• anegsangsoog
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anegsangsoog2@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-17
  • จำนวนเรื่อง : 48
  • จำนวนผู้ชม : 1110513
  • ส่ง msg :
  • โหวต 65 คน
การร่างหนังสือ
เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานเกี่ยวกับ การร่างหนังสือ (การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ) กับแบบฝึกหัดด้วยตนเอง เพื่อเผยแพร่บทความ การบรรยายและงานนำเสนออื่น ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anegsangsoog
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2550
Posted by anegsangsoog , ผู้อ่าน : 3602 , 20:26:02 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แบบฝึกหัดที่ ๘

การทำบันทึกปะหน้าหนังสือของหน่วยรอง เพื่อขออนุมัติ

เรื่อง    ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปประชุม ณ ต่างประเทศ

ความมุ่งหมาย    เพื่อฝึกการสรุปความ ฝึกการแยกเนื้อหาของต้นเรื่องว่า ส่วนใดเป็นความต้องการ ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อพิจารณา จะนำแต่ละส่วนมาเขียนในข้อใดของเรา และฝึกการคิดข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ความยาก    ระดับ ๓
ปัญหาฝึก

            ผท.ทหาร มีหนังสือเรียน ผบ.ทหารสูงสุด (ผ่าน ยก.ทหาร) ขออนุมัติให้ข้าราชการ จำนวน ๔ นาย เดินทางไปประชุมคณะเจ้าหน้าที่เทคนิคไทย - กัมพูชา ระหว่าง ๒๒ - ๒๓ พ..๔๖  ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา (ตาม ฝ.)

บ่งการ

            ให้ นทน. ร่างหนังสือนำเรียนขออนุมัติ ผบ.ทหารสูงสุด โดย จก.ยก.ทหาร เป็นผู้ลงนาม

ฝ.8      

ด่วนมาก                                                      บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      ผท.ทหาร  (กขป.ฯ โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๙๘๕๒  โทร.ทหาร ๕๒๑๓๕๓๐)         

ที่    กห ๐๓๑๓/๑๓๘๗                          วันที่          พ.ค.๔๖                                  

เรื่อง      ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปประชุม ณ ต่างประเทศ                                   

เรียน     ผบ.ทหารสูงสุด (ผ่าน ยก.ทหาร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๓/๓๑๖ ลง ๗ พ.ค.๔๖

                        ๒. องค์ประกอบคณะผู้แทนฝ่ายไทย

            . ผท.ทหาร ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปประชุม คณะเจ้าหน้าที่เทคนิคไทย - กัมพูชา เพื่อหารือเกี่ยวกับร่าง TOR  ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่าง ๒๒ - ๒๓ พ..๔๖ (รวมวันเดินทางไป - กลับ) จำนวน ๔ นาย ดังนี้

                        ๑.๑ พ..วิรัช แก้วขาว  ฝทน.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย - กัมพูชา/หัวหน้าคณะ

                        ๑.๒ พ.อ.นภดล  โชติศิริ  ผอ.กขป.ผท.ทหาร/ รอง ผอ.โครงการร่วมไทย - กัมพูชา

                        ๑.๓ พ.ท.กนก   วีรวงศ์   หน.แผนกสำรวจข้อมูลแผนที่ กทผ.ผท.ทหาร

                        ๑.๔ พ.ท.ชาคร   บุญภักดี  หน.แผนกเขตแดนไทย - กัมพูชา กขป.ผท.ทหาร

            ๒. การเดินทางไปประชุมตามข้อ ๑ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

                        ๒.๑ การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย - กัมพูชา ระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค เพื่อหารือเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดและอำนาจหน้าที่ (TOR) ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทย - กัมพูชา ที่ยังคงค้างอยู่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

                        ๒.๒ คณะผู้แทนไทยที่จะเดินทางไปประชุมตามข้อ ๑ มีจำนวน ๘ นาย ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ประกอบด้วยผู้แทน ผท.ทหาร จำนวน ๔ นาย ตามข้อ ๑ และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน ๔ นาย โดยมี พ.อ.วิรัช   แก้วขาว ฝทน.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย - กัมพูชา เป็นหัวหน้าคณะ

                        ๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมครั้งนี้ของคณะผู้แทนไทย จำนวน ๘ นาย กต. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมครั้งนี้

            ๓. ผท.ทหาร พิจารณาแล้ว เห็นว่าการประชุมในครั้งนี้ เกี่ยวกับงานสำรวจและปักปันเขตแดนระหว่างไทย - กัมพูชา ซึ่ง ผท.ทหาร รับผิดชอบโดยตรง โดยเป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำร่าง TOR ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย - กัมพูชา ซึ่งขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่ หากการเดินทางไปเจรจาในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ ก็จะส่งผลให้การสำรวจและปักปันเขตแดนไทย - กัมพูชา มีความคืบหน้าและสามารถสำรวจและปักปันเขตแดนร่วมกันได้ในอนาคต

            ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรดำเนินการดังนี้

                        ๔.๑ อนุมัติให้ผู้แทน ผท.ทหาร ตามข้อ ๑ เดินทางไปประชุมคณะเจ้าหน้าที่เทคนิคไทย - กัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พ.ค.๔๖

                        ๔.๒ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง โดยจำนวนวันไม่เพิ่มขึ้น ขอให้ ผท.ทหาร ดำเนินการได้เอง      

            จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔

(ลงชื่อ)  พล.ท.  ภาณุศักดิ์   สว่างเนตร

(ภาณุศักดิ์   สว่างเนตร)

จก.ผท.ทหาร

ฉ.8      

ด่วนมาก                                                      บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      ยก.ทหาร  (กยก.ยก.ทหาร โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๒๐๗  โทร.ทหาร ๕๗๒๑๓๒๕)  

ที่    กห ๐๓๐๔/๑๙๒๑                          วันที่          พ.ค.๔๖                                       

เรื่อง      ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปประชุม ณ ต่างประเทศ                                       

เรียน     ผบ.ทหารสูงสุด    

อ้างถึง   ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ ลง ๑๑ พ.ย.๒๔

            ๒. คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๓๕/๔๓ ลง ๑๕ ก.ย.๔๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      หนังสือ ผท.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห ๐๓๑๓/๑๓๘๗ ลง ๙ พ.ค.๔๖

            . ผท.ทหาร ขออนุมัติให้ พ..วิรัช แก้วขาว  ฝทน.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย - กัมพูชา/หัวหน้าคณะ และคณะผู้แทนไทย ในส่วนของ ผท.ทหาร และ กต. รวม ๘ คน เดินทางไปประชุม คณะเจ้าหน้าที่เทคนิคไทย - กัมพูชา เพื่อหารือเกี่ยวกับร่าง TOR  ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่าง ๒๒ - ๒๓ พ..๔๖ (รวมวันเดินทางไป - กลับ) โดย กต. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

            ๒. ยก.ทหาร พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมในครั้งนี้ เกี่ยวกับงานสำรวจและปักปันเขตแดนระหว่างไทย - กัมพูชา ซึ่ง ผท.ทหาร รับผิดชอบโดยตรง โดยเป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำร่าง TOR ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย - กัมพูชา ซึ่งขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่ หากการเดินทางไปเจรจาในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ ก็จะส่งผลให้การสำรวจและปักปันเขตแดนไทย - กัมพูชา มีความคืบหน้าและสามารถสำรวจและปักปันเขตแดนร่วมกันได้ในอนาคต จึงเห็นควรอนุมัติ เนื่องจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศครั้งนี้ มีผู้แทนจากส่วนราชการนอก กห. ร่วมเดินทางด้วย การอนุมัติอยู่ในอำนาจของ รมว.กห. ตามอ้างถึง ๑ หมวด ๑ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๑๔ ซึ่งได้กรุณามอบหมายให้ ผบ.ทหารสูงสุด สั่งการแทน รมว.กห. ตามอ้างถึง ๒ ข้อ ๒ ผนวก ค ข้อ ๑.๘

            ๓. ข้อเสนอ  เห็นควรดำเนินการดังนี้

                        ๔.๑ อนุมัติให้ พ.อ.วิรัช   แก้วขาว  และคณะ รวม ๘ คน เดินทางไปร่วมประชุมตามข้อ ๑

                        ๔.๒ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง โดยจำนวนวันไม่เพิ่มขึ้น ให้ ผท.ทหาร ดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องขออนุมัติใหม่

            จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๓

(ลงชื่อ)  พล.ท.  เขมรัฐ   กาญจนวัฒน์

(เขมรัฐ   กาญจนวัฒน์)

จก.ยก.ทหาร

คำแนะนำ   

            การอ่านและสรุป เรื่องการขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ ควรอ่านและสรุปประเด็นให้ได้ว่า ใคร ขออนุมัติให้ ใคร (ชื่อหัวหน้าคณะ ชื่อผู้ร่วมคณะและจำนวน) เดินทางไปทำอะไร เมื่อใด ที่ประเทศใด เพื่ออะไร ใช้งบประมาณของใคร จำนวนเท่าใด ซึ่งสรุปได้ ๒ ประเด็น คือ

                        ประเด็นที่ ๑ ผท.ทหาร ขออนุมัติให้ พ..วิรัช  แก้วขาว ฝทน.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย - กัมพูชา/หัวหน้าคณะ และคณะผู้แทนไทยรวม ๘ คน (ผท.ทหาร ๔ คน กต. ๔ คน) เดินทางไปประชุมคณะเจ้าหน้าที่เทคนิคไทย - กัมพูชา ระหว่าง ๒๒ - ๒๓ พ..๔๖ (รวมวันเดินทางไป - กลับ) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือเกี่ยวกับร่าง TOR ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา

                        ประเด็นที่ ๒ กต. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม

            การเลือกรูปแบบและคิดเค้าโครงเนื้อหาที่จะเขียน ผู้บรรยายจะคิดข้อเสนอก่อน คือ เห็นควรอนุมัติให้ พ..วิรัช  แก้วขาว และคณะรวม ๘ คน เดินทางไปประชุมได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางโดยจำนวนวันไม่เพิ่มขึ้น ให้ ผท.ทหาร ดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องขออนุมัติใหม่ จากนั้นจึงคิดว่าจะเขียนโดยใช้ ๓ ข้อ หรือ ๔ ข้อ ซึ่งสามารถเขียนได้ทั้ง ๒ แบบ คือ

                        แบบที่ ๑ ใช้ ๓ ข้อ (ตาม ฉ.)

                                    ข้อ ๑ เป็นการนำประเด็นที่ ๑ และ ๒ มากล่าวรวมไว้ในข้อเดียว

                                    ข้อ ๒ เป็นข้อพิจารณาของ ยก.ทหาร ว่า การประชุมครั้งนี้มีผลดีอย่างไร สมควรอนุมัติหรือไม่ อำนาจการอนุมัติอยู่ที่ใคร ตามหลักฐานใด

                                    ข้อ ๓ เป็นข้อเสนอว่า เห็นควรอนุมัติ และหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องขออนุมัติใหม่

                        แบบที่ ๒ ใช้ ๔ ข้อ

                                    ข้อ ๑ กล่าวถึงประเด็นที่ ๑

                                    ข้อ ๒ กล่าวขยายความการประชุมว่าเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคเพื่อหารือเกี่ยวกับร่าง TOR ที่ยังคงค้างอยู่ และกล่าวถึงค่าใช้จ่ายในประเด็นที่ ๒

                                    ข้อ ๓ พิจารณาว่า การประชุมมีผลดีอย่างไร สมควรอนุมัติหรือไม่ อำนาจอนุมัติอยู่ที่ใคร ตามหลักฐานใด

                                    ข้อ ๔ เป็นข้อเสนอ (เหมือนกับแบบที่ ๑)

ข้อคิดเห็น

            ตามปกติ รมว.กห. จะอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศได้เฉพาะข้าราชการ กห. แต่ในเรื่องนี้ ยก.ทหาร เสนอให้อนุมัติทั้ง ๘ คน (กห.๔ คน กต. ๘ คน) เนื่องจากระเบียบตามอ้างถึง ๑ ให้อำนาจไว้
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


มีอารมณ์ขันเสมอ

เราชอบนายที่อารมณ์ดี ตลก ลูกน้องของเรา ก็ชอบเหมือนกัน ฉะนั้น ถ้าเราทำตัวให้มีอารมณ์ขันไว้บ้าง ลูกน้องก็จะสบายใจที่ได้ทำงานกับเรา

View All
<< กรกฎาคม 2007 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านได้รับประโยชน์จากเนื้อหาแค่ไหน
ได้ประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้
296 คน
ได้ประโยชน์บ้าง ถึงแม้เป็นการร่างหนังสือราชการทหาร แต่ก็สามารถนำวิธีคิดและเทคนิคไปใช้ได้
25 คน
ได้ประโยชน์น้อย เพราะเป็นการร่างหนังสือราชการทหาร นำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้ไม่มากนัก
3 คน
ได้ประโยชน์น้อยมาก เพราะค่อนข้างยาก อ่านไม่ค่อยเข้าใจ
2 คน

  โหวต 326 คน