ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2552
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 678 , 13:52:08 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                       " สิทธิการชุมนุมแบบไทยๆ"            ไม่นานเกินลืม รัฐบาลไทยได้สำรวจพบว่ามีแหล่งก๊าชธรรมชาติอยู่ในท้องทะเลอ่าวไทย
จำนวนมาก ด้วยอารามดีใจจึงได้คิดโครงการต่างๆขึ้นมาเพื่อหาทางใช้ทรัพยากรธรรมชาตินี้ให้เกิด
ประโยชน์กับประเทศชาติ แต่ก็ดีใจได้ไม่เท่าไหร่ก็พบว่าแหล่งที่พบก๊าชนั้นมันทับซ้อนกับประเทศ
เพื่อนบ้านอันมีนามว่ามาเลเซีย แต่นั่นหาใช่อุปสรรคต่อรัฐบาลไทยไม่ ว่าแล้วก็ดำเนินการเจรจาตก
ลงกับผู้เป็นหุ้นส่วนในแหล่งก๊าชนั้นทันที จากข้อตกลงในครั้งนั้นทำให้เกิดโครงการขนาดใหญ่คือ
การสร้างโรงแยกก๊าชและท่อส่งก๊าชไทย-มาเลเซีย ตามมาด้วยอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย
ซึ่งพื้นที่ที่ถูกเลือกให้เป็นที่ตั้งของโครงการเช่นว่านี้คือพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อภาครัฐ
ใช้ความเจริญของประเทศและการเติบโตของเศรษฐกิจมาเป็นเหตุปัจจัยในการเดินหน้า โครงการโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านต่างๆกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตรงข้ามกับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเห็นว่า
การดำเนินโครงการจะทำให้สูญเสียด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งไปเป็นสิ่งที่ยากจะหาอะไรมาทดแทนได้นั้นเป็นเรื่องยากที่ชาวบ้านจะยอมรับได้ เมื่อมุมมองระหว่างรัฐกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการแตกต่างกันเช่นนี้แล้วมันจึงทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆตามมา
(1)

              สิทธิในการชุมนุมอย่าสงบและปราศจากอาวุธถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของ
ประชาชน ในประเทศต่างๆได้บัญญัติในกฎหมายของประเทศตนเองรองรับแนวคิดที่ว่านี้ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเสรีภาพในการชุมนุมโดยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอเมริกันในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณีโดยที่ไม่มีการตรากฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรยังมีหลักที่ว่า “พลเมืองมีเสรีภาพที่จะกระทำการใดๆตามที่ตนปรารถนาแต่จะต้อง
ไม่ไปละเมิดต่อกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง” 
            ในประเทศไทยเองตราบใดการชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและปราศจาก
อาวุธก็เป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถทำได้ตามที่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้บัญญัติไว้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วหลักที่ว่านี้มันไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยว เพราะ
ทางภาครัฐได้ออกกฎหมายลูกจำนวนหลายฉบับที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชน

 
            ขบวนรถยนต์กว่าหกสิบกว่าคันจอดเรียงแถวกันเตรียมพร้อมสำหรับเคลื่อนขบวนมุ่ง
หน้าไปสู่ตัวอำเภอหาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในขบวนประกอบไป
ด้วยชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะที่อาจได้รับผลกระทบจากการเดินหน้าทำโครงการโรงแยกก๊าช
และท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย เพื่อไปบอกผู้มีอำนาจในบ้านเมืองได้ทราบถึงความหายนะของ
ชุมชนถ้าหากเกิดโครงการนี้ขึ้นจริง โดยก่อนการจะเดินทางไปนั้น ทางแกนนำชาวบ้านได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ไว้แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มชาวบ้าน แต่เมื่อ
ถึงเวลานัดเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทำตามที่ตกลงไว้ ขบวนชาวบ้านจึงต้องเคลื่อนขบวนไปกันเอง
ระหว่างทางมีการสกัดขบวนผู้ชุมนุมเป็นระยะ ช่วงโพล้เพล้ขบวนชาวบ้านผู้เข้าร่วมการชุมนุมโดย
สงบและปราศจากอาวุธก็ได้มาหยุดลงตรงถนนที่จะไปยังโรงแรมที่เป็นสถานที่ประชุม มีการแจ้ง
ให้ชาวบ้านรอคำสั่งของผู้มีอำนาจในการสั่งการในการในการยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะรัฐมนตรี
ชาวบ้านก็แยกย้ายกันนั่งกินข้าวเป็นกลุ่มย่อยและบางกลุ่มก็ทำการละหมาด ซึ่งไม่มีความรุนแรง
หรือก่อความวุ่นวายแต่อย่างใด“ผู้ชุมนุมได้พังรั้วกันแผงเหล็กเพื่อจะบุกเข้าไปยังตัวโรงแรม”
เป็นคำสั่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงรายงานต่อผู้บังคับบัญชา นำมาซึ่งคำสั่งสลายการชุมนุม!
(2)
 
             จากวันนั้นถึงวันนี้ในประเทศไทยมีการใช้เสรีภาพในการชุมนุมเพื่อเรียกร้องในเรื่อง
ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องหรือเรื่องการเมือง จนอาจกล่าวได้ว่าสิทธิในการชุมนุม
ได้ซึมซับเข้าไปในวิถีของคนไทยไปแล้วดังที่จะเห็นจากกลุ่มผู้ชุมนุมในชุดฟอร์มสีต่างๆ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการต่อสู้ทางคดีของพี่น้องชาวจะนะหลังจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของเจ้าหน้า
ที่ตำรวจที่ออกหมายจับชาวบ้านกว่ายี่สิบคนในหลายข้อหา จนศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาว่าการ
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธเป็นการผิดกฎหมาย ศาลปกครอง
ก็สอดรับโดยการสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจ่ายค่าชดเชยความเสียหายกับผู้ชุมนุม สิ่งนี้เป็นเหตุปัจจัยสำคัญหนึ่งให้การใช้สิทธิชุมนุมตามกฎหมายใช้ได้อย่างเต็มใบมากขึ้นแต่ในปีสองปีที่ผ่านมานี้มีความพยายามของฝ่ายบริหารประเทศจะผลักดัน พรบ.จัดระเบียบการชุมนุมในที่สาธารณะมีผล
บังคับใช้ เพื่อที่จะให้ฝ่ายราชการมีอำนาจในการจำกัดสิทธิสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 45 และ
มาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รองรับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่รัฐบาลความพยายามจะผลักดันให้ออกกฎหมายฉบับนี้ก็ยังมีเช่นเดิม
ซึ่งถ้าออกได้จริงย่อมกระทบถึงสิทธิของพี่น้องคนยากคนจนที่รวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารแก่ไขปัญหาความเดือดร้อนของตน อันเกิดจากกลไกการแก้ปัญหาตามปกติของภาคราช
การไม่ทำงาน ในขณะทีสังคมโลกส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ แต่ภาครัฐและฝ่ายบริหารของประเทศไทยกลับมุ่งแต่จะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพียงเพื่อการลุแก่อำนาจของตนเองและพวกพ้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนเกลียดรถรับจ้างเอกชน วันที่ : 10/07/2009 เวลา : 14.31 น.
กัญชาธิปไตยไทยแลนด์ Oh Yehhh !!!

อ่านสองย่อหน้าแรกก็นึกถึง การพัฒนาชุมชนแบบไทย ๆ อีก
เอะอะอะไรก็คิดได้แต่เพียงว่า เอาความเจริญเข้าไปเดี๋ยวมันก็พัฒนาเอง สถานที่ทางธรรมชาติหลายแห่งในไทยย่อยยับ ก็เพราะความคิดตื้น ๆ แบบนี้
เช่นตอนเกิด ซึนามิ แทนที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ไหน ๆ ก็โดนคลื่นกวาดเรียบไปหมด แทนที่จะออกกฎประมาณว่า เอ้อ ไหน ๆ ก็ต้องสร้างกันใหม่อยู่แล้ว งั้นคุณ (เจ้าของธุรกิจที่พัก) ต้องติดอุปกรณ์ในกันบำบัดน้ำเสียไปด้วยเลย ถ้าไม่ติดก็ไม่อนุญาติให้สร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร
...แต่ในความเป็นจริง...ยัดเงินใต้โต๊ะยังถูกกว่าติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสีย ... แล้วตาสีตาสาชาวบ้านตาดำ ๆ จะมีเงินที่ไหนไปยัดใต้โต๊ะเพื่อให้ภาครัฐยกเลิกสัมปทานของนายทุนที่ไปบุกรุกวิถีชีวิต ทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ที่พวกเขาดูแลรักษา ??? ก็เหลือแค่ทางเดียว ... การชุมนุม ... !!! ประเทศไทย ไชโย !!!

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< กรกฎาคม 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน