• anegsangsoog
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anegsangsoog2@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-17
  • จำนวนเรื่อง : 48
  • จำนวนผู้ชม : 1110520
  • ส่ง msg :
  • โหวต 65 คน
การร่างหนังสือ
เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานเกี่ยวกับ การร่างหนังสือ (การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ) กับแบบฝึกหัดด้วยตนเอง เพื่อเผยแพร่บทความ การบรรยายและงานนำเสนออื่น ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anegsangsoog
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2550
Posted by anegsangsoog , ผู้อ่าน : 4518 , 20:27:06 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แบบฝึกหัดที่ ๙

การทำบันทึกปะหน้าหนังสือของหน่วยนอก เพื่อขออนุมัติ

เรื่อง    การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

ความมุ่งหมาย    เพื่อฝึกการสรุปความ ฝึกการคิดข้อพิจารณาและข้อเสนอ และเพื่อให้เห็นตัวอย่างการทำงานจริงของ ยก.ทหาร ในเรื่องลักษณะนี้

ความยาก    ระดับ ๔
ปัญหาฝึก

            สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (สล.) มีหนังสือเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) ให้เสนอเรื่องที่สำนักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แจ้ง เรื่องการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรี (นรม.) เสนอให้จัดประชุม ครม. นอกสถานที่ในจังหวัดต่าง ๆ เดือนละ ๑ ครั้ง ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

            สป. โดย สนผ.กห. บันทึกนำเรียน ปล.กห. ว่า กห. อาจเกี่ยวข้องเมื่อมีการประชุม ครม. ในจังหวัดที่มีหน่วยทหารตั้งอยู่ ซึ่งหน่วยงานของ กห. ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ คือ บก.ทหารสูงสุด และ เหล่าทัพ จึงควรเสนอเรื่องให้ บก.ทหารสูงสุด ทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

            รมว.กห. (ปล.กห. รับคำสั่ง ฯ) อนุมัติ แล้ว ปล.กห. (รอง ปล.กห. ทำการแทน) บันทึกเสนอ บก.ทหารสูงสุด เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป (ตาม ฝ.) เรื่องเข้า ยก.ทหาร

บ่งการ

            ให้ นทน. ร่างหนังสือนำเรียน  ผบ.ทหารสูงสุด พร้อมกับเสนอให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดย ผช.จก.ยก.ทหาร ทำการแทน จก.ยก.ทหาร เป็นผู้ลงนาม

ฝ.9

ด่วนที่สุด                                                บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      สนผ.กห.   (กผจ.สนผ.กห. โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๘๑๕๙ โทร.ทหาร ๕๒๕๒๑๐๘)     

ที่    (ฉบับ กห. เลขรับ ๗๘๙๙/๔๖)                         วันที่                                               
เรื่อง     การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่                                         

เรียน    ปล.กห.

            ๑. สล. มีหนังสือเสนอ สป. เพื่อกรุณาเสนอเรื่องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ตามที่ สลค. แจ้งมติ ครม. เมื่อ ๒๙ ก.ค.๔๖ เรื่อง การจัดประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ รายละเอียดตามหนังสือ สล. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ สล. เลขรับ ๓๐๙๔/๔๖ ลง ๒๗ ส.ค.๔๖

            ๒. เรื่องตามข้อ ๑ สรุปสาระสำคัญได้ว่า ในการประชุม ครม. เมื่อ ๒๙ ก..๔๖ นรม. เสนอว่า เพื่อให้ ครม. ได้มีความใกล้ชิดกับประชาชน และ รมว. ได้มีโอกาสได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงของเรื่องต่าง ๆ  เพื่อให้ ครม. ได้ใกล้ชิดกับประชาชน และ รมว. มีโอกาสรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องต่าง ๆ จากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในระยะต่อไป เป็นไปโดยสอดคล้องและสะท้อนถึงความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชน สมควรกำหนดเป็นหลักการให้จัดการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หมุนเวียนไปในจังหวัดต่าง ๆ เดือนละ ๑ ครั้งโดยให้เริ่มตั้งแต่เดือน ม..๔๗ เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ จะได้มอบให้ สลน. ประสานกับ สลค. เพื่อดำเนินการเป็นคราว ๆ ไป ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่ นรม. เสนอ

            ๓. สนผ.กห. พิจารณาแล้ว การประชุม ครม. นอกสถานที่ กห. อาจจะเกี่ยวข้องเมื่อมีการจัดประชุมในจังหวัดที่มีหน่วยทหารตั้งอยู่ และอาจมีการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายทหารในด้านต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานของ กห. ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ คือ กองบัญชาการทหารสูงสุด และเหล่าทัพ จึงเห็นควรเสนอเรื่องตามข้อ ๑ ให้ บก.ทหารสูงสุด ทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ รมว.กห. ได้มอบอำนาจหน้าที่ให้ ปล.กห. ทำการแทนและสั่งการในนาม รมว.กห. ตามคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๓๕/๔๓ ลง ๑๕ ก.ย.๔๓ ผนวก ก ข้อ ๑.๑๑

            ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรดำเนินการดังนี้

                        ๔.๑ อนุมัติตามข้อ ๓

                        ๔.๒ เมื่อได้รับอนุมัติตามข้อ ๔.๑ แล้ว ขอความกรุณา รอง ปล.กห.(๓) ลงชื่อในหนังสือเสนอ บก.ทหารสูงสุด เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

            จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

(ลงชื่อ)  พล.อ.  บุญสร้าง   เนียมประดิษฐ์

ผอ.สนผ.กห.

๒๙ ส.ค.๔๖

อนุมัติในข้อ ๓

รับคำสั่ง รมว.กห.

(ลงชื่อ) พล.อ.สัมพันธ์ บุญญานันต์

                      ปล.กห.

                     ๒ ก.ย.๔๖

ฉ.9

ด่วนมาก                                     บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      ยก.ทหาร   (กยก.ยก.ทหาร  โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๒๐๗ โทร.ทหาร ๕๗๒๑๓๘๖)   

ที่    กห ๐๓๐๔/๓๗๓๗                                          วันที่           ก.ย.๔๖                      
เรื่อง     การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่                                         

เรียน    ผบ.ทหารสูงสุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ต่อ (ฉบับ กห. เลขรับ ๗๘๙๙/๔๖) ลง ๒ ก.ย.๔๖

                        ๒. ร่างวิทยุถึง ทบ. ทร. ทอ.

            ๑. สป. แจ้งว่า  ครม. มีมติเมื่อ ๒๙ ก.ค.๔๖ เห็นชอบตามที่ นรม. เสนอว่า เพื่อให้ ครม. ได้มีความใกล้ชิดกับประชาชน และ รมว. ได้มีโอกาสได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงของเรื่องต่าง ๆ  โดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในระยะต่อไป เป็นไปโดยสอดคล้องและสะท้อนถึงความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชน สมควรกำหนดเป็นหลักการให้จัดการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หมุนเวียนไปในจังหวัดต่าง ๆ เดือนละ ๑ ครั้งโดยให้เริ่มตั้งแต่เดือน ม..๔๗ เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ จะได้มอบให้ สลน. ประสานกับ สลค. เพื่อดำเนินการเป็น
คราว ๆ ไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

            ๒. เรื่องตามข้อ ๑ รมว.กห. (ปล.กห. รับคำสั่ง ฯ) ได้กรุณาอนุมัติให้ บก.ทหารสูงสุด พิจารณาดำเนินการกรณีมีการจัดประชุมในจังหวัดที่มีหน่วยทหารตั้งอยู่ และอาจมีการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายทหารในด้านต่าง ๆ

            ๓. ข้อเสนอ  เห็นควรแจ้งให้ ทบ. ทร. และ นทพ. ทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมอบหมายให้ รอง เสธ.ทหาร ลงนามแทน ผบ.ทหารสูงสุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

            จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๓

(ลงชื่อ)  พล.ร.ต.  อมรเทพ   ณ บางช้าง  ร.น.

(อมรเทพ  ณ บางช้าง)

ผช.จก.ยก.ทหาร  ทำการแทน

จก.ยก.ทหาร

คำแนะนำ   

            การอ่านและสรุป ควรอ่านและสรุปประเด็นให้ได้ว่า ใคร มีหนังสือเสนอเรื่องอะไร และให้ บก.ทหารสูงสุด ทำอะไร ซึ่งสรุปได้ ๒ ประเด็น คือ

                        ประเด็นที่ ๑ สป. แจ้งให้ บก.ทหารสูงสุด ทราบว่า ครม. มีมติเมื่อ ๒๙ ก..๔๖ เห็นชอบตามที่ นรม. เสนอว่า ควรมีการจัดประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ตามจังหวัดต่าง ๆ เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ ครม. ได้ใกล้ชิดกับประชาชน และ รมว. มีโอกาสรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องต่าง ๆ จากประชาชนในพื้นที่โดยตรง กับเพื่อให้การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่ ม..๔๗ เป็นต้นไป สำหรับวันเวลา สถานที่ จะมอบให้สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ประสานกับสำนักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อดำเนินการเป็นคราว ๆ ไป

                        ประเด็นที่ ๒ สป. แจ้งให้ บก.ทหารสูงสุด พิจารณาดำเนินการต่อไป

            การเลือกรูปแบบและคิดเค้าโครงเนื้อหาที่จะเขียน ผู้บรรยายจะคิดข้อเสนอก่อน คือ เห็นควรแจ้งให้ นขต.บก.ทหารสูงสุด และเหล่าทัพทราบ และให้การสนับสนุนหากได้รับการประสานหรือร้องขอ แต่สำหรับ นขต.บก.ทหารสูงสุด ที่มีที่ตั้งในต่างจังหวัดและมีศักยภาพที่จะให้การสนับสนุนการจัดประชุม ครม. ได้ คือ สนภ.นทพ. และ นพค.สนภ.นทพ. จึงจะเสนอว่า ควรแจ้ง ทบ. ทร. ทอ. และ นทพ. ทราบ และให้การสนับสนุนฯ  จากนั้นจึงคิดว่าจะเขียนโดยใช้ ๒ ข้อ หรือ ๓ ข้อ ซึ่งสามารถเขียนได้ ๓ แบบ คือ

                        แบบที่ ๑ ใช้ ๒ ข้อ

                                     ข้อ ๑ เป็นการนำประเด็นที่ ๑ และ ๒ มากล่าวรวมไว้ในข้อเดียว โดยขึ้นต้นว่า รมว.กห. (ปล.กห. รับคำสั่ง ฯ) กรุณาอนุมัติให้ บก.ทหารสูงสุด ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ครม. มีมติเมื่อ......ฯลฯ......

                                     ข้อ ๒ เป็นข้อเสนอว่า เห็นควรแจ้ง ทบ. ทร. ทอ. และ นทพ. ทราบ และให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอ

                        แบบที่ ๒ ใช้ ๓ ข้อ

                                     ข้อ ๑ เหมือนแบบที่ ๑

                                     ข้อ ๒ เป็นข้อพิจารณาว่า กรณีที่จัดประชุม ครม. ในจังหวัดที่มีหน่วยทหารตั้งอยู่ ฝ่ายทหารอาจได้รับการประสานหรือร้องขอในเรื่องต่าง ๆ สำหรับหน่วยของ บก.ทหารสูงสุด ที่มีที่ตั้งในต่างจังหวัด ได้แก่ สนภ.นทพ. และ นพค.สนภ.นทพ.

                                     ข้อ ๓ เหมือนแบบที่ ๑

                        แบบที่ ๓ ใช้ ๓ ข้อ (ตาม ฉ.)

                                     ข้อ ๑ นำประเด็นที่ ๑ มาเขียน

                                     ข้อ ๒ นำประเด็นที่ ๒ มาเขียน โดยใช้ข้อความว่า “เรื่องตามข้อ ๑ รมว.กห. (ปล.กห. รับคำสั่ง ฯ) กรุณาอนุมัติให้ บก.ทหารสูงสุด พิจารณาดำเนินการ กรณีมีการจัดประชุมในจังหวัดที่มีหน่วยทหารตั้งอยู่ และอาจมีการขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายทหารในด้านต่าง ๆ”

                                    ข้อ ๓ เป็นข้อเสนอว่า เห็นควรแจ้ง ทบ. ทร. ทอ. และ นทพ. ทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อคิดเห็น

            นขต.บก.ทหารสูงสุด ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใน กทม. จึงควรแจ้งเฉพาะ นขต.บก.ทหารสูงสุด ที่มีที่ตั้งในต่างจังหวัด

            การแจ้งเรื่องนี้ให้เหล่าทัพและ นทพ. ทราบ ทำได้ ๒ วิธี คือ

                        วิธีที่ ๑ สำเนาหนังสือฉบับนี้ส่งไปให้ หลังจาก ผบ.ทหารสูงสุด อนุมัติแล้ว (ซึ่งอาจใช้เวลา ๑ วัน ในการผ่านเรื่องตามสายการบังคับบัญชา ใช้เวลาในการทำหนังสือปะหน้าส่งเหล่าทัพและ นทพ. เมื่อเรื่องกลับลงมาแล้วอีก ๑ วัน และอาจเสียเวลาในการนำสารอีก ๑ วัน)

                        วิธีที่ ๒ แจ้งเป็นข่าววิทยุ ซึ่งจะสามารถส่งข่าวได้ทันทีที่ ผบ.ทหารสูงสุด อนุมัติภายในวันเดียวกัน จะทำให้หน่วยที่จะต้องปฏิบัติได้รับทราบเรื่องอย่างรวดเร็ว และสั่งการต่อไปยังหน่วยรองในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้ทันการ (ใช้เวลานำเรียนผู้บังคับบัญชาในระดับ กห. ไปแล้วประมาณ ๗ วัน)

            เหตุที่ต้องแจ้งเรื่องนี้ให้เร็วเพราะ หาก สลค. ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยทหารในพื้นที่ แต่หน่วยนั้นบอกยังไม่ทราบเรื่องต้องรอถามผู้บังคับบัญชาก่อน ก็จะทำให้เสียชื่อ กห. เพราะ สลค. ได้แจ้งเรื่องให้ กห. ทราบเกินกว่า ๑ สัปดาห์แล้ว
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


มีอารมณ์ขันเสมอ

เราชอบนายที่อารมณ์ดี ตลก ลูกน้องของเรา ก็ชอบเหมือนกัน ฉะนั้น ถ้าเราทำตัวให้มีอารมณ์ขันไว้บ้าง ลูกน้องก็จะสบายใจที่ได้ทำงานกับเรา

View All
<< กรกฎาคม 2007 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านได้รับประโยชน์จากเนื้อหาแค่ไหน
ได้ประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้
296 คน
ได้ประโยชน์บ้าง ถึงแม้เป็นการร่างหนังสือราชการทหาร แต่ก็สามารถนำวิธีคิดและเทคนิคไปใช้ได้
25 คน
ได้ประโยชน์น้อย เพราะเป็นการร่างหนังสือราชการทหาร นำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้ไม่มากนัก
3 คน
ได้ประโยชน์น้อยมาก เพราะค่อนข้างยาก อ่านไม่ค่อยเข้าใจ
2 คน

  โหวต 326 คน