• anegsangsoog
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anegsangsoog2@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-17
  • จำนวนเรื่อง : 48
  • จำนวนผู้ชม : 1110520
  • ส่ง msg :
  • โหวต 65 คน
การร่างหนังสือ
เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานเกี่ยวกับ การร่างหนังสือ (การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ) กับแบบฝึกหัดด้วยตนเอง เพื่อเผยแพร่บทความ การบรรยายและงานนำเสนออื่น ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anegsangsoog
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2550
Posted by anegsangsoog , ผู้อ่าน : 4071 , 20:31:32 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แบบฝึกหัดที่ ๑๓

การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ แบบตั้งเรื่องขึ้นเอง

เรื่อง    ให้ นทน. กำหนดเอง

ความมุ่งหมาย    เพื่อฝึกการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ แบบตั้งเรื่องขึ้นเอง ซึ่งเป็นการเขียนที่ยากที่สุดกว่าทุก ๆ แบบ

ความยาก    ระดับ ๕
บ่งการ

            ให้ นทน. ร่างหนังสือสำหรับ ผอ.กอง ลงนาม เรียนเจ้ากรมหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าที่ นทน. สังกัดอยู่ เพื่อเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ควรดำเนินการภายในกรม (กำหนดชื่อเรื่องเอง) โดยใช้รูปแบบการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ แบบ ๔ ข้อ

คำแนะนำ   

            ควรศึกษาทบทวนแนวทางในเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ บทที่ ๕ การตั้งเรื่องขึ้นเอง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่อาจไม่มีเอกสารประกอบการบรรยายดังกล่าว ผู้บรรยายจึงได้คัดลอก บทที่ ๕ มาไว้ให้ด้วยแล้ว ในตอนท้ายต่อจากข้อคิดเห็น

            การตั้งเรื่องขึ้นเอง มักจะใช้ครบทั้ง ๔ ข้อ ซึ่งอาจเขียนได้ ๒ แบบ คือ

                                    แบบที่ ๑                                แบบที่ ๒

                        ..........(ปัญหา)................         . ปัญหา

                        .........(ข้อเท็จจริง)..........           . ข้อเท็จจริง

                        .........(ข้อพิจารณา).........          . ข้อพิจารณา

                        .........(ข้อเสนอ).............          . ข้อเสนอ

            ตัวอย่างเรื่องที่เป็นการเขียนข้อพิจารณาฯ แบบตั้งเรื่องขึ้นเอง ซึ่งผู้บรรยายและ นทน. ได้เขียนไว้บางเรื่องมีดังนี้

                        . เรื่อง การกำหนดแบบคำสั่งเปิดการศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน

                            เนื้อหา คือ ผอ.กอง ของ บก.สปท. พิจารณาเห็นว่า แบบคำสั่งเปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของ สปท. ซึ่ง นขต.สปท. เป็นหน่วยดำเนินการ ที่ได้ยกร่างขึ้นมาเสนอ ผบ.สปท. อนุมัติและลงนามแทน ผบ.ทหารสูงสุด นั้น ไม่เหมือนกัน จึงเสนอขออนุมัติกำหนดแบบคำสั่งฯ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน (ตาม ฉ.๑๓)

                        . เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เวร รปภ.ขว.ทหาร

                            เนื้อหา คือ ผอ.กอง ของ ขว.ทหาร พิจารณาเห็นว่า นายทหารเวรและเสมียนเวรประจำวันของ ขว.ทหาร ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ชั้น ๓ อาคาร บก.ทหารสูงสุด ไม่มีสถานที่นั่งปฏิบัติงานหรือรับส่งหน้าที่ที่แน่นอน เมื่อรายงานเหตุการณ์ต่อเจ้ากรมในแต่ละวันแล้ว ก็มักจะแยกย้ายไปนั่งทำงานที่โต๊ะของตัวเอง เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องตามหาตัวตามกองต่าง ๆ จึงเสนอให้จัดโต๊ะนั่งที่ประตูทางเข้ากรมด้านลิฟท์ A กับเสนอให้ทำปลอกแขนสำหรับนายทหารเวร เสมียนเวร และกำหนดแนวทางประจำวันของนายทหารเวรและเสมียนเวรให้ชัดเจนขึ้น

                        . เรื่อง การจัดข้าราชการเข้าร่วมงานพิธี

                            เนื้อหา คือ ผอ.กอง ของกรมหนึ่ง พิจารณาเห็นว่า การจัดนายทหารของหน่วยหมุนเวียนเป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมงานพิธี มักได้รับการต่อว่าจากผู้ถูกจัดว่า ไม่เป็นธรรม จึงเสนอขออนุมัติจัดทำบัญชีรายชื่อเพื่อจัดผู้แทนหน่วยเข้าร่วมพิธี โดยแยกเป็น ๓ กลุ่มชั้นยศ คือ กลุ่มที่ ๑ พ..พิเศษ - ..,.. กลุ่มที่ ๒ พ..,.. - ..,.. กลุ่มที่ ๓ ร.. - .. แล้วเวียนให้ทุกกองทราบล่วงหน้า (เพื่อทุกคนจะได้รู้ตัวล่วงหน้า ส่วนใครจะต้องแต่งเครื่องแบบชุดอะไรนั้น ก็เป็นการวัดดวงกันไป)

ข้อคิดเห็น

            หากท่านใดต้องการฝึกฝนตนเองในการทำแบบฝึกหัดที่ ๑๓ นี้ ถ้าจะให้ได้ผลควรจะมีผู้ตรวจแก้ไขและให้คำแนะนำ โดยอาจขอความกรุณานายทหารฝ่ายเสนาธิการท่านใดท่านหนึ่งภายในหน่วยของ นทน. เป็นผู้ตรวจแก้ไขและให้คำแนะนำ

.13

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      กอศ.บก.สปท.   (โทร.ภายใน  ๓๔๘, ๓๕๑)                                            

ที่    กห ๐๓๑๘./๙๐๔                         วันที่        ๒๑     ..๔๒                                 

เรื่อง     การกำหนดแบบคำสั่งเปิดการศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน                                     

เรียน    ผบ.สปท.

            . ตามที่  ยก.ทหาร ได้มีหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการเปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ  บก.ทหารสูงสุด  ตามหนังสือ  ยก.ทหาร  ที่  กห ๐๓๐๔/๑๑๙๗  ลง  ๑๖ ก..๔๑  ซึ่ง  สปท.  ได้สำเนาให้  นขต.สปท.  ทราบแล้วนั้น   นขต.สปท.  ได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวตั้งแต่ปี  ๔๑  เป็นต้นมา  แต่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน  สมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

            . ข้อเท็จจริง

                        .๑ ผบ.ทหารสูงสุด  กรุณาอนุมัติให้  ผบ.สปท.  อนุมัติและลงนามในคำสั่งเปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ  ที่ได้รับอนุมัติแผนเปิดการศึกษาประจำปีไว้แล้ว ตามหนังสือ สน.รอง เสธ.ทหาร ()ที่ กห ๐๓๒๐ (สน.)/๑๑๔  ลง  ๒๔ เม..๔๑

                        .๒ ในการปฏิบัติตามแนวทางในข้อ ๑  นขต.สปท. ปฏิบัติไม่เหมือนกันอยู่ ๒ ประการคือ

                               ..๑ การยกร่างคำสั่งเปิดการศึกษาหรืออบรม  นขต.สปท.  ส่วนใหญ่จะยกร่างคำสั่งฯ  นำเรียน  ผบ.สปท.  มาพร้อมกับหนังสือขออนุมัติเปิดการศึกษา มีบางหน่วยขอให้  กอศ.  ยกร่างให้

                               ..๒ หัวข้อในคำสั่งเปิดการศึกษาหรืออบรมมีความแตกต่างกัน  รายละเอียดตามแนบ

            . ข้อพิจารณา

                        .๑ หน่วยเปิดการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบเปิดการศึกษาโดยตรง  จะทราบข้อมูลและรายละเอียดในการเปิดการศึกษาหรืออบรมดีกว่า  กอศ.  ซึ่งเป็นกองฝ่ายอำนวยการ  จึงสมควรเป็นหน่วยยกร่างคำสั่งเปิดการศึกษาให้เหมือนกันทุกหน่วย

                        .๒ ถึงแม้ว่า  ผบ.ทหารสูงสุด  จะได้มอบอำนาจให้  ผบ.สปท.  มีอำนาจอนุมัติและลงนามในคำสั่งเปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ  ตามข้อ ๒.  ก็ตาม  แต่  สปท.  ต้องรวบรวมคำสั่งดังกล่าว นำเรียน  ผบ.ทหารสูงสุด  เพื่อกรุณาทราบทุกเดือนว่ามีเรื่องใดที่  ผบ.สปท.  ได้สั่งการในนามของ ผบ.ทหารสูงสุด  ไปบ้าง  ดังนั้น  รูปแบบของคำสั่งเปิดการศึกษาซึ่งเป็นคำสั่ง  บก.ทหารสูงสุด  จึงน่าจะเป็นรูปแบบเดียวกัน

            . ข้อเสนอ  กอศ.  พิจารณาแล้ว  เพื่อให้การออกคำสั่งเปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ  ในความรับผิดชอบของ  สปท.  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เห็นสมควรให้  นขต.สปท.  ดำเนินการดังนี้

                        .๑ การดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดการศึกษาหลักสูตรในความรับผิดชอบของหน่วยให้ปฏิบัติตามแนวทางที่  ยก.ทหาร ชี้แจง  ตามข้อ ๑

                        .๒ ให้หน่วยเปิดการศึกษาหรืออบรม  ยกร่างคำสั่งเปิดการศึกษาหรืออบรม  มาพร้อมกับการขออนุมัติเปิดการศึกษาหรืออบรม

                        .๓ ให้ใช้แบบคำสั่งเปิดการศึกษาหรืออบรมตามที่แนบ  เป็นแนวทางในการยกร่างคำสั่งเปิดการศึกษาหรืออบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ในความรับผิดชอบของหน่วยให้เป็นแนวทางเดียวกัน

            จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา  หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ 

(ลงชื่อ)   ..    เอนก   แสงสุก

(เอนก   แสงสุก)

รอง ผอ.กอศ.บก.สปท.  ทำการแทน

ผอ.กอศ.บก.สปท.
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


มีอารมณ์ขันเสมอ

เราชอบนายที่อารมณ์ดี ตลก ลูกน้องของเรา ก็ชอบเหมือนกัน ฉะนั้น ถ้าเราทำตัวให้มีอารมณ์ขันไว้บ้าง ลูกน้องก็จะสบายใจที่ได้ทำงานกับเรา

View All
<< กรกฎาคม 2007 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านได้รับประโยชน์จากเนื้อหาแค่ไหน
ได้ประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้
296 คน
ได้ประโยชน์บ้าง ถึงแม้เป็นการร่างหนังสือราชการทหาร แต่ก็สามารถนำวิธีคิดและเทคนิคไปใช้ได้
25 คน
ได้ประโยชน์น้อย เพราะเป็นการร่างหนังสือราชการทหาร นำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้ไม่มากนัก
3 คน
ได้ประโยชน์น้อยมาก เพราะค่อนข้างยาก อ่านไม่ค่อยเข้าใจ
2 คน

  โหวต 326 คน