ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2552
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 1459 , 19:30:33 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จับตา‘สภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา’
กับภารกิจฟื้นทรัพยากรบนความเสื่อมโทรม

     สายๆ ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 หาดลำปำ อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง คราคร่ำไปด้วยผู้คนเดินกันขวักไขว่ ตั้งแต่เช้ายันดึก
เพื่อเที่ยวชมงาน “ย้อนรอยตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง...ร
วมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำเลสาบ”  ที่มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มาออกร้าน
โชว์สินค้า และสารพัดผลงาน
    
ถึงแม้สภาพทั่วไปของผู้เที่ยวงานจะดูรื่นเริง ทว่า บรรยากาศที่ห้องประชุม
ศาลาลำปำที่รัก หาดแสนสุข ซึ่งเป็นศาลาริมน้ำกลับเคร่งเครียดกับปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา ที่บรรดาชาวบ้านรอบทะเลสาบต่าง
วิตกกังวล การจัดเวทีเสวนาวาระประชาชนกับการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบ
และการจัดการองค์กรประชาชนกับการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบ ที่มีตัวแทน
ภาคประชาชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาทั้ง 7 โซน เข้าร่วมระดมความเห็นกัน
กว่า 200 คน
    
การแสดงความคิดเห็น พร้อมมีข้อเสนอแนะจากประชาชนโซนต่างๆ
ถูกนำมาแลกกับชุดความรู้ทางด้านทะเลสาบสงขลาของนักวิชากการ
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ
และมหาวิทยาลราชภัฏสงขลา
    
การถกเถียงที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้า มาได้ข้อสรุปเอาในช่วงบ่าย
    
นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ เลขาธิการสภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่ผ่านอนุรักษ์
ทรัยากรทะเลสาบสงขลามาเนิ่นนาน เป็นสรุปผลการเสวนาแลกเปลี่ยน
คราวนี้ว่า ที่ประชุมได้กำหนด “วาระประชาชนลุ่มน้ำทะเลสาบ” รวม 7 ประเด็น
    
1. ให้ทบทวน นโยบาย แผนงานของภาครัฐในการพัฒนาที่เสี่ยงต่อการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของคนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
เช่น การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึก เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ รวมไปถึง
การจัดการขยะ เป็นต้น
    
2. ให้ขุดลอกเปิดคลองเชื่อมทะเลสาบ – อ่าวไทย รวมทั้งให้รื้อรอหินกันคลื่นท่าเรือ
น้ำลึก และให้ขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบสงขลา
   
 3. ให้มีการพัฒนาลุ่มน้ำ ที่มาจากการสำรวจ ศึกษา และประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ
ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด เป็นพื้นที่ควบคุม พร้อมกับจัดทำแผนปฏิบัติการ
    
4. เพิ่มมาตรการเพื่อป้องกันและทำงานเชิงรุกในการดูแล เฝ้าระวัง การปล่อยมลพิษ
การบุกรุกป่าต้นน้ำ พื้นที่ชุมน้ำ ป่าพรุ และการทำประมงผิดกฎหมาย
    
5. ทบทวน ยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติการ ตามแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา
    
6. สนับสนุนพลังภาคีภาคส่วนต่างๆ ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
โดยเน้นให้ความสำคัญที่กลุ่มเด็ก เยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ
    
7. จัดตั้งองค์กรหรือสถาบันพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยทำงานคู่ขนานกับสภา
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
    
ข้อสรุปทั้ง 7 ประเด็น จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อจัดทำแผน
ปฏิบัติการในเร็วๆ นี้ จากนั้นจะนำเสนอต่อ “คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามแก้ไข
ปัญหาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำทะเลสาบ วุฒิสภา” นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภา ผลักดัน
ให้นำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
     
สภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2552 จากความร่วมมือกันของ
ภาคประชาชนรอบๆ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาทั้ง 7 โซน ประกอบด้วย โซนพรุควนเคร็ง
โซฯทะเลน้อย โซนทะเลสาบฝั่งตะวันตก โซนป่าต้นน้ำ โซนเมือง โซนทะเลสาบตอนล่าง
และโซนคาบสมุทรสทิงพระ
    
มีบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งสมาชิกวุฒิสภา นักวิชาการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นภาคี
    
คณะทำงานของ “สภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ประกอบด้วย เริงชัย ตันสกุล นักวิชาการ
เป็นประธาน ขุนทอง บุญประวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา เป็นรองประธาน โดยมีตัวแทนจากทั้ง 7 โซน นักวิชาการจากคณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักธุรกิจ และสื่อมวลชน เป็นคณะทำงาน มี
“สำนักเลขาธิการสภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ทำหน้าที่ประสานงาน
    
“เรามีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่าย และจัดประชุมสมัชชาประชาชน เพื่อผลักดันให้มี
การแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่ภาคประชาชนเสนอ” เป็นถ้อยยืนยัน
จากนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ
    
ในขณะที่ “ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร” ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ มองว่า ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ต้องมีการแก้ไข
กันตั้งแต่ระดับนโยบาย ที่ขาดความเป็นเอกภาพ เรื่ององค์กรที่มีความซ้ำซ้อนขาดการ
ประสานงานที่ดี ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต้องแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่ล้าสมัย
ต้องไม่มองปัญหาแยกเป็นส่วนๆ เน้นการมองในภาพรวม ต้องมีการวางระบบจัดเก็บข้อมูล
เพราะขณะนี้ยังไม่มีฐานข้อมูลรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องมีการจัดระบบประสานงานเครือข่าย
ให้ชัดเจน
    
นี่คือ ภาพรวมของความเห็น ณ ศาลากลางน้ำ ทะเลลำปำ ที่จบลงเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.
ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2552
    


บรรายากาศเวทีเสวนาวาระประชาชนกับการจัดการลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลาฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 ที่ห้องประชุมหาด
แสนสุขลำปำ จังหวัดพัทลุง
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< กันยายน 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน