• กอบธรรม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anak@oknation.net
  • วันที่สร้าง : 2008-06-19
  • จำนวนเรื่อง : 761
  • จำนวนผู้ชม : 1522660
  • ส่ง msg :
  • โหวต 712 คน
กงล้อธรรมชาติ
มุมมองของชีวิตที่มีความแตกต่างระหว่างชีวิตตามธรรมชาติ กับชีวิตตามกฎเกณฑ์ของสังคม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anakkumlangbai
วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by กอบธรรม , ผู้อ่าน : 2661 , 18:35:51 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน เพลงผ้า , รวงข้าวล้อลม และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

หาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจของเด็ก-เยาวชนไทยเกี่ยวกับวันมาฆบูชา

รณีศึกษาตัวอย่างเยาวชนอายุ 12-24 ปีที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,325 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10–12 กุมภาพันธ์ 2554 ผลการสำรวจ พบว่ามีเพียงร้อยละ 34.6 ทราบและระบุได้ถูกต้อง ว่าวันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ร้อยละ 65.4  ไม่ทราบ 

ข่าวบางส่วนจากมติชน

ถ้าจะโทษว่าเป็นอย่างนี้เพราะอะไร ก็เริ่มจากรัฐบาลตามทำเนียม โดยเฉพาะกระทรวงศึกษา เป็นอันดับแรก กระทรวงวัฒนธรรมฯบ้างตามควร สำหรับผมแล้วไม่โทษใคร แต่ถ้าบังคับให้โทษ ผมก็จะโทษทุกหน่วยของสังคม รัฐบาล กระทรวงศึกษาฯ  กระทรวงวัฒนธรรม พ่อแม่ ครู วัด(ทำไมไม่จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน) ฯลฯ

และเน้นๆ เด็กนั่นแหละตัวดี อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้ว (12-24ปี)ถ้าใฝ่รู้ใฝ่ดีก็น่าจะหาความรู้ใส่ตัวเองได้แล้ว และเชื่อว่าครูก็ต้องสอนทุกปีแต่ไม่ใส่ใจเองต่างหาก ทีถุงยางอนามัยใส่(ใจ)กันจัง.

แล้วสื่อล่ะ การนำเสนอข่าวระหว่างวันวาเลนไทน์กับวันมาฆะบูชา และวันสำคัญทางศาสนาวันอื่นๆ วันไหนมีเปอร์เซ็นในการนำเสนอมากกว่ากัน ช่วยทำโพลหน่อยนะครับ...เอแบคโพล.
................................................................................................................................

วันแห่งความรัก ของชาวพุทธคือวันมาฆะบูชา

เพราะเหตุว่า วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๓ มี
(๑.) พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจานวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราช     คฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน
(๒.) พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ และล้วนเป็น
(๓.) ผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงทาการอุปวมบทโดยพระองค์เอง
(๔.) ในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงประกาศหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติ
หรือเรียกว่าธรรมนูญแห่งพระพุทธศาสนา ทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์"

ทั้ง ๔ ประการนี้เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต วันเพ็ญ ๑๕ ค่า เดือน ๓ นี้ มีความสาคัญที่สุด
เพราะโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง หลักคาสอนสรุปสั้นๆ brief
เพราะ ผู้เข้าประชุมเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทุกรูป


พระองค์จึงกล่าวแบบสรุปย่อ มี ๓ คาถา กับอีกครึ่งคาถา
ซึ่งถือว่าเป็น "หัวใจของพระพุทธศาสนา" ดังนี้ ค่ะ
ท่านเจ้าคุณอาจารย์ฯ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) แสดงธรรมเทศนาเรื่องวันมาฆาบูชา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบด้วยหัวข้อ " เรื่องคนไทยไม่มีวินัยเพราะไม่รู้จักใช้เสรีภาพ "ไว้ และได้อธิบายคาถาด้วย


โอวาทปาฎิโมกขะคาถา

๑. ขันตี ปะระมัง ตะโปตีติกขา, ความอดกลั้น คือความทนทาน เป็นตะบะอย่างยิ่ง นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา, ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่ง นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี , ผู้ฆ่าฆ่าสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต, ไม่ชื่อว่าบรรพชิต สมณะ เลย


๒. สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง, ความไม่ทาบาปทั้งปวง กุสะลัสสูปะสัมปะทา, ความให้กุศลถึงพร้อม สะจิตตะปะริโยทะปะนัง, ความให้จิตของตนผ่องแผ้ว เอตัง พุทธานะสาสะนัง, ๓ อย่างนี้ เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

๓. อะนูปะวาโท, ความไม่กล่าวร้าย อะนูปะฆาโต, ความไม่ล้างผลาญ ปาติโมกเข จะ สังวะโร, ความสารวมในพระปาติโมกข์ มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสสะมิง, ความเป็นผู้รู้จักประมาณในภัตตาหาร ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง, ที่นอนที่นั่งอันสงัด อะธิจิตเต จะ อาโยโค, และความประกอบโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิต(จิตอันยิ่ง) เอตัง พุทธานะสาสะนันติ. ๖ อย่างนี้,เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ฉะนี้.

อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้ค่ะ"หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ คืออะไร เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชาอย่างไรเอ่ย

หลักการ ๓

๑.การไม่ทำบาปทั้งปวง ได้แก่ การงดเว้น การลด ละ คลาย เลิก ทาบาปทั้งปวง ได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งความชั่ว มีสิบประการ
อันเป็นความชั่วทางกาย วาจา ใจ ทางใจสาคัญคือ ความเห็นผิดนี้ร้ายกว่า อกุศลทั้งปวงค่ะ

๒.การทำกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่การทาดีทุกอย่าง ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ อันเป็นความดีงาม ๑๐ อย่าง การกระทาให้เกิดสามัคคี และเห็นชอบตามคลองธรรม สัมมาทิฏฐิ

๓.การทำจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การทาจิตของตนให้ผ่องใส ปราศจากนิวรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงกุศล ความสงบ มี ๕ ประการ ความพอใจในกาม ติดชอบ ง่าย ความอาฆาตพยาบาท ความหดหู่ ท้อแท้ ง่วงเหงา หาว นอน ความฟุ้งซ่าน ราคาญ และ ความลังเลสงสัย สงสัยว่าบุญบาปมีจิงป่ะ ทาดีได้ดีจิงอ่ะป่ะ เป็นต้น


อุดมการณ์ ๔

๑.ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้น ไม่ทาบาปทั้งทางกายวาจา ใจ

๒.ความไม่เบียดเบียน ได้แก่ การงดเว้นจากการทาร้ายรบกวน หรือ เบียดเบียนผู้อื่น

๓.ความสงบ ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ

๔.นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้จาการดาเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ ๘


วิธีการ ๖

๑.ไม่ว่าร้าย ได้แก่ ไม่กล่าวให้ร้ายหรือ กล่าวโจมตีใคร

๒.ไม่ทาร้าย ได้แก่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

๓.สารวมในปาติโมกข์ ได้แก่ ความเคารพระเบียบวินัย กฎ กติกา กฎหมาย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม

๔.รู้จักประมาณ ได้แก่ รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหาร หรือการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ

๕.อยู่ในสถานที่ที่สงัด ได้แก่ อยู่ในสถานที่สงบมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

๖.ฝึกหัดจิตใจให้สงบ ได้แก่ ฝึกหัดชาระจิตให้สงบมีสุขภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี ในวันมาฆบูชานอกจากไปทาบุญหรือปฏิบัติธรรม รักษาศีล ไหว้พระ ฟังธรรม เวียนเทียน ที่วัดแล้ว ควรประดับธงชาติและธงธรรมจักร ละเว้นอบายมุข ทาจิตใจให้ผ่องใส จะทาให้เกิดความศรัทธา ซาบซึ้ง และตระหนักในความสาคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อให้ศาสนาเป็นหลักที่น้อมนายึดเหนี่ยวจิตใจ ในการทาความดีตลอดไป.

ที่มา:

http://www.rd.go.th/publish//fileadmin/user_upload/buddhism_club/file/makabucha.pdf

ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต.
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
เพลงผ้า วันที่ : 21/02/2011 เวลา : 19.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

สวัสดีค่ะพี่

กลับมาแล้ว ชิมิๆ คะ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 21/02/2011 เวลา : 17.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

สวัสดีตอนเย็นครับ
ไปฟังธรรมมาเมื่อวันศุกร์ครับ
กลับมารายงานตัว

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
คนปางยาว วันที่ : 21/02/2011 เวลา : 12.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonpangyao
พเนจร ส.สะพานขาว 

สวัสดีครับพี่กอบธรรม
เห็น นาย ก. โฆษณา เรียนฟรี 15ปี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ
เมื่อวานเด็กข้างข้างบ้านมาถามผม ว่าวัน มาฆบูชา คือวันอะไร เพราะครูให้การบ้านมา ว่าความหมายของวันคืออะไร? ผมก็เลยถามว่าแล้วครูไม่สอนเหรอ? เด็กบอกว่าเปล่า ครูให้หาความหมายเอง ผมก็ถามอีก แล้วไม่ถามพ่อกับแม่ล่ะ ... เด็กบอก ถามแล้ว พ่อกับแม่ก็ไม่รู้ รู้แต่ว่า เป็นวันพระ..

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 20/02/2011 เวลา : 16.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

แล้วสื่อล่ะ การนำเสนอข่าวระหว่างวันวาเลนไทน์กับวันมาฆะบูชา และวันสำคัญทางศาสนาวันอื่นๆ วันไหนมีเปอร์เซ็นในการนำเสนอมากกว่ากัน ช่วยทำโพลหน่อยนะครับ...เอแบคโพล.
........................................................

มีคนหลายคน วิพากษ์ ว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ที่สื่อ อยู่ที่โพล์ล

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
Chaoying วันที่ : 20/02/2011 เวลา : 13.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

หวัดดีพี่กอบธรรม ...นอนวันเหอ..วันนี้ไม่ขึ้นไหร
ฟังความเห็นนี้สิ หวาดเสียวแทนนะพี่ ฮิๆๆ

คห. 19 "ไม่ต้องรอ... เอาผมก็ได้ สื่อเสนอวันวาเลนไทน์มากกว่ากันครับ (เบดูอินโพล)" โอ้เสนอกันชัดๆ อย่างนี้ หนูหละเสียวแทนนะพี่ ฮาๆๆ
ไปหละ เดี๋ยวเบดูอินมาได้ยิน สุขมากๆ นะพี่นะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
หวานหวาน วันที่ : 20/02/2011 เวลา : 13.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong


สวัสดีค่ะพี่กอบธรรม

วันนี้มาชวนไปฟังหวานหวานร้องโย่วๆกับคุณชายถนัดเด็ดค่ะ
http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong/2011/02/19/entry-1

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ต้นหญ้าในป่าใหญ่ วันที่ : 19/02/2011 เวลา : 22.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ponder

เเวะมาเยี่ยมครับ

นี่ก็ไปอีก1
http://www.oknation.net/blog/toonware/2011/02/19/entry-1
น้ากลับมาอาจไม่เหลือนะ.

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ชายดา วันที่ : 19/02/2011 เวลา : 21.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yimsu

สวัสดีครับ
ดอกบัว แพ้ดอกกุหลาบครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
vinzent วันที่ : 19/02/2011 เวลา : 20.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vinzent

จะรอดูว่าจะมีไหมครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
พฤจิกา วันที่ : 19/02/2011 เวลา : 18.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."

สวัสดีค่ะ
..
..

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
พฤจิกา วันที่ : 19/02/2011 เวลา : 18.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bigeye2009
"... ณ ทางแยก... บนทางเดินชีวิต..."

สวัสดีค่ะ
..
..

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
Augustman วันที่ : 19/02/2011 เวลา : 15.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Augustman
• มอบทุกสิ่ง ด้วยใจ ใสพิสุทธิ์

☺ สวัสดีครับ

☺ วันเสาร์เงียบเหงาจัง...หรือไปเวียนเทียนกันจนดึกดื่น...ฮา


ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ชบาตานี วันที่ : 19/02/2011 เวลา : 15.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

สวัสดีวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่มีต่อมนุษย์

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
เบดูอิน วันที่ : 19/02/2011 เวลา : 15.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somdej

ไม่ต้องรอเอแบคโพล เอาผมก็ได้ สื่อเสนอวันวาเลนไทน์มากกว่ากันครับ (เบดูอินโพล)

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 19/02/2011 เวลา : 14.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cottonhut
 เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง  ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ 


คำตอบที่เห็นชัดอยู่ในตัว
จนกลัวว่าจะเปลืองตังค์เปล่า

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
captain.Jack วันที่ : 19/02/2011 เวลา : 14.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Mafia

สวัสดีครับป๋า.........ผมไม่เคยให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เลย...

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ราษีไศล วันที่ : 19/02/2011 เวลา : 14.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/motorcyrubjang
ณ บ้านดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ twitter : @motorcyrubjang / facebook.com/motorcyrubjang  

วัยรุ่นไทยจำได้ดีและแม่นยำคือวันวาเลนไทน์ครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ราษีไศล วันที่ : 19/02/2011 เวลา : 14.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/motorcyrubjang
ณ บ้านดวนน้อย ราษีไศล ศรีสะเกษ twitter : @motorcyrubjang / facebook.com/motorcyrubjang  

วัยรุ่นไทยจำได้ดีและแม่นยำคือวันวาเลนไทน์ครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
รินรู้ดี วันที่ : 19/02/2011 เวลา : 08.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinrudee


กับสวีดัด....
กราบสวัสดีค่ะ
พี่กอบธรรม

บางครั้งการท่องจำเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ก่อนเลิกเรียนของเด็กชั้นประถม เหมือนอาขยาน รินคิดว่ายังสำคัญอยู่นะคะ
เหมือนกับท่องสูตรคูณ เด๋วนี้เด็กๆ ท่องสูตรคูณไม่ค่อยได้
สองหนึ่ง สอง สอง สอง เป็นห้าไปเลย

พี่กอบธรรมสบายดีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
พี่ป๋อง วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 22.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/teetatfarm
อาชีพอิสระ.. ทุกคนสามารถทำได้        


แวะมาเยี่ยม และนำบุญมาฝากครับ จากการตักบาตรพระสงฆ์เข้าวัดฟังธรรมวันมาฆบูชา

เอนทรี่ล่าสุดของ บล็อกเกอร์ : พี่ป๋อง
http://www.oknation.net/blog/teetatfarm/2011/02/18/entry-1

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ฅนสยาม วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 22.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

สวัสดีก่อนดึกครับ..ท่านพี่..

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ลุงตุ่ย วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/THAMRONG

สวัสดีครับพี่

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
กำหนัน วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 20.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับพี่ ตอนเช้าไปวัดทำบุญ กลับมาตอนสาย ซื้อโลงศพ กับผ้าห่อศพไร้ญาติครับ บางทีเราอาจไม่มีญาติก็ได้ใช่ใหมครับพี่

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
หวานหวาน วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 20.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warnwarn
คาราโอเกะกับหวานหวาน http://www.oknation.net/blog/warnwarnsong

สาธุค่ะ

บุญรักษานะคะพี่กอบธรรม

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ลาดพร้าวซอยสิบสอง วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 20.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thairesearch2539

มาฆะฯสวัสดีเช่นกันค่ะ คุณกอบธรรมคะ พร้อมกันนี้ ราตรีสวัสดิ์ด้วยเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
dreamcometrue วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 19.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dreamcometrue

สวัสดี.............ท่านกอบธรรม เห็นด้วยเกือบหมดครับ
และได้ยินมาว่าวันนี้นับเป็น "วันกตัญญู" ด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ไออุ่นพฤษภา วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 19.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konlapat

หวัดดีวันดีดีวันนี้ค่ะพี่

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เตาะแตะ วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 19.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toddle
ไม่ได้มีปลาตัวเดียวในทะเล...Yah.

มารับธรรม ที่พี่ กอบให้ครับ
.
.

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Payont วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 19.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

เห็นด้วยครับ
สื่อที่ยกมาแย่จริงๆ
โทษไปหมดทุกภาคส่วนของสังคม
ไม่กล่าวถึงสื่อเองเลยว่ามีส่วนด้วยเหมือนก้น
อย่างนี้อย่าเป็นสื่อเลย

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ชมพู่แก้มแหม่ม วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 18.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prisanasweetsong
" ที่นี่มีเพลง ที่นี่มีเพื่อน รักเพื่อนไม่ขาดเพลง รักเพลงไม่ขาดพื่อน "  สโลแกนของครูชาลี  อินทรวิจิตร ...บ้านหลังที่ 2 : http://www.oknation.net/blog/prisanasweetsong2


สวัสดีค่ะ พี่กอบธธรม

พุทธบารมีคุ้มครองพี่ และครอบครัวให้มีความสุข ทั้งกาย และใจ ปราศจากความทุกข์ใดๆ ทั้งสิ้นทั้งปวง พร้อมทั้งสุขภาพของพี่แข็งแรงตลอดไปค่ะ พี่กอบธรรม

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
popladda วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 18.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lamjuan

สวัสดีวันพระใหญ่ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ส.บุญยืน วันที่ : 18/02/2011 เวลา : 18.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Boonyoon
ข่าวกินแล้วดี เติบโตเร็ว

สวัสดีครับ
สาธุ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านคิดว่าจิตสำนึกค่าเฉลี่ยโดยร่วมคนไทย พ.ศ.นี้ เหมาะกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยหรือไม่?(11/04/53)
เหมาะ
105 คน
ไม่เหมาะ
971 คน
ไม่มีความคิดเห็น
18 คน

  โหวต 1094 คน