวันนี้ ต้นตาลเมืองเพชรบุรีให้ผลผลิตน้ำตาลโตนดดีที่สุดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตลอดจนถึงปัจจุบัน จึงมีชื่อเสียงติดปากคนทั่วไปว่า “น้ำตาลเพชรบุรี” เพราะมีรสหวาน หอมอร่อย รสชาติกลมกล่อมชวนรับประทานจนเป็นที่มาของคำว่า “หวานเหมือนน้ำตาลเมืองเพชร” 

                แต่ในปัจจุบันจำนวนต้นตาลที่มีในจังหวัดเพชรบุรีได้มีจำนวนน้อยลงกว่าเดิม มีการก่อสร้างบริเวณที่มีต้นตาล ตัดต้นตาลเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต้นตามหมดอายุขัย จึงทำให้จำนวนต้นตาลมีจำนวนลดน้อยลงจนน่าใจหาย 

                ดังนั้นทางกลุ่มจึงสนใจที่จะร่วมมือรณรงค์ อนุรักษ์ต้นตาลจังหวัดเพชรบุรีให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ศึกษา แต่เดิมเป็นพื้นที่ทำนาเป็นส่วนใหญ่ และมีต้นตาลเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว ต้นตาลลดลงเป็นจำนวนมากประกอบกับปี พ.ศ. 2549-2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำโครงการปลูกต้นตาลล้านต้นจังหวัดเพชรบุรี ผู้ศึกษาจึงทำการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นของเรา(การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อปลูกต้นตาลทดแทน บริเวณตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี) ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นตาลให้อยู่เคียงคู่กับจังหวัดเพชรบุรี และตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีต่อไป

               

วัตถุประสงค์

           

           1) สำรวจต้นตาลโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสำรวจและการปลูกต้นตาลทดแทนบริเวณ ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 

        2) เพื่อการรณรงค์และการอนุรักษ์การปลูกต้นตาล  

        3) เพื่อเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สู่ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

ขอบเขตการศึกษา

ประชากรที่ศึกษา

-           ต้นตาลในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

 ระยะเวลาของการศึกษา 

-           มีนาคม 2551 ถึง พฤศจิกายน 2551  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เยาวชน- ครูอาจารย์และชุมชนได้รับความรู้และทักษะ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

2. เห็นคุณค่าของต้นตาลและสร้างความตระหนัก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติในจังหวัดเพชรบุรี 

3. โรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและจังหวัดในการรณรงค์อนุรักษ์ต้นตาล 

4. มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการปลูกตาลล้านต้นเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 

วิธีการศึกษา 

1. ประชุม วางแผน ดำเนินกิจกรรมโครงงาน 

2. ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS เพื่อจัดสร้างแผนที่แสดงตำแหน่งต้นตาล 

3. ลงพื้นที่ศึกษา  เพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียม  IKONOS 

4. เก็บข้อมูลส่วนประกอบต่างๆ ของต้นตาลและประโยชน์จากชุมชน 

5.ร่วมมือกับชุมชนปลูกต้นตาลทดแทน

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล

ผลการลงพื้นที่ศึกษาต้นตาล  ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

หมู่

การสำรวจต้นตาลปี พ.ศ. 2551 (ต้น)

1

197

2

117

3

1,011

4

4

5

57

6

236

รวม

1,622

ผลการปลูกต้นตาลทดแทนในพื้นที่ศึกษา  ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  ปี 2551

หมู่

ต้นตาลจากการสำรวจ (ต้น)

ปลูกทดแทน(ต้น)

หมายเหตุ

1

197

411

 

2

117

162

 

3

1,011

627

มีการสร้างอาคารเพิ่มจำนวนมาก

4

4

0

เป็นเขตชุมชน

 

 

5

57

0

6

236

0

รวม

1,622

1.200

 

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า     การศึกษาโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS ในปี พ.ศ. 2545 มี    ต้นตาลจำนวน 1,863 ต้น กับการลงพื้นที่ศึกษาในเขตตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม 2551 ถึง พฤศจิกายน 2551  มีต้นตาลจำนวน 1,622 ต้น  จะเห็นได้ว่ามีต้นตาลลดลงจำนวน 241 ต้น  ดังนั้นจึงต้องร่วมมือกันปลูกต้นตาลทดแทนส่วนที่สูญหายไปกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน1,200  ต้น  รวมมีต้นตาลทั้งสิ้นจำนวน 2,822 ต้น และคณะผู้ศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพศของต้นตาล  พบว่ามีต้นตาลตัวผู้จำนวน 626 ต้น      ต้นตาลตัวเมียจำนวน 838 ต้น  รวมทั้งศึกษา การใช้ประโยชน์จากต้นตาลในการประกอบอาชีพ เช่น น้ำตาลสด น้ำตาลปึก ขนมหม้อแกง ลูกตาลสด ขนมตาล ลูกตาลเชื่อม เป็นต้นและโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดในการรณรงค์อนุรักษ์ต้นตาล ส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกตาลล้านต้นของจังหวัดเพชรบุรีและสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ เยาวชน - ครูอาจารย์ ชุมชนได้รับความรู้  ทักษะ และสามารถเผยแพร่ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สู่โรงเรียนและชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี

                อย่างไรก็ตามจากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมก็ยังมีความคลาดเคลื่อน  เนื่องจากภาพถ่ายที่ปรากฏลักษณะของต้นตาล ต้นมะพร้าว และต้นไม้มีลักษณะคล้ายกัน รวมทั้งข้อมูลในปีปัจจุบันไม่มี  จึงไม่สามารถที่จะนำข้อมูลจากอดีตกับปัจจุบันมาเปรียบเทียบกันได้   และถ้ามีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจะสามารถศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ศึกษาเรื่องต้นตาล                 จากสัญญาณดาวเทียมนี้

ช่วยให้เรารู้ดี                      ทุกเรื่องที่เราสนใจ

ในภาพหลายพันต้น              พอไปค้นหายไปไหน

เรารีบช่วยเร็วไว                    ปลูกเพิ่มไว้ตาลมากมี

ไม่สิ้นเปลืองเวลา                   แถมราคาประหยัดดี

ใช้กันทั่วเพชรบุรี                    ประโยชน์มีเกินพรรณนา

สรรค์สร้างเพื่อประชาชาติ       จึงไม่ขาดความก้าวหน้า

ขอบพระคุณ Gistda               ผู้ควรค่าแก่การจำ

(เด็กหญิงวันใหม่  นกน่วม : ประพันธ์)

ที่มา :

http://www.gistda.or.th/Gistda/HtmlGistda/Html/HtmlTraining/HtmlTh/20090121_mapgeo.html

***************************************************************

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรมจำกัด วันที่ : 21/07/2009 เวลา : 13.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaitraining

ขอบคุณมากๆ ค่ะ สำหรับความรู้ใหม่ที่ได้รับในวันนี้

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
คนบ้านใหม่ วันที่ : 12/05/2009 เวลา : 10.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krunoppol
ครูบ้านทุ่งชายทะเล

ครูกุ้งอัพblogได้แล้วครับ..

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
phithak-P วันที่ : 25/04/2009 เวลา : 16.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phithak-P

พี่ครูครับ
ไปเห็นแถวอินโดฯหรือที่เกาะบาหลีผมตกใจเลยล่ะ พอมานึกๆอีกทีสงสัยต้นตระกูลปาล์มอย่างนี้จะขึ้นได้ทั้งพื้นดินน้ำเค็มและน้ำจืด(อย่างสุพรรณบุรี-บ้านผม)

ขอบคุณครับ ไปล่ะ
ปรู๊น ปรู๊น น น น....

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
กัปตันแจ๊ค_จอมโจรจอมใจ วันที่ : 14/04/2009 เวลา : 16.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำหากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้นความคิดเห็นที่ 20 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 12/04/2009 เวลา : 12.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

มาแล้วคับครูกุ้ง
หากจะต้องการทำโครงการนี้ เป็นนวัตกรรมการศึกษา ... ก็ใช้ตัวโครงการวิจัยนี่แหละคับ คือนวัตกรรมที่เราคิดค้นใหม่ขึ้นมา เพื่อประยุกต์เปรียบเทียบถ้าปลูกทดแทนแล้วจะส่งผลต่อผลิตผลของหมู่บ้านอย่างไรนะคับ

เพราะฉะนั้น จะมีตัวเปรียบเทียบในการวิจัยอีกครั้ง คือ เมื่อปลูกตาลทดแทนแล้ว ให้ผลผลิตเท่าไหร่ในหมู่บ้าน จะได้อีกขั้นตอนหนึ่ง ((คือ การต่อยอดนวัตกรรมจากที่เคยสำรวจและประยุกต์ปลูกทดแทนอ่ะคับ))

สำรวจและประยุกต์ปลูกทดแทน คือ นวัตกรรม
ต่อมาเปรียบเทียบที่ปลูกทดแทนกับการให้ผลผลิตต่อหมู่บ้าน คือ การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ธงดำ วันที่ : 07/04/2009 เวลา : 21.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doipui
"ครูบาผาผ่าดีทุกรุ่น"เชิญชวนบูชา"รุ่นบูชาครู" สมทบทุนสมาคมฯครูสบเมย


แวะมาเยี่ยมครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
มัชฌิมาปกร วันที่ : 07/04/2009 เวลา : 20.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kintaro
kintaro2- ภาพ kintaro3- กลอน >คมความคิด ชีวิตมีสุข หนังสือเล่มแรกของผม


นับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ในการช่วยกันอนุรักษ์และเป็นการพัฒนาชุมชนในแนวทางที่เป็นธรรมชาติ
บางแห่งบางพื้นที่ปล่อยให้สิ่งที่มีมาแต่โบราณต้องสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย
ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 07/04/2009 เวลา : 20.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

ทำเป็น นวัตกรรมได้เลยคับ...

ขอบคุณที่ไปเยือนคับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ภู่กันดอย วันที่ : 04/04/2009 เวลา : 13.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anubarnmaetalu
สนับสนุน OK NATURE @ Save Nature Save Life   ....เสียงจากครูน้อย...บนดอยไกล....กับผมภู่กันดอย..สบเมย..แม่ฮ่องสอน..

แวะมาเยี่ยมครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
KruKung วันที่ : 02/04/2009 เวลา : 13.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/KruKung

แก้ไขให้อ่านง่ายขึ้นแล้วนะคะ โดยฝีมือผู้ไม่ประสงค์จะออกนามค่ะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
วรรณ วันที่ : 02/04/2009 เวลา : 09.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wunwarinya07
"ความดีที่ตะกั่ว ร่ำรวยที่รื่นรมย์"

สวัสดีครับคุณครูกุ้ง


ความคิดเห็นที่ 13 (0)
Dr.Kaew วันที่ : 01/04/2009 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/learning
ดร.แก้ว

ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับชุมชน

หนึ่งโครงงานที่ต้องปรบมือให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ครูไทยใจเกินร้อย วันที่ : 01/04/2009 เวลา : 06.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusak

ขอขอบพระคุณครับ
เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์มากครับ
โรงเรียนบนดอยน่าจะมีโครงการอะไรดีอย่างน้อยสัก1อย่าง
คงต้องร่วมด้วยช่วยกัน....
นึกถึงตอนไปแอ่วเมืองเพชรและเลยไปเมืองประจวบคีรีขันธ์
ได้กินอาหารทะเลอร่อยมากๆครับ
ขใอห้คุณครูกู้งมีความสุขในการทำความดีถวายในหลวงตลอดไปครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
surasakl วันที่ : 31/03/2009 เวลา : 21.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakl

เห็นด้วยว่าตัวหนังสือเล็กครับ แต่ก็ตั้งใจอ่านจนจบ

ถ้าสมัยท่านสุนทรภู่มีคนทำการศึกษาแบบนี้บ้างคงมีหลักฐานที่บอกถึงจังหวัดที่มีต้นตาลอันดับ สอง สาม นะครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
เพชรพรหมาฯ วันที่ : 24/03/2009 เวลา : 21.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payoungsak

สวัสดีครูกุ้ง เมื่อสักครู่พบกันที่งาน ๑ - ๒ - ๓ ยังงงๆ อยู่มาเห็นครูกุ้งโพสแสดงความคิดเห็นจึงเข้าใจ วันหลังขยันเขียนบล็อคอีกนะ ร.ร. เบญจมฯ มีครูเขียนอยู่เกือบ 10 คน

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
rainny วันที่ : 24/03/2009 เวลา : 18.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rainny
 [มีอาการคล้ายๆ ขี้เกียจเขียนบล็อก] 

เวลาผ่านเพชรบุรีชอบนั่งมองต้นตาลค่ะ หลังบ้านที่ต่างจังหวัดมีอยู่ต้นนึง ตอนเด็กๆ ชอบไปเก็บรังนกกระจาบที่มันหล่นอยู่ใต้ต้นมา ลูกที่มันหล่นๆ ก็เอามากองๆ ไว้ บางวันที่พวกผู้ใหญ่ว่าง พวกเราก็จะได้กินกัน ประโยชน์ของมันเยอะดีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ลุงฟาง วันที่ : 24/03/2009 เวลา : 07.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/semtele

ใกล้ๆบ้านแม่ผมเลย
ดีใจด้วยนะครับ...

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
1ctone วันที่ : 24/03/2009 เวลา : 06.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaichana

ชอบน้ำตาลสดเมืองเพชรมากเลยครับ หอมหวาน อร่อยมากๆ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
รักพงษ์ วันที่ : 24/03/2009 เวลา : 01.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rukpong

มาอ่านความรู้ต้นตาล แต่ตัวอักษรเล็กจริงๆ
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 24/03/2009 เวลา : 00.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

เรื่องจำนวนต้นตาลนี้ สมัยโบราณเขาแข่งกันระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับสุพรรณบุรีครับ แต่ปรากฏว่าคนสุพรรณบุรีต้องยอมรับว่าจังหวัดเพชรบุรีมีต้นตาลมากกว่าจังหวัดของตัวอยู่หนึ่งต้น เนื่องจากคนสุพรรณไปเที่ยวที่เมืองเพชรแล้วเถียงกันเรื่องนี้ขึ้นมา แต่คนสุพรรณเห็นว่าอยู่ในถิ่นของคนเมืองเพชรที่ดุมากพอๆกัน กลัวว่าจะกลับบ้านไม่ถูกก็เลยต้องลั่นวาจาว่า "เออ ! ต้นตาลเมืองเพชรมากกว่าเมืองสุพรรณต้นนึงก็ได้วะ " ซึ่งคนเมืองเพชรก็พอใจแล้วยึดถือตามคำพูดนั้นตลอดมา

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ใต้ดวงตะวัน วันที่ : 23/03/2009 เวลา : 22.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sidalai
แม่นสิเฮียนฮ่ำฮู้จากเจ็ดวัดพระฤๅษี...คันบ่มีสำนึกฮักแพงเมืองบ้าน...จักมื้อซุ้มเข้าสิฮู้เหมื่อ...เองนา...เฮียนสูงเผิดแฮงฮ้าย...ใจเจ้าแห่งต่ำลง...

ตัวหนังสือเล็กมากเลยคะ

ก้มตาติดจอเลย

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
สิงหาคุณ วันที่ : 26/02/2009 เวลา : 19.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha

ขอชมเชยนักเรียนผู้มีจิตใจอนุรักษ์
ขอเป็นกำลังใจให้กับครูผู้เสียสละ
นำนักเรียนฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
สังเกต ตั้งปัญหา แก้ปัญหาด้วยวิธี
ระเบียบวิธีวิจัยแม้จะเป็นยุววิจัย
น่าชื่นชมอย่างยิ่ง
อนุชนรุ่นหลังมีแบบอย่างการวิจัยที่ดีมากๆ..ครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
หมีปิศาจ วันที่ : 10/02/2009 เวลา : 11.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mee104
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็น ช่วยแนะนำมือใหม่หัดเขียนด้วยครับ

สวัสดีครับ โครงการนี้ควรสนับสนุนเป็นอย่างมากเลยครับ

ผมเพิ่งรู้นะนี่ ต้นตาล มีเพศผู้ เพศเมีย ด้วย

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนบ้านใหม่ วันที่ : 09/02/2009 เวลา : 20.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krunoppol
ครูบ้านทุ่งชายทะเล

ต้องอย่างนี้ซิครูกุ้ง..คลื่นใหม่ไฟแรง
นับถือ......

ชาวโอเคเมืองเพชรนัดรวมพลกันซักวันดีมั้ย..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28[ Add to my favorite ] [ X ]