• anegsangsoog
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anegsangsoog2@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-17
  • จำนวนเรื่อง : 48
  • จำนวนผู้ชม : 1110516
  • ส่ง msg :
  • โหวต 65 คน
การร่างหนังสือ
เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานเกี่ยวกับ การร่างหนังสือ (การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ) กับแบบฝึกหัดด้วยตนเอง เพื่อเผยแพร่บทความ การบรรยายและงานนำเสนออื่น ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anegsangsoog
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2550
Posted by anegsangsoog , ผู้อ่าน : 5419 , 20:29:26 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แบบฝึกหัดที่ ๑๑

การทำบันทึกปะหน้าหนังสือของหน่วยนอก เพื่อขออนุมัติ
และการร่างหนังสือภายนอกแบบมีต้นเรื่อง

 

เรื่อง    ขอรับการสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน “เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร

 

ความมุ่งหมาย    เพื่อฝึกการสรุปความให้สั้น กระชับ ฝึกการร่างหนังสือภายนอกแบบมีต้นเรื่อง

ความยาก    ระดับ ๕

ปัญหาฝึก

                         สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร มีหนังสือถึง จก.ยก.ทหาร ขอรับการสนับสนุนถ้วยรางวัลในการจัดการแข่งขัน วิ่ง เดิน การกุศลมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ใน ๑ มี..๔๑  ณ ร.๑๑ รอ. (ตาม ฝ.๑๑)


บ่งการ

                         ให้ นทนร่างหนังสือนำเรียน จก.ยก.ทหาร เสนอให้การสนับสนุนเงินเพื่อจัดการแข่งขัน จำนวน ๓,๐๐๐.- บาท จากงบการกุศล โดย ผอ.กกล.ยก.ทหาร เป็นผู้ลงนาม และร่างหนังสือตอบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร โดย ผช.จก.ยก.ทหาร ทำการแทน จก.ยก.ทหาร เป็นผู้ลงนาม


 

ฝ.11

ที่ สปตท.๓๗/๒๕๔๑

 

 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร

๑๘๗๕ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

                                                                            ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑

เรื่อง      ขอรับการสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน “เดิน - วิ่ง มินิมาราธอนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

                เตรียมทหาร

เรียน      เจ้ากรมยุทธการทหาร

                         ด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร จัดการแข่งขันการวิ่ง - เดินการกุศลมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๑  ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหาร และรายได้ส่วนหนึ่งถวายเป็นพระราชกุศลสมทบถวายมูลนิธิชัยพัฒนา

                         ในการจัดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ สมาคมฯ แบ่งประเภทการแข่งขันชิงชนะเลิศเป็นหลายประเภท นอกเหนือจากชนะเลิศประเภททั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้ว ยังมีการชิงชนะเลิศอีกหลายประเภท แบ่งเป็น ชาย ๖ ประเภท และหญิง ๕ ประเภท รวมทั้งรองชนะเลิศอีก ๒ ตำแหน่งในแต่ละประเภท สมาคมฯ ยังขาดถ้วยรางวัลดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จึงใคร่เรียนขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมฯ และนักกีฬาที่ได้รับ และสำหรับประเภทของถ้วยรางวัลนั้น สมาคมฯ จะได้กำหนดตามความเหมาะสมต่อไป

                         จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตามแต่จะเห็นควร

 

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)     พลตรี  ณรงค์   จารุเศ์รณี

(ณรงค์   จารุเศ์รณี)

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร

 

ฉ.11

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      กกล.ยก.ทหาร   

ที่    กห                                       วันที่                                                                                           

เรื่อง      ขอรับการสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน  “เดิน วิ่งมินิมาราธอน  สมาคมผู้ปกครองและครู              โรงเรียนเตรียมทหาร”

เรียน     จก.ยก.ทหาร

                         .      สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร  ขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันการวิ่ง เดินการกุศลมินิมาราธอน  ครั้งที่  ๑  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันอาทิตย์ที่  ๑  มี.๔๑  ณ  ร.๑๑  รอ.  เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของ  รร.ตท.  และนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ  ถวายเป็นพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  รายละเอียดตามที่แนบ

                         .    ข้อเสนอ   เห็นสมควรบริจาคเงินจำนวน  ๓,๐๐๐.- บาท  จากงบการกุศล  เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันการวิ่ง เดินการกุศลฯ  ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร  ตามข้อ  ๑

                         จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา  หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ  ๒  และลงนามในร่างหนังสือที่แนบ

 

..

(                             )

ผอ.กกล.ยก.ทหาร

 

ฉ.11


ที่  กห 

 

 

              กรมยุทธการทหาร  
              กองบัญชาการทหารสูงสุด

             ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่

              กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐

                                                                                                  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑

เรื่อง ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันการวิ่ง เดินการกุศลมินิมาราธอน

เรียน      นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร

อ้างถึง   หนังสือสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร  ที่  สปตท.๓๗/๒๕๔๑ 

             ลงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑

                         ตามอ้างถึงกรมยุทธการทหารขอร่วมสนับสนุน  การจัดการแข่งขันการวิ่ง เดินการกุศลมินิ-มาราธอน  ครั้งที่  ๑  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันอาทิตย์ที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๔๑  ณ  กรมทหารราบที่  ๑๑  รักษาพระองค์  เป็นเงิน  จำนวน  ๓,๐๐๐.- บาท  (สามพันบาทถ้วน

                         จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือตรี

(                             )
ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหาร  ทำการแทน

เจ้ากรมยุทธการทหาร

กองกลาง

โทร.

โทรสาร


 

คำแนะนำ 

                         การอ่านและสรุป ควรอ่านและสรุปประเด็นให้ได้ว่า ใคร จะทำอะไร เมื่อใด ที่ไหน เพื่ออะไร และขอรับการสนับสนุนอะไร ซึ่งสรุปได้ว่า

                                      สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร ขอรับการสนับสนุนถ้วยรางวัลในการจัดการแข่งขันการวิ่ง เดิน การกุศลมินิมาราธอน  ณ ร.๑๑ รอเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของ รร.ตทและรายได้ส่วนหนึ่งถวายเป็นพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

                         การเลือกรูปแบบและคิดเค้าโครงเนื้อหาที่จะเขียน ผู้บรรยายจะคิดข้อเสนอก่อนว่า เห็นควรให้การสนับสนุนเป็นเงิน จำนวน ๓,๐๐๐.- บาท และต้องร่างหนังสือตอบสมาคมฯ ด้วย จากนั้นจึงร่างหนังสือนำเรียน จก.ยก.ทหาร โดยใช้แบบ ๒ ข้อ (ตาม ฉ.๑๑)  ดังนี้

                                      ข้อ ๑       นำประเด็นที่สรุปไว้มาเขียน

                                      ข้อ ๒      เป็นข้อเสนอที่คิดไว้ว่า เห็นควรให้การสนับสนุนเป็นเงิน จำนวน ๓,๐๐๐.- บาท

                                      คำลงท้าย ต้องกล่าวถึงการลงนามในหนังสือตอบสมาคมฯ ด้วย

                         การร่างหนังสือตอบสมาคมฯ ใช้แบบหนังสือภายนอก ซึ่งต้องใช้คำเต็มทุกแห่ง

                                      ชื่อเรื่อง ปรับใหม่ให้สั้นลงได้

                                      อ้างถึง    - หนังสือสมาคมฯ (ต้องมีอ้างถึงทุกครั้ง ถ้าเป็นฝ่ายตอบ)

                                      ข้อความ เขียนได้ ๒ แบบ คือ

                                                      แบบที่ ๑       ตามที่สมาคม......ฯลฯ......ขอรับการสนับสนุน......ฯลฯ......ในการจัดการแข่งขัน......ฯลฯ......ในวันที่......ฯลฯ............ฯลฯ......รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น กรมยุทธการทหารขอร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ เป็นเงิน จำนวน ๓,๐๐๐.- บาท

                                                      แบบที่ ๒     ตามอ้างถึง กรมยุทธการทหารขอร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

......ฯลฯ......ในวันที่......ฯลฯ............ฯลฯ......เป็นเงิน จำนวน ๓,๐๐๐.- บาท

 

ข้อคิดเห็น

                         เรื่องลักษณะนี้เป็นงานประจำ ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจมอบนโยบายไว้แล้ว เช่น หน่วยทั่ว ๆ ไป บริจาค ๑,๐๐๐.- บาท หน่วยที่มีความสัมพันธ์เป็นพิเศษ บริจาค ๓,๐๐๐.- บาท เป็นต้น (เช่น กรณีนี้ จก.ยก.ทหาร และนายทหารของ ยก.ทหาร เป็นศิษย์เก่า รร.ตทหลายนาย)

                         รูปแบบของหนังสือภายนอก ควรร่างให้ครบทั้งหัวเรื่องและท้ายเรื่อง

                         วิธีการส่งเงิน โดยปกติจะไม่เขียนไว้ในหนังสือเพราะจะไม่อ่อนตัว ในการปฏิบัติเมื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติแล้ว เจ้าของเรื่องที่ทำบันทึกปะหน้า จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยเจ้าของหนังสือต้นเรื่องทราบเพื่อจัดเจ้าหน้าที่มารับเงิน หรือเขาอาจขอร้องให้ช่วยโอนเงินเข้าบัญชีก็แล้วแต่จะตกลงกัน

 เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


มีอารมณ์ขันเสมอ

เราชอบนายที่อารมณ์ดี ตลก ลูกน้องของเรา ก็ชอบเหมือนกัน ฉะนั้น ถ้าเราทำตัวให้มีอารมณ์ขันไว้บ้าง ลูกน้องก็จะสบายใจที่ได้ทำงานกับเรา

View All
<< กรกฎาคม 2007 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านได้รับประโยชน์จากเนื้อหาแค่ไหน
ได้ประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้
296 คน
ได้ประโยชน์บ้าง ถึงแม้เป็นการร่างหนังสือราชการทหาร แต่ก็สามารถนำวิธีคิดและเทคนิคไปใช้ได้
25 คน
ได้ประโยชน์น้อย เพราะเป็นการร่างหนังสือราชการทหาร นำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้ไม่มากนัก
3 คน
ได้ประโยชน์น้อยมาก เพราะค่อนข้างยาก อ่านไม่ค่อยเข้าใจ
2 คน

  โหวต 326 คน