• ก.บ้านเรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2010-08-21
  • จำนวนเรื่อง : 76
  • จำนวนผู้ชม : 487188
  • ส่ง msg :
  • โหวต 65 คน
@^บ้านเรา^@
วันนี้บ้านเรา...ไร้เหตุแห่งความสุข.. ก็ได้แต่มองหาความสุข...ในบ้านเรา.. ให้เจอ......
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/Zongpetch
วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2554
Posted by ก.บ้านเรา , ผู้อ่าน : 1873 , 11:39:09 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

++มาทำความรู้จักกับ "THINK TANK"++ว่าด้วย Think-Tank

Think-Tank หรือ “คลังสมอง” เป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ สกว. ที่จะเริ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคลังสมอง (Network of Think-Tank) ขึ้น โดยให้เครือข่ายดังกล่าวเป็นเวทีของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในการเสนอข้อมูล แนวคิด และนโยบาย ทั้งนี้ เพื่อส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ไปสู่ผู้กำหนดนโยบาย บทความนี้จึงต้องการที่จะนำเสนอบทสำรวจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง และการทำงานของ Think-Tank ในต่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งบทเรียนบางประการที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับงานดังกล่าวของ สกว.ได้


Think-Tank คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร


ปัญหาหนึ่งของผู้ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับ Think-Tank คือ เรื่องการกำหนดคำจำกัดความที่เหมาะสม นักวิชาการที่ให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันมักจะมีขอบเขตในการศึกษาที่แตกต่างกัน เช่น Rich (2004) จำกัดความ Think-Tank อย่างแคบว่าหมายถึง “องค์กรที่เป็นอิสระ (Independent) ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (non-interest based) และไม่แสวงหาผลกำไร (non-profit) แต่จะใช้ความชำนาญการ (Expertise) และความคิด (idea) ในการได้มาซึ่งการสนับสนุนและการเข้าไปมีอิทธิพลในกระบวนการกำหนดนโยบาย (Rich 2004, p.11)”


ด้วยกรอบคำจำกัดความดังกล่าว Rich ระบุว่า ในปี 1996 มี Think-Tank อยู่ 306 แห่งในเวทีการเมืองสหรัฐ ในขณะที่ Hellebust (1996) ให้คำจำกัดความเหมือนกับ Rich ทุกประการ ยกเว้นเรื่องของความเป็นอิสระ เพราะ Rich เห็นว่าองค์กรวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยไม่เข้าข่ายองค์กรที่เป็นอิสระ แต่สำหรับ Hellebust องค์กรเหล่านี้ถูกนับเป็น Think-Tank ด้วยเช่นกัน จึงไม่แปลกที่ Hellebust จะระบุว่า ในปี 1996 มี Think Tank ในสหรัฐถึง 1,121 แห่ง


ในบทความนี้ ผู้เขียนยึดคำจำกัดความของ McGann (2007) ซึ่งมีกรอบที่กว้างและตรงกับสภาพความเป็นจริงของ Think-Tank ในปัจจุบันมากกว่า โดยตามคำจำกัดความดังกล่าว Think-Tank หมายถึง “สถาบันที่ทำการวิจัย วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทั้งที่เป็นนโยบายภายในหรือนโยบายระหว่างประเทศ ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ทำให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถตัดสินใจในประเด็นนโยบายสาธารณะอยู่บนฐานของข้อมูลและความรู้ได้


Think-Tank อาจหมายรวมถึง สถาบันที่เป็นอิสระ หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (affiliated institution) ใดก็ได้ แต่ต้องเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างแน่นอน ถาวร และไม่เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อรับทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วครั้งชั่วคราว (ad hoc commission) สถาบัน Think-Tank มักแสดงบทบาทในฐานะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาคมวิชาการและภาคนโยบาย รักษาผลประโยชน์สาธารณะด้วยการแปรงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ (basic and applied research) ไปเป็นภาษาและรูปแบบที่น่าเชื่อถือ เข้าใจได้ และเข้าถึงได้ สำหรับผู้กำหนดนโยบายและสาธารณชน (McGann 2007a, p.11)”


เนื่องจากคำว่า Think-Tank เพิ่งจะถูกใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ทำให้ยังมีข้อโต้เถียงกันว่า Think-Tank มีวิวัฒนาการอย่างไร มี Think-Tank ก่อนหน้านั้นหรือไม่ และ Think-Tank ใดเกิดขึ้นเป็นแห่งแรก กล่าวกันว่า มีอยู่หลายสถาบันที่ถูกมองได้ว่าเป็น Think-Tank แห่งแรกๆ ของโลก หนึ่งในนั้นคือ สถาบันเพื่อการศึกษาด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ (Institute for Defense and Security Studies) ซึ่งก่อตั้งโดยดยุคแห่งเวลลิงตัน ในปี 1831 อีกแห่งหนึ่งคือ ประชาคมเฟเบียน (Fabian Society) ก่อตั้งในปี 1884


ตามหลักฐานที่ปรากฏ ก่อนปี 1910 มี Think-Tank อยู่ไม่กี่สิบแห่งในโลก ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐ และมักให้คำปรึกษาด้านการทหารแก่รัฐบาลสหรัฐ เป็นหลัก คำว่า Think-Tank เป็นคำสแลงที่ใช้เรียกห้องทำงานที่นักยุทธศาสตร์ใช้ในการระดมความเห็นและวางแผนการรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

 
นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา จำนวน
Think-Tank ที่ก่อตั้งขึ้นต่อปีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นทศวรรษ 1990 (แผนภาพที่ 1) เนื่องจากหลายปัจจัยหลายประการ


ประการแรก นับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา มีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้นพร้อมกับอัตราเร่งของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโลกรวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ เช่น ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม ความมั่นคงด้านอาหาร ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นต้น การจะสนองตอบต่อปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอและมีการวิเคราะห์ที่แม่นยำด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่เนื่องจากรัฐมีข้อจำกัดทั้งในเชิงทรัพยากรและความสามารถของบุคลากร จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา Think-Tank  ขึ้นโดยใช้นักวิชาการมืออาชีพเข้ามาปิดช่องว่างเหล่านี้

ประการที่สอง การขยายตัวขององค์กรของรัฐสวนทางกับความมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อปัญหาเร่งด่วนและวิกฤติต่างๆ กล่าวคือ ยิ่งรัฐขยายตัวใหญ่ขึ้น ยิ่งทำให้เกิดความเชื่องช้าในการแก้ปัญหา ในแง่นี้ Think-Tank ซึ่งมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวกว่าจึงสามารถเข้าใจปัญหาได้มากและเร็วกว่า


ประการที่สาม การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร ทำให้รัฐไม่ใช่ผู้ผูกขาดข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป ข้อมูลข่าวสารถูกนำไปใช้โดยสาธารณะมากขึ้น การไหลเวียนของข้อมูลและความคิดกระตุ้นให้เกิดกลุ่มชำนาญการมากขึ้น ซึ่งสภาพแวดล้อมแบบนี้เอื้อให้เกิดการเจริญเติบโตของ Think-Tank ได้เป็นอย่างดี


ประการสุดท้าย การเกิดขึ้นของกลุ่มผลประโยชน์ ภาคประชาสังคม และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actor) อื่นๆ ทำให้เกิดข้อเรียกร้องที่หลากหลายกว่าที่เป็นมา และเนื่องจาก Think-Tank จำนวนมากเป็นส่วนหนึ่งของตัวแสดงเหล่านี้ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของ Think-Tank จึงสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ

เอกสารอ้างอิง
1. Hellebust, L. (Ed.) (1996) Think Tank Directory: A Guide to Nonprofit Public Policy Organizations. Topeka, Kans.: Government Research Service.
2. McGann, J.G. (2007a) Think Tank and Policy Advice in the United States: Academics, Advisors, and Advocates. Routledge.
3. McGann, J.G. (2007b) The Global “Go-To Think Tanks: The Leading Public Policy Research Organizations in the World”. Foreign Policy Research Institute, USA.
4. Rich, A. (2004) Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise. Cambridge University Press.

ที่มา: Think-Tank • ภาคภูมิ ทิพคุณ -กรุงเทพธุรกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ-การเมืองของโลก เช่น สหรัฐ อังกฤษ เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น Think-Tank มีบทบาทชัดเจนมากในฐานะผู้ศึกษาวิจัยและให้ข้อมูลแก่รัฐบาล เพื่อใช้ตัดสินใจกำหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ ดังนั้น ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาวิจัยจึงเป็นตัวชี้วัดว่า Think-Tank จะสามารถนำเสนอทางเลือกที่มีน้ำหนักแก่รัฐบาลได้มากน้อยเพียงใด
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

When You Told Me You Loved Me

old song

View All
<< กรกฎาคม 2011 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]


ชาวโอเค ทำอาชีพอะไรกันหรือ
กลุ่มวัยเกษียณ
6 คน
ครู-ติวเตอร์
4 คน
ข้าราชการ
7 คน
แพทย์-พยาบาล-สาธารณะสุข
2 คน
นักสื่อสารมวลชน
0 คน
พนักงานเอกชน
9 คน
ธุรกิจส่วนตัว
7 คน
เกษตรกรรม-ปศุสัตว์
5 คน
นักศึกษา
4 คน
อื่นๆ
2 คน

  โหวต 46 คน