*/
  • อาโป
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-06-10
  • จำนวนเรื่อง : 311
  • จำนวนผู้ชม : 408601
  • จำนวนผู้โหวต : 1784
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1784 คน
<< พฤษภาคม 2009 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2552
Posted by อาโป , ผู้อ่าน : 19171 , 15:45:22 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ..เวลาสวัสดิ์.. โหวตเรื่องนี้

     ศาสนธรรม คือ คำสั่งสอนนั้น 

มีปริยายเป็นอันมาก  กล่าวโดยย่อโดยนัยหนึ่งเป็นสองคือ

 ธรรมอันเป็น สังขตะ  ในที่นี้น่าจะหมายถึงธรรมที่    บุคคลทำอย่างหนึ่ง 

อสังขตะ ในที่นี้น่าจะหมายถึงธรรมที่บุคคลไม่ได้ทำอย่างหนึ่ง 

  สังขตธรรม  ธรรมที่บุคคลทำนั้น  เมื่อกล่าวโดยทั่วไปก็เป็นส่วนที่ดี

ที่เป็นกุศลอย่างหนึ่ง  เป็นส่วนที่ชั่วเป็นอกุศลอย่างหนึ่ง  เป็นส่วนกลาง ๆ ที่

เรียกอัพยากฤตอย่างหนึ่ง  ธรรมอันใดอันบุคลทำทางกาย

ทางวาจา ทางใจ เป็นไปในทางที่ดีทางที่ชอบ  ธรรมอันนั้น ได้ชื่อว่า  เป็น

กุศล  ธรรมอันใดที่บุคคลทำทางกายวาจาใจ  เป็นไปในทางชั่วทางผิด 

ธรรมอันนั้นได้ชื่อว่าเป็นอกุศล  ธรรมอันใดเป็นไปในทาง

กาย วาจา  ใจ  อันไม่จัดว่าเป็นดีเป็นชั่วเพราะเป็นวิบาก  ธรรมอันนั้นได้

ชื่อว่า อัพยากฤต, 

       ธรรมที่เป็นอัพยากฤตจงยกไว้ ธรรมที่เป็นส่วนกุศล  และธรรม

ที่เป็นส่วนอกุศล  ทั้ง ๒ อย่างนี้ไม่ใช่มีที่อื่น  มีที่บุคคล  เพราะบุคคลทำจึง

เกิดขึ้น  บุคคลเมื่อแรกเกิดมายังไม่แสดงว่า  เป็นคนดีหรือเป็นคนชั่ว

เพราะยังไม่ได้ทำอะไร  ต่อเมื่อบุคคลได้ทำดีอย่างไร  ผลที่ดีก็ปรากฏ 

ทำชั่วอย่างไร  ผลที่ขั่วก็ย่อมปรากฏ  เมื่อบุคคลทำกรรมใดประกอบด้วย

ความดีกรรมอันนั้นเป็นกุศล  เมื่อบุคคลทำกรรมใดประกอบด้วยความชั่ว 

กรรมอันนั้นก็เป็นอกุศล 

      พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติธรรมอันนั้นที่บุคคล  ไม่ใช่บัญญัติ

ที่อื่น  เพราะฉะนั้น  บุคคลทุก ๆ คน

ถึงจะเข้าใจว่า  ตนเองเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้อง กับธรรม  ธรรมก็ต้องไม่เกี่ยวข้อง

กับตนนั้นเป็นความเข้าใจผิด  เพราะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนแล้ว  จะพ้นจาก

ธรรมที่ดีและธรรมที่ชั่วนั่นไม่ได้เลย  บุคคลต้องทำกิจการ ทางกายบ้าง 

ทางวาจาบ้าง  ทางใจบ้าง  ถ้ากิจการนั้นเป็นส่วนดี  เป็นกุศล

ผลก็เผล็ดปรากฏที่บุคคลให้เป็นดี  ถ้ากิจการนั้นเป็นส่วนชั่วเป็นอกุศล 

ผลก็เผล็ดปรากฏที่บุคคลให้เป็นคนชั่ว  เพราะบุคคลทำดีทำชั่วเช่นนี้ 

ความดีหรือธรรมที่ดี  และความชั่วหรือธรรมที่ชั่ว  จึงเป็นสังขตธรรม 

   ธรรมที่บุคคลต้องปรุงต้องแต่งอยู่ตามธรรมดา  ตั้งแต่ส่วนหยาบที่

เห็นง่าย ๆ  และละเอียดขึ้นไปโดยลำดับบุคคลอยากจะเป็นคนดี  แต่ไม่

ประพฤติธรรมที่ดี  ก็เป็นคนดีไปไม่ได้  บุคคลแม้ไม่อยากเป็นคนดี  แต่เมื่อ

ประพฤติธรรมที่ดีก็คงเป็นคนดีไปตามธรรมนั้นเอง

     สังขตธรรมที่เป็นส่วนดีเป็นกุศลนั้น  เมื่อแยกออกเป็นภูมิเป็นชั้น 

ก็มีประเภทเป็น ๔ คือ 

  ความดีอันตรงกันข้ามกับความชั่ว,

 ที่บุคคลผู้ทำดียังมุ่งยินดีติดอยู่ในกาม  ก็เป็นกามาวจรกุศล,

 ความดีที่บุคคลทำด้วยมุ่งตั้งใจมั่นในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง,

อันเป็นกัมมัฏฐานจนใจแน่นอนมั่นคง กำจัดความฟุ้งซ่านเสียได้

เป็นรูปฌานก็เป็นรูปาวจรกุศล  คุณความดีที่บุคคลทำด้วยความตั้งใจมั่น

ในอารมณ์เดียว  อันละเอียด  จนกว่าจิตนั้นแน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

 เป็นอรูปฌาน  ก็เป็นอรูปาวจรกุศล  ทั้ง ๓ ประเภทนี้หยาบ

และละเอียดกว่ากันเป็นชั้น ๆ  แต่ถึงเช่นนั้น  ก็ชื่อว่าสังขตะธรรมที่บุคคล

ต้องทำส่วนคุณความดีที่เป็นเครื่องทำลายภพทำลายชาติ  ได้แก่อริยมรรค

ทางดำเนินของพระอริยเจ้า  มีองค์ ๘ ประการ  มีสัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ

เป็นข้อต้น  สัมมาสมาธิ  การตั้งใจชอบ  เป็นข้อสุดท้าย

     สัมมาทิฏฐิ  เห็นชอบนั้น  ท่านแสดงไว้ว่ารู้ในทุกข์ รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์

 รู้ในความดับทุกข์  รู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี้เป็นสัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบเพียงเท่านี้ดูเหมือนว่า  สัมมาทิฏฐิทำจะไม่ยากเท่าไร 

เพราะใคร ๆ  ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาก็ย่อมรู้ว่าเป็นทุกข์ 

นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับทุกข์

นี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์   

   แต่นั้นเป็นปริยัติธรรมตามที่ท่านแสดง

ไว้  ไม่ใช่ความเห็นที่เกิดปรากฏแน่ชัดแก่ใจเองความเห็นอย่างนั้น

ยังไม่เป็นตัวสัมมาทิฏฐิการพิจารณาอริยสัจ ๔  เพื่อให้เห็นจริง

แต่ยังไม่เห็นจริง  ยังดับตัณหาไม่ได้ 

น่าจะเป็นเพียงแต่ทำสัมมาทิฏฐิเท่านั้น  ยังไม่ใช่สัมมาทิฏฐิ  ต่อเมื่อ

สามารถทำสัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบแน่ชัดให้ปรากฏขึ้นดับตัณหาได้ไม่

ใช่เพียงกำลังพิจารณาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิ  แต่ก็ต้องอาศัยการทำ

สัมมาทิฏฐินั้นแหละเป็นปัจจัย  คือ  ต้องอาศัยการพิจารณาไปให้รู้จักว่า 

   นี้ทุกข์  นี้เหตุเกิดทุกข์  นี้ความดับทุกข์  นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

การพิจารณาก็ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียน  ถ้าบุคคลไม่ศึกษาเล่าเรียน

แล้ว  ก็ไม่ได้รู้ธรรมที่เป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.  

    เพราะฉะนั้น  เมื่อกล่าวโดยย่อ  การศึกษาเล่าเรียนธรรม  เป็นเบื้องต้น 

และก็ต้องพิจารณาให้รู้เนื้อความทั่วถึง  เมื่อรู้เนื้อความแล้วต้องปฏิบัติตาม 

คือต้องพิจารณาให้เห็นจริง  จนความจริงปรากฏขึ้น การพิจารณาก็ต้อง

พิจารณาสิ่งที่ได้ประสบ  ก็บุคคลได้ประสบอะไรก่อนและประสบอยู่เสมอ 

เมื่อพิจารณาดูก็น่าจะเห็นว่า ประสบกายนี้ก่อน  เมื่อประสบกายอันนี้แล้ว

จึงประสบสิ่งอื่น ๆ อันเนื่องต่อกันไป  กายและสิ่งที่มาประสบกายนั้น 

ก็ล้วนมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น  แล้วก็แปรปรวนไปในที่สุดก็ต้องแตก

สลายไปเหมือนกันหมดแม้สิ่งอื่น ๆ  และยังคงอยู่  แต่เมื่อกายนี้

แตกสลายแล้ว  สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกี่ยวของกับกาย เพราะฉะนั้น  กายนี้แล 

เป็นเบื้องต้นของสิ่งที่ประสบ กายนี้เป็นตัวทุกข์  เมื่อพิจารณาเห็นกายนี้

เป็นทุกข์จริง ๆ ปรากฏขึ้น  ก็ได้ชื่อว่าเห็นทุกข์

     เมื่อเห็นทุกข์ตามความจริงแล้ว  สิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับกาย  ก็มาเกี่ยว

ข้องกับทุกข์นั่นเอง  ความดิ้นรนด้วยอำนาจความปรารถนาจะให้กายเป็น

อะไรไปต่าง ๆ ก็เท่ากับปรารถนาทุกข์นั้นเองให้เป็นไปต่าง ๆ  แม้ดิ้นรน

จะให้กายปราศจากสิ่งที่ไม่ชอบ และภพที่ไม่ชอบ  ก็เท่ากับดิ้นรนใจ

เพื่อให้ทุกข์ปราศจากสิ่งที่ไม่ชอบและภพที่ไม่ชอบ  ก็ยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งขึ้น

ไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ เมื่อพิจารณาเห็นจริงเช่นนั้นแล้ว  ก็อาจบรรเทาละ

ความดิ้นรนใจเพื่อให้ได้  เพื่อให้เป็น  เพื่อให้ปราศจากเสียได้  นี้ชื่อว่าเห็น

เหตุเกิดทุกข์ และเห็นความดับทุกข์ 

    ความดับทุกข์จะมีได้ก็ต้องอาศัยปัญญาที่พิจารณาเห็นธรรมที่จริง

 ตามความเป็นจริงคือเห็นอริยสัจ ๔เหตุนี้  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรง

แสดงว่า บรรดาสังขตธรรม  ธรรมคือธรรมที่บุคคลทำให้เกิดขึ้นทั้งหลายมี

ประมาณเท่าใด อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นยอดของธรรมทั้งหลายเหล่านั้น 

   ส่วนอสังขตธรรมเมื่อพิจารณาและสันนิษฐานโดยภูมิ 

ตั้งแต่เบื้องต่ำขึ้นไป  ก็น่าจะได้แก่ตอนหนึ่ง ๆ  ของทางที่บรรลุถึง 

เช่นทางบ้านนี้ถึงบ้านนั้น  จากบ้านนั้นถึงบ้านโน้นต่อ ๆ ไปจนถึงที่สุด

บุคคลจะบรรลุถึงตอนหนึ่ง ๆ แห่งทางจนถึงที่สุดได้  ก็เพราะการดำเนิน

ตอนหนึ่ง ๆ แห่งทางนั้น บุคคลไม่ได้ทำ  เป็นแต่ดำเนินไปถึง  จึงน่าจะได้

ชื่อว่า  เป็นอสังขตะแต่ว่าเป็นต่อ ๆ กัน  ส่วนอสังขตธรรมชนิดที่ไม่มีต่อ ๆ

ไป  เป็นธรรมอย่างสูงสุด  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าวิราคะ

การปราศจากความติดอยู่  เมื่อไม่ติดอยู่ด้วยประการทั้งปวงจึงเป็นวิราคะ

คือความพ้นอย่างสูงสุด  ในทางพระพุทธศาสนา  แต่ว่าธรรมอันสูงสุดนั้น

ยากที่บุคคลเราจะคิดเห็น  แต่ถึงเช่นนั้น  เมื่อพิจารณาโดยเทียบเคียง

ก็พอจะเห็นเค้าได้บ้าง 

    บุคคลติดอยู่ในส่วนใด  หลุดพ้นจากส่วนนั้น  ก็เป็นอันหลุดพ้นได้ตอน

หนึ่งเช่นบุคคลที่ยังเป็นเด็ก  ก็หมกมุ่นติดอยู่ในการเล่นของเด็ก ๆ

เมื่อรู้สึกว่าการเล่นของเด็กไม่เป็นการดี  การชอบอะไรแล้ว ก็เลิกละการเล่น

นั้น ๆ  เสีย  นี้ก็เป็นการหลุดพ้นชั้นหนึ่ง  เมื่อพิจารณาเห็นว่า ติดอยู่ในอะไร 

และพิจารณาเห็นว่าไม่ดีไม่ชอบจนเห็นแน่นอน  ความหลุดพ้นจากสิ่งนั้น  ก็

ย่อมปรากฏขึ้นเป็นลำดับ ๆ ขึ้นไป  ความชั่วอันใดที่บุคคลติดอยู่ 

บุคคลพิจารณาเห็นความชั่วนั้นว่าเป็นชั่วจริง ๆ  แล้ว  หลุดพ้นจากความ

ชั่วชั้นหนึ่ง ๆ  ก็ได้ชื่อว่าพ้นจากความชั่วเป็นลำดับ ๆ ไป

   บุคคลจะพ้นจากความชั่วที่เป็นชั้นสูง  ก็ต้องพ้นความชั่วอันเป็นชั้นต่ำ

ขึ้นไปเป็นลำดับ  เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อน

ตรัสรู้เป็นตัวอย่าง

     ธรรม  เมื่อกล่าวโดยย่อโดยนัยหนึ่งเป็นสองประเภท  คือสังขตธรรม

หนึ่ง  อสังขตธรรมหนึ่ง  ด้วยประการฉะนี้.

 ( วชิร.  ๖๑๑-๖๑๗ ).


ดู .....ไม่ประมาทปัญญา ( อธิษฐานธรรม) ด้วย


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 19/04/2016 เวลา : 14.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 22 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 23/07/2012 เวลา : 12.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


บุคคลแม้ไม่อยากเป็นคนดี แต่เมื่อ
ประพฤติธรรมที่ดีก็คงเป็นคนดีไปตามธรรมนั้นเอง

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 13/07/2012 เวลา : 23.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times


บุคคลจะพ้นจากความชั่วที่เป็นชั้นสูง ก็ต้องพ้นความชั่วอันเป็นชั้นต่ำ
ขึ้นไปเป็นลำดับ เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อน
ตรัสรู้เป็นตัวอย่าง

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ปวิภา วันที่ : 24/06/2012 เวลา : 06.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 


...ธรรมะสวัสดีค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
..เวลาสวัสดิ์.. วันที่ : 12/06/2012 เวลา : 21.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/times

การดำเนิน

ตอนหนึ่ง ๆ แห่งทางนั้น บุคคลไม่ได้ทำ เป็นแต่ดำเนินไปถึง จึงน่าจะได้
ชื่อว่า เป็นอสังขตะแต่ว่าเป็นต่อ ๆ กัน ส่วนอสังขตธรรมชนิดที่ไม่มีต่อ ๆ

ไป เป็นธรรมอย่างสูงสุด

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 24/10/2010 เวลา : 14.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


บุคคลติดอยู่ในส่วนใด หลุดพ้นจากส่วนนั้น
ก็เป็นอันหลุดพ้นได้ตอนหนึ่ง

เช่นบุคคลที่ยังเป็นเด็ก
ก็หมกมุ่นติดอยู่ในการเล่นของเด็ก ๆ
เมื่อรู้สึกว่าการเล่นของเด็กไม่เป็นการดี
การชอบอะไรแล้ว ก็เลิกละการเล่นนั้น ๆ เสีย
นี้ก็เป็นการหลุดพ้นชั้นหนึ่ง

เมื่อพิจารณาเห็นว่า ติดอยู่ในอะไร
และพิจารณาเห็นว่าไม่ดีไม่ชอบจนเห็นแน่นอน
ความหลุดพ้นจากสิ่งนั้น
ก็ย่อมปรากฏขึ้นเป็นลำดับ ๆ ขึ้นไป

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
times วันที่ : 03/10/2010 เวลา : 20.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 16 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 22/05/2009 เวลา : 23.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 15 (0)
times วันที่ : 22/05/2009 เวลา : 17.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/timesความคิดเห็นที่ 14 (0)
เด็กชายนะโม วันที่ : 22/05/2009 เวลา : 16.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rattamontri
นครพนม

อาจารย์อาโปขอรัีบ
ใช่ธรรมะที่พระท่านสวดศพใช่ไหม
กุศลา ธัมมา อกุศลา ธัมมา

มายกมือไหว้่ธรรม
ไหว้อาจารย์ขอรับ
อย่าลืมลูบหัวผมด้วยนะ
สาธุ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
Cat@ วันที่ : 22/05/2009 เวลา : 16.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ไม่ได้สวดมนตร์มาสองวัน
วันนี้ ไม่เกเร เข้าห้องพระ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
passama วันที่ : 22/05/2009 เวลา : 12.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/passama
สิ่งที่เราไม่มีเราจะไม่สูญเสียมันไป

กำลังอบรมค่ะ หนีเข้ามาหาความสงบ
สวัสดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 22/05/2009 เวลา : 07.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สวัสดีตอนเช้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Cat@ วันที่ : 21/05/2009 เวลา : 23.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

เข้ามาลงนาม
ยังไม่ได้อ่าน
ขอ มาอ่านตอนที่จิตใจ สงบๆๆ
จะไ้ด้ทำความเข้าใจ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 21/05/2009 เวลา : 20.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ความคิดเห็นที่ 8 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 21/05/2009 เวลา : 10.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


อนุโมทนาสาธุ
กับ
ความก้าวหน้าทางธรรม
ของอาโปค่ะ
เจริญยิ่ง ๆ จนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์นะคะ
_/l\_

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
Cat@ วันที่ : 21/05/2009 เวลา : 03.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

แวะมา
อยากถามนะค่ะ
หากฟังธรรมะไป แล้วทำความสะอาดไป
บาปไหม ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 21/05/2009 เวลา : 00.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ความคิดเห็นที่ 5 (0)
กัปตันแจ๊ค_จอมโจรจอมใจ วันที่ : 20/05/2009 เวลา : 19.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paedophiel
ขับเคลื่อนอารมณ์ให้ตรงร่องน้ำหากประมาทอาจทำให้สำนึกถูกเฉี่ยวชนจนสติปัญญาเกยตื้นความคิดเห็นที่ 4 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 20/05/2009 เวลา : 17.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 20/05/2009 เวลา : 17.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
แฝดนรก วันที่ : 20/05/2009 เวลา : 16.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nicharda
 เราชื่อ สุ

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 20/05/2009 เวลา : 16.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

อาโป..จ๊า..
ก้อนหินมาขอสนับสนุน...หนังสือจากอาโป..นะเจ้าค่ะ

โครงการบ้านพระธรรม
ห้องสมุดเพื่อน้อง เริ่มโครงการแล้วค่ะ

Permalink : http://www.oknation.net/blog/sarattatham/2009/05/20

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน