• LittleLee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : visith_c@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-12
  • จำนวนเรื่อง : 603
  • จำนวนผู้ชม : 786578
  • ส่ง msg :
  • โหวต 118 คน
Visith Chuan
เพราะเห็นแต่สิ่งเลวร้าย เราจึงตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดี
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/LittleLee
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558
Posted by LittleLee , ผู้อ่าน : 906 , 21:05:12 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน february26 โหวตเรื่องนี้

ชำแหละร่างก.ม.อุทยานฯ
เพื่อนายทุนหรือเอื้อคนกับป่า

โดย ดารากร วงศ์ประไพ

         พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า และเพื่อควบคุมสภาพธรรมชาติให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมไม่ให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงตลอดไป แต่ที่ผ่านมากฎหมายบังคับใช้มาเป็นเวลานานจึงอาจมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาการณ์ในปัจจุบัน

         อย่างไรก็ดีกฎหมายดังกล่าวยังมีเสียงท้วงติงจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของนักวิชาการด้านวนศาสตร์ และสมาคมอุทยานแห่งชาติที่ได้สะท้อนความเห็นผ่านเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง “ตีแตก ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับพิศวง” ซึ่งศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมอุทยานแห่งชาติร่วมกันจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

         นายชลธร ชำนาญคิด ผู้แทนสมาคมอุทยานแห่งชาติ เห็นว่า หลักการและเหตุผลของการแก้ไขกฎหมายอุทยานฯ ฉบับเดิมมีเป้าหมายเพื่อปกป้องและรักษาความเป็นธรรมชาติ แต่เหตุใดร่าง พ.ร.บ.ฉบับที่กำลังแก้ไขอยู่ในขณะนี้จึงเน้นให้ความสำคัญเรื่องท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการอนุญาตให้สัมปทานระยะยาวแก่ภาคเอกชนให้เข้ามาดำเนินการบริการทางการท่องเที่ยวด้วย

         เขาบอกว่า เมื่อพิจารณาในหลายมาตราพบว่ายังมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ทรัพยากรได้กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะเปิดให้มีการสัมปทานเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการนักท่องเที่ยว โดยตามร่างแก้ไขระบุให้อุทยานแห่งชาติมี 3 เขต คือ เขตหวงห้าม เขตบริการ และเขตผ่อนปรน

         เขตผ่อนปรนนั้นเป็นเขตที่มีการผ่อนผันให้บุคคลหรือชุมชนอยู่อาศัยและใช้ทรัพยากรได้ การให้มีพื้นที่ผ่อนปรนจะก่อให้เกิดปัญหาในการควบคุมและก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการอุทยานจึงไม่ควรมีเขตผ่อนปรน

         เขายังระบุว่า ในร่าง มาตรา 8 ที่ให้ภายในอุทยานแห่งชาติ มิให้อยู่ในบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎกหมายว่าด้วยป่าสงวนอีกต่อไปนั้น จะเกิดความลักลั่นกันเกี่ยวกับการดำเนินคดีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินคดีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์

         ขณะที่ มาตรา 15 ที่ระบุถึงสัดส่วนการจัดตั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเป็นประธาน และกรรมการไม่เกิน 21 คนที่มาจากข้าราชการ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒินั้น เขามองว่า สัดส่วนและการกระจายยังไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

         “ส่วนตัวเห็นว่า ในส่วนของคณะกรรมการนั้นควรแต่งตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพกากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และกำหนดให้กรรมการฝ่ายข้าราชการประจำไม่เกิน 8 คน เอาเฉพาะที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง อาทิ กรมป่าไม้และกรมอุทยาน เป็นต้น”

         เขากล่าวถึง มาตรา 27 และ มาตรา 28 ซึ่งระบุถึงการอนุญาตให้บุคคลที่อยู่ทั้งในและนอกพื้นที่อุทยานสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้นั้นถือว่า ขัดต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งพื้นที่อุทยานจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ และกำหนดเขตกิจกรรมพิเศษรวมทั้งมีการออกระเบียบโดยตรงเพื่อใช้เฉพาะพื้นที่

         ส่วน มาตรา 35 ว่าด้วยเขตหวงห้าม ,มาตรา 36 ว่าด้วยการควบคุมดูแล เขตบริการ และ มาตรา 37 ว่าด้วยการควบคุมดูแลเขตผ่อนปรน เขาเห็นว่า ควรมีแผนการจัดการอุทยานและมีการปรับแบ่งเขตการจัดการแล้วจึงกำหนดระเบียบการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ขณะที่การกำหนดบทลงโทษระดับหนักเบาตามผลแห่งการกระทำ

         นางสาวรุจิรา พรหมเมือง เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากกรมอุทยานฯ ชี้แจงว่า ในส่วนของ ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาตินั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างปรับแก้ในประเด็นต่างๆ ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ 

         ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องมีการแก้กฎหมายดังกล่าวเพราะ กฎหมายฉบับปี 2504 มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน จึงต้องมีการยกร่างใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันเพื่อดูแลป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

         ผู้แทนกรมอุทยานฯ ระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ในส่วนของเขตอุทยานนั้นจะมีการกำหนดในทางปฏิบัติว่า จุดใดเป็นจุดหวงห้าม ส่วนเขตบริการนั้น ได้ระบุไว้ว่า ที่ดินอุทยานจัดให้เป็นแหล่งค้าขายและให้บริการประชาชนด้านการท่องเที่ยว

         ขณะที่พื้นที่เขตผ่อนปรนนั้นระบุให้ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานใช้ทรัพยากรในพื้นที่นั้นๆ เพื่อยังชีพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เมื่ออยู่ในชุมชนแล้วจะสามารถใช้ทรัพยากรได้ทั้งหมด แต่จะต้องเข้าโครงการอนุรักษ์ไม่เช่นนั้นก็ต้องออกไปจากพื้นที่

         “นี่เป็นเพียงแนวคิดที่ยังไม่มีข้อยุติ ไม่แน่ว่าเมื่อมีการพูดคุยในวันนี้ อาจจะนำไปปรับแก้ เรื่องการปรับแก้นั้นไม่มีถูกมีผิด แต่เป็นเรื่องของความเหมาะสม ซึ่งใครมีแนวคิดก็ข้อให้เสนอมาเพื่อปรับแก้อย่างเหมาะสมต่อไป”

         นายคมสัน โพธิ์คง รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิยาลัยรังสิต บอกว่า มีคำถามว่าเหตุใดจึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายอุทยานปี 2504 เพราะหลักการที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญเปลี่ยนไป โดยรัฐธรรมนูญที่กำลังจะร่างอยู่ในขณะนี้มีหลักการที่ไปไกลกว่าเดิม ดังนั้นนักอนุรักษ์ต้องไปพิจารณาในส่วนนี้

         อีกทั้งยังเห็นว่ากฎหมายฉบับเดิมนั้นค่อนข้างสุดโต่งพอสมควร อย่างไรก็ดีร่างกฎหมายฉบับนี้มีการเพิ่มหลักการชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม บวกกับหลักการในหลายๆ เรื่อง

         เขาบอกอีกว่า มีคำถามว่าเหตุใดต้องมีการร่างกฎหมายฉบับใหม่ การกำหนดเขตอุทยานเดิมมีการกำหนดตามแผนที่ซึ่งตามความเป็นจริงมีคนอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลานานและมีจำนวนมาก แต่กฎหมายไม่ได้ออกมาเพื่อคนเหล่านี้ ที่ผ่านมาจึงเกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

         อย่างไรก็ดีการแก้บางมาตรานั้นเห็นว่า ค่อนข้างยาก เพราะมีความซับซ้อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการยกร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับโดยการแก้ไขที่ทางทีมวิจัยได้วางหลักการไว้ คือ 

         1.คนและป่าสามารถคงอยู่ได้ 2.การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องถูกควบคุม และใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ และ3.ดูสภาพความเป็นจริงของสังคมที่เปลี่ยนไป

         สำหรับกระบวนการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวขณะนี้อยู่ขั้นตอนการรับฟังความเห็นเพื่อนำมาปรับแก้ร่างให้มีความเหมาะสม ซึ่งคงต้องติดตามร่างกฎหมายที่เสร็จสมบูรณ์อีกครั้งว่าจะมีการปรับปรุงแก้ในมาตราใดบ้าง 

..........ll..........

ที่มา : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 มิ.ย.2558
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เขี้ยวเล็บใหม่! ปราบจลาจล

4 เม.ย.55 - กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล สาธิตประกอบกำลังร่วมกับรถควบคุมฝูงชนคันเดียวในประเทศไทย ที่ลานเสาธงกองบังคับการปราบปราม โดยมี พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร.มาเ

View All
<< มิถุนายน 2015 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]