*/
  • อาโป
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-06-10
  • จำนวนเรื่อง : 311
  • จำนวนผู้ชม : 408614
  • จำนวนผู้โหวต : 1784
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1784 คน
<< เมษายน 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2552
Posted by อาโป , ผู้อ่าน : 1735 , 08:46:19 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน ชลัยย์มาศ , อิมกุดั่น และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

  

    ตรงกับภาษาบาลีว่า  สีล ตามศัพท์ แปลว่า "ปกติ "

หมายความว่า  คนที่มี"จิต"เป็นปกติย่อมว่าง,สงบ ไม่ถูก โลภะ โทสะ  โมหะ

ครอบงำ  และชักไปทำชั่วทำผิด จิตเป็นปกติ  เมื่อจะทำอะไรทางกายด้วยจิต

ที่เป็นปกติ  ก็ไม่ทำกายทุจริต เมื่อจะพูดอะไรทางวาจา  ก็ไม่พูดวจีทุจริต

เมื่อคิดเรื่องราวอะไรทางใจ  หรือทาง มนะ ก็ไม่คิดเป็นมโนทุจริต 

เพราะฉะนั้น ใจจึงเป็นศีล ทำทางกาย  กายก็เป็นศีล

 ทำทางวาจา  วาจาก็เป็นศีล  คิดทางมนะ  มนะก็เป็นศีล

 แต่ถ้า โลภะโทสะ  โมหะ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นครอบงำจิต  ก็ทำให้คิด

อยากได้  ให้คิดล้างผลาญ  ให้หลงงมงาย  ทีนี้เสียปกติจิตก็วิปริต 

เสียศีลภายในทางใจ เมื่อศีลทางใจเสียไปแล้ว  ทำอะไรทางกายด้วยอำนาจ 

พูดทางวาจาก็เป็นวจีทุจริตคิดทางมนะก็เป็นมโนทุจริต  โดยตรงเป็นเช่นนี้

       แต่เมื่อมุ่งเอาอาการที่ปรากฏก็คือ ทางกาย  ทางวาจา  เพราะทางใจ

คนอื่นรู้ด้วยไม่ได้ รู้ได้แต่ตัวเอง  คนที่เว้นจากทำชั่วทางกายก็เป็นศีลทางกาย 

เว้นชั่วทางวาจา  ก็เป็นศีลทางวาจา คนที่รักษาศีลกันอยู่โดยมาก  รักษาศีล

ทางกาย  วาจาไม่ถึงใจ  แต่ถึงเช่นนั้นก็ยังดีกว่าไม่มีเสียเลย

  ถึงใจจะไม่เป็นปกติเป็นศีลแท้ แต่กายก็ไม่ทำทุจริต  วาจาไม่พูดทุจริต 

ยังดีกว่าทำกายทุจริต พูดวจีทุจริตเมื่อรักษาศีลทางกาย ทางวาจา  ไปจน

เตือนใจ  สกิดใจ  ให้ใจสงบจาก  โลภะโทสะ  โมหะ  ได้  แม้

ชั่วครู่ชั่วขณะ  นี่เป็นศีลทางใจ เป็นศีลแท้ 

( โอ.  ๑/๑๔๖-๑๔๗ ).

          

    อีกนัยหนึ่ง  เจตนาที่รักษากายกรรม  วจีกรรม ให้ตั้งเป็นปกติดี 

เว้นจากประพฤติชั่วทุจริต  ชื่อว่า  ศีล  ศีลในทางปกครอง

 คือการประพฤติตามกฎหมายจารีตประเพณีอันดีงาม  ในทางพระพุทธ

ศาสนาอย่างต่ำคือศีล ๕  อันชนทั่วไปพึงสมาทานรักษา  กล่าวรวมกันคือ 

 ( ปาณาติปาตา เวรมณี ) เว้นจากผลาญชีวิตกันและกัน ( ทางศาสนาเว้น

ตลอดถึงสัตว์มีชีวิต )

( อทินฺนาทานา  เวรมณี )  เว้นจากถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ยินยอมให้ 

( กาเมสุ  มิจฺฉาจารา  เวรมณี )  เว้นจากประพฤติผิดในกามทั้งหลาย

( มุสาวาทา  เวรมณี )  เว้นจากพูดเท็จ 

( สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  เวรมณี )  เว้นจากดื่มน้ำเมา  คือสุราเมรัย 

อันเป็นฐานะแห่งความประมาท

   ศีล ๕  ประการนี้มีมาเก่าก่อนพุทธกาล 

ท่านแสดงว่าพระเจ้าจักรพรรดิ  ผู้เป็นพระราชาเอกแห่งแผ่นดินได้ทรงสนทนา

รักษา  และทรงประกาษแนะนำให้กฎหมายในทางปกครอง

ของพระเจ้าจักรพรรดิ  แม้ในบัดนี้  ถึงกฎหมายอยู่มากแล้ว  ก็ยังต้องอาศัย

ศีลอุปการะ  แต่บัญญัติผ่อนลงตามที่เห็นสมควร  ราษฎรจึงจะอยู่เป็นสุขสงบ.

         

     ผู้ปกครองที่ไม่ตั้งอยู่ในศีล  ย่อมประพฤติทุจริต  ทำผู้อยู่ในปกครองให้

เดือดร้อนด้วยอธรรม  ปราศจากเมตตากรุณา ฝ่ายผู้อยู่ในปกครอง

ที่ปราศจากศีลก็ทำตนให้เป็นคนชั่วเป็นผู้ร้าย  ก่อความเดือดร้อนต่าง ๆ 

ทั้งแก่ผู้อยู่ในปกครองด้วยกันทั้งแก่ผู้ปกครองไม่เป็นอันประกอบอาชีพ

ให้เจริญ  เพราะฉะนั้น ศีลจึงจำปรารถนาสำหรับคนผู้รวมกันเป็นหมวดหมู่

ทุกฝ่าย ถ้าต่างตั้งมั่นอยู่ในศีล บ้านเมืองก็จักถึงความสงบสุขราบคาบปราศจาก

โจรภัย  และทุจริตทั้งปวง. 

( วชิร.  ๒๗๑).

          

     ศีล  แยกออกได้เป็น ๒ คือ  เป็นอาการอย่างหนึ่ง  เป็นตัวศีลอย่างหนึ่ง

อาการคือ  เมื่อตั้งใจรักษา  ระวังไม่ให้ประพฤติล่วง  นี่เรียกว่ารักษาอาการ

ของศีล 

 ตั้งใจรักษาอาการของศีลจนไม่คิดประพฤติล่วง  จิตสงบเป็นปกติ  หรือ

เห็นโทษของการล่วงศีล แล้วจิตสงบเป็นปกติไม่คิดล่วง  นี่ได้ชื่อว่าตัวศีล 

เพราะศีลหรือศีละ  แปลว่าปกติ  ควรหมายเอาใจที่สงบเป็นปกติ ไม่คิด

ประพฤติล่วงตามชั้นนั้น ๆ

  เพราะฉะนั้น  การตั้งใจรักษาอาการไม่ให้ประพฤติชั่ว  เป็นอาการของศีล 

ตั้งใจรักษาไปจนจิตเป็นปกติไม่คิดล่วงเป็นตัวศีล สมาธิหรือสมถะ

ก็แยกเป็น ๒  คือ 

   เมื่อตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติทำจิตให้แน่วแน่มั่นคง หัดปฏิบัติในชั้นต้น 

นี่เป็นอาการที่ปฏิบัติ

  เมื่อยังอยู่ในอาการที่ปฏิบัติ  ก็ได้บ้างเสียบ้าง หัดปฏิบัติไปจนจิตสงบระงับมี

อารมณ์เป็นอันเดียวกัน นั่นเป็นตัวสมาธิหรือเป็นตัวสมถะ 

  เมื่อหัดทำ  ชั้นต้นยังทำอาการอยู่จึงเป็นแต่เพียงรักษาอาการหรือทำอาการ

เมื่อจิตสงบระงับแน่วแน่มีอารมณ์เป็นอันเดียว  นั่นเป็นตัวสมาธิ 

  ปัญญาก็เหมือนกันในชั้นต้นหัดพิจารณาเพื่อให้รู้เห็นตามเป็นจริง  นั่นเป็น

อาการ  การทำให้มี ให้เป็นให้เกิด  พิจารณาไป  หัดไป ทำไป  

จนรู้จริงเห็นจริงขึ้น  นั่นเป็นตัวปัญญาแท้

    แต่ตัวปัญญาแท้จะปรากฏได้ก็ต้องเพราะอาการ คือหัดพิจารณาไป  ถ้า

พิจารณายังไม่ได้ที่ ไม่ถึงรู้จริงเห็นจริง  ก็ยังหัดทำหัดพิจารณา เป็นแต่

ทำอาการของปัญญา.

   พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน  ก็สอนได้แต่เรื่องหรืออาการของ ศีล  สมาธิ

ปัญญา  แต่บุคคลนั่นแหละถ้ามุ่งหมายทำปฏิบัติให้เกิดขึ้น  นั่นเป็นเรื่องบุคคล

จะพึงทำตาม  พระพุทธเจ้าไม่สามารถเอาศีลแท้ ๆ  มายัดให้คนได้ 

ไม่สามารถจะเอาสมาธิความสงบระงับมายัดให้คนได้  ไม่สามารถจะเอา

ปัญญาความรู้จริงเห็นจริงมายัดให้คนได้ เพียงแต่ทรงบอกหนทางหรือบอกเรื่อง

ราว  บอกอาการเท่านั้น 

  ส่วนการประพฤติปฏิบัติ เป็นเรื่องของคน ชั้นก็ทำอาการปฏิบัติอาการดูก่อน 

จนถึงตัวจริงดังที่แสดงมาแล้ว  นั่นจึงจะปรากฏรสด้วยตัวเอง.

( โอ.  ๒/๕๕-๕๖ ). 

 

ดู ศีลธรรม เครื่องปกครองบุคคล ด้วยอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 21/04/2016 เวลา : 21.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 20 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 16.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

ขอบพระคุณค่ะอาโป...

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
อาโป วันที่ : 21/04/2012 เวลา : 10.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


กระดาษโดยปกติมันขาว..อยู่แล้ว

แต่ด้วยเหตุที่เราพยายามหา..เราจึงเติมสีแห่งราคะ โลภะ โทสะ โมหะ ลงสีสันแสวงหาความผิดปกติ
จนกระติดเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ..

.....

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 15/01/2012 เวลา : 22.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 17 (0)
times วันที่ : 03/04/2011 เวลา : 17.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


แต่ตัวปัญญาแท้จะปรากฏได้ก็ต้องเพราะอาการ คือหัดพิจารณาไป ถ้าพิจารณายังไม่ได้ที่ ไม่ถึงรู้จริงเห็นจริง ก็ยังหัดทำหัดพิจารณา เป็นแต่ทำอาการของปัญญา.

............

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็สอนได้แต่เรื่องหรืออาการของ ศีล สมาธิ
ปัญญา แต่บุคคลนั่นแหละถ้ามุ่งหมายทำปฏิบัติให้เกิดขึ้น นั่นเป็นเรื่องบุคคล
จะพึงทำตาม พระพุทธเจ้าไม่สามารถเอาศีลแท้ ๆ มายัดให้คนได้

ไม่สามารถจะเอาสมาธิความสงบระงับมายัดให้คนได้ ไม่สามารถจะเอา
ปัญญาความรู้จริงเห็นจริงมายัดให้คนได้ เพียงแต่ทรงบอกหนทางหรือบอกเรื่อง
ราว บอกอาการเท่านั้น

ส่วนการประพฤติปฏิบัติ เป็นเรื่องของคน ชั้นก็ทำอาการปฏิบัติอาการดูก่อน

จนถึงตัวจริงดังที่แสดงมาแล้ว นั่นจึงจะปรากฏรสด้วยตัวเอง.

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
chiraporn วันที่ : 07/05/2010 เวลา : 05.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chirapornn
ช่วยกันคิด วันละนิด จิตแจ่มใส                                                                                                             ความคิดเห็นที่ 15 (0)
times วันที่ : 05/05/2010 เวลา : 09.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

ศีล

คนที่มีจิตว่างไม่ยึดมั่นถือมั่น ตัวตน-ของตนนั้น
เรียกว่าเป็นคนที่มีศีลที่แท้จริง และเต็มเปี่ยมถึงที่สุดด้วยศีล

นอกนั้นเป็นศีลล้มลุกคลุกคลาน
คือศีลที่ตั้งเจตนาว่าเราจะเว้นอย่างนั้น เราจะเว้นอย่างนี้
แล้วก็เว้นไม่ได้ ลุ่มๆ ดอนๆ อยู่นั่นเอง
เพราะว่าไม่รู้จักปล่อยวางตัวตนเสียก่อน
ไม่รู้จักปล่อยวางของของตนเสียก่อน
คือไม่มีความว่างจากตัวตนเสียก่อน
ศีลก็มีขึ้นไม่ได้

แม้ จะมีก็ลุ่มๆ ดอนๆ ไม่เป็นอริยกันตศีล คือไม่เป็นศีลชนิดเป็นที่พอใจของพระอริยะเจ้าได้ เป็นโลกียะศีล ที่ลุ่มๆดอนๆ อยู่เรื่อยไม่เป็นโลกุตตรศีลขึ้นมาได้ ถ้าเมื่อใดมีจิตว่างแม้ชั่วขณะหนึ่งวันหนึ่ง หรือคืนหนึ่งก็ตาม มันก็มีศีลที่แท้จริงตลอดเวลาเหล่านั้น

ท่านพุทธทาส

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
times วันที่ : 04/05/2010 เวลา : 22.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ดำรงศีลนำใจกายให้คลายหมอง
สติครองจิตตั้งมั่นมิหวั่นไหว
เฝ้าดูรู้พิจารณาปัญญาใน
พุทธธรรมสว่างใสในเส้นทาง

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
bon09 วันที่ : 02/04/2010 เวลา : 13.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krasean

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆๆ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
times วันที่ : 25/04/2009 เวลา : 23.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


ว่างสุดว่างไม่มีคว้างให้ว้างจิต
มั่นลิขิตในผลกุศลสร้าง
ก่อเพิ่มเหตุดีไว้ให้เป็นทาง
คืนกลับสู๋ธาตุว่างกลางใจตน

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
JOMO วันที่ : 25/04/2009 เวลา : 22.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jomo
oJOMoSANo

มึความสุขที่ได้รับธรรมครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 25/04/2009 เวลา : 19.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 9 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 24/04/2009 เวลา : 10.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

อยากให้จตุพรมาอ่านบ้างเลยครับท่าน...
คงบรรลุนรก...

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 24/04/2009 เวลา : 09.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
times วันที่ : 24/04/2009 เวลา : 09.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 6 (0)
times วันที่ : 24/04/2009 เวลา : 09.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


กาย วาจา ใจ สำรวมไว้ให้งดงาม
ศีลคอยล่ามกายใจตัวห่างมัวหมอง
กายใจ สงบระงับ แล้วจึงตรอง
ตามครรลองแห่งปัญญาหาความจริง


ความคิดเห็นที่ 5 (0)
times วันที่ : 24/04/2009 เวลา : 09.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


หาแว่นให้อาโปใส่..กันสะท้อน..


ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Supawan วันที่ : 24/04/2009 เวลา : 08.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

มาอ่าน และรับศีลค่ะ ...

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลานเทวา วันที่ : 24/04/2009 เวลา : 08.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........

สาธุ
ในยามเช้า

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
times วันที่ : 24/04/2009 เวลา : 08.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


สาธุ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
กัปตันแจ๊ค_จอมโจรจอมใจ วันที่ : 24/04/2009 เวลา : 08.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำหากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้นแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน