• บ่าวยัณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-09-09
  • จำนวนเรื่อง : 63
  • จำนวนผู้ชม : 1026597
  • ส่ง msg :
  • โหวต 440 คน
สายัณ เลิศไกร
ร่วมสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนผ่านสื่อออนไลน์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/TheYann
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2552
Posted by บ่าวยัณ , ผู้อ่าน : 2821 , 21:23:13 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ

ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า

ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า

ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด

จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ

ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า

ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า

ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ

ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า

ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า

ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข

ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป

ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า

น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า

บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า

ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ

ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ

ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า

พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า

ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ

ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า

ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า

ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า

ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า

ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า

ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า

ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า

ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า

ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า

อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ

ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
nangsopitara วันที่ : 15/06/2009 เวลา : 16.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nangsopitara
กลับ บ่ ได่ ไป บ่ ฮอด จอดพอกระเทิน


อายุ พึ่งจา 49 เอง ยัง บ่ ครบ 50 เยย อ้ายบ่าว
ตอนนี้กำลังฝึกวิทยายุทธ.....ให้เยี่ยมยุทธ....ฮับ

……************……….
……..*..missmis…*
…..*..missmissmis…*
…*..missmissmissm….*
.*. missmissmissmsi…*…………….*….*
*.. missmissmissmiss…*………*..missm….*
*.. missmissmissmissm…*….*…missmissmi.*
*.. missmissmissmissmi…*…*…missmissmi.*
*.. missmissmissmissmi…*..*…missmissm…*
.*… missmissmissmissmi..*… missmissmi…*
…*….missmissmissmissmissmissmissm…*
…..*….missmissmissmissmissmissmi…*
……..*….missmissmissmissmissmi…*
………..*….missmissmissmiss…*
……………*…missmissmi….*
………………*..missmi…*
…………………*…..*
………………….*..*
★★★`• • Take Care • •`★★★

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
nangsopitara วันที่ : 15/06/2009 เวลา : 16.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nangsopitara
กลับ บ่ ได่ ไป บ่ ฮอด จอดพอกระเทิน


ความคิดเห็นที่ 23 (0)
nangsopitara วันที่ : 15/06/2009 เวลา : 16.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nangsopitara
กลับ บ่ ได่ ไป บ่ ฮอด จอดพอกระเทิน


ความคิดเห็นที่ 22 (0)
nangsopitara วันที่ : 10/06/2009 เวลา : 17.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nangsopitara
กลับ บ่ ได่ ไป บ่ ฮอด จอดพอกระเทิน


ห้วง...ใจ...มั่น...คง

ห้วง คำนึงไม่สิ้นจางหาย
ห้วง อารมณ์ไม่คลายคิดถึง
ห้วง ความคิดไม่หวั่นพรั่นพรึง
ห้วง ความรักประหนึ่งวนเวียน

ใจ ไม่สิ้นเยื่อใยรักใคร่
ใจ ไม่วายคลายคิดขึดเขียน
ใจ ไม่เชื่อเมื่อก่อนบทเรียน
ใจ ไม่เปลี่ยนเวียนหมุนกลับกลาย

มั่น หมายใจกำหนดบทบาท
มั่น ประหลาดขลาดเขลามิวางวาย
มั่น เสมอเธอนั้นมิเสื่อมคลาย
มั่น สุดท้ายสลายต้องปล่อยวาง

คง ความหวังพิสุทธิ์ดุจน้ำค้าง
คง เหือดแห้งเลือนร้างยามรุ่งสาง
คง ความงามดำเนินเดินสายกลาง
คง เจือดจางบางเบาเงาแห่งกาล

อย่าลืมอ่านหนังสือหล่ะ
ตั้งใจอย่างเดียว บ่ พอ ดอก อ้ายบ่าว

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ซำมะแจะ วันที่ : 29/05/2009 เวลา : 14.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keepitup

อ่อ....

คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองอีกโข.....ความคิดเห็นที่ 20 (0)
แม่เอื้อง วันที่ : 28/05/2009 เวลา : 16.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maeeaung

สวัสดีค่ะคุณบ่าวยัณ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
เคียงดิน วันที่ : 28/05/2009 เวลา : 01.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

ใครเม้นต์ได้ ขอให้รวยยยยยยยยยยยเพี้ยง

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
Je@b วันที่ : 27/05/2009 เวลา : 07.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wujira

หวัดดี บ่าว ...

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ดินเดินทาง วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 18.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/din-travel

จะหาได้ไหม เพื่อนที่ดีขนาดเนี่ย

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 11.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

ขอเยอะไปหรือเปล่าครับท่านบ่าวยัณ..

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
nilsamai วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 09.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nilsamai
.

เอาไปเรยยย..abcdefghijklmnopQrstuvwxyz

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
เคียงดิน วันที่ : 26/05/2009 เวลา : 08.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

ไปหาที่ไหนอะแบบนั้น เผื่อพี่ด้วยคนเน้อถ้าเจอ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
MeeMee วันที่ : 23/05/2009 เวลา : 21.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/memoria
recall for Memory Episode II

ขอน้อยไปมั๊งคะ พี่บ่าว

ไล่ เอ บี ซี ดี...ด้วยจิ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
Je@b วันที่ : 23/05/2009 เวลา : 20.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wujira

หวัดดีคับ บ่าว

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
พลัม วันที่ : 22/05/2009 เวลา : 21.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plumplum
ความรู้สึกของคนที่เราแคร์ สำคัญเสมอ...

หมดนี้เลยหรอ พี่บ่าว ...
จ้านแรงพี่เหอ ...อิอิ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
nangsopitara วันที่ : 22/05/2009 เวลา : 19.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nangsopitara
กลับ บ่ ได่ ไป บ่ ฮอด จอดพอกระเทิน


อยากติดฝนกับ เ ธ อ ให้นานเท่านาน
...อยากให้เป็นอย่างนั้นเท่าที่จะเป็นไปได้
เพื่อตัว เ ธ อ นั้นจะได้ยินเสียงจากหัวใจ...Rain, falling in my heart

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
หวานหวาน วันที่ : 22/05/2009 เวลา : 17.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

ขอเยอะจังค่ะ

http://www.oknation.net/blog/warnwarn/2009/05/22/entry-1

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
poranee วันที่ : 22/05/2009 เวลา : 09.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/poranee

ให้ได้เปนบางข้อ...เหอ เหอ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
เอ้อระเหย วันที่ : 21/05/2009 เวลา : 21.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konjorn
<<< ป ล่ อ ย อ า ร ม ณ์ ต า ม ส บ า ย >>>

ขอมากไป

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
nangsopitara วันที่ : 21/05/2009 เวลา : 21.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nangsopitara
กลับ บ่ ได่ ไป บ่ ฮอด จอดพอกระเทิน


มีคน 2 คนเป็นเพื่อนที่รักกันมาก...
เดินทางไปในทะเลทรายด้วยกัน... ระหว่างทาง... เกิดโต้เถียงขัดแย้ง...
เพื่อนคนหนึ่ง...พลั้งลงมือ...ตบหน้าอีกฝ่าย
คนถูกทำร้าย...เจ็บปวด...แต่ไม่พูดอะไร... กลับเขียนลงบนผืนทรายว่า

" วันนี้...ฉันถูกเพื่อนรักตบหน้า "

พวกเขายังคงเดินทางต่อ...
เดินทางถึงแหล่งน้ำ... พวกเขาก็ลงไปอาบน้ำ...คนที่ถูกตบหน้ากลับจมน้ำ... เพื่อนอีกคนรีบ...เข้าช่วย
คนรอดตาย...ยังคงไม่พูดอะไร...กลับสลักลงไปบนก้อนหินใหญ่...

" วันนี้...เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันไว้ "

อีกคนไม่เข้าใจ...ถาม ว่า...
"เมื่อถูกฉันตบหน้า...เธอเขียนลงทราย...แล้วทำไมเมื่อครู่...ต้องสลักบนหิน "
อีกคนยิ้ม...แล้วตอบว่า...
*
"เมื่อถูกคนที่รักทำร้าย... เราควรเขียนมันไว้บนทราย
ซึ่งสายลมแห่งการให้อภัย...จะทำหน้าที่พัดผ่าน...ลบ ล้างไม่เหลือ ...
แต่เมื่อมีสิ่งที่ดีมากมาย... บังเกิดเราควรสลักไว้บนก้อนหินแห่งความทรงจำในหัวใจ...
ซึ่งต่อให้มีสายลมแรงเพียงใด...ก็ไม่อาจ ลบล้าง ทำลาย...."

วันนี้...คิดถึงเพื่อน...คิดถึงมาก ๆ ...
เลยนึกถึงเรื่องนี้...สิ่งดีดี จากเพื่อนทำให้ใจเป็นสุขได้เสมอ....
เพื่อนแท้หาไม่ยาก แต่ก็หาไม่ง่าย แต่บางคนมีเพื่อนแท้แล้ว...กลับทำหาย...
ชีวิตคนหนึ่งคนมีเพื่อนมากมาย...แต่ชีวิตคนหนึ่งคนจะพบเพื่อนแท้สักกี่คน...
_________________
ความสำเร็จ ขึ้นอยู่ที่การกระทำ ไม่ใช่การอธิษฐาน

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พร-หล้า วันที่ : 21/05/2009 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/karnpipatch
~แค่ผู้หญิงธรรมดาจอมเพ้อเจ้อ...~

เง้อ แค่นี้เหรอ

น้อยไปป่าวพี่บ่าว

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 21/05/2009 เวลา : 21.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

ขออนุญาต รวมสระ และ วรรณยุกต์ด้วยคับ
อิอิอิ ทักทาย ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เมืองบางยาง วันที่ : 21/05/2009 เวลา : 21.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bossza


ทุกข้อเนี่ย...ขอกับใครเหรอครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ญาใจ วันที่ : 21/05/2009 เวลา : 21.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yahyyความคิดเห็นที่ 1 (0)
กลองไท วันที่ : 21/05/2009 เวลา : 21.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kraitong
ไทนาหว้า


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2009 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]