ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2552
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 619 , 18:34:43 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน
               การลุกขึ้นปกป้องป่าชายเลนของชาวบ้าน(ผ่านมุมมองสิทธิชุมชน)
ทนายอาสา

มาตรา ๖๖  บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
 อันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และ
 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลาก
หลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

มาตรา ๖๗  สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์
บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้
กิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

******
    ข้อความด้านบนนี้เป็นกฎหมายที่ถูกเขียนไว้ในส่วนที่ ๑๒ ของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่าด้วยเรื่องสิทธิชุมชน

      ย้อนหลังไปในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญไทยได้เขียนให้สิทธิชุมชนต่างๆ
    ให้มีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนอยู่เหมือนกัน  แต่ครั้งนั้นมีข้อความต่อท้าย
    เอาไว้ว่า “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งทำให้เรื่องสิทธิชุมชนนั้นเกิดขึ้น
    ในทางปฏิบัติได้ยาก
    
     เพราะจะทำได้ก็ต้องออกกฎหมายเฉพาะมาบังคับใช้เสียก่อน     ปัญหานี้จึงมีการ
     กล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก ดังนั้น การตรากฎหมาย    รัฐธรรมนูญ
     ฉบับใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ นั้นจึงได้บัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่ดังที่เห็น
     ในข้อความตามมาตราข้างต้น
     
      ในปัจจุบันถึงแม้จะระบุข้อความตามกฎหมายในเรื่องสิทธิชุมชนไว้ชัดเจนขึ้น
    แต่กระนั้นการนำแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนมาใช้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชน ก็ยังคง
    เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะถึงแม้จะมีรัฐธรรมนูญกำหนดและให้สิทธิของชุมชน
    ที่จะปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองได้ แต่ทางภาครัฐก็ยังมี
    แนวการปฏิบัติโดยนำกฎหมายฉบับอื่นๆมาบังคับใช้และลงโทษ กลุ่มคนหรือชุมชน
    ที่จะพยายามปกป้องสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนไว้
   
      ที่บ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ป่าชายเลนจำนวน ๕๙.๐๒ ไร่ 
  ถูกนำไปออกเป็น หนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส.3ก)โดยเอกชน
  เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าป่าชายเลนผืนนี้โดยสภาพแล้วมีน้ำขึ้นน้ำลงอยู่ตลอดเวลา
  ไม้โกงกางก็ขึ้นเต็มพื้นที่ เจ้าพนักงานที่ดินออกเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  ให้แก่เอกชนได้อย่างไร มันเกิดอะไรขึ้น?
   
    เมื่อราวเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒
    ได้มีหนังสือแจ้งว่าได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าที่ดินที่มี นส.3 ก จำนวน ๕๙.๐๒ไร่
    นั้นมีสภาพเป็นป่าชายเลน
   
    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานราชการ
    ที่มีหน้าที่ดูแลและจัดการไม่ให้ใครมาบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติผืนนี้
    แต่กลับมีการนิ่งเฉยกับคนที่เอาทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความดูแลของตน
    ไปเป็นของตนเอง
   
     กลับกลายต้องเป็นชาวเสียอีกที่เป็นคนพยายามจะสะสางเรื่องนี้
     เพราะพวกเขาคิดว่าป่าชายเลนเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของชาวประมงชายฝั่งทุกคน
     เป็นของคนใดคนหนึ่งไม่ได้ เพราะมันเป็นทรัพยากรที่ธรรมชาติสรรค์
     สร้างขึ้นมาให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์
     
    “เมื่อก่อนหน้ามรสุมมีลมพัดแรง แต่ต้นไม้โตๆก็คอยกันคลื่นลมไว้ แต่ตอนนี้ต้นไม้
    ไม่เหลือแล้วเมื่อมรสุมมา กลัวว่าบ้านจะพัง” นางเหลี้ย จิระดม
    ผู้อาวุโสที่อายุเลยเลข ๙๐ ไปแล้ว เล่าถึงป่าชายเลนผืนสุดท้ายในชุมชน
     ในขณะที่นั่งมองรถไถจำนวนสามคันกำลังทำลายต้นไม้ในป่าชายเลน
     ไปทีละต้นสองต้น
     
    เป็นเวลากว่าสี่ปีแล้วที่กลุ่มชาวบ้านในไร่ ผู้รักและหวงแหนป่าชายเลน
    ที่เป็นทั้งแหล่งหากินเมื่อการออกทะเลเป็นเรื่องที่ลำบาก เป็นทั้งกำแพง
    ธรรมชาติป้องกันภยันตรายจากลมที่พัดถาโถมเข้าหาชุมชนชายฝั่งทะเล
    อย่างพวกเขาในหน้ามรสุม  เมื่อนับดูหนังสือร้องเรียนหน่วยงานราชการทั้งหลาย
    ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นจำนวนกว่าเกือบ ๒๐ หน่วยงาน ไล่ไปตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน
    ไปถึงนายกรัฐมนตรี แต่หน่วยงานที่มีอำนาจดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองทั้ง
    หลายเหล่านั้นเลือกที่เพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นรู้อยู่แก่ใจว่า
     พวกเขาต้องทำเช่นไรกับความไม่ถูกต้องที่เห็นชัดแจ้งแบบนี้
   
    เมื่อชาวบ้านลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จาก
    ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามหลัก
    ของเรื่องสิทธิชุมชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในทางกลับกันหน่วยงานภาครัฐที่มัก
    ยกตนเป็นเจ้าคนนายคน กลับเป็นฝ่ายไม่เห็นความสำคัญของเรื่องสิทธิชุมชนที่ว่านี้
   
   ถ้าเปรียบเรื่องนี้เป็นเรื่องทางการเมือง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าชาวบ้าน ผู้ได้รับความเดือดร้อน
 ทั่วสยามประเทศ จะพร้อมใจกันได้ลงมติไม่ไว้วางใจหน่วยงานราชการอีกต่อไป
    

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ วันที่ : 23/11/2009 เวลา : 18.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
SOUTHERN THAILAND NEWSPEOPLE ข่าวสารเล็กๆเพื่อคนเล็กๆ

เราอยากให้สิทธิชุมชนเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่เพียงวาทะกรรมที่เอาพูดกันเฉยๆนะครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 23/11/2009 เวลา : 18.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

เป็นสิทธิโดยชอบของชุมชนครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< พฤศจิกายน 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน