• anegsangsoog
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anegsangsoog2@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-17
  • จำนวนเรื่อง : 48
  • จำนวนผู้ชม : 1110519
  • ส่ง msg :
  • โหวต 65 คน
การร่างหนังสือ
เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานเกี่ยวกับ การร่างหนังสือ (การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ) กับแบบฝึกหัดด้วยตนเอง เพื่อเผยแพร่บทความ การบรรยายและงานนำเสนออื่น ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/anegsangsoog
วันจันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2551
Posted by anegsangsoog , ผู้อ่าน : 15689 , 11:24:22 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                                         สำเนา    

ด่วนมาก                        บันทึกข้อความ                                               

ส่วนราชการ   ยก.ทหาร  (สนผ.ยก.ทหาร โทร.๐๒๕๗๕๖๐๐๙ โทร.ทหาร...) 

ที่     กห  ๐๓๐๔/๓๒๗๕         วันที่      ๒๕   ก.ย.๕๑                             

เรื่อง   ขออนุมัติปรับปรุงแนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ      

เรียน   ผบ.ทหารสูงสุด

                   เห็นควรอนุมัติตามข้อ ๔

 

                                              (ลงชื่อ) พล.. รัชกฤต  กาญจนวัฒน์

                                                                  รอง เสธ.ทหาร

                                                                   ๒๕ ก.ย.๕๑

 

                                              (ลงชื่อ)  พล.อ.  มนตรี  สังขทรัพย์

                                                              รอง ผบ.ทหารสูงสุด

                                                                   ๒๕ ก.ย.๕๑

 

                 - อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔

 (ลงชื่อ)  พล.. บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์

                           ผบ.ทหารสูงสุด

                           ๒๕ ก.ย.๕๑

 

                                         สำเนา    

ด่วนมาก                        บันทึกข้อความ                                               

ส่วนราชการ   ยก.ทหาร  (สนผ.ยก.ทหาร โทร.๐๒๕๗๕๖๐๐๙ โทร.ทหาร...) 

ที่     กห  ๐๓๐๔/๓๒๗๕         วันที่      ๒๕   ก.ย.๕๑                             

เรื่อง   ขออนุมัติปรับปรุงแนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ      

เรียน       ผบ.ทหารสูงสุด

 

อ้างถึง    หนังสือ ยก.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห ๐๓๐๔/๑๒๒๒ ลง ๒๔ ต.ค.๓๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย    กรอบแนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

                   ๑.  ยก.ทหาร  ขออนุมัติปรับปรุงแนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และการเขียนหนังสือราชการ  ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เพื่อให้ส่วนราชการใน บก.ทท.
ได้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

                   ๒.  ข้อเท็จจริง 

                        ๒.๑    ผบ.ทหารสูงสุด  ได้กรุณาอนุมัติให้ใช้รูปแบบการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ (๕ แบบ)  รูปแบบบันทึกความเห็น (หนังสือหรือบันทึกข้อความตามแบบข้อพิจารณาของ ฝอ.)  และรูปแบบ
รายงานหรือเรื่องนำเรียนเพื่อทราบ  ตั้งแต่  ๒๔ ต.ค.๓๙  รายละเอียดตาม
อ้างถึง

                        ๒.๒    ในปัจจุบันการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ 
จะมีกฎหมายและงบประมาณมาเป็นกรอบ  และเป็นตัวกำหนดในการควบคุม
การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

                        ๒.๓    การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลในการตกลงใจ  จะต้องสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและงบประมาณที่ได้รับ  รวมทั้งต้องตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชา  และสามารถตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

                   ๓.  ข้อพิจารณา

                        ๓.๑    ยก.ทหาร  ได้ดำเนินการปรับปรุงแนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ โดยเน้นการยึดถือข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ และหลักการจากเอกสารอ้างอิง ตามอ้างถึง  และได้จัดทำกรอบแนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และการเขียนหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้

                                 ๓.๑.๑    หลักการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ  ควรให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้

                                             ปัญหา  ใช้แนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการเดิม ตามข้อ ๒.๑

                                             ข้อเท็จจริง  ใช้แนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการเดิม ตามข้อ ๒.๑  และเพิ่มเติมในเรื่อง กฎหมาย  นโยบาย  คำสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  งบประมาณ  และการวัดผล

                                             ข้อพิจารณา  ใช้แนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการเดิม ตามข้อ ๒.๑  และเพิ่มเติมด้วยการพิจารณาความเชื่อมโยงให้ดีว่า สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  นโยบาย คำสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือไม่  (เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีกฎหมายมาเป็นกรอบและเป็นตัวกำหนดในการ
ควบคุมการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น)  สามารถตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชาหรือไม่  มีงบประมาณรองรับหรือไม่ ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่

                                             ข้อเสนอ  ใช้แนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการเดิม ตามข้อ ๒.๑

                                 ๓.๑.๒    รูปแบบบันทึกความเห็น  ซึ่งประกอบด้วย  ๑) ปัญหา  ๒) ข้อเท็จจริง ๓) ข้อพิจารณา  ๔) ข้อเสนอ  ยังคงใช้    แบบเดิม ตามข้อ ๒.๑  แต่ได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความเหมาะสม ตามหลักการและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

                        ๓.๒    การปรับปรุงการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการและการเขียนหนังสือราชการของหน่วยงานใน บก.ทท.  ตามแนวทางที่กำหนด  จะช่วยให้การจัดทำข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ หรือการทำหนังสือราชการของหน่วยงานใน บก.ทท.  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยเนื้อหาของข้อพิจารณาหรือหนังสือมีความเป็นเหตุเป็นผล  และสอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี สั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย และสามารถตอบปัญหาได้  ซึ่งจะทำให้ผู้บังคับบัญชามีความเข้าใจ และสามารถตกลงใจหรือสั่งการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์

                   ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรดำเนินการดังนี้

                        ๔.๑    อนุมัติให้ใช้กรอบแนวทางการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

                        ๔.๒    ให้ส่วนราชการใน บก.ทท.  ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

                   จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา  หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔

 

                                        (ลงชื่อ) พล..     วรพงษ์  สง่าเนตร

                                                                (วรพงษ์  สง่าเนตร)

                                                                    จก.ยก.ทหาร

 

                                       กรอบแนวทาง

                     การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

 

๑.  หลักการเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

     ๑.๑     ความหมาย  ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ  คือ  เอกสารของ ฝสธ. อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง รัดกุม และให้ข้อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหานั้นไว้ด้วย

     ๑.๒    วัตถุประสงค์ของข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

              ๑.๒.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

              ๑.๒.๒ เพื่อเป็นข้อพิจารณาให้กับผู้บังคับบัญชา ในการตกลงใจได้อย่างสมเหตุสมผล ถูกต้องและทันเวลา

              ๑.๒.๓ เพื่อบูรณาการงาน และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ และให้เกิดเอกภาพในการควบคุมบังคับบัญชา

              ทั้งนี้  การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ  ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ  โดยยึดถือหลักการ  ดังนี้

·     ถ้าต้องการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ..................ลงท้าย  “เพื่อทราบ”

·     ถ้าต้องการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าใจ..................ชี้แจงให้สมเหตุสมผล

·     ถ้าต้องการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมมือ...............นอบน้อม  ขอบคุณ

·     ถ้าต้องการให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา..................ชี้ประเด็นให้เห็นชัด

·     ถ้าต้องการให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ......................ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

     ๑.๓    การเขียนหนังสือ  ตามธรรมดาแล้ว ความยุ่งยากซับซ้อนของการปฏิบัติ  ต้องการคำชี้แจง  รายงาน คำสั่ง  และข้อพิจารณาต่าง ๆ เป็นแบบข้อเขียน  นายทหารฝ่ายอำนวยการของหน่วย ต้องมีความสามารถใน
การเขียนหนังสืออย่างถูกต้อง กะทัดรัด และชัดเจน  การเขียนหนังสือของ
ฝ่ายอำนวยการ เป็นวิธีการสื่อข้อเสนอแนะและความคิดเห็นไปให้ผู้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาหน่วยรอง  และนายทหารฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ โดยทางคำสั่ง  ข้อเสนอ  ข้อพิจารณา  รายงาน และเอกสารที่เป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการอื่น ๆ การเขียนหนังสือของฝ่ายอำนวยการที่ดีนั้น  ต้องแสดงถ้อยคำต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนว่า  “ใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  อย่างไร  เมื่อไร  แล้วมี
ความต้องการหรือให้ตัดสินใจในเรื่องอะไร กับเรื่องนั้น ๆ”  โดยยึดถือหลักพื้นฐานในการเขียนเอกสารของฝ่ายอำนวยการ  ดังนี้

              ๑.๓.๑ ผู้ร่าง  ต้องเข้าใจในเรื่องที่จะร่าง  ถ้ามีหลายข้อให้แยกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย

              ๑.๓.๒ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ  ต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ

              ๑.๓.๓ การดำเนินเรื่องมีความต่อเนื่อง  และการเรียบเรียงเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผล  แยกประเด็นที่เป็นเหตุผล  และความมุ่งหมาย
ที่จะร่างหนังสือนั้น  โดยเริ่มจาก  ปัญหา  ข้อเท็จจริง  ข้อพิจารณา ข้อเสนอ

              ๑.๓.๔ ยึดมั่นความคิดเห็นจากข้อเท็จจริงไว้เป็นหลัก  ความใดอ้างถึง กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คำสั่ง  ต้องระบุให้ชัดเจน  เพียงพอที่
ผู้รับจะค้นหามาตรวจสอบได้

              ๑.๓.๕ ข้อเสนอต้องตรงประเด็น  ไม่ถือความเห็นส่วนตัว  ไม่มีอคติ
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนบุคคล  โดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

     ๑.๔    ส่วนประกอบของข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ

              ๑.๔.๑ ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วยสองส่วน 
คือ  ส่วนตัวเรื่อง  และส่วนผนวกสนับสนุน

              ๑.๔.๒ ส่วนตัวเรื่อง  มีข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการที่สมบูรณ์  ประกอบด้วย    หัวข้อ  คือ ปัญหา  สมมุติฐาน  ข้อเท็จจริง  ข้อพิจารณา  ข้อสรุป  และข้อเสนอ  ซึ่งในข้อพิจารณาดังกล่าว จะต้องบรรจุข่าวสารอย่างเพียงพอ  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล  โดยทั่วไปแล้วไม่ควรจะมีข้อความเกิน  ๒ – ๓ หน้า

              ๑.๔.๓ ส่วนผนวกสนับสนุน  รวมถึงเอกสารสนับสนุนประกอบ
ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถมีข่าวสารเพิ่มเติม  ควรมีเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิจารณา

              ๑.๔.๔ ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการสั่งการ  ให้จัดทำในรูปของ “บันทึกความเห็น”  มี    หัวข้อ  คือ  ปัญหา  ข้อเท็จจริง  ข้อพิจารณา  และข้อเสนอ  สำหรับการปฏิบัติงานประจำวัน 
หากเคยชินแล้วอาจไม่เขียนหัวข้อเรื่องก็ได้  คงเขียนแต่หมายเลขข้อ หรือเขียนบางหัวข้อเพื่อเน้นให้เด่นชัดขึ้นก็ได้

     ๑.๕    ความสมบูรณ์ของข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ  หรือบันทึกความเห็น  ประกอบด้วย

              ๑.๕.๑ แบบฟอร์ม

                            ๑.๕.๑.๑  ถูกต้องตามหลักการ แบบธรรมเนียม และระเบียบที่กำหนดไว้

                            ๑.๕.๑.๒   เทคนิคในการจัดทำเอกสาร ถูกต้อง

              ๑.๕.๒ หัวเรื่อง

                            ๑.๕.๒.๑   หัวเรื่อง  สมบูรณ์  กะทัดรัด  ตามระเบียบ
งานสารบรรณหรือไม่?

                            ๑.๕.๒.๒  ชื่อเรื่อง  กะทัดรัด  เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงหรือไม่?

              ๑.๕.๓ ปัญหา

                            ๑.๕.๓.๑   ก่อนเขียนปัญหา ควรรวบรวมปัญหา และทำความเข้าใจกับปัญหา

                            ๑.๕.๓.๒  การเขียนปัญหา ต้อง

                                           ๑.๕.๓.๒(๑)  สรุปประเด็นให้มีความชัดเจน

                                           ๑.๕.๓.๒(๒)  สรุปประเด็นให้สั้น

                                           ๑.๕.๓.๒(๓)  สรุปประเด็นอาจใช่ข้อย่อยช่วย

                                           ๑.๕.๓.๒(๔)  นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร

              ๑.๕.๕ ข้อเท็จจริง

                            ๑.๕.๕.๑  ลักษณะของข้อเท็จจริง

                                           ๑.๕.๕.๑(๑)   มีอิทธิพลและส่งผลโดยตรงต่อปัญหา

                                           ๑.๕.๕.๑(๒)  ต้องเป็นความจริง มิใช่เป็นความคิดเห็น

                                           ๑.๕.๕.๑(๓)  อย่านำข้อเท็จจริงที่ไม่จำเป็นมาเขียน

                                           ๑.๕.๕.๑(๔)  อยู่ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                            ๑.๕.๕.๒  การเขียนข้อเท็จจริง ต้องอ้างอิง กฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายให้ครบถ้วน

              ๑.๕.๖      ข้อพิจารณา

                            ๑.๕.๖.๑   การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปวงในรายละเอียด  รวมทั้งผลดีและผลเสียของคำแก้ปัญหาที่อาจเป็นไปได้ด้วย 
ข้อนี้เป็นข้อที่ผู้เขียนจะต้องทำเป็นข้อความสั้น ๆ  อย่างแจ่มแจ้งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ สำหรับข้อพิจารณาที่ยาว ๆ  ที่สลับซับซ้อนนั้น 
อาจเขียนเพียงกล่าวสรุปกับมีผนวกประกอบด้วย  ผู้เขียนต้องระมัดระวังในการเขียนเรื่องราวแต่ละเรื่องให้ถูกต้อง  เช่นเดียวกับการระมัดระวังในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อเป็นหลักประกันว่า  ได้สรุปข้อมูลตามลำดับที่สมเหตุสมผล
ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  คำแก้ปัญหาน่าจะเป็นไปได้ทุกคำแก้  และปัจจัยทั้งปวงที่กระทบกระเทือนต่อคำแก้ปัญหาเหล่านั้น

                            ๑.๕.๖.๒   การเขียนข้อพิจารณา

                                           ๑.๕.๖.๒(๑)   ต้องมีเหตุผล  ข้อดี  ข้อเสีย  (SWOT)

                                           ๑.๕.๖.๒(๒)   มองปัญหาแบบองค์รวม  โดยใช้หลักเชิงวิทยาศาสตร์  มุ่งสู่นโยบาย  ผบ.ทหารสูงสุด

                                           ๑.๕.๖.๒(๓)   วางแผนให้ครบทุกด้าน  ทุกมิติ  เรียงลำดับความสัมพันธ์ให้ดี ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนครบถ้วน

                                           ๑.๕.๖.๒(๔)  ต้องมีจริยธรรมของฝ่ายอำนวยการ  เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม

                            ๑.๕.๖.๓   การเขียนข้อพิจารณา ให้ผู้บังคับบัญชาตกลงใจ

                                           ๑.๕.๖.๓(๑)   ต้องตอบคำถามได้ว่า  สอดคล้องหรือขัดกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  นโยบาย 
ที่ระบุในข้อเท็จจริงหรือไม่

                                           ๑.๕.๖.๓(๒)   มีงบประมาณในการดำเนินการหรือไม่  (ต้องมีคำรับรองจากส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  (สปช.ทหาร)  หรือหลักฐานประกอบอื่น ๆ)

              ๑.๕.๗ ข้อสรุป

                            ๑.๕.๗.๑  ข้อสรุปที่ดี  ควรมาจากการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน  และมีความสมเหตุสมผลตามลำดับจากการวิเคราะห์และพิจารณาตามข้อต่าง ๆ  อีกทั้งไม่ควรจะนำเรื่องราวใหม่ ๆ  มาใส่ไว้ในข้อสรุปเหล่านี้

                            ๑.๕.๗.๒  ต้องครอบคลุมทุกแง่มุมของปัญหา  ไม่ออกนอกเรื่อง  และเป็นหนทางที่จะให้แก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้ดีที่สุด

              ๑.๕.๘     ข้อเสนอ

                            ๑.๕.๘.๑  ต้องตอบปัญหาทุกแง่ทุกมุม  มีความแจ่มแจ้ง  ชัดเจน  และสมเหตุสมผล

                            ๑.๕.๘.๒  การเขียนข้อเสนอ  ต้องกะทัดรัด  ชัดเจน  ครบถ้วนและสมบูรณ์  ตรงประเด็นสามารถตอบปัญหา  สอดคล้องกับข้อพิจารณา  และเป็นหนทางที่ดีที่สุด  โดยเรียงลำดับการเสนอว่า  ให้ใคร
ทำอะไร  เมื่อไร  ที่ไหน  อย่างไร

              ๑.๕.๙     ภาคผนวก

                            ๑.๕.๙.๑   ตอบปัญหาทุกแง่ทุกมุมแล้ว หรือไม่?

                            ๑.๕.๙.๒  ข้อมูลที่นำมาอ้างอิง  ได้แจ้งไว้อย่างเพียงพอ หรือไม่?

                            ๑.๕.๙.๓  กล่าวถึงผนวกเหล่านี้ไว้ในตัวเรื่อง  (ข้อพิจารณา)  แล้ว หรือไม่?

                            ๑.๕.๙.๔  รายชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้อง กล่าวไว้เรียงตามลำดับอักษร หรือไม่?

              ๑.๕.๑๐    ท้ายเรื่อง

                            ๑.๕.๑๐.๑ ลายมือชื่อและชื่อเต็ม  (ชื่อ ยศ ตำแหน่ง)  หน่วย  โทรศัพท์ หรือไม่?

                            ๑.๕.๑๐.๒ผนวก เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหลัก มีลงรายการไว้ หรือไม่?

                            ๑.๕.๑๑.๓หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อประสาน  ลงไว้ต่อจากรายการผนวก หรือไม่?

     ๑.๖     การบันทึก  คือ  การเขียนข้อความอันเป็นข้อราชการเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  หรือผู้บังคับบัญชาสั่งผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือระหว่างหน่วยราชการในกระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน  ซึ่งเป็นเรื่องภายในของส่วนราชการ  และเหตุที่จำเป็นต้องมีการบันทึก  เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และสั่งงานภายในของหน่วยราชการ

              ๑.๖.๑      ประโยชน์และความจำเป็นในการบันทึก

                            ๑.๖.๑.๑   เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีภารกิจหลายด้าน  ไม่ต้องเสียเวลาถาม

                            ๑.๖.๑.๒   เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เฉพาะเรื่องนั้น ๆ  ตลอดทั้งผลดี  ผลเสีย  สำหรับเป็นแนวความคิดในการตกลงใจสั่งการหรือลงนาม

                            ๑.๖.๑.๓   เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ กฎ ข้อบังคับ แบบธรรมเนียม อันเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  ทุกแง่ทุกมุมก่อนตกลงใจ

              ๑.๖.๒      หลักพื้นฐานการบันทึก

                            ๑.๖.๒.๑   เรื่องนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ใด  ต้องให้ผู้นั้นหน่วยนั้นบันทึกก่อน  แล้วจึงบันทึกตามลำดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจหน้าที่สั่งการหรือตกลงใจ

                            ๑.๖.๒.๒   ข้อความที่บันทึก  ต้องเป็นความคิดเห็นที่บริสุทธิ์  ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ  กฎ  ต่าง ๆ  อย่าใช้วิธีการที่ทำให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจผิด  โดยเจตนาจะลวงผู้บังคับบัญชาด้วยประการใด ๆ

                            ๑.๖.๒.๓   เป็นข้อความสั้น ๆ  แต่ชัดเจน  พอให้ผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าใจและตกลงใจได้

                            ๑.๖.๒.๔   อย่าให้ความเห็นไปก้าวก่ายงานในหน้าที่อื่น

                            ๑.๖.๒.๕   ถ้าเป็นเรื่องสำคัญ ควรปรึกษาผู้ใหญ่ก่อน  แล้วจึงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

                            ๑.๖.๒.๖   ผู้บันทึกต้องรับผิดชอบในข้อความที่บันทึกเสนอนั้น

              ๑.๖.๓      ข้อควรระวังในการบันทึก

                            ๑.๖.๓.๑   พยายามอย่าให้กระทบกระเทือนใจระหว่างหน่วยหรือบุคคล

                            ๑.๖.๓.๒   ต้องทำตัวเป็นกลาง สิ่งที่เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา ควรให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยเอง  อย่าใช้การบันทึกเป็นการ
ผูกมัดหรือชักจูงผู้บังคับบัญชา ให้เอนเอียงไปตามความต้องการของผู้บันทึก

              ๑.๖.๔      ตำแหน่งของผู้บันทึก

                            ๑.๖.๔.๑   ถ้าเป็นเรื่องที่จะออกไปนอกหน่วย  ไม่ว่าหน่วยเหนือ  หน่วยรอง  หน่วยข้างเคียง  ต้องให้หัวหน้าหน่วยนั้น ๆ  เป็นผู้บันทึก  (ลงชื่อ)  ส่วนความคิดเห็นที่เจ้าหน้าที่ชั้นรองบันทึกไว้ คงให้อยู่แต่ภายในหน่วยเท่านั้น

                            ๑.๖.๔.๒   ถ้าเป็นเรื่องที่เวียนอยู่ภายในหน่วยเดียวกัน  เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องคงบันทึกติดต่อโต้ตอบกันมาตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

              ๑.๖.๕      ประเภทของการบันทึก  โดยปกติการบันทึก แบ่งออกได้เป็น    ประเภท  คือ บันทึกย่อเรื่อง  บันทึกรายงาน  บันทึกความเห็น  และบันทึกติดต่อและสั่งการ

                            ๑.๖.๕.๑   บันทึกย่อเรื่อง  เป็นการเขียนข้อความย่อจากเรื่อง เก็บเอาแต่ประเด็นที่สำคัญ ๆ มาให้สมบูรณ์  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาอ่านแต่เรื่องที่ย่อแล้ว สามารถเข้าใจได้โดยไม่ผิดพลาด  (บันทึกแบบนี้วิธีการคล้าย ๆ  กับ  ข้อ ๑ (ปัญหา)  ในหัวข้อบันทึกความเห็นนั่นเอง)

                            ๑.๖.๕.๒   บันทึกรายงาน  เป็นการเขียนข้อความรายงานเรื่องที่ตนปฏิบัติหรือประสบมาเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  จะเป็นเรื่องในหน้าที่หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายก็ได้  หรืออาจเป็นรายงานเพื่อประโยชน์แก่ราชการด้วยความหวังดีก็ได้  แม้จะเป็นการนอกเหนือหน้าที่  การบันทึกรายงานควรให้สั้น  ระบุคำสั่ง  ผลการสอบสวนหรือผลการปฏิบัติหรือผลของงานตามหัวข้อที่ผู้บังคับบัญชาต้องการทราบ

                            ๑.๖.๕.๓   บันทึกความเห็น  เป็นการเขียนข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาในการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอ  เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชาทราบความเป็นมา  ปัญหา  ข้อพิจารณา  ผลดี  ผลเสีย  โดยยกเอาหลักฐานต่าง ๆ  ที่เป็นแบบธรรมเนียมมาให้ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาตกลงใจสั่งการได้

                                           ๑.๖.๕.๓(๑)     การบันทึกความเห็นของฝ่ายอำนวยการของส่วนราชการต่าง ๆ ใน บก.ทท.  ควรมีลักษณะเป็นมาตรฐานเดียวกัน  สำหรับหัวข้อที่กำหนดในการบันทึกความเห็น มี ๔ หัวข้อ  คือ  ๑. ปัญหา  ๒. ข้อเท็จจริง  ๓. ข้อพิจารณา  ๔. ข้อเสนอ

                                           ๑.๖.๕.๓(๒)     การทำบันทึกความเห็น  บางครั้งเรื่องเดิมอาจไม่มีใจความให้ผู้บันทึกนำมาเข้ากับหัวข้อทั้ง ๔ ข้างบนนี้  ซึ่งกรณีนี้ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกให้ครบทั้ง ๔ หัวข้อ  และเมื่อบันทึกไปตามหลักหัวข้อนี้จนบังเกิดความเคยชินแล้ว  จะใช้เพียงหมายเลข ๑, ๒, ๓ และ ๔  โดยไม่ต้องใช้ตัวหนังสือกำกับก็ได้

                        ๑.๖.๕.๔       บันทึกติดต่อและสั่งการ  เป็นการเขียนข้อความราชการติดต่อภายในระหว่างหน่วยเดียวกัน  หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา

๒.  รูปแบบบันทึกความเห็น

     การเขียนข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการแบบสมบูรณ์    หัวข้อนั้น  ในการปฏิบัติราชการโดยทั่วไปใน บก.ทท.  ไม่ค่อยมีโอกาสจัดทำเท่าใดนัก  สำหรับรูปแบบที่ใช้มาก  ได้แก่  บันทึกความเห็น  ซึ่งประกอบด้วย ๑. ปัญหา 
๒. ข้อเท็จจริง  ๓. ข้อพิจารณา  ๔. ข้อเสนอ  และรายงานหรือเรื่องนำเรียนเพื่อทราบ  อย่างไรก็ตามการเขียนบันทึกความเห็นดังกล่าว ในการให้ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชาเพื่อตกลงใจและสั่งการนั้น  สามารถเขียนได้ 
  แบบตามความเหมาะสม  ดังนี้

     ๒.๑    แบบที่ ๑  เป็นแบบที่สมบูรณ์  มี    หัวข้อ  ประกอบด้วย  ปัญหา  ข้อเท็จจริง  ข้อพิจารณา  และข้อเสนอ  โดยเขียนหัวข้อพร้อมชื่อหัวข้อและ
ขีดเส้นใต้

     ๒.๒    แบบที่ ๒  เป็นแบบย่อ  มี    หัวข้อ  เขียนเฉพาะหัวข้อในข้อ ๑.  โดยไม่เขียนชื่อหัวข้อ  แต่เนื้อหาในข้อ ๑. คือ ปัญหา  ส่วนในข้อ ๒. ๓. และ ๔.  เขียนหัวข้อพร้อมชื่อหัวข้อเช่นเดียวกับแบบที่ ๑  ซึ่งเป็นการเน้นเฉพาะ  ข้อเท็จจริง  ข้อพิจารณา  และข้อเสนอ

     ๒.๓    แบบที่ ๓  เป็นแบบย่อ  มี    หัวข้อ  เป็นแบบที่นิยมใช้กันและเหมาะสำหรับใช้กับงานหนังสือทั่วไป  เขียนเฉพาะหัวข้อในข้อ ๑. ๒. และ
๓.  โดยไม่ต้องเขียนชื่อหัวข้อ  แต่เนื้อหาในข้อ ๑. ๒. และ ๓. คือ ปัญหา  ข้อเท็จจริง  และข้อพิจารณา  ตามลำดับ  ส่วนในข้อ ๔.  คือ  ข้อเสนอ 
เขียนหัวข้อพร้อมชื่อหัวข้อและขีดเส้นใต้

     ๒.๔    แบบที่ ๔  เป็นแบบย่อ  มี    หัวข้อ  เขียนเฉพาะหัวข้อในข้อ
๑.  และ ๒.  โดยไม่เขียนชื่อหัวข้อ แต่เนื้อหาในข้อ ๑.  และ ๒.  คือ 
ปัญหา  และข้อเท็จจริง
+ ข้อพิจารณา  หรือปัญหา + ข้อเท็จจริง  และ ข้อพิจารณา  ตามลำดับ  ส่วนในข้อ ๓.  คือ  ข้อเสนอ  เขียนหัวข้อพร้อม
ชื่อหัวข้อและขีดเส้นใต้

     ๒.๕    แบบที่ ๕  เป็นแบบย่อ  มี    หัวข้อ  เขียนเฉพาะหัวข้อในข้อ
๑.  โดยไม่เขียนชื่อหัวข้อ แต่เนื้อหาในข้อ ๑.  คือ  ปัญหา  ข้อเท็จจริง และข้อพิจารณา  ส่วนในข้อ ๒.  คือ  ข้อเสนอ  เขียนหัวข้อพร้อมชื่อหัวข้อและ
ขีดเส้นใต้

     ๒.๑    แบบที่ ๑  เป็นแบบที่สมบูรณ์  มี    หัวข้อ  ประกอบด้วย  ปัญหา  ข้อเท็จจริง  ข้อพิจารณา  และข้อเสนอ  โดยเขียนหัวข้อพร้อมชื่อหัวข้อและ
ขีดเส้นใต้
  ดังนี้

 

                                      บันทึกข้อความ

ครุฑ

ส่วนราชการ......................................................................................

ที่...........................................วันที่...................................................

เรื่อง  (มีชื่อเรื่องที่สามารถค้นหาในแฟ้มเอกสารได้)

         (หัวเรื่องคงใช้เหมือนกับหนังสือราชการ  แฟ้มเอกสารอ้างอิงและเรื่อง  คงใช้แบบหนังสือราชการ  ประเภทเอกสาร  เขียนลงทั้งตอนบนและตอนล่างของแต่ละหน้า)

อ้างถึง      (ถ้ามี)

๑.  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.   อนุมัติหลักการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    (ถ้ามี)

๑.    เอกสารของหน่วยเจ้าของเรื่อง

๒.   เอกสารของหน่วยที่เขียนข้อพิจารณา

๑.  ปัญหา........................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

๒.  ข้อเท็จจริง...................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

๓.  ข้อพิจารณา.................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................

๔. ข้อเสนอ...................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................

                                          (ลงนาม)

                                                      (............ชื่อเต็ม..........)

                                                                (ตำแหน่ง)


     ๒.๒    แบบที่ ๒  เป็นแบบย่อ  มี    หัวข้อ  เขียนเฉพาะหัวข้อในข้อ ๑.  โดยไม่เขียนชื่อหัวข้อ  แต่เนื้อหาในข้อ ๑. คือ ปัญหา  ส่วนในข้อ ๒. ๓. และ ๔.  เขียนหัวข้อพร้อมชื่อหัวข้อเช่นเดียวกับแบบที่ ๑  ซึ่งเป็นการเน้นเฉพาะ  ข้อเท็จจริง  ข้อพิจารณา  และข้อเสนอ  ดังนี้

 

                                      บันทึกข้อความ

ครุฑ

ส่วนราชการ......................................................................................

ที่...........................................วันที่..................................................

เรื่อง  (มีชื่อเรื่องที่สามารถค้นหาในแฟ้มเอกสารได้)

         (หัวเรื่องคงใช้เหมือนกับหนังสือราชการ  แฟ้มเอกสารอ้างอิงและเรื่อง  คงใช้แบบหนังสือราชการ  ประเภทเอกสาร  เขียนลงทั้งตอนบนและตอนล่างของแต่ละหน้า)

อ้างถึง      (ถ้ามี)

๑.    กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.   อนุมัติหลักการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    (ถ้ามี)

๑.    เอกสารของหน่วยเจ้าของเรื่อง

๒.   เอกสารของหน่วยที่เขียนข้อพิจารณา

๑.  ......(ปัญหา)................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

๒.  ข้อเท็จจริง...................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

๓.  ข้อพิจารณา.................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................

๔. ข้อเสนอ...................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................

                                          (ลงนาม)

                                                      (............ชื่อเต็ม..........)

                                                                (ตำแหน่ง)


     ๒.๓    แบบที่ ๓  เป็นแบบย่อ  มี    หัวข้อ  เป็นแบบที่นิยมใช้กันและเหมาะสำหรับใช้กับงานหนังสือทั่วไป  เขียนเฉพาะหัวข้อในข้อ ๑. ๒. และ ๓.  โดยไม่ต้องเขียนชื่อหัวข้อ  แต่เนื้อหาในข้อ ๑. ๒. และ ๓. คือ ปัญหา  ข้อเท็จจริง  และข้อพิจารณา  ตามลำดับ  ส่วนในข้อ ๔.  คือ  ข้อเสนอ  เขียนหัวข้อพร้อมชื่อหัวข้อและขีดเส้นใต้  ดังนี้

 

                                      บันทึกข้อความ

ครุฑ

ส่วนราชการ......................................................................................

ที่...........................................วันที่..................................................

เรื่อง  (มีชื่อเรื่องที่สามารถค้นหาในแฟ้มเอกสารได้)

         (หัวเรื่องคงใช้เหมือนกับหนังสือราชการ  แฟ้มเอกสารอ้างอิงและเรื่อง  คงใช้แบบหนังสือราชการ  ประเภทเอกสาร  เขียนลงทั้งตอนบนและตอนล่างของแต่ละหน้า)

อ้างถึง      (ถ้ามี)

๑.    กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.  อนุมัติหลักการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    (ถ้ามี)

๑.  เอกสารของหน่วยเจ้าของเรื่อง

๒.   เอกสารของหน่วยที่เขียนข้อพิจารณา

๑.  ......(ปัญหา)................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

๒.  .....(ข้อเท็จจริง)............................................................................

............................................................................................................................................................................................................

๓.  .....(ข้อพิจารณา)..........................................................................

............................................................................................................................................................................................................

๔. ข้อเสนอ...................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................

                                          (ลงนาม)

                                                      (............ชื่อเต็ม..........)

                                                                (ตำแหน่ง)

 

     ๒.๔    แบบที่ ๔  เป็นแบบย่อ  มี    หัวข้อ  เขียนเฉพาะหัวข้อในข้อ ๑.  และ ๒.  โดยไม่เขียนชื่อหัวข้อ แต่เนื้อหาในข้อ ๑.  และ ๒.  คือ  ปัญหา  และข้อเท็จจริง + ข้อพิจารณา  หรือปัญหา + ข้อเท็จจริง  และ ข้อพิจารณา  ตามลำดับ  ส่วนในข้อ ๓.  คือ  ข้อเสนอ  เขียนหัวข้อพร้อมชื่อหัวข้อและขีดเส้นใต้  ดังนี้

 

                                      บันทึกข้อความ

ครุฑ

ส่วนราชการ......................................................................................

ที่...........................................วันที่..................................................

เรื่อง  (มีชื่อเรื่องที่สามารถค้นหาในแฟ้มเอกสารได้)

         (หัวเรื่องคงใช้เหมือนกับหนังสือราชการ  แฟ้มเอกสารอ้างอิงและเรื่อง  คงใช้แบบหนังสือราชการ  ประเภทเอกสาร  เขียนลงทั้งตอนบนและตอนล่างของแต่ละหน้า)

อ้างถึง      (ถ้ามี)

๑.  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.  อนุมัติหลักการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    (ถ้ามี)

๑.  เอกสารของหน่วยเจ้าของเรื่อง

๒.  เอกสารของหน่วยที่เขียนข้อพิจารณา

๑.  ......(ปัญหา  หรือ ปัญหา + ข้อเท็จจริง).............................................

............................................................................................................................................................................................................

๒.  ......(ข้อเท็จจริง + ข้อพิจารณา  หรือ  ข้อพิจารณา)..............................

............................................................................................................................................................................................................

๓.  ข้อเสนอ...................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................

                                          (ลงนาม)

                                                      (............ชื่อเต็ม..........)

                                                                (ตำแหน่ง)


     ๒.๕    แบบที่ ๕  เป็นแบบย่อ  มี    หัวข้อ  เขียนเฉพาะหัวข้อในข้อ ๑.  โดยไม่เขียนชื่อหัวข้อ แต่เนื้อหาในข้อ ๑.  คือ  ปัญหา  ข้อเท็จจริง และข้อพิจารณา  ส่วนในข้อ ๒.  คือ  ข้อเสนอ  เขียนหัวข้อพร้อมชื่อหัวข้อและขีดเส้นใต้  ดังนี้

 

                                      บันทึกข้อความ

ครุฑ

ส่วนราชการ.....................................................................................

ที่...........................................วันที่.................................................

เรื่อง  (มีชื่อเรื่องที่สามารถค้นหาในแฟ้มเอกสารได้)

         (หัวเรื่องคงใช้เหมือนกับหนังสือราชการ  แฟ้มเอกสารอ้างอิงและเรื่อง  คงใช้แบบหนังสือราชการ  ประเภทเอกสาร  เขียนลงทั้งตอนบนและตอนล่างของแต่ละหน้า)

อ้างถึง      (ถ้ามี)

๑.  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๒.  อนุมัติหลักการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    (ถ้ามี)

๑.  เอกสารของหน่วยเจ้าของเรื่อง

๒.  เอกสารของหน่วยที่เขียนข้อพิจารณา

๑.  ......(ปัญหา + ข้อเท็จจริง + ข้อพิจารณา)..........................................

............................................................................................................................................................................................................

๒.  ข้อเสนอ...................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................

                                          (ลงนาม)

                                                      (............ชื่อเต็ม..........)

                                                                (ตำแหน่ง)

 

 


                                                  ตรวจถูกต้อง

                                                    (ลงชื่อ)  .. สถาพร  พันธ์กล้า

                                                                     (สถาพร  พันธ์กล้า)

                                                                 ผอ.กผร.สนผ.ยก.ทหาร
เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


มีอารมณ์ขันเสมอ

เราชอบนายที่อารมณ์ดี ตลก ลูกน้องของเรา ก็ชอบเหมือนกัน ฉะนั้น ถ้าเราทำตัวให้มีอารมณ์ขันไว้บ้าง ลูกน้องก็จะสบายใจที่ได้ทำงานกับเรา

View All
<< พฤศจิกายน 2008 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านได้รับประโยชน์จากเนื้อหาแค่ไหน
ได้ประโยชน์มาก สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้
296 คน
ได้ประโยชน์บ้าง ถึงแม้เป็นการร่างหนังสือราชการทหาร แต่ก็สามารถนำวิธีคิดและเทคนิคไปใช้ได้
25 คน
ได้ประโยชน์น้อย เพราะเป็นการร่างหนังสือราชการทหาร นำไปใช้กับหน่วยงานและงานที่ทำอยู่ได้ไม่มากนัก
3 คน
ได้ประโยชน์น้อยมาก เพราะค่อนข้างยาก อ่านไม่ค่อยเข้าใจ
2 คน

  โหวต 326 คน