• anegsangsoog
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anegsangsoog2@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-17
  • จำนวนเรื่อง : 48
  • จำนวนผู้ชม : 1110520
  • ส่ง msg :
  • โหวต 65 คน
การร่างหนังสือ
เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานเกี่ยวกับ การร่างหนังสือ (การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ) กับแบบฝึกหัดด้วยตนเอง เพื่อเผยแพร่บทความ การบรรยายและงานนำเสนออื่น ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anegsangsoog
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2550
Posted by anegsangsoog , ผู้อ่าน : 4022 , 20:28:03 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แบบฝึกหัดที่ ๑๐

การทำบันทึกปะหน้าหนังสือของหน่วยนอก เพื่อขออนุมัติ

เรื่อง    ขออนุมัติจัดประชุม

ความมุ่งหมาย    เพื่อฝึกการสรุปความ ฝึกการแยกเนื้อหาของต้นเรื่องว่า ส่วนใดเป็นความต้องการ ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อพิจารณา จะนำแต่ละส่วนมาเขียนในข้อใดของเรา และฝึกการคิดข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ความยาก    ระดับ ๔
ปัญหาฝึก

            ผท.ทหาร ขออนุมัติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางน้ำร่วมระหว่างไทย - ลาว ครั้งที่ ๔ ระหว่าง ๒๑ - ๒๕ ก..๔๖ ณ อ.เมือง จ.เลย (ตาม ฝ.๑๐)

บ่งการ

            ให้ นทน. ร่างหนังสือนำเรียนขออนุมัติ  ผบ.ทหารสูงสุด โดย รอง จก.ยก.ทหาร ทำการแทน จก.ยก.ทหาร เป็นผู้ลงนาม

ฝ.10    

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      ผท.ทหาร  (กผค.บก.ฯ โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๓๓๔๗  โทร.ทหาร ๕๒๑๒๕๐๘)   

ที่    กห ๐๓๑๓/๒๘๘๕                         วันที่      ๒๘    ส.ค.๔๖                                

เรื่อง      ขออนุมัติจัดประชุม                                                                                  

เรียน     ผบ.ทหารสูงสุด (ผ่าน ยก.ทหาร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. รายชื่อผู้เดินทาง  จำนวน ๑ ชุด

                        ๒. รายละเอียดค่าใช้จ่าย  จำนวน ๑ ชุด

            . ผท.ทหาร ขออนุมัติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางน้ำร่วมระหว่างไทย - ลาว ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ ก.ย.๔๖ (รวมวันเดินทางไป - กลับ) ณ  อ.เมือง จ.เลย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม

                        ๑.๑ คณะผู้แทนไทย จำนวน ๓๐ นาย (รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

                              ๑.๑.๑ ผู้แทนในส่วนของ บก.ทหารสูงสุด และเหล่าทัพ รวม ๒๐ นาย

                              ๑.๑.๒ ผู้แทนจากส่วนราชการภายนอก จำนวน ๑๐ นาย

                        ๑.๒ คณะผู้แทนจาก สปป.ลาว จำนวน ๒๘ นาย

            ๒. ค่าใช้จ่ายในการประชุมตามข้อ ๑ เป็นเงิน ๒๕๕,๖๓๕.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

            ๓. ข้อพิจารณา   การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ของทั้งสองฝ่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าและพิจารณาวิธีการทางเทคนิค ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางน้ำร่วมระหว่างไทย - ลาว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดทำแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางน้ำร่วมระหว่างไทย - ลาว โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

            ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรดำเนินการดังนี้

                        ๔.๑ อนุมัติให้ ผท.ทหาร จัดการประชุมตามข้อ ๑

                        ๔.๒ อนุมัติให้ข้าราชการตามข้อ ๑.๑.๑ เดินทางเข้าร่วมประชุม

                        ๔.๓ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามข้อ ๒ เป็นเงิน ๒๕๕,๖๓๕.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

                        ๔.๔ กรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และกำหนดการประชุม โดยจำนวนวันและค่าใช้จ่ายไม่เปลี่ยนแปลง ขออนุมัติให้ ผท.ทหาร ดำเนินการได้เอง           

            จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔

(ลงชื่อ)  พล.ท.  ภาณุศักดิ์   สว่างเนตร

(ภาณุศักดิ์   สว่างเนตร)

จก.ผท.ทหาร

ฉ.10    

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      ยก.ทหาร  (กยก.ยก.ทหาร โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๒๐๗  โทร.ทหาร ๕๗๒๑๓๒๕)   

ที่    กห ๐๓๐๔/๓๖๕๓                          วันที่          ก.ย.๔๖                                       

เรื่อง      ขออนุมัติจัดประชุม                                                                                       

เรียน     ผบ.ทหารสูงสุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. หนังสือ ผท.ทหาร ที่ กห ๐๓๑๓/๒๘๘๕ ลง ๒๘ ส.ค.๔๖

                        ๒. สำเนาหนังสือ สปช.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๘/๖๔๔ ลง ๑๘ มิ.ย.๔๖

            . ผท.ทหาร ขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางน้ำร่วมระหว่างไทย - ลาว ครั้งที่ ๔ ระหว่าง ๒๑ - ๒๕ ก.ย.๔๖ ณ  อ.เมือง จ.เลย โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเป็นเงิน ๒๕๕,๖๓๕.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

            ๒. ค่าใช้จ่ายในการประชุม จำนวน ๒๕๕,๖๓๕.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสาม สิบห้าบาทถ้วน)  กต. ให้การสนับสนุน จากงบประมาณโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมทางบกระหว่างไทย - ลาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๖  ซึ่ง ผท.ทหาร เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณแทน กต. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

            ๓. การประชุมตามข้อ ๑ เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าและพิจารณาวิธีการทางเทคนิค ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางน้ำร่วมระหว่างไทย - ลาว เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดทำแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางน้ำร่วมระหว่างไทย - ลาว ต่อไป จึงเห็นควรให้การสนับสนุน

            ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรดำเนินการดังนี้

                        ๔.๑ อนุมัติให้ ผท.ทหาร จัดการประชุมตามข้อ ๑

                        ๔.๒ อนุมัติงบประมาณโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมทางบกระหว่างไทย - ลาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๖ จำนวน ๒๕๕,๖๓๕.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ

                        ๔.๓ อนุมัติให้คณะผู้แทนไทยในส่วนของ บก.ทหารสูงสุด และเหล่าทัพ เดินทางไปประชุมฯ

                        ๔.๔ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม โดยไม่ทำให้จำนวนวันและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ให้ ผท.ทหาร ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุมัติใหม่

            จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔

(ลงชื่อ)  พล.อ.ต.  ชำนาญ   เพิ่มทองอินทร์

(ชำนาญ   เพิ่มทองอินทร์)

รอง จก.ยก.ทหาร  ทำการแทน

จก.ยก.ทหาร

คำแนะนำ   

            การอ่านและสรุปเรื่องการขออนุมัติจัดการประชุม ควรอ่านและสรุปประเด็นให้ได้ว่า ใคร ขออนุมัติจัดการประชุมอะไร เมื่อใด ที่ไหน เพื่ออะไร ผู้ร่วมประชุมมีใครบ้าง จำนวนเท่าไร ใช้งบประมาณเท่าไร ซึ่งสรุปได้ ๓ ประเด็น คือ

                        ประเด็นที่ ๑ ผท.ทหาร ขออนุมัติจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ในการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนทางน้ำร่วมระหว่างไทย - ลาว ครั้งที่ ๔ ระหว่าง ๒๑ - ๒๕ ก..๔๖ (รวมวันเดินทางไป - กลับ)  ณ อ.เมือง จ.เลย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้แทนไทย ๓๐ นาย (บก.ทหารสูงสุด และเหล่าทัพ ๒๐ นาย ส่วนราชการภายนอก ๑๐ นาย) และคณะผู้แทนจาก สปป.ลาว ๒๘ นาย โดยขออนุมัติ ๓ ประการ คือ ขออนุมัติจัดการประชุม ขออนุมัติค่าใช้จ่าย และขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปร่วมประชุม

                        ประเด็นที่ ๒ การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ของทั้งสองฝ่าย เพื่อ......ฯลฯ......โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

                        ประเด็นที่ ๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมเป็นเงิน ๒๕๕,๖๓๕.- บาท

            การเลือกรูปแบบและคิดเค้าโครงเนื้อหาที่จะเขียน ผู้บรรยายจะคิดข้อเสนอก่อนให้สอดคล้องกับความต้องการของ ผท.ทหาร คือ เห็นควร อนุมัติให้ ผท.ทหาร จัดการประชุมดังกล่าว อนุมัติให้ข้าราชการในส่วนของ บก.ทหารสูงสุด และเหล่าทัพ ๒๐ นาย เดินทางไปเข้าร่วมประชุม และอนุมัติงบประมาณจำนวน ๒๕๕,๖๓๕.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม จากนั้นจึงคิดว่าจะเขียนโดยใช้ ๔ ข้อ (ตาม ฉ.๑๐)  ดังนี้

                        ข้อ ๑ นำประเด็นที่ ๑ มาเขียน

                        ข้อ ๒ (ข้อเท็จจริง) นำประเด็นที่ ๓ มาเขียน โดยกล่าวถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามที่ได้ประสานกับ สปช.ทหาร พร้อมแนบหนังสือของ สปช.ทหาร ด้วย

                        ข้อ ๓ (ข้อพิจารณา) นำประเด็นที่ ๒ มาเขียน พร้อมกับเสนอความเห็นว่า สมควรให้การสนับสนุน

                        ข้อ ๔ เป็นข้อเสนอ นำข้อเสนอที่คิดไว้ตอนต้น มาเขียนแยกเป็นข้อย่อย

ข้อคิดเห็น

            ในการปฏิบัติงานจริง เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณของ บก.ทหารสูงสุด ยก.ทหาร จะมีหนังสือไปถามความเห็นของ สปช.ทหาร ก่อนเสมอ สำหรับการทำแบบฝึกหัดผู้บรรยายได้ตัดขั้นตอนนี้ออกไป ฉะนั้น อาจตัดเหลือ ๓ ข้อก็ได้ โดยนำเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมไปเขียนรวมไว้ในข้อ ๑ ก็ได้ (ซึ่งอ่านแล้วก็จะหมายความว่า ผท.ทหาร ขออนุมัติจัดการประชุมด้วย ขออนุมัติงบประมาณด้วย)
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


มีอารมณ์ขันเสมอ

เราชอบนายที่อารมณ์ดี ตลก ลูกน้องของเรา ก็ชอบเหมือนกัน ฉะนั้น ถ้าเราทำตัวให้มีอารมณ์ขันไว้บ้าง ลูกน้องก็จะสบายใจที่ได้ทำงานกับเรา

View All
<< กรกฎาคม 2007 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านได้รับประโยชน์จากเนื้อหาแค่ไหน
ได้ประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้
296 คน
ได้ประโยชน์บ้าง ถึงแม้เป็นการร่างหนังสือราชการทหาร แต่ก็สามารถนำวิธีคิดและเทคนิคไปใช้ได้
25 คน
ได้ประโยชน์น้อย เพราะเป็นการร่างหนังสือราชการทหาร นำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้ไม่มากนัก
3 คน
ได้ประโยชน์น้อยมาก เพราะค่อนข้างยาก อ่านไม่ค่อยเข้าใจ
2 คน

  โหวต 326 คน