• WebmasterMBBI
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-09-04
  • จำนวนเรื่อง : 51
  • จำนวนผู้ชม : 57243
  • ส่ง msg :
  • โหวต 10 คน
Mamema Bangkok Building Inspection .
ผู้ตรวจสอบอาคารและป้ายขึ้นทะเบียนกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามกฎกระทรวงตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ออกโดยพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภทโดยวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสปการณ์ โทร. 086-308-1455
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Mamema
วันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2550
Posted by WebmasterMBBI , ผู้อ่าน : 1032 , 15:10:48 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การตรวจสอบอาคารเป็นนโยบายของรัฐ (3)

เหลือเวลาอีกเพียงเดือนสองเดือน ก่อนที่กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 จะมีผลบังคับใช้

แต่ในปัจจุบันยังมีเจ้าของอาคารภาคเอกชนอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะอาคารประเภทต่าง ๆ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนดยังไม่ราบถึงรายละเอียดของกฎกระทรวงฉบับนี้ และหากยังไม่ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 นี้ ก็จะเป็นการฝ่าฝืนและอาจได้รับโทษทางกฎหมายสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการตรวจสอบ

อนวัชร บุรพาชน วิศวกรวิชาชีพ 8 กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กระทรวงหมาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และมาตรา 32 ทวิ (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

เพื่อกำหนดให้เจ้าของอาคารบางประเภทต้องจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างและระบบต่าง ๆ ของอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาคารหลังจากที่เปิดใช้แล้วมีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ตลอดเวลา และเกิดควาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและประชาชนผู้ใช้อาคาร

"แต่เดิมกฎหมายควบคุมอาคาร ที่กำหนดให้อาคารต้งอได้รับอนุญาตในการก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอน อาคารบางประเภทมีการควบคุมการใช้ เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ต้องไปร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรังรอง หรือใบตรวจการใช้แล้วก็ไม่มีอะไรควบคุมอีก เพราะกฎหมายไม่มีการไปบังคับควบคุม ไม่มีอายุการใช้งาน เพราะฉะนั้นปัญหาของการตรวจสอบอาคารจึงถูกหยิบยกออกมา เพราะแม้ว่าอาคารจะสร้างอย่างดี ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง แต่ถ้าขาดการดูแลอาจเสื่อมโทรมและพังก่อนเวลาอันควร ก่อให้เกิดอันตรายได้"

ขณะเดียวกันอาคารที่อาจจะสร้างผิดบ้าง แต่มีการดูแลและบริหารจัดการอย่างดี อาคารนั้นก็อยู่ได้นานและปลอดภัย เพราะฉะนั้นถ้าดูแค่ผิดถูกกฎหมายอย่างเดียว น่าจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่อยู่ที่ความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีแนวคิดว่า ถ้าอยากให้อาคารปลอดภัยการตรวจสอบน่าจะเป็นสิ่งที่ดี

ผู้ตรวจสอบไม่ใช่ผู้จับผิด

ประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า การเข้าไปตรวจสอบอาคาร เป็นการตรวจสภาพการใช้งานของอาคาร ไม่ใช่เป็นการจับผิดว่าอาคารมีการดัดแปลงต่อเติมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ แต่หากตรวจสอบพบว่าอาคารนั้นมีการใช้งานไม่ปกติและอาจส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรง ผู้ตรวจสอบต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารแก้ไข และสามารถระบุหมายเหตุกำกับไว้ได้หากอาคานั้นมีจุดเสี่ยงด้านความปลอดภัย

การตรวจสอบอาคารไม่ใช่ Inspector ซึ่งเป็นการทำโดยวิชาชีพเฉพาะสาขา แต่เป็นลักษณะ Auditor เป็นการตรวจสอบว่ามีอะไรที่อาจทำให้อาคารนั้นไม่ปลอดภัย ควรแก้ไขอย่างไร เป็นการให้คำแนะนำกับเจ้าของ และดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแล การตรวจสอบระบบเป็นเรื่องของการตรวจสอบที่ระบบ ไม่ได้มาจับผิดบุคคล เพราะฉะนั้นเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของ Operating Maintenance เป็นเรื่องของเจ้าของโครงการต้องทำเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าตัวเอง รวมทั้งการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และการตรวจติดตามภายนอก (External Audit)

"ผู้ตรวจสอบอาคารก็จะทำหน้าที่คล้าย ๆ กับผู้ตรวจสอบบัญชี เพราะฉะนั้นในหลักการของการทำบัญชีและตรวจสอบ บริษัททุกบริษัทต้องดำเนินการอยู่แล้วตามมาตรฐานการทำบัญชีและต้องมีผู้ตรวจซึ่งเป็นคนนอกเข้าไปสอบทานว่า ทำถูกต้องตามหลักการมาตรฐานหรือไม่"

ปัญหา "ป้าย" ยังน่าห่วง

สำหรับการตรวจสอบป้ายตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ตรวจสอบต้องดูกระบวนการว่าป้ยนั้นเกิดขึ้นมาอย่างถพูกต้องหรือไม่ เช่นมีผู้ออกแบบหรือไม่ ใครเป็นผู้ก่อสร้าง ใครเป็นคนตรวจสอบ

"ในกระบวนการที่พิสูจน์ป้ายล้มลงมานั้น สาเหตุชัดเจนว่าการก่อสร้างไม่แข็งแรง ถามว่าจะรู้ไหมว่าฐานราก เป็นปูนหรือไม้ ก็ไม่รู้ เพราะดูด้วยสายตา แต่เมื่อมีแผนดูแล บำรุงรักษาป้าย ผู้ตรวจสอบก็จะดูว่ายังอยู่สภาพดีไหม นอตครบไหม ต้องทำการปับปรุงไหม เป็นการดูหลังจากที่ป้ายอันนั้นได้มีการก่อสร้างเรียบร้อยและใช้งานไปแล้ว"

"เนื่องจากข้อกำหนดในการออกแบบป้าย ซึ่งบัญญัติที่กำหนดมาตั้งแต่ พ.ศ.2527 ข้อกำหนดเรื่องแรงลมขณะนั้นกับปัจจุบันค่อนข้างจะแตกต่างกัน ตอนที่กำหนดอาจจะไม่มีป้ายมากนักก็จะมองไปเรื่องของอาคาร อย่างไรก็ตามในการกำหนดกฎหมาย ไม่ได้บอกว่าให้ใช้ป้ายขนาด 50 ตารางเมตร หรือ 80 ตารางเมตร แต่บอกว่าใช้ไม่น้อยกว่านั้น ตรงนี้ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบต้องพิจารณาเองว่าจะใช้เท่าไหร่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เพราะฉะนั้นปัญหาป้ายล้มก็มีหลายปัจจัย ผู้ออกแบบอาจจะออกแบบเผื่อไว้ หรือว่าสร้งไม่ดีหรือแรงลมมาก ตรงนี้ก็ต้องมาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ซึ่งอยู่ระวห่างดำเนินการพิจารณายกร่าง"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ :

ที่มา: ศันสนีย์  วิมลประดิษฐ์วารสาร Engineering Today ปีที่ 5 ฉบับที่ 59 พฤศจิกายน 2550

CONTACT US : mamema co., ltd. : 089-491-8668 ; rattikorn.thosawet@gmail.com
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]