*/
  • หนองแหวน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : infantry21@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-01-01
  • จำนวนเรื่อง : 22
  • จำนวนผู้ชม : 116957
  • จำนวนผู้โหวต : 14
  • ส่ง msg :
  • โหวต 14 คน
<< พฤศจิกายน 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2552
Posted by หนองแหวน , ผู้อ่าน : 2131 , 00:25:40 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 
ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติหดหาย
         ทุกปัญหามุ่งตรงรุมล้อมคนไทย
 
หากคนไทยไร้ซึ่งสามัคคี..
         เมื่อประเทศถูกย่ำยี่ เราจะอยู่รอดได้อย่างไร
 
รางวัลพระปกเกล้า...
         เกียรติภูมิของท้องถิ่น...
                   สู่สันติสุขของประเทศ

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552


            สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา
            สำหรับในปี 2552 สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นปีที่ 9 ของรางวัลพระปกเกล้า สถาบันได้ทำการปรับโฉมการมอบรางวัลพระปกเกล้าใหม่ เนื่องจากเล็งเห็นความจำเป็นในภารกิจหน้าที่และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากขึ้น จึงได้ขยายประเด็นการมอบรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมการดำเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่น การเสริมสร้างสันติสุข และความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้ขยายประเภทรางวัลประปกเกล้า ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
             ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
             ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
             ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             ตัวชี้วัด
-หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน
-นวัตกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน
-การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
-การตอบสนองปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น
-การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมายในกระบวนการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการริเริ่มและเสนอแนะโครงการ
-การมีส่วนร่วมของผู้ด้อยโอกาสในสังคม
-การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของสภาท้องถิ่น
-นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ในระดับชาติ
            ตัวชี้วัด
-นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
-บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
-การมีกลไกรูปแบบต่าง ๆ ภายในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
-การมีแผนงานและมีการดำเนินตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้เกิดความสันติสุขและสมานฉันท์
-การประยุกต์ให้ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
-การมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
-การปลูกผังค่านิยมด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
-ประสบการณ์ข้อพิพาทกับประชาชน
-กรณีศึกษาที่เป็นเลิศด้านเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น ให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู้เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน
             ตัวชี้วัด
-นโยบายการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
-แผนงาน โครงการ กิจกรรม สนับสนุนการเสริมสร้างเครือข่าย
-บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการริเริ่มเครือข่าย/เข้าร่วมเครือข่าย
-การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย
-การสนับสนุนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเครือข่าย
-การจัดทำผลการดำเนินงานเครือข่าย
-กรณีศึกษาที่ประสบผลสำเร็จของการทำงานเครือข่าย

หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า


             การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมา แบ่งการมอบรางวัล ออกเป็น 2 ระดับ คือ
โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้น ๆ
ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านนั้น ๆ
กระบวนการประเมินและคัดเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มีกระบวนการหลัก ดังนี้
 ขั้นที่ 1 การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ในใบสมัคร
 ขั้นที่ 2 การประเมินคุณสมบัติขั้นต้น
 คณะวิจัยทำการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดยพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (แยกตามประเภท) ในขั้นตอนนี้หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับการตรวจสอบและให้คะแนนอย่างถี่ถ้วน
 ขั้นที่ 3 การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น
  ขั้นที่ 3.1 การประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
  คณะวิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ
  ขั้นที่ 3.2 การประเมินการดำเนินโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คณะวิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดย การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการและกิจกรรม
 ขั้นที่ 4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่
 จากกระบวนการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 - 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด จะได้รับการพิจารณาเพื่อการศึกษาข้อมูลในพื้นที่โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
 ขั้นที่ 5 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า 2552
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่แล้ว จะจัดให้มีการประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ และพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้า ในฐานะที่มี “ความเป็นเลิศ” และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดที่ “ผ่านเกณฑ์” และสมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
 ทั้งนี้ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะมีการพิจารณาโดยนำข้อมูลการร้องเรียนที่ได้จาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเรื่องการทุจริตและความไม่โปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมด้วย

ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552

รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศประจำปี 2552
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวน 10 แห่ง
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
4.เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5.เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
6.เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
7.เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
8.เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
9.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
10.องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
จำนวน 4 แห่ง
1.เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
2.เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
3.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
4.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
จำนวน 10 แห่ง
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
3.องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
4.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
5.เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
6.เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
8.เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
9.องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
10.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวน 12 แห่ง
1.เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2.เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3.เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนะบุรี
4.เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
5.เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6.เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
7.เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
8.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
9.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
10.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
11.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
12.องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
จำนวน 6 แห่ง
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
3.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
4.เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
5.เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
6.เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
จำนวน 4 แห่ง
1.เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2.เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
3.เทศบาลตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
4.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิดีทัศน์ รางวัลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๙ เพื่อพัฒนาประเทศไทย

 
 
 

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พิราบเงา วันที่ : 17/11/2009 เวลา : 01.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kenrama8

ข้อมูลดีครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน