• คนปลูกต้นไม้
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-10-03
  • จำนวนเรื่อง : 4
  • จำนวนผู้ชม : 25159
  • ส่ง msg :
  • โหวต 5 คน
ธนาคารต้นไม้
เรื่องราวของธนาคารต้นไม้แห่งประเทศไทย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/TREE-BANK
วันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2551
Posted by คนปลูกต้นไม้ , ผู้อ่าน : 3559 , 16:18:26 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การจัดตั้งธนาคารต้นไม้สาขา

1.   ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ต่างๆ ดังนี้

คณะกรรมการดำเนินการธนาคารต้นไม้สาขา.....(ระบุชื่อ)......
บ้าน................หมู่ที่...................ตำบล..............................อำเภอ..........................จังหวัดชุมพร
จำนวน 7-15 คน ประกอบด้วย
             1. ประธานคณะกรรมการดำเนินการ    1  คน
             2. รองประธานคณะกรรมการ     1  คน
             3. เหรัญญิก      1  คน
             4. ผู้ช่วยเหรัญญิก      1  คน
             5. กรรมการควบคุมและตรวจสอบผลงาน    2  คน
             6. กรรมการ      4-6  คน
             7. เลขานุการ      1  คน
             8. ผู้ช่วยเลขาการ      1  คน
             9. ผู้จักการสาขา      1  คน

  คณะทำงานของธนาคารต้นไม้ 5 คณะ

1.  คณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คน
 ประกอบด้วย 1. หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ    1  คน
                     2. ตัวแทนกรรมการควบคุมและตรวจสอบผลงาน 1  คน
                     3. ตัวแทนคณะกรรมการ   1  คน
2.  คณะทำงานเปิดบัญชีและเบิกจ่ายเงินออกจากบัญชี จำนวน 3 คน   1  คน
 ประกอบด้วย 1. ประธานคณะกรรมการดำเนินการ  1  คน
                     2. เหรัญญิก    1  คน
                     3. ตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ  1  คน
3.  คณะทำงานจัดซื้อ จัดจ้าง จำนวน  3  คน
 ประกอบด้วย 1. ตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ  1  คน
                     2. ตัวแทนสมาชิก    2.  คน
4.  คณะทำงานจัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย จำนวน  2  คน
 ประกอบด้วย 1. เหรัญญิกหรือผู้ช่วยเหรัญญิก   1  คน
                     2. ตัวแทนสมาชิก    1  คน
5.  คณะทำงานควบคุมและตรวจสอบผลงาน  จำวน  3  คน
 ประกอบด้วย 1. หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ   1  คน
                     2. ตัวแทนกรรมการควบคุมและตรวจสอบผลงาน 1  คน
                     3. ตัวแทนสมาชิก    1  คน

แนวคิดการคำนวณพื้นที่ปลูกต่อไร่
                  ธนาคารต้นไม้ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเอง ริมห้วย  หนอง คลอง บึง  ถนน ฯลฯ  โดยเฉพาะในที่ดินของเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชชนิดอื่นเต็มพื้นที่อยู่แล้ว เช่น สวนยางพารา , ปาล์มน้ำมัน , กาแฟ , มะพร้าว , ผลไม้หรือนาข้าว จึงไม่อาจตอบคำถามว่าควรจะปลูกกี่ต้นต่อไร่ แต่มีหลักจากการนับจำนวนต้นไม้ที่ปลูกแซมที่มีอยู่เดิมแล้วคำนวณออกมาเป็นไร่โดยให้แนวคิด
-  ขนาดความห่าง / ระยะ 6x6 เมตร สามารถปลูกพืชอื่น ๆร่วมกันได้
-  ขนาดทรงพุ่ม รัศมีมีกิ่ง 3.5 เมตร
-  ขนาดการอยู่รวมกับพืชพันธุ์ชนิดอื่น (ไม้ชั้นล่าง – กลาง – บน )
-  ความสามารถในการอยู่รวมกันของไม้แต่ละชนิด และค่าที่ดินบริเวณปลูกต้นไม้ที่กลับฟื้นคืนใกล้เคียง
-  สภาพป่าเพื่อคิดเครดิตคาร์บอนตามพิธีสารเกียวโต
-  ความเป็นไปได้ ความนิยม ความพอใจและยินยอมของสมาชิดให้มีต้นในพื้นที่เกษตรเดิม

ต้นไม้ที่รับขึ้นทะเบียน
 บทสรุปจากเวทีปลูกต้นไม้ในใจคนในช่วงแรก ธนาคารต้นไม้รับขึ้นทะเบียนตันไม้ จำนวน 30 ชนิด ยกเว้น ยางพาราและกฤษณาต่อมาโครงการได้ขยายครอบคลุมไปทั่วประเทศจึงได้ขยายการรับขึ้นทะเบียนต้นไม้เพิ่มขึ้น

ภาคร่วมขับเคลื่อนธนาคารต้นไม้
 ธนาคารต้นไม้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วย “กระบวนการเรียนรู้” ร่วมกับภาคโดยมี “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยเริ่มต้นจาก
1. เครือข่ายลุ่มน้ำหลังสวน
2. โรงเรียนเกษตรอินทรีย์
3. ชุมชนในโครงการฅนอยู่กับป่า
4.    กลุ่มลูกค้า  ธ.ก.ส.
โดยมีหน่วยงานขับเคลื่อนในระยะแรก  คือ
1. คณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดย นายจินดา บุญจันทร์  กรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ พร้อมทีมงาน
 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย ว่าที่ ร.ต. ไสว    แสงสว่าง ผู้จัดการ  ธ.ก.ส.  สาขาหลังสวน  พร้อมทีมงาน
 3. หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ   นายพงศา  ชูแนม  หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ  พร้อมทีมงาน
 4. อำเภอหลังสวนโดย  นายอำเภอนิพนธ์  ศิริธร  พร้อมทีมงาน  ปัจจุบัน คือ  นายอำเภอกฤช  รังสิเสนา  ณ อยุธยา
 5. อำเภอพะโต๊ะ  โดย  นายอำเภอไพฑูรย์  ไวยฉาย  พร้อมทีมงาน  ปัจจุบัน คือ  นายอำเภอสมพงษ์   มากมณี

ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารต้นไม้ (TREE BANK)
เครือข่ายออมทรัพย์ลุ่มน้ำหลังสวน
 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
 2. ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด – ปิด การฝึกอบรม
 3. ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์
 4. ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร
 5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
 6. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
 7. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆในการฝึกอบรม
 8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจักฝึกอบรม
 9. ค่าของสมนาคุณดูงาน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท
 10. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง มื้อละไม่เกิน  20  บาท ต่อคน
 11. ค่าสมนาคุณวิทยากร ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามกำหนด  200 – 300 บาท/ชม.
 12. ค่าอาหารให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามกำหนด ได้แก่
  ไม่ครบทุกมื้อ/วัน  75 บาท/มื้อ/คน
  ครบทุกมื้อ/วัน   150 บาท/มื้อ/คน
       13.  ค่าเข่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามกำหนด
  อัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว ไม่เกิน 600 บาท/คืน
  อัตราค่าเช่าที่พัก 2 คน ไม่เกิน 800 บาท/คืน
       14.  ค่ายานพาหนะ  ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามกำหนด (เหมาจ่าย)
  ระหว่างตำบล       (ไป – กลับ)   100 -  200 บาท/คน
  ระหว่างอำเภอ      (ไป – กลับ)   200 -  400 บาท/คน
  ระหว่างจังหวัด     (ไป – กลับ)   400 - 600  บาท/คน
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 -8 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด

หมายเหตุ  ระเบียบของสำนักงบประมาณ-โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้
                 ตามหนังสือที่  นร 0702/ว 114 ลงวันที่  23  สิงหาคม  2548


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
คนปลูกต้นไม้ วันที่ : 24/12/2008 เวลา : 14.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TREE-BANK

รบกวนคุณ torsak (ซึ่งน่าจะเป็นท่านบรรณาธิการคนเก่ง)

ฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้หลังไมล์ด้วยนะตะ

คนปลูกต้นไม้มีเรื่องจะปรึกษาอยู่พอดีเลยค่ะ

... รบกวนด้วยนะคะ...

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
คนปลูกต้นไม้ วันที่ : 24/12/2008 เวลา : 14.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TREE-BANK

คนปลูกต้นไม้ ขอขอบคุณ คุณ..ชัยยุทธ ไชโย บรรณาธิการ.. มากนะคะ

สารจากท่านเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากๆ เลย เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็นอย่างสูง

ธนาคารต้นไม้สาขาสลุย เวิร์คจริงๆ เปิดปุ๊บ ลุยปั๊บ อนาคตแหล่มเลยค่ะ

เจ้าของบ้านงานยุ่งมากๆ เลยไม่ค่อยมีเวลาอัพบล็อค
แล้วพบกับธนาคารต้นไม้ตอนต่อไปเร็วๆ นี้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
torsak วันที่ : 19/12/2008 เวลา : 21.47 น.

สารธตม.สลุย สัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2551
…………………………………………………………………………………….
ข่าวความเคลื่อนไหว
หลังจากที่พวกเราได้เปิดเวที”ปลูกต้นไม้ในใจคน” และเปิดธนาคารต้นไม้สาขาสลุยอย่างเป็นทางการ โดย
คุณพงศา ชูแนม เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2551 ไปแล้ว ประธานของเรา(คุณมาโนช บัวสุวรรณ) ก็ได้เริ่มออกทำงานกันเลย
1 โดยได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ที่อำเภอละแม เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2551 ได้รับการตอบรับอย่างดี และได้รับตำแหน่งรองประธานโซนลุ่มน้ำท่าตะเภาอีกตำแหน่ง
2 ประชุมคณะกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2551
3. คณะกรรมการได้จัดทำแผนงาน/โครงการ ส่งธนาคารต้นไม้สำนักงานใหญ่ วงเงินประมาณ 3 แสนเศษ
เกี่ยวกับสมาชิก
•เราอยู่รวมกันก็ต้องมีกฎกติกาในการทำกิจกรรมร่วมกัน คณะกรรมการมีมติให้ร่างระเบียบข้อบังคับของธนาคารขึ้นและจะขอความเห็นจากพวกเรา ให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งชุดนี้ได้ทำงานกันต่อไป
•ขณะนี้มีสมาชิกแล้วประมาณ 100 คน กำลังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ และจะทยอยรับเพิ่มอีก
•คณะกรรมการได้เสนอให้พวกเราช่วยกันหาแหล่งงบประมาณทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นเงินทุนในการบริหารจัดการธนาคารของเรา
•กรรมการได้เสนอให้มีการเผยแพร่กิจกรรมของพวกเราโดยการจัดทำสารสัมพันธ์และรายงานประจำปี ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 พวกเราแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็บอกมาทางกรรมการ เพื่อปรับปรุงต่อไป
เกี่ยวกับต้นไม้
•คณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ในการสำรวจแปลงไม้สมาชิกของเราเพื่อจัดทำฐานข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
•ธนาคารของเราจะทำกองทุนพันธุ์ไม้ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
•ธนาคารของเราจะหาแหล่งพันธุ์ไม้และทำทะเบียนให้สมาชิกทราบ ในการติดต่อ/ประสานงาน/ขอรับกล้าไม้
เครือข่าย
•14 ธ.ค. 2551 ประธานเชิญกรรมการไปร่วมประชุมเครือข่ายที่ อ.บางสะพาน
•21 ธ.ค. 2551 มีการเปิดธนาคารต้นไม้สาขาคลองวังช้าง อ.ปะทิว ประธานจะไปร่วมงานนี้ด้วย

“ผืนแผ่นดินที่ประชาชนปลูกต้นไม้ ประชาชนย่อมได้รับการรับรองสิทธิทั้งต้นไม้และที่ดินให้เป็นของประชาชน”

..ชัยยุทธ ไชโย บรรณาธิการ..

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
torsak วันที่ : 19/12/2008 เวลา : 21.40 น.

แผนงาน/โครงการธนาคารต้นไม้สาขาสลุย(ร่าง)
1.โครงการพัฒนาธนาคารต้นไม้
1.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 30,000.-
1.2 จัดซื้อกล้องดิจิตอล 15,000.-
1.3 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 6,000.-
1.4 เครื่องพิมพ์ 5,000.-


2.โครงการจัดตั้งกองทุนพันธุ์ไม้
2.1 จัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ 50,000.-
2.2 จัดทำระบบน้ำในโรงเรือน (โรงสูบน้ำ/ปั้มน้ำ/ท่อ/สายไฟ ฯลฯ) 35,000.-

2.3 จัดหาปัจจัยวัสดุโรงเรือนเพาะชำ 30,000.-
ดิน,ปุ๋ยอินทรีย์,วัสดุการเกษตร,
ระบบน้ำอุปกรณ์การเพาะชำ ฯลฯ
2.4ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและเอกชน
2.5ขอรับสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่สมาชิก

3.โครงการพัฒนาบุคลากร/สมาชิก 50,000.-
3.1 จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก
3.2 ประชุม/อบรมกรรมการ/ที่ปรึกษา
3.3 จัดศึกษาดูงานกรรมการ/สมาชิก
3.4 เยี่ยมธนาคารต้นไม้สาขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

4.โครงการขยายเครือข่าย/สมาชิก 35,000.-
4.1 ออกประชาสัมพันธ์โครงการ
4.2 รับสมัครสมาชิก
4.3 เยี่ยมสมาชิก
4.4 ส่งตัวแทนร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายต่างๆ

5.โครงการประเมินมูลค่าไม้ 35,000.-
5.1 จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้
5.2 จัดทำสมุดบัญชีธนาคาร
5.3 จัดทำแผนที่เดินดิน/GIS
5.4 จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารต้นไม้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าไม้
5.5 ออกประเมินมูลค่าไม้

6.โครงการจัดกิจกรรมปลูกป่า 10,000.-
6.1 ทอดผ้าป่าต้นไม้/ปลูกป่าชุมชน
6.2ประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

7.โครงการประเมินผลงานประจำปี 10,000.-
7.1 จัดทำวารสารเผยแพร่
7.2 จัดพิมพ์รายงานประจำปี
รวม 311,000.-

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
torsak วันที่ : 19/12/2008 เวลา : 21.30 น.

ระเบียบข้อบังคับ
ธนาคารต้นไม้สาขาสลุย ปี 2551
…………………….

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป

ข้อ 1 ความเป็นมา
ธนาคารต้นไม้ เกิดจากแนวคิดการสร้างความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประชาชนทุกคนที่ปลูกต้นไม้ โดยการใช้ต้นไม้เป็นทรัพย์สินและเกิดจากยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนภายใต้แนวทางปลูกต้นไม้ใช้หนี้
ข้อ 2 ธนาคารนี้เรียกว่า”ธนาคารต้นไม้สาขาสลุย” คำย่อว่า”ธตม.สลุย”
ข้อ 3 เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์
ข้อ 4 ความหมาย ธนาคารต้นไม้ คือ องค์กรภาคประชาชนที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการปลูก รับฝากต้นไม้และ
สร้างมูลค่าต้นไม้ ให้เป็นเงินหรือทรัพย์ประกอบไปด้วย ธนาคารต้นไม้สำนักงานใหญ่ และธนาคาร
ต้นไม้สาขา
ข้อ 5 แนวคิดธนาคารต้นไม้
5.1 ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดที่จะให้ภาคประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรปลูกต้นไม้เศรษฐกิจใน
ที่ดินทำกินของตนเองแล้วสร้างมูลค่าต้นไม้ เป็นทรัพย์สิน เป็นเงินเพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวไปเป็นทุนหรือชำระหนี้ธนาคารและสถาบันการเงินที่เป็นนิติบุคคลตลอดจนการใช้มูลค่าไม้เป็นหลักทรัพย์หรือหลักประกันต่าง ๆที่จะต้องทำระหว่างรัฐกับประชาชน
5.2 ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดให้ชุมชนปลูกต้นไม้ในที่ดินส่วนรวม เพื่อสร้างมูลค่าเป็นทรัพย์สินของชุมชนส่วนรวม
5.3 ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดิน และมุ่งแก้ปัญหาโลกร้อน ด้วยแนวคิดสร้างโลกหลายใบบนโลกใบเดียว
5.4 ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดให้เกษตรกรรักแผ่นดินทำกินและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ที่ดินตลอดจนป้องกันการซื้อขายที่ดิน
5.5 ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดในการรับรองสิทธิต้นไม้ที่ปลูกและรับรองสิทธิในที่ดินที่ประชาชนได้ปลูกต้นไม้
5.6 ธนาคารต้นไม้ มีแนวทางสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ สร้างเครือข่าย กลุ่มคนที่ปลูกต้นไม้
5.7 ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดในการสร้างความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
5.8 ธนาคารต้นไม้ มีแนวคิดการดำรงวิถีการเกษตรที่มุ่งเอาภูมิปัญญาชาติพันธุ์ไทยทำการเกษตรให้เกิดความหลากหลายในพื้นที่ และสร้างสมดุลแก่ระบบนิเวศน์
ข้อ 6 หลักการธนาคารต้นไม้
หลักการที่ 1 ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก ณ ที่ใด ประชาชนมีสิทธิในการเป็นเจ้าของ
หลักการที่ 2 ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก ณ ที่ใด ประชาชนย่อมมีสิทธิดูแลรักษาคิดมูลค่าเพื่อใช้สอยเป็นพลังงาน อาหารและยา ตลอดจนขายเป็นสินค้า
หลักการที่ 3 ผืนแผ่นดินที่ประชาชนปลูกต้นไม้ ประชาชนย่อมได้รับการรับรองสิทธิทั้งต้นไม้และที่ดินให้เป็นของประชาชน
หลักการที่ 4 ต้นไม้ที่ประชาชนปลูก ย่อมเป็นทรัพย์ของประชาชนและต้นไม้ทุกต้นย่อมมีมูลค่า
หลักการที่ 5 ต้นไม้ทุกต้นที่ประชาชนปลูกย่อมสร้างสีเขียวให้แผ่นดิน และ ความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ ตลอดจนแก้ปัญหาโลกร้อนได้โดยดุษฎีข้อ
7 ผลที่พึงได้รับจากธนาคารต้นไม้
7.1 ธนาคารต้นไม้สามารถรับรองสิทธิแก่ต้นไม้และสร้างทรัพย์สินแก่สมาชิก
7.2 เกิดการแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินทำให้ประชาชนสามารถรักษาที่ดินทำกินไว้ได้
7.3 ลดภาระการปลูกป่าภาครัฐมาเป็นการส่งเสริมภาคประชาชน
7.4 แก้ปัญหาหนี้สูญและการเรียกร้องให้ปลดหนี้ด้วยวิธีการเรียกร้อง
7.5 สร้างสมดุลให้แก่พื้นที่
7.6 เพิ่มปริมาณต้นไม้ขึ้นในประเทศและโลก เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนกับวิธีคิดสร้างโลก 5 ใบในโลกใบเดียว
7.7 สร้างเครือข่ายภาคประชาชนกับรัฐและธนาคาร
7.8 กระบวนการรักษาพันธุกรรมพืช
7.9 ลดการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ
7.10 สร้างกระบวนการออกหลักทรัพย์หรือหลักประกันต่าง ๆ โดยใช้ต้นไม้เป็นทรัพย์
7.11 สร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตในระยะยาว เกิดกระบวนการพออยู่ พอกิน พอใช้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
7.12 เพิ่มพื้นที่ป่าจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรให้ใกล้เคียงกับป่า
ข้อ 8 สำนักงาน ที่ทำการตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเนินทอง หมู่ที่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ข้อ 9 จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์
2.1 เป็นธนาคารต้นไม้ที่สามารถปลดเปลื้องหนี้สินที่เป็นเงินทองกับสถาบันการเงิน
2.2 เป็นสถาบันที่รับรองสิทธิที่เทียบเท่าทางการเงินอย่างมีศักดิ์ศรี
2.3 เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้คนทดแทนคุณแผ่นดิน
2.4 เป็นศูนย์รวบรวมน้ำใจซึ่งร่วมกันทำความดีถวายในหลวง
2.5 เป็นการเริ่มต้นที่จะแก้วิกฤติภาวะโลกร้อน
2.6 เพื่อเกิดความมั่งคงทางด้านที่อยู่อาศัย พลังงาน อาหารและยา โดยการปลูกต้นไม้ในระดับครอบครัว สมาชิกและเครือข่าย
2.7 เพื่อฟื้นฟูความสมดุลระบบนิเวศน์และพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.8 เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายสามารถใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนของครอบครัวและชุมชน
2.9 เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้การจัดการพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นของพืช 7 กลุ่ม 5 ประโยชน์
2.10 เพื่อให้สมาชิกลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีเศรษฐกิจที่ดีอย่างยั่งยืน และพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
2.11 เป็นกลไกสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ คือ
•ยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย พลังงาน อาหาร และยา
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
1. การฟื้นฟูความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ และพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติ
2. มุ่งแก้ไขปัญหาโลกร้อน และปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและ
3. วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระยะยาวมีกิจกรรรมรูปธรรม บนที่ดินทำกินของตนเองเป็นกิจกรรมหลัก เป็นหนี้ในความหมายสองนัยคือ หนี้ธรรมชาติหรือหนี้แผ่นดิน และหนี้สินอันเกิดจากความผิดพลาดหรือล้มเหลวในการผลิตทางการเกษตร
เป็นยุทธศาสตร์ที่ควบคุมเป้าหมาย 3 กลุ่ม 10 ประการ
เป้าหมายเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินเกษตรกร
1. แก้ไขปัญหาพื้นฐานเรื่อง หนี้สิน ของเกษตรกรโดย 3 มาตรการสำคัญคือ
มาตรการการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สินของเกษตรกร และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะหนี้สินซึ่งแตกต่างกันไปในเกษตรกรแต่ละราย/กลุ่มตามเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
มาตรการการปรับปรุงโครงสร้าง และมาตรการอื่นในระยะที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมยุทธศาสตร์มีช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนวิธีการในการผลิต แบบแผนการดำเนินชีวิต
มาตรการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปลูกป่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจสัมพันธ์กับการจัดการหนี้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
2. ขยายผลการดำเนินงานของโครงการนำร่องตามยุทธศาสตร์การปลูกต้นไม้ใช้หนี้เพื่อแก้ไขความยากจน
3. ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร 10 ล้านคน/ครอบครัว ปลูกต้นไม้บนที่ดินทำกินของตนเอง 4-5 ไร่ต่อครอบครัว จะช่วยให้ประเทศฟื้นคืนป่าได้ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ป่าไม้ที่สูญหายไปตลอดช่วงเวลา 50 ปีที่ผ่านมาภายในระยะเวลา 5 ปี (2550-2554)
เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ
1. ความหลากหลายของผลผลิตจากผืนดิน มีอาหาร มียา มีการสร้างบ้านเรือน มีพืชพลังงาน มีส่วนเกินขายเป็นรายได้ประจำวัน รายเดือน รายปี เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน และมีต้นไม้ เป็นบำนาญชีวิตเมื่อถึงวัยชรา ช่วยให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ในเชิงเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เกษตรกรสามารถนำรายได้ดังกล่าวไปปลดเปลื้องหนี้สินที่มีอยู่กับสถาบันทางการเงินทั้งในระบบและนอกระบบ
3. ประเทศชาติและประชาชนได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากข้อตกลง “คาร์บอนเครดิต” ในทางสากล
4. สร้างฐานทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในระยะยาว เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกานผลิตอาหาร(เพื่อสุขภาพ) ยา(ยาสมุนไพร)พลังงาน(จากพืช) และการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากป่าไม้
เป้าหมายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเกษตรกรรม โดยการสร้าง ฐานทรัพยากรป่าไม้บนที่ดินทำกิจของเกษตรกรอันจะส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพบนที่ดินทำกินและการฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศน์ในชุมชนท้องถิ่น
2. เพิ่มปริมาณต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของชาติ อันเป็นฐานทรัพยากรสำคัญการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของชาติ ในระยะยาว
3. ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

หมวดที่ 3 สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิก
ข้อ 3.1 สมาชิกของธนาคาร มี 2 ประเภท ดังนี้
3.1.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่สมาชิกในพื้นที่ตำบลสลุยและพื้นที่ใกล้คียง
3.1.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 3.2 คุณสมบัติของสมาชิก
3.2.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีพื้นที่ในตำบลสลุยหรือใกล้เคียง
3.2.2 ต้องมีทะเบียนราษฎร์และบัตรประชาชนถูกต้อง
3.2.3 ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ข้อ 3.3 การเป็นสมาชิก
3.3.1 ผู้ที่ประสงค์จะเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของธนาคารฯด้วยตนเอง โดยมีสมาชิกหรือกรรมการธนาคารฯ ลงชื่อรับรองคุณสมบัติ อย่างน้อย 2 คน
3.3.2 ผู้สมัครจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์และมีสิทธิคุ้มครอง ต่อเมื่อคณะกรรมการมีมติให้เข้าเป็นสมาชิกและผู้สมัครนั้นได้ชำระเงินค่าสมัคร(ถ้ามี) ตามข้อบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 3.4 การขาดสมาชิกภาพ
3.4.1 ตาย
3.4.2 ลาออก
3.4.3 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
3.4.4 คณะกรรมการมีมติให้ออก เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารฯและส่วนรวม

หมวดที่ 4 เงินค่าสมัคร ค่าบำรุง
ผู้สมัครต้องชำระเงินให้ธนาคารครั้งเดียวดังนี้
4.1 เงินค่าสมัคร100 บาท
4.2 เงินบำรุง 20 บาท
สมาชิกไม่มีสิทธิเบิกกลับได้ ยกเว้นคณะกรรมการมีมติให้เบิกโดยไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับ

หมวดที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
5.1 สมาชิกมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม กิจการของธนาคารฯ และมีสิทธิเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำหรือเว้นการกระทำ เพื่อประโยชน์ของธนาคารฯ หรือป้องกันการเสียหายที่จะเกิดแก่ธนาคารฯและมวลสมาชิก
5.2 สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของธนาคารฯ และมีสิทธิลงคะแนนเสียงทุกครั้งที่มีการโหวตเสียง
5.3 สมาชิกมีสิทธิขอตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สินหรือเอกสารของธนาคารฯ เพื่อทราบถึงการดำเนินงานของธนาคารฯ โดยต้องเข้าชื่อร้องขอตรวจสอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
5.4 สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของธนาคารฯ โดยชอบธรรมอย่างเคร่งครัด
5.5 สมาชิกมีหน้าที่ในการเลือกตั้งคณะกรรมการและมีสิทธิในการลงสมัครเป็นคณะกรรมการเมื่อถึงวาระการเลือกตั้ง
5.6 สมาชิกมีสิทธิในการตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการและมีสิทธิเสนอให้ปลดกรรมการเมื่อมีความผิด โดยต้องเข้าชื่อเสนอปลดเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
5.7 สมาชิกมีสิทธิในการเสนอ กำหนดหรือยกเว้นระเบียบข้อบังคับของธนาคารฯ เมื่อถึงวาระการจัดทำระเบียบข้อบังคับของธนาคารฯ โดยมิทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม

หมวดที่ 6 ระบบการจัดการของธนาคาร
6.1 สมาชิก ธนาคารต้นไม้สาขาจะต้องรวบรวมสมาชิกที่มีความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ มีที่มาจากการรวมกลุ่มระดับชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล/พื้นที่ใกล้เคียงกัน ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาละ 9-15 คน เป็นคณะกรรมการบริหารธนาคารต้นไม้สาขา
6.1.1) สมาชิกต้องสมัครใจเข้าเป็นสมาชิกโดยสมัครเป็นสมาชิก และจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์เมื่อผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ตามนโยบายของรัฐบาลจากศูนย์เรียนรู้ของชุมชนที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี วิทยาการหลัก 3 ท่าน คือ นายจินดา บุญจันทร์ , ว่าที่ ร.ต. ไสว แสงสว่าง และ นายพงศา ชูแนม
6.2.2) สมาชิกต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมของธนาคารต้นไม้ตามหลักเกณฑ์ของการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ ทั้งการเพาะกล้าไม้ การปลูกต้นไม้บนที่กินทำกินของตนเอง (อย่างน้อยคนละ 9 ต้น) และกิจการอื่น ๆ ตามแนวปฏิบัติของนโยบายและแนวทางที่ธนาคารต้นไม้กำหนด
6.2.3) สมาชิกสามารถนำกล้าไม้ส่วนเกินจากการเพาะปลูกบนที่ดินทำกินของตนเอง ฝากเรือนเพาะชำของธนาคารต้นไม้สาขา เพื่อแลกหรือจำหน่ายตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารต้นไม้กำหนด
6.2 ธนาคารต้นไม้สาขา มีระบบการจัดการ คือ
6.2.1 ตั้งกองทุนพันธุ์ไม้ มีบทบาท ดังนี้
1) ดำเนินการจัดหาปัจจัยสำคัญ 3 อย่าง คือ ถุงเพาะชำกล้าไม้ , เมล็ดพันธุ์ไม้และต้นกล้าไม้
2) กองทุนพันธุ์ไม้ ให้สมาชิกแต่ละคนเบิกถุงเพาะชำไปทำกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ในครัวเรือนของตนเองโดยมีหลักการการจัดการที่ชัดเจน
3) กองทุนพันธุ์ไม้ มีการจัดทำทะเบียนประเภทพันธุ์ไม้และจำนวนสมาชิกที่เพาะกล้าไม้ของธนาคารต้นไม้สาขา
6.2.2 เรือนเพาะชำกล้าไม้ เป็นระบบการจัดการไม้ของธนาคารต้นไม้สาขา เพื่อรองรับการจัดการกล้าไม้ที่สมาชิกคืนให้กับกองทุนพันธุ์ไม้ ตามอัตราที่ธนาคารต้นไม้สาขากำหนดพร้อมส่งเสริมให้มีการเพาะชำกล้าไม้เพื่อ แจก-แลก-ขาย เรือนเพาะชำ มีบทบาทสำคัญ ดังนี้
ดูแลทะเบียนกล้าไม้ของสมาชิกและทะเบียนกล้าไม้ของกองทุนพันธุ์ไม้และทะเบียนกล้าไม้ของธนาคารต้นไม้สาขา
สนับสนุนกล้าไม้ ให้สมาชิก ไปปลูกในที่ดินของตนเอง
สนับสนุนกล้าไม้สำหรับการปลูกในพื้นที่สาธารณะของชุมชน
จำหน่ายกล้าไม้สร้างรายได้ให้กับกองทุนพันธุ์ไม้เพื่อให้มีเงินทุนขยายกิจกรรมการเพาะกล้าไม้และการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ในปี (รุ่น) ต่อไป หรือนำมาจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้สมาชิก ฯลฯ
รับฝากขายกล้าไม้ส่วนเกินของสมาชิกโดยมีค่าจัดการตามอัตราที่ธนาคารต้นไม้กำหนด
ดำเนินการจัดหาปัจจัยวัสดุโรงเรือนเพาะชำ,ดิน,ปุ๋ยอินทรีย์,วัสดุการเกษตร,ระบบน้ำอุปกรณ์การเพาะชำ ฯลฯ
ขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานที่เพาะชำกล้าไม้แจก
เพาะชำกล้าไม้เพื่อแจก-แลก-ขายให้กับสมาชิกหรือบุคคลโดยทั่วไปในราคาที่ธนาคารต้นไม้กำหนด
การบริหารจัดการ
ธนาคารต้นไม้สาขามีสมาชิกอย่างน้อย 50 คน ดำเนินงานโดยคณะกรรมการสาขาละ 9-15 คน ดำรงตำแหน่ง ต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญ ดังนี้
1) จัดเวทีประชุมหลักสูตร “ปลูกต้นไม้ในใจคน” ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ “ตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการปลูกต้นไม้ใช้หนี้”
2) ส่งตัวแทนคณะกรรมการดำรงตำแหน่งธนาคารต้นไม้สำนักงานใหญ่ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารต้นไม้สาขาต่าง ๆ
3) เสนอข้อบังคับ ระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินงานต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกลงมติเห็นชอบถือให้บริหารจัดการ
4) จัดให้มีสวัสดิการ ค่าตอบแทนให้กับสมาชิกและคณะกรรมการตามสมควร
5) จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกและพันธุ์ไม้
6) จัดทำแบบประเมินมูลค่าไม้ตลอดจนแผนที่ GIS

6.3 กิจกรรมของธนาคาร
6.3.1 จัดเวที “ปลูกต้นไม้ในใจคน” ให้กับสมาชิก
6.3.2 ขยายเครือข่าย สมาชิกธนาคารต้นไม้
6.3.3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้รู้จักแพร่หลาย
6.3.4 จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารต้นไม้และประเมินมูลค่าไม้
6.3.5 ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและเอกชน
6.3.6 จัดให้มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานให้แก่สมาชิก
6.3.7 ขอรับสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่สมาชิก
6.3.8 จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ป่าชายเลน หรือที่ดินสาธารณะประโยชน์ เช่น วัด โรงเรียน ริมถนน ฯลฯ
6.3.9 ประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ
6.3.10 ตรวจเยี่ยมสมาชิก
6.3.11 ตามงานผลการดำเนินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 คณะกรรมการบริหารธนาคาร
7.1 คณะกรรมการประกอบด้วย
7.1.1.คณะกรรมการดำเนินการธนาคารต้นไม้สาขา จำนวน 7-15 คน ประกอบด้วย
1. ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 1 คน
2. รองประธานคณะกรรมการ 1 คน
3. เหรัญญิก 1 คน
4. ผู้ช่วยเหรัญญิก 1 คน
5. กรรมการควบคุมและตรวจสอบผลงาน 2 คน
6. กรรมการ 4-6 คน
7. เลขานุการ 1 คน
8. ผู้ช่วยเลขาการ 1 คน
9. ผู้จัดการสาขา 1 คน
7.1.2 คณะทำงานของธนาคารต้นไม้ 5 คณะ
1. คณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คน
ประกอบด้วย 1. หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน
2. ตัวแทนกรรมการควบคุมและตรวจสอบผลงาน 1 คน
3. ตัวแทนคณะกรรมการ 1 คน
2. คณะทำงานเปิดบัญชีและเบิกจ่ายเงินออกจากบัญชี จำนวน 3 คน
ประกอบด้วย 1. ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 1 คน
2. เหรัญญิก 1 คน
3. ตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ 1 คน
3. คณะทำงานจัดซื้อ จัดจ้าง จำนวน 3 คน
ประกอบด้วย1. ตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ 1 คน
2. ตัวแทนสมาชิก 2 คน
4. คณะทำงานจัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย จำนวน 2 คน
ประกอบด้วย1. เหรัญญิกหรือผู้ช่วยเหรัญญิก 1 คน
2. ตัวแทนสมาชิก 1 คน
5. คณะทำงานควบคุมและตรวจสอบผลงาน จำวน 3 คน
ประกอบด้วย1. หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน
2. ตัวแทนกรรมการควบคุมและตรวจสอบผลงาน 1 คน
3. ตัวแทนสมาชิก 1 คน
7.2 การเลือกตั้งกรรมการ
7.2.1 ให้สมาชิกเสนอชื่อพร้อมมีผู้รับรองอย่างน้อย 3 คน หากมีผู้เสนอชื่อมากกว่าตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งนั้นให้มีการโหวตเสียง โดยถือเสียงข้างมากให้เป็นได้รับเลือก หากมีผู้เสนอชื่อเท่ากรรมการในตำแหน่งนั้น ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับเลือก
7.2.2 คณะกรรมการของธนาคาร ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ยกเว้นเงินค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน) ค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการ หรือเงินค่าประกอบกิจกรรมตามมติที่ประชุมใหญ่ หรือมติกรรมการ
7.2.3 คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งตามข้อ(7.2.1) มีวาระ 2 ปี
7.2.4 หากมีคณะกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งและมีการเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งอยู่ตามวาระผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน ไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่
7.2.5 เมื่อคณะกรรมการต้องพ้นตำแหน่งตามวาระกำหนด ให้มีการเลือกตั้งภายใน 30 วัน และให้คณะกรรมการคณะเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าคณะใหม่จะรับหน้าที่
7.3 การพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการ
7.3.1 ครบตามวาระกำหนด
7.3.2 ตาย
7.3.3 ลาออก
7.3.4 ขาดจากสมาชิกภาพ
3.4.3 กระทำผิดระเบียบข้อบังคับ คณะกรรมการมีมติให้ออก
3.4.4 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก

หมวดที่ 8 การประชุม
8.1 การประชุมมี 4 ลักษณะ ดังนี้
8.1.1 การประชุมใหญ่สมาชิกทั้งหมด ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
8.1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารปีละไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง และให้เลขานุการแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมจัดทำวาระ/รายงานการประชุมทุกครั้ง
8.1.3 การประชุมฉุกเฉิน เร่งด่วน ประธานคณะกรรมการสามารถเรียกประชุมสมาชิกทั้งหมดหรือเฉพาะกรรมการได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เมื่อมีเหตุอันควร
8.1.4 การประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขกำหนดระเบียบข้อบังคับของธนาคารฯ โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบและร่วมประชุมอย่างน้อย 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด
7.2 การโหวตเสียงเพื่อหามติในที่ประชุม กระทำได้ 2 วิธี คือ
8.2.1 วิธีลับ(วิธีลงคะแนนโดยลับ)
8.2.2 วิธีเปิดเผย(วิธียกมือโดยเปิดเผย)

หมวดที่ 9 การทะเบียน การเงิน การบัญชี
9.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ จัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนทรัพย์สินอื่นให้เรียบร้อย พร้อมทำทะเบียนการเงินและบัญชีรายรับรายจ่าย
9.2 คณะกรรมการมีหน้าที่ ทำเอกสารแจ้งเตือนให้สมาชิกทราบถึงการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของ
ธนาคารฯ
9.3 เงินทุกประเภทของธนาคารฯ ให้นำฝากธนาคารในบัญชีเงินฝาก 1 บัญชี กับธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าแซะ ชื่อบัญชี”ธนาคารต้นไม้สาขาสลุย”
9.4 การฝาก-การถอนเงิน ให้คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้นำฝากและมีอำนาจในการถอนเงิน 2 ใน 3 คน
9.5 จัดทำสรุปรายงานการเงินประจำปี เสนอที่ประชุมใหญ่/ธนาคารต้นไม้สำนักงานใหญ่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 10 อื่นๆ
10.1 การรับสมาชิกจากองค์กรอื่นเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารฯ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่(ประชุมสามัญประจำปี)
10.2 ระเบียบข้อบังคับนี้ สามารถปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมได้ตามมติส่วนใหญ่ของมวลสมาชิกโดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จารีตประเพณี ข้อกฎหมายใดๆ หรือธนาคารต้นไม้สำนักงานใหญ่

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม 2551
ลงชื่อ
(นายมาโนช บัวสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการดำเนินการธนาคารต้นไม้สาขาสลุย

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
Bhirisa_ภิริสา วันที่ : 13/12/2008 เวลา : 13.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bhirisa
www.oknation.net/blog/misspostcard

โครงการดี ๆ แบบนี้...มีชุมชนเข้าร่วมเยอะหรือยังค่ะ

เสียดายจังไม่มีคณะกรรมการแบบนี้อ่ะ...

ที่ OK เข้ามีชมรม OK Nature นะคะ...ถ้าต้องการแนวร่วมสามารถเข้าไปที่นี่ได้...เผื่อจะได้แนวร่วมเพิ่มขึ้นค่ะ

http://www.oknation.net/blog/OKnatureclub

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
คนปลูกต้นไม้ วันที่ : 08/12/2008 เวลา : 15.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TREE-BANK

ความคิดเห็นที่ 9 Nozz...
ขอบพระคุณสำหรับ 1 โหวตค่ะ
เป็นกำลังใจที่ดีของพวกเรามากๆ เลยเชียว...

ความคิดเห็นที่ 10 ญิบพันจันทร์ ...
สำคัญมากมาก...
หลายคนเฝ้ารอดูความเคลื่อนไหวอย่าใจจดใจจ่อค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 ดอกเสี้ยวขาว...
เป็นโครงการต่อเนื่องจาก "ปลูกต้นไม้ใช้หนี้ค่ะ
แต่ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและกระบวนการนิดหน่อย
เพื่อให้สมาชิกมีความมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติได้จริงและเห็นผลจริง
และไม่ทิ้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางนะคะ...

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ดอกเสี้ยวขาว... วันที่ : 05/12/2008 เวลา : 00.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/doksiewkao

เหมือนกับโครงการการปลูกต้นไม้ใช้หนี้หรือป่าว
ที่สำคัญต้องปลูหต้นไม้ในหัวใจให้ได้ก่อนน่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ญิบพันจันทร์ วันที่ : 03/12/2008 เวลา : 16.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yipphanchan
ญิบ_พันจันทร์

๑๐ ธันวาปีนี้ ท่านคิดว่าสำคัญแค่ไหนครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
Nozz วันที่ : 30/11/2008 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nozzila
:A40: คืออะไร หาคำตอบได้ที่http://www.oknation.net/blog/nozzila/2008/04/25/entry-1

+1 สำหรับเรื่องครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
คนปลูกต้นไม้ วันที่ : 27/11/2008 เวลา : 16.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TREE-BANK

ความคิดเห็นที่ 4 เกิดมาเพื่อใคร...
พวกเราเชื่อว่าการปลูกต้นไม้ ทำให้ผู้ปลูกมีจิตใจอ่อนโยน
เหนือไปกว่านั้นก็คือต้นไม้เป็นแหล่งกำเนิดให้อีกหลายๆ ชีวิตด้วย
และสืบเนื่องไปจนถึงสิ่งแวดล้อมของโลกทั้งใบ
แค่ส่วนเล็กๆ ที่มีคุณภาพ ก็สามารถเป็นสิ่งใหญ่ๆ ที่มีคุณค่าและยั่งยืนต่อไปได้ค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 5 5cats ...
เห็นด้วยทุกประการค่ะ
การทดแทนคุณต่อแผ่นดิน
ไม่จำเป็นต้องฆ่าฟันกันให้บรรลัย...

ความคิดเห็นที่ 6 ภูผาน้ำฝน ...
ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ฝากไว้ให้กันค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 ผีเสื้อพเนจร ...
การได้เสวนนากับผู้รู้จริง หรือที่เรียกว่า "ปราชญ์"
ทำให้เราได้เข้าใกล้ความรู้ที่ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น
นับว่าคุณผีเสื้อพเนจรมีโอกาสอันดีที่ได้สนทนากับผู้มีอุดมการณ์อันแน่วแน่
พวกเราโดยเฉพาะทีมงานทุกคน ก็รู้สึกเช่นเดียวกับคุณทุกครั้งที่ได้คุณกับคุณพงศาค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ผีเสื้อพเนจร วันที่ : 27/11/2008 เวลา : 14.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ontheway
บอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่าย http://www.oknation.net/blog/vagrant

เมื่อวัน อาทิตย์ที่ 23 ไปงาน ปตท+งานดูนก ก่อนเริ่มเสวนา ผมได้คุยกับพี่พงศา อยู่พักนึง ได้เรื่องราวดีๆมาเยอะเลยครับ ตอนเสวนานั่งฟังอยู่ 2 ชั่วโมง เพลินเลยครับ

จะมาติดตามเรื่อยๆครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 27/11/2008 เวลา : 13.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.

มารับทราบโครงการดีดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
5cats วันที่ : 27/11/2008 เวลา : 13.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/5cats

เป็นโครงการที่เยี่ยมมากๆ ค่ะ
เป็นการทดแทนคุณให้แก่แผ่นดินได้ดีจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
เกิดมาเพื่อใคร วันที่ : 27/11/2008 เวลา : 11.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kkkkkk
สำนึกดี....เริ่มก่อเกิดจากข้างใน นะครับ

ต้นไม้มีไว้ให้โลกได้หายใจครับ อยากให้ทุกคนมีสำนึกแบนี้ ดีกว่าจ้องจะออกมาชุมนุม เสื้อแดงมั่ง เหลืองมั่ง งงหมด

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
คนปลูกต้นไม้ วันที่ : 27/11/2008 เวลา : 10.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TREE-BANK

ความคิดเห็นที่ 1 สิงหา_สัตยนนท์ ...
ด้วยสโลแกนที่ว่า... พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 เติมมายา ...
จะแจ้งข่าวสารให้ทราบเป็นระยะๆ ค่ะ

ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เติมมายา วันที่ : 27/11/2008 เวลา : 10.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dhammachart

ติดตามอย่างใกล้ชิด กรุณาส่งข่าวสารให้ด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สิงหา_สัตยนนท์ วันที่ : 27/11/2008 เวลา : 10.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี

จัดทำโครงสร้างได้เยี่ยมมากครับ
ดูแล้วมั่นคงดี

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน