• R009
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2016-12-31
  • จำนวนเรื่อง : 410
  • จำนวนผู้ชม : 170795
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
Lover R009
นักบล็อคสมัครเล่น ชอบพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/R009
วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
Posted by R009 , ผู้อ่าน : 182 , 14:04:43 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

มุมมองของคู่ค้า…พร้อมเติบโตกับซีพี

ไปด้วยกันอย่างมีธรรมาภิบาล

 

การดำเนินธุรกิจบนโลกยุค 4.0 ที่ยืนหยัดอยู่บนวิถีแห่งความยั่งยืนนั้น “ธรรมาภิบาล” หรือเราจะเรียกชื่อว่า “บรรษัทภิบาล” คือ แกนสำคัญที่จะทำให้องค์กรธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ CG Voices Vol.3 ได้รับเกียรติจาก “คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล” กรรมการผู้จัดการ(ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นบริษัทหลักของกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับคู่ค้า และหลักการธรรมาภิบาลของซีพี ออลล์ ไว้อย่างน่าสนใจ ติดตามได้จากบทสนทนานี้

 

CG Voices : ซีพี ออลล์ มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลอย่างไรบ้าง

คุณยุทธศักดิ์ บรรษัทภิบาล หรือ ธรรมาภิบาล ก็คือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซีพี ออลล์ เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ บรรษัทภิบาลสามารถสร้างพื้นฐานความยั่งยืนขององค์กรให้สามารถเติบโตช่วยเพิ่มความสามารถการแข่งขัน ทำให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว เราปลูกฝังให้ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ ยึดหลักบรรษัทภิบาล ได้แก่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม มาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

 

 

CG Voices : ทัศนคติ หรือ มุมมองที่ซีพี ออลล์มีต่อคู่ค้า

คุณยุทธศักดิ์ สำหรับซีพีออลล์แล้ว คู่ค้า ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นหนึ่งห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญมากของบริษัทที่มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินงานของคู่ค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงแนวทางความยั่งยืนทั้งด้านการกำกับดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ามาในกระบวนการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 

CG Voices : คู่ค้าของซีพีออลล์ มีมากน้อยแค่ไหน และบริหารแตกต่างกันอย่างไร

คุณยุทธศักดิ์ ปัจจุบัน ซีพี  ออลล์  มีคู่ค้ามากกว่า 2,000 ราย  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  คู่ค้าเชิงกลยุทธ์   คู่ค้าขนาดกลาง  คู่ค้ารายย่อย  ซึ่งเรามีแนวทางการบริหารงานเพื่อความยั่งยืนสำหรับคู่ค้า เริ่มตั้งแต่กระบวนสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ  รวมทั้งพิจารณาความสามารถในการผลิตคุณภาพความปลอดภัยของสินค้า ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าในกระบวนการจัดหาและการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ  และเรายังให้ความสำคัญกับสร้างความผูกพัน และ รักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นอกจากนี้ ในส่วนที่เป็นคู่ค้าขนาดใหญ่ เรามีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น การร่วมมือรณรงค์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การงดใช้ถุงพลาสติก การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้  หรือการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้มีประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น  เช่น การเน้นการพัฒนาสินค้าทางเลือกเพื่อสุขภาพ (Healthier Choice) ลด หวาน มัน เค็ม โดยร่วมมือกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง  และยังรวมไปถึงการส่งต่อองค์ความรู้จากคู่ค้าขนาดใหญ่ ที่มี know how ไปยังคู่ค้าขนาดเล็ก โดยผ่านทีมงานของซีพีออลล์

 

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร  รวมถึงกลุ่มเปราะบาง เราได้วางแผนพัฒนาคู่ค้า ทั้งด้านทักษะการทำงาน  ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง เพื่อเพิ่มยอดขายกลุ่มสินค้า SMEs สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน สินค้าวิสาหกิจชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) ให้เติบโตไม่น้อยกว่า 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และจะเพิ่มจำนวนเป็น 250,000  ราย ในอีก 10 ปีข้างหน้า (ปี 2030)

 

CG Voices : ซีพีออลล์ ส่งเสริมคู่ค้าที่เป็นเอสเอ็มอี และเกษตรกรรายย่อย อย่างไรบ้าง

คุณยุทธศักดิ์ : เรามีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในการ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”  เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกันระหว่าง บริษัท ชุมชน และสังคม  โดยมุ่งเน้นเรื่องการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย   (MSMEs)  ครอบคลุมถึงวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในระบบห่วงโซ่คุณค่า (Ecosystem and Value Chain) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบเศรษฐกิจฐานราก

ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรอยู่ในห่วงโซ่อุปทานกว่า 30,000 ราย ซึ่งเราได้ช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้  สนับสนุนการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และช่องทางออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร  สร้างตลาดที่แน่นอน  อีกทั้งยังสามารถกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 

อีกทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพของ SME และเกษตรกรตลอดระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ การพัฒนาทักษะการบริหาร  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบนที่ดินทำกิน และผลผลิต

บริษัทเห็นโอกาสในการส่งเสริมให้ลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าเกษตรได้สะดวกมากขึ้น  โดยส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมาออกแบบการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากจากโมเดลกล้วยหอมทอง 

ต่อมาจึงได้ขยายผลไปสู่คู่ค้ากลุ่มสินค้าผักสด  ผลไม้สดตามฤดูกาล  ผักสลัด  ผลไม้ตัดแต่ง  และผักพร้อมปรุง  โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผลักดันให้โรงงานผลิตได้ตามมาตรฐานการผลิตที่ดี(GMP)มีการนํานวัตกรรมด้านการเกษตรอุตสาหกรรมจากเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนมาพัฒนา และประยุกต์ใช้ในการปลูก การผลิตหรือ แปรรูป รวมทั้งร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

บริษัทยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายให้กับสินค้าของคู่ค้า ในกลุ่มผักสด  ผลไม้สดตามฤดูกาล  ผักสลัด  ผลไม้ตัดแต่ง  และผักพร้อมปรุงที่วางขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทั่วประเทศประมาณ 100  รายการ   ภายใต้โครงการ 7-11 เคียงข้างเกษตรกรไทย

 

นี่คือ…มุมมองของซีพี ออลล์ที่มีต่อคู่ค้าบนหลักการธรรมาภิบาล “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

 

ที่มา : วารสาร CG Voice Issue 03

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน