• KruKung
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-09-13
  • จำนวนเรื่อง : 18
  • จำนวนผู้ชม : 66167
  • ส่ง msg :
  • โหวต 25 คน
วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554
Posted by KruKung , ผู้อ่าน : 13372 , 20:11:38 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน หนอนกระทู้ โหวตเรื่องนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

รายวิชา ส33201 พระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วย พระพุทธ  เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง โครงงานคุณธรรมจริยธรรม เวลา 2 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552   

...................................................................................................................................................................

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มาตรฐาน 1.1 เข้าใจ ประวัติ ความสำคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

และสามารถนำหลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน

มาตรฐานช่วงชั้นที่ ม.1-3 รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของศาสนา คัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือและวิเคราะห์พระจริยาวัตรของศาสดา - สาวก ที่สำคัญของศาสนาต่าง ๆ

สาระสำคัญ

 โครงงานคุณธรรมจริยธรรม  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ที่นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการจัดทำโครงงาน ประกอบด้วย การคิด และเลือกหัวข้อ การวางแผน การลงมือ การเขียนรายงาน และการแสดงผลงานโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  

 

จุดประสงค์ปลายทาง

  เลือกทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก วิธีการและขั้นตอนการจัดทำโครงงานได้

 

จุดประสงค์นำทาง

 1. อธิบายความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรมได้

 2. คิดและเลือกหัวข้อทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรมได้ 

 3.  จัดทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรมได้

 

สาระการเรียนรู้

 โครงงานคุณธรรมจริยธรรม

กระบวนการเรียนรู้

 1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

  1.1 เมื่อนักเรียนเข้าประจำที่ในศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนแล้ว ให้ทุกคนสวดมนต์ แผ่เมตตา

ทำสมาธิ ประมาณ 5 นาที

 1.2 ให้นักเรียนทุกคนทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โครงงานคุณธรรมจริยธรรม ในบนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นเวลา 5 นาที โดยทุกคนจะทราบผลการทดสอบทันทีหลังสอบเสร็จ 

แล้วให้เลขาของแต่ละกลุ่มบันทึกไว้ เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียน

  1.3  ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมสรุปเนื้อหาการเรียนเรื่อง พระพุทธ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนที่ 1-7 เพื่อเชื่อมโยงสู่การทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม

 1.4 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 3-4 คน โดยตั้งชื่อกลุ่ม เลือกคณะกรรมการภายในกลุ่ม

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำข้อตกลงในการทำงานเป็นกลุ่มให้ประสบผลสำเร็จ และมอบหมายงานให้นักเรียนทุกกลุ่มต้องปฏิบัติคือ การทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม โดยกำหนด 1 หัวข้อต่อ 1 โครงงาน

ต่อ 1 กลุ่ม

 2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม

   นักเรียนทุกกลุ่มเข้าเมนูเพื่อเรียกเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงงานคุณธรรมจริยธรรม ตามบทเรียน ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน โดยครูเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำเมื่อแต่ละกลุ่มมีปัญหา

 3. ขั้นสรุปผลการเรียน

  3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันระดมความคิดในการตั้งชื่อโครงงาน วางแผนการจัดทำโครงงาน

  3.2 ครูให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกำหนดระยะเวลาส่งและนำเสนอผลงาน

 3.3 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โครงงานคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถทราบผลการทดสอบทันทีหลังทำการทดสอบเสร็จ  ให้เลขานุการกลุ่มจดบันทึกเพื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบก่อนเรียน

1.4 กรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน หรือยังไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนใด สามารถนำแผ่น CD ไปเรียนใหม่ได้ในเวลาว่าง หรือที่บ้าน

 

สื่อการเรียนการสอน

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์


 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โครงงานคุณธรรมจริยธรรม

 

การวัดผลและประเมินผล (รายละเอียดในภาคผนวก)

 กิจกรรม/พฤติกรรม/ผลงาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

1. การอภิปราย

สังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

2. การนำเสนอผลงาน

ตรวจสอบ, สัมภาษณ์

แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

3. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

สังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

4. การทดสอบ

ตรวจแบบทดสอบ

แบบทดสอบก่อน หลังเรียน

5. การทำแบบประเมิน

ตรวจสอบ

แบบประเมินทักษะการทำงานร่วมกัน

 

กิจกรรมเสนอแนะ

 ให้นักเรียนทุกกลุ่มไปหาข้อมูลการจัดทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม

 

ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

 

 ลงชื่อ.............................................

                                                                   (                     )  

 ตำแหน่ง........................................

 วันที่.....เดือน..................พ.ศ.........

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
หนอนกระทู้ วันที่ : 17/05/2011 เวลา : 20.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gotonongkhai
ร้อยเรื่องพันราวของชาวเน็ต

"โหวตเรื่อง" แล้วนะครับ

เพราะเข้ากับวันนี้พอดี

กับวันวิสาข์

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อีหนูซู่ซ่า วันที่ : 29/04/2011 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/smallwife


ความคิดเห็นที่ 2 (0)
KruKung วันที่ : 29/04/2011 เวลา : 21.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/KruKung


ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 29/04/2011 เวลา : 21.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

สมัยก่อนเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรม พระคุณเจ้าสอน
เรากลัวบาปมากๆ
มาวันนี้ คนไม่กลัวบาป ดันแม่ชี มาสอน 2 T อีก

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2011 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]