• สามหนุ่ม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : Tun_po_9@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-06-06
  • จำนวนเรื่อง : 18
  • จำนวนผู้ชม : 119149
  • ส่ง msg :
  • โหวต 16 คน
ปล็อคของนาย ปอรา
จะกลับมาทำแล้วครับ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Poramin9
วันอังคาร ที่ 20 มกราคม 2552
Posted by สามหนุ่ม , ผู้อ่าน : 9576 , 14:12:43 น.  
หมวด : นักเรียน/นักศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ความสัมพันธ์ไทย - ลาวจากอดีตถึงอนาคต
    - ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ นับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายได้ยุติการเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารในกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดนกรณีบ้านร่มเกล้าในปลายปี 2530 ต่อต้นปี 2531 และได้มีการทำข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2531
    - ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ได้รับการส่งเสริมเกื้อกูลจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม สภาวะแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายที่ต่อเนื่องของไทยที่เน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ การที่ลาวเปิดประเทศมากขึ้น โดยได้เริ่มปฏิรูประบบเศรษฐกิจไปสู่ระบบเศรษฐกิจการตลาด ในปี 2529 ตลอดจนการที่ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อกรกฎาคม 2540 นอกจากนี้ ไทยและลาว ได้จัดทำสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกัน (Treaty of Amity and Cooperation) เมื่อกุมภาพันธ์ 2535 เพื่อยืนยันว่าจะเคารพในเอกราชและไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน รวมทั้งตกลงจะระงับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
    การแก้ไขปัญหาบุคคลผู้ไม่หวังดีต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว หรือ
    เป็นประเด็นสำคัญที่ฝ่ายลาวยังคงหวาดระแวงไทย โดยฝ่ายลาวได้หยิบยกขึ้นในหลายโอกาสว่าปัจจุบันยังมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาวใช้ไทยเป็นฐานหรือทางผ่านเข้าไปก่อความไม่สงบในลาว ดังเช่นกรณีเหตุการณ์ด่านช่องเม็ก-วังเต่าเมื่อกรกฎาคม 2543 หรือกรณีชาวม้งจากที่พักสงฆ์ถ้ำกระบอกมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในลาวหลายครั้งทางการไทยได้ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้ยืนยันกับลาวในทุกโอกาสว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ยินยอมให้กลุ่มหรือบุคคลใดใช้ดินแดนไทยเป็นฐานหรือทางผ่านเข้าไปก่อความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางดำเนินการ และจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลผู้ต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร (blacklist) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตรวจสอบและอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวเข้าเมือง สำหรับกรณีเหตุการณ์ด่านช่องเม็ก-วังเต่าซึ่งรัฐบาลลาวมีคำขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาส่งตัวผู้ก่อการเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยนั้น ทางการไทยได้ดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ผลักดันกลุ่มบุคคลสัญชาติลาวจำนวน 16 คนออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2547 สำหรับกรณีชาวม้งในที่พักสงฆ์ถำกระบอกทางการสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 ยินดีรับชาวม้งในที่พักสงฆ์ถ้ำกระบอกซึ่งมีจำนวน 15,639 คน ไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2547-กลางตุลาคม 2547 ได้ส่งชาวม้งไปสหรัฐอเมริกาแล้วประมาณ 6,000 คน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2548 พัฒนาการในเชิงบวกต่าง ๆ ดังกล่าวส่งผลให้ฝ่ายลาวมีทัศนคติที่ดีต่อไทยมากยิ่งขึ้น

    ด้านเศรษฐกิจ
    ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่เอื้ออำนวยต่อการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-ลาว ได้แก่ การที่ไทยและลาวมีพรมแดนติดต่อกันถึง 1,810 กิโลเมตร (ทางบก 702 กิโลเมตร ทางน้ำ 1,108 กิโลเมตร)ความคล้ายคลึงด้านภาษาและวัฒนธรรม การติดต่อไปมาหาสู่และค้าขายระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศตามบริเวณชายแดน และการที่ลาวจำเป็นต้องอาศัยไทยเป็นเส้นทางออกทะเลเพื่อค้าขายกับประเทศภายนอก
    ความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่ง
    การที่ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลจึงจำเป็นต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านในการลำเลียงขนส่งสินค้าและการสัญจร ฝ่ายลาวได้ต่อว่าไทยในหลายโอกาสว่าการขนส่งสินค้าผ่านไทยไม่สะดวกเท่าที่ควรทำให้ค่าขนส่งสินค้ามีอัตราสูง ที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2546 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีมติให้แก้ไขความไม่สะดวกในการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะ
    การท่องเที่ยว
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กับองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว ได้ทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติลาว เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2535 และได้จัดทำบันทึกการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันเมื่อ 19 มกราคม 2539 และ 30 มกราคม 2540
    ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
    - ไทยได้มอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมให้ฝ่ายลาวพิจารณาเมื่อกันยายน 2539 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายลาว อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีความตกลงระหว่างกัน ไทย-ลาว ก็มีโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอ
    ความร่วมมือด้านแรงงาน
    ไทยและลาวได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานเมื่อ 18 ตุลาคม 2545 ทั้งสองฝ่ายได้หารือในระดับนโยบายและระดับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดแนวทางร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง กำหนดขั้นตอนการจ้างแรงงาน และให้การคุ้มครองแรงงานสัญชาติของแต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 2 เมื่อ 22 เมษายน 2547 ณ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติลาวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการเปิดให้แรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนขอผ่อนผันทำงานในประเทศไทย ครั้งล่าสุด ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2547 มีแรงงานลาวมาขึ้นทะเบียนจำนวน 181,614 คนโดยฝ่ายลาวจะจัดส่งคณะเจ้าหน้าที่มาประเทศไทยเพื่อพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว
ดังกล่าวเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงาน ฯ ต่อไป

                สำหรับในปัจจุบันนี้ในสมัยของรัฐบาลนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นั้นทางด้านรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดงานหนังสือคู่มือสื่อของไทยและลาว โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนทั้งไทยและลาวเป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ และเป็นกรอบการทำงานสำหรับนักข่าวให้สามารถสื่อสารได้ตรงกัน  หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพและสถานทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ เนื่องจากได้เห็นความสำคัญของสื่อในการที่จะเป็นตัวกลางขององค์กรภาคประชาชน เป็นตัวเชื่อมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างและให้ความรู้ ความเข้าใจที่ดีและถูกต้อง ที่สำคัญยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน ช่วยลดช่องว่าง ซึ่งรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะผลักดันให้สร้างสังคมความรู้ (Knowledge Society) รู้รากเหง้า รู้ประวัติศาสตร์ที่มาจากรากฐานใกล้เคียงหรือที่เดียวกัน

ซึ่งความสัมพันธ์ไทยลาวเข้าใจได้ถึงคุณค่าของความใกล้ชิดกันอยู่ในตัวแล้ว โดยนายกฯอภิสิทธิ์ จะไปเยือนประเทศลาวเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่เน้นความสัมพันธ์เสมอภาค ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน ทั้งในกรอบทวิภาคีและอาเซียน จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของไทยและลาวในอนาคตข้างหน้านั้นจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อไป เพราะการให้ความสำคัญของฝ่ายบริหารนั้นได้เน้นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างยิ่งและหนึ่งในนั้นก็คือ ประเทศลาวเพื่อนบ้านของไทยที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานทางประวัติศาสตร์และจนถึงปัจจุบันนี้อีกประเทศหนึ่ง

 

เด็กมหาวิทยาลัยแห่งขุนเขา ปรมินทร์ ทั่วประโคน
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สมดุล วันที่ : 20/09/2009 เวลา : 18.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/retailshop

บรรดาน้องๆทุกคนที่มีอีเมล ของตนเองแล้ว นับเป็นบันไดขั้นแรกที่จะก้าวต่อไป เป็นเจ้าของธุรกิจ ระหว่างที่เล่าเรียนดีไปด้วย เช่นเดียวกับ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่เริ่มทำะธุรกิจตอน ๑๑ ขวบ ซึ่งวอร์เรน ยังบอกว่าเริ่มช้าไป

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง ทั้งการเรียนรู้ และลงมือทำไปด้วย ยิ่งเพิ่มศักยภาพของตนเองและดีวิเศษ ในการบริหารเวลาของชีวิต

มีแบบอย่างรายละเอียดให้ศึกษาที่ http://www.ainews1.com แม้จะเพียงแวะไปเยี่ยมชม ส่วนจะดีอย่างไร น้องๆที่สนใจ ต้องการต่อยอดการเป็นผู้นำเยาวชนรุ่นจิ๋ว เพื่อนๆเขาทำกันอย่างไร ก็คุ้มแล้ว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน