ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2552
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 2502 , 13:06:44 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เขื่อนท่าแซะภัยที่ยังคุกคามชาวบ้าน

เขื่อนท่าแซะ เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านร้านตัดผม
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พื้นที่น้ำท่วม
ประมาณ 9,800 ไร่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 3.3
พันล้านบาท มีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 400 ครอบครัว
มีการศึกษารายงานผลกระทบพร้อมกับเขื่อนรับร่อ
เมื่อปี2536 – 2538
 
เขื่อนท่าแซะ ผ่านการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เมื่อปี 2544
ช่วงที่มีการเปลี่ยนประธานผู้ชำนาญการ จากดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์
เป็นดร.ปริญญา นุตาลัย ยังไม่ทันได้ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
ก็มีการดึงโครงการเขื่อนท่าแซะ จากผู้ชำนาญการ ขึ้นไปพิจารณา
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทำให้หลายประเด็นยังไม่ได้
ข้อยุติ เช่น
 
1. เรื่องพื้นที่อพยพ (กรรมการผู้ชำนาญการไม่เคยลงสำรวจ
พื้นที่) ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมรายงานใหม่ ของบริษัทที่ปรึกษา
แต่ไม่มีพื้นที่อพยพ
 
2. ข้อเสนอชาวบ้านให้หาที่ชดเชยให้ครอบครัวละ ๒๕ ไร่
แต่กรมชลประทานตอบกับผู้ชำนาญการว่า ไม่สามารถหาได้
เนื่องจากเรียกร้องมากเกินไป และหาที่ได้ยากมาก
 
3. พื้นที่น้ำท่วมเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จำนวน  2,400 ไร่ แต่ในรายงาน
เขียนไว้เพียง 100 กว่าไร่ และในรายงานพยายามหลีกเลี่ยง
ไม่กล่าวถึงกรณีน้ำท่วมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
4. ไม่เคยรับฟังความเห็นชาวบ้าน เนื่องจากไม่เปิดโอกาส
ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2546 กรมชลประทานต้องการนำ
โครงการเขื่อนท่าแซะ เข้าสู่คณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนิน
การโครงการเป็นไปตามแผนงบประมาณที่เสนอไว้

แต่ชาวบ้านประมาณ 60 คน เดินทางมาพบรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอให้ยับยั้งเรื่องไว้ก่อน พร้อมกับยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ชะลอโครงการ
ไว้ก่อน เนื่องจากการผ่ารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน

เป็นผลให้โครงการเขื่อนท่าแซะ ถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ในวาระเพื่อทราบ ไม่ได้ขออนุมัติดำเนินการ
เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และคณะรัฐมนตรีเห็นว่า โครงการนี้น่า จะมีปัญหา จึงได้
ทำข้อสังเกตให้กรมชลประทานนำกลับไปทำความเข้าใจ
กับชาวบ้าน
 
เดือนมิถุนายน 2546 กรมชลประทาน ตั้งคณะกรรมการ
ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน โดยมีเฉพาะส่วนราชการฝ่าย
ปกครอง และกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน โดยไม่มีชาวบ้านผู้ได้รับ
ผลกระทบร่วมเป็นคณะกรรมการ ในเอกสารแต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ ระบุว่า เป็นโครงการพระราชดำริ แต่ชาวบ้าน
ได้ยกขบวนไปสอบถามทางจังหวัดชุมพร ได้รับคำตอบว่า
ไม่ใช่โครงการพระราชดำริ
 
เดือนเดียวกันนี้ ได้มีการนำโครงการเขื่อนท่าแซะ เข้าสู่
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณ ปี 2546
จำนวน 50 ล้านบาท และมีงบประมาณผูกพันไปจนถึงปี
2551 จำนวน 3,200 บาท ทั้งนี้กรมชลประทานต้อง
ดำเนินการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ทำความเห็นแย้งไป 4 ข้อให้แล้วเสร็จก่อน

ในส่วนของชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการ
เขื่อนท่าแซะ ในช่วงแรกไม่กล้าออกมาคัดค้าน เนื่องจาก
มีการแอบอ้างว่า เป็นโครงการพระราชดำริ อีกทั้งมีการ
ข่มขู่ว่า ถ้าออกมาคัดค้านกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่
จะไม่ได้รับค่าชดเชย และจะไม่ได้รับสัญชาติไทย

ต่อมา ชาวบ้านได้รวมตัวเป็นเครือข่ายประชาชนต้นน้ำท่าแซะ
ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการเขื่อนท่าแซะ ลงวันที่
20 พฤษภาคม 2546 ระบุว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว
มีการละเมิดสิทธิของชาวบ้าน

จากนั้น วันที่ 1 มีนาคม 2547 ชาวบ้านประมาณ 80 คน
ได้ชุมนุมกันที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลสองพี่น้อง
อำเภอท่าแซะ เพื่อคัดค้านโครงการ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.ความไม่ปลอดภัยของเขื่อนท่าแซะ เนื่องจากบริเวณสร้าง
เขื่อนอยู่ห่างจากรอยเลื่อนแผ่นดินไหวแค่ 2 กิโลเมตร
อาจจะทำให้เขื่อนพังได้

2.หลังมีเขื่อนท่าแซะ ประชาชนที่อยู่ใต้เขื่อนจะประสบปัญหา
น้ำท่วมรุนแรงขึ้น เพราะคลองท่าแซะน้ำมาก เขื่อนไม่สามารถ
รองรับได้หมด

3.มีการปกปิดบิดเบือนข้อเท็จจริง อ้างว่าสร้างเขื่อนเพื่อการ
ชลประทาน แต่ความจริงต้องการนำน้ำไปให้อุตสาหกรรมเหล็ก
ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร

4.เขื่อนท่าแซะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ท่วมป่าอนุรักษ์
ต้นน้ำของคลองท่าแซะ อนาคตในฤดูฝนน้ำจะท่วมใหญ่
แต่ฤดูแล้งน้ำจะน้อยเพราะไม่มีป่า

5.นิคมอุตสาหกรรมเหล็กแห่งใหม่ จะต้องใช้ที่ดินของชาวชุมพร
ถึง 25,000 ไร่ อีกทั้งยังทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากมลพิษ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

6.เขื่อนท่าแซะทำลายเศรษฐกิจประชาชนชาวท่าแซะ ถึงปีละ ๓๐๐
ล้านบาทจนถึงขณะนี้ กรมชลประทานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ยังคงพยายามผลักดันโครงการนี้ต่อไป
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 13.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee


ร่วมสนับสนุนด้วยครับ สื่อชาวบ้านจงเจริญเติบโต

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
phenuz วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 13.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/zealand

สนับสนุนการทำสื่อในพื้นที่ ส่งข่าวเผยแพร่ที่ได้ที่ ngosthailand.com หรือที่ www.ngosthailand.com

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เด็กอนุรักษ์ฯ วันที่ : 08/08/2009 เวลา : 13.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jaideedee

เคยไปดูตอนที่เขา

บอกว่าประท้วงสำเร็จ ครั้งหนึ่ง

แต่นานมาแล้ว

ไม่อยากให้สร้างเลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน