• สมพงค์สระแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : somponglpn@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2013-09-08
  • จำนวนเรื่อง : 155
  • จำนวนผู้ชม : 98559
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
S. Srakaew
สิทธิขั้นพื้นฐาน การศึกษาของกลุ่มเปราะบาง เด็กข้ามชาติ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/SompongSrakaew
วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563
Posted by สมพงค์สระแก้ว , ผู้อ่าน : 593 , 12:19:55 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ด่วน !!!

ปี 2020 มูลนิธิฯ มีความต้องการท่านที่สนใจมาร่วมกับทีมเรา

เพื่อขยายงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรไทยและประชากรข้ามชาติสู่ภูมิภาคอาเซียนและมาตรฐานสากล

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ขอประกาศรับสมัครงานสำหรับ

 

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานภาคสนาม

Field Coordinator 2 ตำแหน่ง

ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และตราด

เงินเดือน ขั้นต้น 17,500 บาท หรือมากกว่าตามประสบการณ์

 

Background & Experience requirements

คุณสมบัติผู้สมัครและประสบการณ์ที่ต้องการ

• ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 25 - 40 ปี

• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

• มีจิตอาสา เสียสละเพื่อสังคม มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน รักความเป็นธรรม

• มีทัศนคติเชิงบวกต่อกลุ่มประชากรข้ามชาติ

• สามารถวิเคราะห์ปัญหา และทำงานในชุมชนแรงงานข้ามชาติ

• มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่การเรียนรู้ สามารถออกแบบกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้

• มีระเบียบวินัยตนเอง

• มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และสร้างทีมงานได้

• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสังคม หรือทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office โปรแกรมต่างๆ ได้

• มีประสบการณ์เคยทำงานด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ หรืออำเภอเมือง จังหวัดตราด และหรือ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (หยุดวันเสาร์) และทำงานล่วงเวลาได้

• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ไม่จำกัดพื้นที่จังหวัด

• พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

 

 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

• ความสามารถในการวิเคราะห์งาน และการสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร

• ความสามารถในการจัดทำโครงการและพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน

• ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการและมีพันธกิจต่องานที่ออกแบบวางแผน และที่ได้รับมอบหมาย

• ความสามารถเป็นผู้นำและดำเนินการอย่างเป็นทีมงาน

• ความสามารถในการควบคุมงานและการปรับปรุงงาน

• ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

• ความรู้ความสามารถในการจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิผล

• ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

การประสานงาน

• การประสานงานกับภาคีภาครัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจภาคเอกชน กลุ่ม องค์กรในชุมชนไทยและกลุ่มเครือข่ายทางสังคมแรงงานข้ามชาติ ที่เกี่ยวข้องได้

• ประสานงานกับแรงงานข้ามชาติในชุมชน กลุ่มการเรียนรู้ในชุมชน ศูนย์เตรียมความพร้อมในโรงเรียน และสถานประกอบการในกรณีขอการมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย

• ประสานงาน และพัฒนา หรือสนับสนุนให้เกิดการบริการของรัฐตามที่สิทธิที่พึงมีพึงได้ของเด็ก แรงงานเด็ก และแรงงานข้ามชาติ ให้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ประสานงาน และพัฒนา หรือสนับสนุนให้เกิดการบริการของภาคธุรกิจเอกชน ที่ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการแก้ไขปรับปรุงดีขึ้น

• เตรียมกลุ่มเด็ก และเยาวชน หรือแรงงานในชุมชนเป้าหมายเพื่อสามารถดำเนินกิจกรรมในสำนักงาน หรือในพื้นที่ปฏิบัติภาคสนามได้

 

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้

• จัดกระบวนการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกการเรียนรู้ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ด้านการส่งเสริมคุ้มครองเด็ก การศึกษาเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การป้องกันการค้ามนุษย์ เป็นต้น

• เตรียมกลุ่มเป้าหมายในศูนย์การเรียนรู้ ในศูนย์เตรียมความพร้อมเด็ก ในโรงเรียนของรัฐ และจัดกระบวนการศึกษาเรียนรู้แก่กลุ่มประชากรข้ามชาติในชุมชนเป้าหมาย

• ออกแบบ สร้างสรรค์ การฝึกอบรม และพัฒนารูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ สื่อการเรียนรู้ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง

• จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสนทนากลุ่มย่อย Small Group Discussion การให้ความรู้ตัวต่อตัวแก่กลุ่มเป้าหมาย

• การพัฒนา ส่งเสริมการอยู่ร่วมในสังคม การพึ่งตนเอง ในมิติต่างๆ การปรับทัศนคติทางสังคมในชุมชนไทย และชุมชนแรงงานข้ามชาติ

• บันทึกงานภาคสนาม มีทักษะการเขียนรายงานปฏิบัติงานและรายงานผลโครงการ

 

 

สวัสดิการโดยรวม

 

• ประกันสังคม

• ประกันอุบัติเหตุ และหรือประกันสุขภาพ

• การปรับฐานเงินเดือนประจำปี กรณีมีการจ้างงานต่อเนื่อง

 

 

วิธีการสมัคร:

ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งมายัง มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

เลขที่ 25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถนนสหกรณ์ ตำบลบางหญ้แพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หรือสามารถส่งทาง E-Mail : patimalpn2012@gmail.com

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จะได้รับการติดต่อไปภายในวันที่ 22 มีนาคม 2563

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

คุณปฏิมา ตั้งปรัชญากูล

โทรศัพท์ 034 434 726, 084 121 1609,

หรือ คุณสมพงค์ สระแก้ว 086 163 1390

 

ดูข้อมูลองค์กรเพิ่มเติมได้ที่

https://www.lpnfoundation.org/

https://www.facebook.com/LPN-Labour-Protection-Network-371018579290/

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน Labour Protection Network : LPN

“LPN เป็นองค์กรด้านแรงงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาค การพึ่งตนเอง และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ และกำลังต่อสู้เพื่อหยุดยั้ง โศกนาฏกรรมของมนุษย์ที่มีอยู่เบื้องหลังอาหารทะเลที่ไม่ยั่งยืน”

 

 

การทำงานภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร

 

ระดับท้องถิ่น

เราดำเนินการให้การช่วยเหลือกรณีเร่งด่วนถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ทะเล และปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากปัญหาการค้าแรงงานมนุษย์ และร่วมมือกับท้องถิ่นในการปกป้องคุ้มครองทางสังคมเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงต่อการคุกคามในชีวิต ร่างกายจิตใจ

และเราจะส่งเสริมสิทธิแรงงาน คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือผู้รอดชีวิตจากการค้าแรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงไทยและข้ามชาติ

 

 

ระดับประเทศ

เราทำงานเชิงประสานความร่วมมือกับรัฐบาลไทย ในการส่งแสริมการบังคับใช้กฎหมาย และการประมงของประเทศเพื่อการพัฒนาสภาพเงื่อนไขการทำงานของแรงงานให้ดีขึ้น

เราเป็นผู้นำแนวคิด และให้แนวทางปฏิบัติทางนโยบายแก่เครือข่ายระดับประเทศทั้งภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานของเครือข่ายในฐานะผู้นำในภูมิภาค

 

 

ระดับนานาชาติ

เรากำลังพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาคประสังคมในและต่างประเทศ กับเจ้าหน้าที่นักการฑูตจากทั่วโลก โดยเฉพาะรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมถึงองค์กรและสื่อนานาชาติเพื่อเป็นกระบอกเสียงเพื่อความเป็นธรรมให้กับแรงงานประมง

เครือข่ายในระดับนานาชาติมองเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดอาหารทะเลที่ช่วยให้การทำงานเพื่อส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทานปราศจากแรงงานทาสประสบความสำเร็จ

 

ขอขอบคุณ

สมพงค์ สระแก้ว

#LPN

#LPNFOUNDATION

#รับสมัครงาน

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน