/blog/anonym/00/00/http://oknation.nationtv.tv/blog/anonym/00/00/wrong paramiter ..