*/
  • SIAM1932
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : payong2003@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-03-28
  • จำนวนเรื่อง : 607
  • จำนวนผู้ชม : 1485817
  • จำนวนผู้โหวต : 257
  • ส่ง msg :
  • โหวต 257 คน
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by SIAM1932 , ผู้อ่าน : 1658 , 18:39:24 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย เป็นสถาบันที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่นำรายได้เข้าประเทศสูงสุดและนโยบายของรัฐบาลได้มุ่งส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นคู่มือสำคัญในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ...

 

          สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการท่องเที่ยว โดยทำหน้าที่สนับสนุนการวิจัยท่องเที่ยวแบบครบวงจร เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มรายได้กับประเทศ ขณะเดียวกันก็รักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมาชาติ ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นและประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ
          สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว เกิดขึ้นเพื่อตอนสนองการใช้งานวิจัย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและเน้นกลไกการจัดการท่องเที่ยวเชิงเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมและสร้าง "องค์ความรู้" ทางด้านการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวแล้วเก็บองค์ความรู้นั้นฝากไว้ในธนาคารข้อมูลเพื่อให้ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สามารถถอนข้อมูลนำไปใช้วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ 

การวิจัยท่องเที่ยวแนวใหม่

    แต่เดิม สกว. ใช้ “ประเด็นการท่องเที่ยว” เป็นตัวตั้งในการดำเนินการวิจัย ซึ่งไม่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างเต็มที่ แนวคิดการใช้ “พื้นที่” เป็นที่ตั้ง (Area-Based) จึงถูกนำมาใช้เพื่อ “ยกระดับ” และดำเนินการวิจัยในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้งานวิจัยทุกชิ้นเป็นจิ๊กซอว์ประกอบเป็น“ภาพ” ที่ใช้งานได้และสามารถนำไปกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวได้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

        สนับสนุนการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในฐานะเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ตลอดจนกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับมหภาคและจุลภาค โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนฐานความรู้จากกระบวนการวิจัย
        “หัวใจการทำงาน” คือ การสร้างกลยุทธ์ในการจัดการการท่องเที่ยวที่มีความสมดุลระหว่างเจ้าบ้าน (Host) และนักท่องเที่ยว (Guest) โดยให้ “สถาบันการศึกษาและภาคีอื่นๆ ในพื้นที่” เป็นพระเอก เพื่อให้งานวิจัยทุกชิ้นเป็นจิ๊กซอว์ประกอบเป็น “ภาพ” ที่ใช้งานได้และภารกิจสุดท้าย คือ การสร้างเครือข่ายนักวิจัยทางการท่องเที่ยวทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์

     การดำเนินงานวางอยู่บนรากฐานสำคัญ 3 ประการ คือ
 (1) สร้างผลงานวิจัยท่องเที่ยวคุณภาพ
 (2) สร้างนักวิจัยท่องเที่ยวคุณภาพ
 (3) สร้างวิธีบริหารจัดการการวิจัยท่องเที่ยวแบบใหม่ เน้นการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
           ในพื้นที่ ร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยเพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ได้จริงผ่านธนาคารข้อมูลเพื่อใช้
           ในการวางยุทธศาสตร์และจัดการการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ


กระบวนการทำงานร่วมกันสู่เป้าหมาย

    กระบวนการวิจัยภายใต้กรอบงานของสถาบันฯ เน้นการทำงานร่วมกันในเชิงพหุภาคี ตั้งแต่กระบวนการสร้างกรอบการวิจัยจนถึงกระบวนการสุดท้าย ซึ่งได้งานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บไว้ในธนาคารข้อมูล โดยจัดกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งองค์กรในพื้นที่ได้ร่วมกระบวนการคิด วางแผน วิเคราะห์และปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้มุ่งไปสู่การสร้างระบบและกลไกการจัดการของพื้นที่ที่จะสามารถสั่งสมข้อมูลความรู้อันเกิดจากกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความสามารถเชื่อมโยงข้อมูลความรู้เหล่านี้เข้าสู่การวางแผนระดับชาติในระยะยาวได้

งานวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
 
(1) เป็นงานวิจัยที่สามารถฉายภาพรวมของการท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ
 (2) ให้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยว
 (3) เป็นงานวิจัยที่มีมิติทางการศึกษามากกว่าหนึ่งมิติ กล่าวคือ มีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึกทั้งด้านเจ้าบ้าน (Host) และผู้มาเยือน (Guest)
 (4) เป็นงานวิจัยที่แสดงข้อมูลระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศและภูมิภาคเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการสร้างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับพื้นที่และมหภาค

เครือข่ายงานวิจัย

ประกอบด้วย 3 กลุ่มงานหลักคือ

  1. ชุดโครงการธนาคารข้อมูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ ได้แก่

      ระดับจังหวัด
     - งานวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     - งานวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี
     - งานวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ จังหวัดชัยนาท
     - งานวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ จังหวัดนครปฐม

     ระดับกลุ่มจังหวัด
     - งานวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ กลุ่มอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่)
     - งานวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ กลุ่มล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
     - งานวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ กลุ่มอีสานใต้ (นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ชัยภูมิ)
     - งานวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ กลุ่มบูรพา (จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี)
     - งานวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ กลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ (สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช)

     ระดับประเทศ
     - ชุดโครงการธนาคารข้อมูลเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ไทย-จีน
     - ชุดโครงการการปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย(ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้)
     - ชุดโครงการการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

      ระดับภูมิภาค
     - ชุดโครงการธนาคารข้อมูลเพื่อการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย)
     - ชุดโครงการริเริ่มโครงการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมในด้านการท่องเที่ยวและธนาคารข้อมูลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 2. การสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  - หนุนเสริมศักยภาพนักวิจัยท่องเที่ยวและการโรงแรม
  - วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (E-Journal of International Thai Tourism)
  - หนังสือรวมบทความวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติประจำปี (Annual of International Thai Tourism Journal)
  - เวทีระดมความคิดทางการวิจัยท่องเที่ยวและการโรงแรม
  - ฐานข้อมูลสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (
www.ttresearch.org)
  - ฐานข้อมูลนักวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  - จัดประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 3. งานวิจัยวาระแห่งชาติด้านการท่องเที่ยว
  - กลุ่มงานวิจัยเร่งด่วน - ประเด็นร้อนและกลุ่มงานวิจัยเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ
  - ชุดโครงการกลุ่ม Special Track (แม่ฮ่องสอน ลำพูน สมุทรสงคราม)
  - โครงการนวัตกรรมสถาบันวิจัยท่องเที่ยว
  - โครงการดำเนินการประสานก่อตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ท้องถิ่น
  - ชุดโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างนักวิจัยการตลาดท่องเที่ยวมืออาชีพ

หวังไกลกับเป้าหมายท้ายสุด

 เป้าหมายสูงสุดของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย คือ
      (1) องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่เก็บไว้ในธนาคารข้อมูล
      (2) เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      (3) รูปแบบการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ในระดับต่างๆ ซึ่งเน้นการตั้งโจทย์วิจัยร่วมกัน โดยทุกภาคีและหนุนเสริมการวิจัยโดยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้ฝากไว้ที่ธนาคารข้อมูล เพื่อการวางแผนพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยว โดยภาคีที่เกี่ยวข้องสามารถถอนข้อมูลไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคได้ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

          ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
          31 อาคารพญาไทบิวดิ้ง ห้อง 611 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
          โทร. 0-2248-1225-6  โทรสาร. 0-2248-1524  E-mail :
abtc@ttresearch.org

การประชุม การท่องเที่ยวเชิงศาสนา     
ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทยได้เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง "การท่องเที่ยวเชิงศาสนา : แนวโน้มทิศทางและแนวทางพัฒนาสู่ความยั่งยื่น"

 

              เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร โดยพระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย พระมหาสทิตย์ อาภากโรรักษาการหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ คณะสงฆ์/ผู้แทนจากวัดต่างๆกว่า ๕๐ รูป ได้ดำเนินการกิจกรรมการท่องเที่ยวใน ๙ วัด ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร รวมทั้งผู้ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมระดมความคิดเพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมโดยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ ทั้ง ๙ วัด การจัดเวทีประชุมครั้งนี้ ได้เปิดมุมมองให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้น เพื่อสะท้อนภาพในการจัดการการท่องเที่ยวของวัดและศักยภาพในการพัฒนาวัดเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคต
 

ที่ม-สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
SIAM1932 วันที่ : 17/02/2010 เวลา : 19.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SIAM1932

ขอบคุณครับที่สนใจใน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย คำตอบนี้ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน่าที่ตอบคำถามนี่ได้ดีครับ สยาม 1932 ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 15/02/2010 เวลา : 19.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

คนละหน่วยงานที่โยกงบสร้างส้วมในอุทยานแห่งชาติไปไว้ที่สุพรรณบุรีใช่ไหมครับ

ถ้าใช่ก็ขอชื่นชมครับ อิอิ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน