ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้
Southern Thailand NewsPeople
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/STCC
วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2553
Posted by ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้ , ผู้อ่าน : 541 , 12:41:22 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

{คิดบรรจงเต็มบรรทัด}
รวมกลุ่มเพื่อปลดปล่อย
บรรจง นะแส

จากประสบการณ์ของการทำงานและการดำรงชีวิต ผม พบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่รู้สึกไม่พอใจ
บ้างก็ผจญกับความทุกข์ยากลำบากอดอยากยากแค้นในการดำรงอยู่มากมาย
หากนั่งไล่เลียงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเรา กับบุคคล กับครอบครัว กับชุมชน ส่วนใหญ่
เราจะพบคำอธิบายที่มีเหตุผล มีรูปธรรมรับรองคำอธิบายสาเหตุของปัญหานั้นๆ ปัญหา
ของพันธนาการที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่ไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไรในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
ผมพบว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหานั้นก็คือ “วัฒนธรรมการรวมกลุ่มอันเป็นภูมิคุ้มกัน
ที่สำคัญของการรวมกันเป็นสังคมในระดับต่างๆ ถูกทำลาย” การทำลายวัฒนธรรมการ “รวมกลุ่ม”
อันเป็นพัฒนาการที่ยาวนานของสังคมมนุษย์ จะด้วยสาเหตุของการเผลอไผลไปชั่วขณะ
ด้วยการที่สมาชิกในกลุ่มสังคมนั้นๆ ไม่ตระหนักถึงความจำเป็น ไม่เห็นคุณค่า ไม่เห็นศักยภาพ
ของการรวมกลุ่ม กระทั่งการถูกแทรกแซงลากดึงออกไปจากความเป็นสมาชิกของกลุ่ม
โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือโดยโครงสร้างองค์กรที่จะได้รับประโยชน์จากการล่มสลายของกลุ่ม
หรือหลายๆอย่างรวมกัน ก็ตามแต่โดยสรุป เมื่อสังคมปราศจากการรวมกลุ่มที่มีความสัมพันธ์
กับวิถีของการผลิตที่แท้จริง คือการผลิตที่สัมพันธ์กับ ดินฟ้าอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก็จะเกิดกลุ่มอื่นๆ ขึ้นมา แล้วพัฒนารูปแบบการรวมกลุ่มดังกล่าวไปสู่การผลิต
และการดำเนินชีวิตภายใต้โครงสร้างทางสังคมรูปแบบใหม่ที่ห่างไกลจากข้อเท็จจริงของ
สังคมมนุษย์ ไม่สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ สร้างวัฒนธรรมใหม่
ที่ผูกขาดกักตุนเอารัดเอาเปรียบ สร้างระบบของการใช้อำนาจของกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง
สร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาปกครองกดขี่ ข่มแหง สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ การบริโภคแบบใหม่
สร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตและการรวมตัวกันเป็นสังคมแบบใหม่ โดยใช้กรอบของระบบ
เศรษฐกิจบ้าง กรอบของการเมืองบ้าง มาเป็นตัวกำหนดแบ่งแยก จัดหมวดหมู่ จัดจำพวก
ของชุมชนของประเทศ พัฒนาการดั้งเดิมของการรวมกลุ่มที่สอดคล้องกับราก ฐานของแต่
ละชุมชนนั้นๆ จึงถูกทำให้อ่อนแอ เกิดความขัดแย้งแตกแยก และถูกทำลายในที่สุด ปัญหา
ต่างๆ ของสังคมมนุษย์จึงเกิดขึ้นมากมาย โดย เฉพาะความอดอยากยากแค้น การถูก
เอารัดเอาเปรียบและกดขี่ข่มเหงจากกลุ่มคนกลุ่มใหม่ จากรูปแบบของการรวมกลุ่ม
แบบใหม่ ที่ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นในหลายรอบทศวรรษที่ผ่านมา
 
ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่เช่นนี้ การรวมกลุ่มและการสร้างกลุ่มจึงเป็นทางออก
ของการปลดปล่อยพันธนาการที่แท้จริง เพราะความสุขของมนุษย์ที่แท้จริง คือความสุข
ที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ และต้องเป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กันในหลาก
หลายมิติ ต้องใช้เวลาในการสร้างสายสัมพันธ์นั้นๆขึ้นมา ฉะนั้นเป้าหมายที่ถูกต้องดีงาม
ของการรวมกลุ่ม การสร้างสรรค์กลุ่มและการพัฒนากลุ่ม ต้องมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ โดยการปลดปล่อยพันธนา การของกลุ่มการประกอบ
อาชีพ การใช้ชีวิตร่วมกันที่สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัฒนธรรม
ที่ดีงามในการช่วยเหลือแบ่งปันและเสียสละ สร้างโครงสร้างการบริหารจัดการเท่าจำเป็น
เน้นการป้องกันที่เข้มงวด รวมถึงสร้างความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาปกป้องและต่อสู้
ตอบโต้ทำลายศัตรูของกลุ่มด้วยไม่ใช่แค่มีกลุ่มเพื่อควบคุมและสร้างมาตรการลงโทษ
และทำร้ายกันเท่านั้นกล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า การกำหนดเป้าหมายเพื่อการปลด
ปล่อยของกลุ่ม จะเป็นการเริ่มต้นประกาศท้ารบ ตั้งตนเป็นศัตรูกับกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้โครงสร้างแบบใหม่ แต่นี่เป็นการทบทวนและหันกลับมาตั้งต้น
ตั้งหลักเพื่อฟื้นฟูกลุ่มก้อนเดิมที่มีอยู่ในสังคม โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้สรุปบทเรียน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วนที่มีอยู่ในสังคมร่วมกัน เพราะในความเป็นจริง
สมาชิกของกลุ่มองค์กรภายใต้โครงสร้างใหม่ ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์
และมีอยู่ในปัจจุบันนั้น ก็หามีความสุขจากพันธนาการที่เขาถูกจองจำอยู่ ข้อเท็จจริงอันนี้
เราจะพบจากการพูดคุย การพร่ำบ่น จากการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเคียดแค้นเจ็บใจ และรู้สึก
สัมผัสได้ถึงความไม่เสมอภาค ไร้สิทธิเสรีภาพ การเอารัดเอาเปรียบและความอยุติธรรม ที่สำคัญ
สมาชิกกลุ่มองค์กรภายใต้โครงสร้างแบบใหม่เหล่านี้ก็ยังคงสังกัดกลุ่มดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่น
ทางวิถีชีวิตและจิตวิญญาณ เพราะพวกเขาก็คือลูกหลานของเราในชุมชน ลูกหลานของกลุ่มคน
ที่พ่อแม่ ปู่ย่าตายายของเขาสังกัดอยู่ท่ามกลางพันธนาการที่แน่นหนาและเจ็บปวด ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ใช้แรงงาน เราจะไปสู้รบกับลูกหลานตัวเองด้วยเหตุผลอะไร สนับสนุน
ให้พวกเขาเกิดจากกลุ่มใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อการปลดปล่อยที่ชัดเจน และเอาพลังจากส่วนนั้น
มาเป็นกำลังหนุนเสริมไม่ดีกว่าหรือ

ผมรู้ว่าพันธนาการที่สะสมมายาวนานนั้น ถึงยังไงๆ มันไม่ใช่จะสลัดทิ้งกันอย่างง่ายๆ จนหลายครั้ง
ก่อให้เกิดอุปสรรคมากมายกับขบวนการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม แต่คำถามก็คือ แม้จะทำให้เกิดอุปสรรค
แต่ทำไมท่านไม่ล้มเลิก ทำไมท่านยังยืนหยัดขบวนการอยู่ได้จนถึงวันนี้ คำตอบส่วนหนึ่งที่ผมเห็น
และสัมผัสได้ก็คือ ก็เพราะว่าท่านยังถูกกลุ่มองค์กรใหม่ที่ใหญ่และทรงอำนาจ ยังไม่มอบความ
เสมอภาค สิทธิเสรีภาพที่แท้จริงให้กับท่าน ซ้ำร้ายยังยึดกุม กอบโกย ผูกขาด จนท่านไม่สามารถ
จะทนอยู่เฉยๆ อีกต่อไป เพราะหากจำยอม ย่อมหมายถึงอนาคตของตัวเอง ครอบครัวและชุมชน
ที่อาจหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงยังไม่ล้มเลิก แต่เริ่มปลดพันธนาการไปทีละเปลาะ
ตามกำลังและศักยภาพที่กลุ่มที่ได้ประเมินร่วมกันว่ามีแค่ไหนอย่างไร แน่นอนว่า ท่ามกลางการ
เผชิญปัญหาที่สืบเนื่องจากพันธนาการที่ยังตกค้างอยู่และแก้ไปทีละเปลาะเช่นนี้ อาจมีผู้คนมากมาย
ดูถูกปรามาสว่า กลุ่มองค์กรต่างๆ ตามชุมชน และสังคมดำเนินการกันอยู่อย่างด้อยประสิทธิภาพ
ไม่มีพลังขับเคลื่อนที่เป็นจริง แต่สำหรับผม กลับมีความรู้สึกตรงกันข้าม ผมมองว่า ณ วันนี้
กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้กลับไปค้นพบขุมพลังที่แท้จริงที่เปี่ยมด้วยศักยภาพแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความรัก
สามัคคีที่เกิดขึ้น การรู้เท่าทันปัจจัยภายนอก การต้องการอยู่กับปัจจัยการผลิตอันแท้จริงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชน ในแต่ละภูมินิเวศ ผมเห็นว่า การมีเป้าหมาย
และทิศทางของการพัฒนาเพื่อการปลดปล่อยในหลายมิติ หลายเนื้อหา โดยไม่จำเป็นต้องออก
ไปข้างนอก ไม่ต้องสร้างความหมายกันใหม่ รวมถึงการ เกิดขึ้นของสังคมใหม่ที่ซ่อนอยู่ใน
ขบวนการกลุ่มเล็กๆแต่กำลังขยายไปทั่วโลกขณะนี้ปัจจุบัน ผมมองว่าสิ่งที่เราควรตระหนัก
และยึดเป็นภาระกิจเร่งด่วนก็คือ การสื่อสารให้เห็นถึงเป้าหมายของการปลด ปล่อยของเรา
ออกไปให้ชัดเจนผ่านรูปแบบต่างๆ เพื่อเน้นย้ำและตอบโต้ว่าทิศทางและขบวนงานพัฒนาที่เป็นอยู่
ปัจจุบันมันผิดพลาด ก่อให้เกิดทุกข์เกิดโทษ เกิดการทำลายล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดรูปแบบและโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้มีการตักตวง กักตุน กอบโกย
ไร้ความเสมอภาค ไร้สิทธิเสรีภาพ ผมว่านี่อาจเป็นภาระหน้าที่ภาคบังคับ ที่ต้องลงมือปฏิบัติการ
ตามบทบาทที่แต่ละคนดำเนินชีวิตอยู่ ส่วนรายละเอียดของการเคลื่อนไหวเพื่อการปลดปล่อย
พันธนาการแต่ละเปลาะ เป็นหน้าที่ของกลุ่มที่จะเป็นผู้กำหนด และประเมินว่ากลุ่มของตัวเอง
จะเริ่มต้นทำอย่างไร ด้วยกิจกรรมอะไร ณ วันนี้ผมเพียงแต่พบว่ากลุ่มและขบวนการกลุ่มใน
สังคมไทยทั่วทุกภูมิภาค ทั้งชนบทและในเมืองเกิดขึ้นและขยาย ตัวเกือบทุกชุมชน เกือบทุก
สาขาอาชีพ ทั้งที่เป็นกลุ่มองค์กรที่เกิดขึ้นเองโดยการก่อตั้งของผู้คนในชุมชน หรือจากบุคคล
ภาย นอกเข้าไปช่วยจัดตั้งซึ่งทั้งหมด เป็นเรื่องที่น่ายินดีและมีจุดแข็งอยู่ในตัว ที่ เราต้องมอง
ให้เห็นและสร้างเป้าหมายของเราให้ชัดเจนให้ได้
คัดและปรับปรุงจาก
งานพัฒนาคือการปลดปล่อย ปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง
ประจำปี 2546

หมายเหตุบรรณาธิการ
เนื่องจากการสื่อสารของบรรณาธิการเกิดปัญหา
และผู้เขียนอยู่ในช่วงติดภารกิจสำคัญ “เรื่องเล่าจากหมู่บ้าน” ขออนุญาตยกยอดไปฉบับหน้าครับ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดาวลดา

ดาวลดา งานเพลงรำลึกทัศนีย์ รุ่งเรือง - เพื่อนที่แสนดีของพี่น้องจะนะ สงขลา

View All
<< พฤศจิกายน 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมตามแนวคิดในแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังรุกหนักอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในตอนนี้หรือไม่
เห็นด้วย
38 คน
ไม่เห็นด้วย
128 คน

  โหวต 166 คน