• R009
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2016-12-31
  • จำนวนเรื่อง : 231
  • จำนวนผู้ชม : 110720
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
Lover R009
นักบล็อคสมัครเล่น ชอบพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/R009
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562
Posted by R009 , ผู้อ่าน : 228 , 13:33:05 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คนประชาชนในพื้นที่ขานรับรถไฟความเร็วสูง – สนามบินอู่ตะเภาช่วยเศรษฐกิจโต

แนะทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วม

เร่งหามาตรการรองรับผลกระทบให้ครบทุกมิติ
              สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดเผยผลงานวิจัย การประเมินผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนารถไฟควาเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน  (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา), ท่าเรือแหลมฉบัง-มาบตาพุด และสนามบินอู่ตะเภา โดยสุ่มสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง

          ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่ เพราะทำให้เศรษฐของพื้นที่ขยายตัวและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม พร้อมทั้งแนะนำผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม

               ซีพี ให้ความสำคัญ การสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มอบหมายให้ มหาวิทยาลัย บูรพา ศึกษาผลกระทบในมิติด้านความยั่งยืน พร้อมหามาตรการป้องกันและเตรียมการแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ข้อความ และสถานที่ในร่ม

(ภาพ : ความร่วมมือสัมมนาเชิงวิชการ)

 

 

แนวทางที่ 1 :  เศรษฐกิจขยายเกิดการจ้างงานเพิ่มแนะเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

                จากการสำรวจความเห็นประชาชนในพื้นที่ให้ความเห็นว่า โครงการขนาดใหญ่จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีการขยายตัว เกิดอาชีพใหม่ๆ และเกิดการจ้างแรงงานทั้งในพื้นที่และมีแรงงานต่างถิ่นอพยพเข้ามาเป็นจำนวนมาก เป็นการกระจายความเจริญมาสู่ภูมิภาค ทำให้เกิดเมืองใหม่รอบๆ กรุงเทพฯ

 

 

               ทั้งนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงเปรียบเสมือนสัญญลักษณ์ของการพัฒนา ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบต่างๆ และมีโอกาสในการได้รับประโยชน์จากกองทุนที่ถูกจัดตั้งในกระบวนการพัฒนาหรือได้รับประโยชน์ จากโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และสถานที่ในร่ม

 

 

แต่ทั้งนี้ การที่เศรษฐกิจขยายตัวความเจริญจะหลั่งไหลเข้ามา ทำให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการที่แรงงานจากต่างถิ่นไหลเข้าไปทำงานในพื้นที่จะทำให้เกิดการแย่งงาน และขาดความพร้อมด้านบุคคลากรที่พัฒนาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะบุคลากรในสาขาท่องเที่ยวและการบริการ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเคยเป็นจุดขายในพื้นที่อาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร และปัญหาการเวนคืนที่ดินที่จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งปัญหาความเป็นธรรมของจ่ายค่าชดเชยในการเวนคืน

 

นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ ซึ่งอาจได้อันตรายจากเครื่องจักรและรถบรรทุก ปัญหาโจรโขมยที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาของประชากรต่างถิ่น รวมทั้ง ปัญหาความไม่พร้อมของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมจากการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และการก้าวเข้าสู่สังคมเมืองอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างความสัมพันธ์และวิถีชีวิตของชุมชน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แผนที่รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

 

 

 

แนวทางที่ 2 :  เสนอแนะเร่งเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม


                   ในระยะเวลาก่อสร้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาจราจรติดขัดและความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างการก่อสร้าง และอาจส่งผลให้พื้นที่สีเขียวในชุมชนลดลง รวมทั้งปัญหาขยะ ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ รวมทั้งอาจเกิดปัญหามลพิษทาง เสียง อากาศ ดิน และน้ำในระยาว ซึ่งจากผลการศึกษา ได้เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังนี้

 

ในช่วงระยะเวลาก่อนก่อสร้าง   ต้องมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเป็นระยะๆ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชาวชุมชนในพื้นที่ผ่านการจัดเวทีสาธารณะทำให้เกิดการปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง ที่สำคัญต้องสร้างให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการเวนคืนที่ดิน

 

                   1.เตรียมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาภายหลังที่เปิดให้บริการ เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการพัฒนา โดยจะต้องทำให้ทุกฝ่าย Win Win ภายใต้หลักการทางสังคม ยกระดับกลไกของการมีส่วนร่วมเพื่อแสดงให้เห็นว่าชุมชนเปรียบเสมือนหุ้นส่วน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการพัฒาโครงสร้างพื้นฐานระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน มีการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมขนโดยรอบ จัดทำมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ

 

                   2.เตรียมแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว สร้างเงื่อนไขเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันของชาวชุมชนและผู้ประกอบการ ด้วยการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ จัดโซนนิ่งการพัฒนา ส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภายนอก ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการประเมินผลกระทบและหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

             อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าว เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ที่อยากเห็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผู้ประกอบการที่จะเข้าไปลงทุนต้องให้ความสำคัญและเตรียมมาตรการพร้อมทั้งแนวทาง เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมรับปรับตัวและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างจริงจังต่อไป

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชาวบ้านต้อนรับ EEC

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน