• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-10-18
  • จำนวนเรื่อง : 70
  • จำนวนผู้ชม : 22990
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
news
นำเสนอเรื่องราว เนื้อหาสาระหลากหลาย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/allnews
วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 188 , 15:35:11 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานรักษาความปลอดภัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดทำโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. เนตร์พัณณา ยาวิราช ผู้จัดการโครงการ เปิดเผยว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีโครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานรักษาความปลอดภัยขึ้น

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยในเชิงลึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อฝึกฝนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยให้เกิดความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา และประสบการณ์เชิงประจักษ์จากองค์การชั้นนำในประเทศในด้านรักษาความปลอดภัย

เพื่อให้เกิดแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์สามารถนำมาต่อยอดและปรับใช้ในการดำเนินงานใน กฟผ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพรักษาความปลอดภัย กฟผ. ให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสามารถสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของ กฟผ. ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในด้านการผลิต และส่งกระแสไฟฟ้าอันเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความสำคัญในระดับประเทศ จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภาครัฐฝ่ายพลเรือน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนบุคคลภายในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย โดยบุคลากร ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการบริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จ

 

 

ในการนี้ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ (อศค.) และ ฝ่ายความปลอดภัย (อปภ.) จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดหลักสูตรการปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Operations) ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานรักษาความปลอดภัย กฟผ.

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นในงานรักษาความปลอดภัยใน
เชิงลึกให้แก่บุคลากรทางด้านงานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย พนักงาน กฟผ. และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอาชีพ

 

 

ตลอดจนสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือน

สำหรับโครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานรักษาความปลอดภัย กฟผ. ประกอบด้วยการพัฒนากลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น (Introduction to Security Studies หลักสูตรการปฏิบัติการด้านรักษาความปลอดภัย (Security Operations) จำนวน 1 รุ่น

 

 

สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น (Introduction to Security Studies) หลักสูตรการบริหารงานรักษาความปลอดภัย (Head of Security Section) เป็นการสร้างเสริมทักษะทางการบริหารงานรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง ใน และนอกองค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การฝึกอบรมประกอบด้วย การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย การจัดการจราจร การฝึกปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยสถานที่ เหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย/ทรัพย์สิน การชุมนุมประท้วง การก่อวินาศกรรม (วัตถุต้องสงสัย) การต่อสู้ป้องกันด้วยมือเปล่า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ สำนึกในความเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การลอบสังหารและการปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้าม โครงสร้างของชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย มาตรการในการรักษาความปลอดภัย

เทคนิคการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในขณะเคลื่อนที่ การต่อสู้ป้องกันตัว การเคลื่อนไหวร่างกาย ทิศทางการเดินตามแรงในการป้องกันตัว เทคนิคการควบคุมคนร้าย และการอารักขาบุคคลสำคัญ ศึกษาการใช้อาวุธปืน โดยเริ่มจากการเรียนรู้ปืน ลักษณะของปืน กฎความปลอดภัย

หลักพื้นฐานในการยิงปืน การใช้งานปืนพกสั้น .38 นิ้ว อาวุธศึกษา ฝึกยิงด้วยกระสุนจริง การใช้งานปืนลูกซองยาว ปืนกลมือ HK54 (MP5) ความผิดเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รปภ ในการใช้อาวุธ การถอดประกอบและปรนนิบัติบำรุงรักษาอาวุธปืน ปืนพบ .38 ปืนลูกซองยาว/8HK 54 ความรู้ในการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

 

 

 

การใช้อาวุธปืน การบำรุงรักษาอาวุธปืน การใช้อาวุธประจำกาย การใช้อุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น เครื่องตรวจโลหะ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้รับความกรุณาด้านวิทยากรจากศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และครูวิชาปฎิบัติการพิเศษ แผนปฎิบัติการพิเศษ กองฝึกอากาศโยธิน ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ภายหลังการฝึกอบรมมีการทดสอบ ประเมินการปฏิบัติการยิงปืน โดยมีการให้คะแนนความถูกต้องตรงตามเป้าหมาย ผลการทดสอบพบว่าผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนยอดเยี่ยม คะแนนผ่านทั้งหมดทุกคน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร และเข็มวิทยะฐานะ จากนั้นได้มีการจัดพิธีปิดโดยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ได้มอบวุฒิบัตร และเข็มวิทยะฐานะให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและกล่าวปิดการฝึกอบรม นับเป็นการฝึกอบรมที่เข้มข้นที่สุดเท่าที่เคยมีมา

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน