*/
  • อาโป
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-06-10
  • จำนวนเรื่อง : 311
  • จำนวนผู้ชม : 405324
  • จำนวนผู้โหวต : 1768
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1768 คน
<< เมษายน 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2552
Posted by อาโป , ผู้อ่าน : 1850 , 09:27:06 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน อิมกุดั่น , ..เวลาสวัสดิ์.. โหวตเรื่องนี้

   ความพร้อมเพรียงกันของมรรค: สัมมาทิฏฐิ 

ทำหน้าที่พิจารณาใน อริยสัจ 

  สัมมาสังกัปปะ คือ เนกขัมมสังกัปปะ  ดำริในการออก  อัพยาปาทสังกัปปะ 

ดำริในอันไม่ปองร้าย อวิหิงสาสังกัปปะ ดำริในอันไม่เบียดเบียน จึงต่อเนื่องไป 

  ส่วน  สัมมาวาจา  พูดชอบ สัมมากัมมันตะ ทำชอบ ดูเป็นทีว่าต้องพูดชอบ

จึงจะเป็น  สัมมาวาจา  ต้องทำชอบจึงจะเป็น  สัมมากัมมันตะ 

ถ้าเช่นนี้แล้วมรรคก็ไม่เป็นสามัคคี  ก็แตกแยกกัน

    เพราะฉะนั้น  พระบาลีจึงแสดงว่า  สัมมาวาจา  คือ  เว้นจากวจีทุจริต

สัมมากัมมันตะ  คือ  เว้นจากกายทุจริต  จะให้มรรคเป็นสามัคคีพร้อมเพรียง

กันก็คือ  เมื่อสัมมาทิฏฐิมีหน้าที่พิจารณาให้เห็นอริยสัจ  ๔ 

สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ  ก็คือ  ดำริไปตามสัมมาทิฏฐิ  สัมมาวาจา  ก็ไม่คิด

ที่จะพูดชั่ว  เพราะตั้งใจอยู่ในการพิจารณา  สัมมากัมมันตะ  ก็เหมือนกัน

เมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  เลี้ยงชีพ  ก็

ต้องชอบ  พยายามก็ต้องชอบ  สติ  ก็ต้องระลึกชอบ 

สมาธิก็ต้องตั้งมั่นชอบ  ไปตามกัน 

  ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว มรรคก็เป็น  มัคคสามัคคี  เมื่อมรรคเป็นสามัคคี  คือ 

พร้อมเพรียงกันแล้ว ก็เป็นเหตุให้เห็นอริยสัจ ๔  ตามเป็นจริง

        คนที่ตั้งใจปฏิบัติตามอริยมรรค  ตั้งต้นก็พิจารณาเพื่อให้  เห็นชอบ 

แต่ไม่สำเร็จไม่ถึง  เห็นชอบ  ก็เพราะมรรคไม่สามัคคี  ไม่พร้อมเพรียงกัน

ต่อเมื่อรวมองค์มรรคต่าง ๆ  เหล่านั้นให้พร้อมเพรียงกัน

   เหมือนดังการเดินทางที่แสดงมาแล้ว  คือ  ใจคิดจะเดิน  ตาต้องดูทาง 

ดูอันตราย  หูต้องฟังอันตราย  เท้าก้าวเดิน  รวมกันไปเช่นนี้ 

การเดินจึงจะสำเร็จ 

     มรรคมีองค์ ๘  ก็เป็นเช่นเดียวกัน  ต้องมีสามัคคีกัน ทำหน้าที่พร้อมไป

ด้วยกัน  จึงจะให้สำเร็จกิจ  คือเห็นอริยสัจ ๔  ตามเป็นจริง

 แต่แม้จะมุ่งปฏิบัติไปมรรค  ตั้งต้นแต่พิจารณาอริยสัจ ๔  อันเป็นสัมมาทิฏฐิ

ก็ต้องเริ่มต้นมาแต่  พละ ๕  อินทรีย์ ๕  อิทธิบาท ๔  สัมมัปปธาน ๔ 

จึงจะอุดหนุน  สติปัฏฐาน  ให้เจริญยิ่งขึ้น  จนสติปัฏฐานเลื่อนขึ้นเป็น 

สติสัมโพชฌงค์แล้วประกอบด้วยองค์อีก ๖  รวมเป็นโพชฌงค์ ๗ 

โพชฌงค์ ๗ มี  อุเบกขาโพชฌงค์  คือ  ปัญญาที่พิจารณาเห็นตามเป็นจริง 

ไม่ยินดียินร้าย  เป็นส่วนปัญญา

   เมื่อปัญญาที่พิจารณาเห็นตามเป็นจริงนั้นเลื่อนสูงขึ้น  ก็เป็น  สัมมาทิฏฐิ 

ในองค์มรรค  และประกอบด้วยองค์มรรคอีก ๗  จึงเป็นมัคคสามัคคี

 ถ้าว่าจำเพาะหน้าที่ ที่จะปฏิบัติเพื่อให้เห็นง่าย ๆ  สัมมาทิฏฐิ  มีหน้าที่

พิจารณาเพื่อให้เห็นอริยสัจ ๔  ตามเป็นจริง  สัมมาสมาธิ อุดหนุนให้การ

พิจารณาอริยสัจ ๔  ให้ตั้งมั่นอยู่ได้  ถ้าขาดสัมมา สมาธิ  การตั้งใจมั่น

ก็ไม่มี  การพิจารณาอริยสัจ ๔  ก็ไม่เห็น ธรรมเหล่านี้อาศัยซึ่งกันและกันไป 

จึงเรียกว่า  โพธิปักขิยธรรม  ธรรมเป็นฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ 

หรือธรรมเป็นฝ่ายแห่งความตรัสรู้ 

  แต่ธรรมเหล่านี้ ละเอียด  ต้องพิจารณาดูให้ดี 

ไม่เช่นนั้นก็เป็นแต่พอรู้เลา ๆ  อาจจะไม่เข้าใจอรรถคือเนื้อความได้ดี

แต่ท่านแสดงไว้อย่างนี้ก็แสดงไปตามเรื่อง 

( โอ.  ๑/๒๐๘-๒๑๐ ).

          

     มรรคมีองค์ ๘ ประการนี้ถ้าเกิดขึ้นด้วยกันเป็นมรรคสามัคคีในเวลาใด 

ทุกขนิโรธ  ก็เป็นอันทำให้แจ้ง  จิตก็สงบระงับ  

ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย  ก็เป็นอันละ  ทุกข์ ก็เป็นอันกำหนดรู้

ทุกข์เพราะกิเลส  ก็ไม่เกิด  ชื่อว่าสัจจะทั้ง ๔  เกิดขึ้นในขณะจิตเดียว 

แต่ควรสันนิษฐานว่า  องค์มรรคทั้ง ๘  ประการนั้น  ถึงเกิดขึ้นด้วย

กันเป็นมรรคสามัคคี  แต่ถ้ามีกำลังยังไม่เต็มเสมอกันทุกองค์  คือถึง

สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นตลอดถึงสัมมาอาชีวะ  แต่ถ้าสัมมาวายามะ  ยังไม่หนุน

สัมมาสติให้มีกำลังเต็มที่เป็นไปได้นาน  และยังไม่หนุนสัมมาสมาธิ  ให้มี

กำลังเต็มที่จนถึงฌาน  ดังที่ท่านแสดงไว้  สัมมาวายามะ ก็ยังอ่อน สัมมาสติ 

สัมมาสมาธิ  ก็ยังอ่อน 

เพราะฉะนั้น  คงยังไม่เป็นอริยมรรค  แต่คงเป็นโลกิยมรรค 

 ถ้ามรรคเป็นโกลิยมรรคเกิดขึ้น  ผลที่เสร็จมาแต่มรรค  ก็คงเป็น โลกิยผล 

เมื่อผลเป็นโลกิยผล  ก็คงเป็น กุปปธรรม  คือยังกำเริบยังเสื่อมได้ 

ต่อเมื่อใด  ผู้บำเพ็ญเพียรได้ทำองค์มรรคทั้ง ๘  ประการให้เกิดขึ้นมีกำลัง

เสมอกันตลอดเป็นอริยมรรคแล้ว  ผลอันเสร็จมาแต่มรรค  ก็คงเป็นอริยผล 

องค์มรรคทั้ง ๘ ประการนั้น  ถ้าเกิดขึ้นด้วยกันเป็นมรรคสามัคคี  ก็คงจะได้

ผลเป็นทุกขนิโรธ  

  ถึงยังเป็นโกลิยผล เป็นกุปปธรรม ก็อาจระงับทุกข์  ทำจิตให้ผ่องในสงบ

ระงับเป็นอันได้ปรากฏรสพระธรรมได้ชั่วคราว  ถ้าท่านผู้บำเพ็ญเพียรได้ทำให้

เกิดขึ้นบ่อย ๆ เข้า ก็คงได้บรรลุผลนั้นบ่อย ๆ  เข้า  และคงอาจเป็นอุปนิสัย

ให้องค์มรรคทั้ง ๘ มีกำลังเต็มที่เสมอกันเป็นอริยมรรค  ผลก็คงเป็นอริยผล 

ตามกำลังของมรรค 

( วชิร.  ๒๖๖-๒๖๗ ).


คลิกดู อริยะมรรค ด้วยอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 05/10/2017 เวลา : 23.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

พละธรรม _/\_

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 09/12/2013 เวลา : 23.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ทุกนัยธรรมนำส่งดิ่งตรงจิต
รู้จุดผิด--เห็นทางถูก..แล้วปลูกฝัง
สัมมาฯ ชอบ กอปรพินิจ..อริยสัจจัง
ปัญญาหยั่ง..เซาะรากเหง้าเงาอวิชชาฯ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 05/07/2012 เวลา : 00.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 22/06/2012 เวลา : 22.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
times วันที่ : 21/10/2011 เวลา : 17.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 24 (0)
times วันที่ : 06/11/2010 เวลา : 08.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 23 (0)
times วันที่ : 06/11/2010 เวลา : 08.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 04/11/2010 เวลา : 19.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
times วันที่ : 24/09/2010 เวลา : 12.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ดำรงศีลนำใจกายให้คลายหมอง
สติครองจิตตั้งมั่นมิหวั่นไหว
เฝ้าดูรู้พิจารณาปัญญาใน
พุทธธรรมสว่างใสในเส้นทาง

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
times วันที่ : 12/06/2010 เวลา : 22.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 19 (0)
times วันที่ : 12/06/2010 เวลา : 22.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
chiraporn วันที่ : 27/02/2010 เวลา : 10.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chirapornn
ช่วยกันคิด วันละนิด จิตแจ่มใส                                                                                                             ความคิดเห็นที่ 17 (0)
times วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 23.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 16 (0)
times วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 22.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 15 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 19.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ความคิดเห็นที่ 14 (0)
times วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 19.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 13 (0)
times วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 17.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times
มรรค..คล้ายบ้านย่าฯ เลยอ่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
times วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 17.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


.

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
times วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 15.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times
เอายาแก้หวัดมาฝาก..เจ้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 10 (0)
times วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 14.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 9 (0)
times วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 14.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 8 (0)
times วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 14.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 7 (0)
times วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 14.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 6 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 11.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

สาธุ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ลานเทวา วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 09.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........

สาธุ


ความคิดเห็นที่ 4 (0)
redribbons07 วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 09.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07


สาธุ


ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 09.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 09.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


วันนี้...
เรื่องเดียวกัน...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 15/04/2009 เวลา : 09.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน