ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2552
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 808 , 18:21:35 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อยู่เย็นเป็นสุข’
ฝันที่ต้องเป็นจริงของคนใต้

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2552 ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่น
โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช เต็มไปด้วยตัวแทน
ชาวบ้านจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้กว่า 100 คน คนเหล่านั้นมาร่วม
เสนอและกำหนดแผนพัฒนาอยู่เย็นเป็นสุขภาคใต้

อากาศในห้องประชุมค่อนข้างหนาวกว่าการประชุมทุกครั้งที่ผ่านๆ มา
แต่ทว่าผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกตรงกันข้าม เพราะการจัดห้องประชุมครั้งนี้
ไม่ได้จัดนั่งแบบเรียงแถว หรือโต๊ะรูปตัว U แต่จัดเป็นโต๊ะแยกจากกัน
โดยสิ้นเชิง ตัวแทนชาวบ้านนั่งรวมกันเป็นกลุ่มแยกกันกลุ่มละโต๊ะ

ภายใต้การดำเนินการของวิทยากรกระบวนการ นายชัยพร จันทร์หอม
นาทีแห่งความอบอุ่นเริ่มขึ้น หลังจากเพื่อนร่วมกลุ่มในแต่ละโต๊ะได้
แนะนำตัวเอง และบอกเล่าความในใจกันพอสมควร

วิทยากรกระบวนการ ก็สั่งให้ทุกคนแยกย้ายไปตามโต๊ะต่างๆ แต่ละกลุ่ม
ต้องทิ้งเพื่อนไว้หนึ่งคนเฝ้าโต๊ะของกลุ่ม เพื่อรอต้อนรับแขกผู้มาเยือน
ซึ่งจะมาบอกเล่าความในใจของแต่ละคนให้ฟัง

วิทยากรกระบวนการบอกว่า นี่เป็นช่วง “สภากาแฟจิตวิญญาณของคนใต้”

อันเป็นช่วงก่อนที่แต่ละกลุ่ม จะกลับมานั่งโต๊ะของตัวเอง เพื่อร่วมกันกำหนด
แผนพัฒนาอยู่เย็นเป็นสุขภาคใต้

นงานนี้ นอกจากตัวแทนพี่น้องแล้ว ยังมีตัวแทนคณะทำงานเฉพาะประเด็น
แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
กรณีภาคใต้ ตัวแทนคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้
และตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย

บรรยากาศของเวทีร่วมกำหนดแผนพัฒนาอยู่เย็นเป็นสุขภาคใต้ จึงเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น และแล้วผลการระดมความคิดเห็นก็ออกมาเป็น “วิสัยทัศน์”
ตามด้วย “ยุทธศาสตร์” ต่อด้วย “ประเด็นที่ต้องทบทวนแผน สศช.
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)” แล้วมาจบที่
“กลไกการขับเคลื่อน”

ทั้งหมด ล้วนแล้วแต่เป็นความคิดเห็นร่วมกันของเข้าร่วมประชุมทุกคน
วิสัยทัศน์

ชุมชน(สังคม)ภาคใต้อยู่เย็นเป็นสุข บนฐานความหลากหลายของ(ทุนทางสังคม)
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์  มีเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและ
การพัฒนาที่เป็นธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
ยุติโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (ปิโตรเคมี พลังงาน) และทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้

เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ดี

พัฒนาคนและระบบการศึกษาที่อยู่บนฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีความเท่าทันโลก

วางผังเมืองและแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เพื่อคุ้มครองการเกษตรบนฐานทรัพยากร
ที่สมบูรณ์

ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชนและชุมชนให้รับมือกับสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลง

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสืบทอดตามหลักศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย และมีแนวทางการพึ่งคนเองที่เข้มแข็ง

ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครของชุมชน ดูแลรักษาความปลอดภัย และความมั่นคง
ของชุมชน

พัฒนาการพึ่งตนเองด้านพลังงานที่ยั่งยืน (ทางเลือก) และความมั่นคงด้านอาหาร
บนฐานทรัพยากรในภาคใต้

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ฟื้นฟูพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ด้านภูมิปัญญาการจัดการสุขภาพและสมุนไพร
ในชุมชน

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่ต้องทบทวนแผน สศช.

ทบทวนโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหล็ก โรงไฟฟ้า
ท่าเรือน้ำลึกและเขื่อน

ทบทวนเรื่องแผนการกระจายรายได้

ทบทวนการให้ต่างชาติมาลงทุน

เสนอให้ยกเลิกแผนของ สศช.ที่กระทบกับวิถีชีวิตของชุมชน

มีแผนปกป้องทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ
ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้

กลไกการขับเคลื่อน

สร้างกลไกขับเคลื่อนระดับท้องถิ่น จังหวัด ภาค ประเทศ โลก รองรับปัญหา
ที่คนใต้ต้องการ

สร้างการเมืองภาคพลเมือง

กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น (ภาคประชาชน การเมือง รัฐ สศช.)

จัดตั้งคณะทำงาน กำหนดทิศทางการพัฒนา
มีกลไกร่วมระหว่างตัวแทนชุมชน จังหวัด ชาติ เป็นคณะทำงาน 3 ภาคส่วน
โดยภาคประชาชนมีสัดส่วนที่มากกว่า (ระดับจังหวัด ระดับภาค) ทำหน้าที่
ในการจัดการผลักดันแผนพัฒนาภาคใต้ รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล

กลไกสภาองค์กรชุมชน

ใช้เวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด

ต้องมีการสื่อสาร เปิดเผยข้อมูลและตอบสนองความคิดเห็นของภาคประชาชน
ในทุกระดับ

มีเวทีสาธารณะ  และมีการสื่อสารสาธารณะ

ผลจากจากการกำหนดของที่ประชุมทั้งหมด ถูกนำเข้าที่ประชุมคณะทำงาน
เฉพาะประเด็นแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม กรณีภาคใต้ ในวันถัดมา

เพื่อกำหนดแนวทางผลักดันให้ความคิดความเห็น ที่ยังคงเป็นความฝัน กลับกลาย
เป็นความจริงต่อไป
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 02/10/2009 เวลา : 18.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

ประชาธิปด เอ๊ย ประชาธิปัตย์เป็นนายกมาหลายสมัยคนใต้ยังไม่มีรถไฟรางคู่ใช้ซะที (สายอื่นเขามีกันหมดแล้ว) เอะอะก็รอสวน รอสวนทุกทีเลย บางวันโชคดี หัวตายหางสลบอยู่แถว ๆ บ้านค่ายไทแบบว่าลงไปกินน้ำแข้งไสพลาง ๆ ก่อนก็ดี ฮา

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 02/10/2009 เวลา : 18.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

ฝันที่เป็นจริงของผมคือได้มีรถไฟรางคู่ใช้ครับ จากกรุงเทพถึงโกลก จะได้ไปไหนถึงตรงเวลาเสียที

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< ตุลาคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน