• archanwell
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : archanwell@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-30
  • จำนวนเรื่อง : 14
  • จำนวนผู้ชม : 43906
  • ส่ง msg :
  • โหวต 24 คน
แสวงหาแนวคิดใหม่ที่สดใสกว่าเดิม
หาพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในแวดวงที่กว้างมากขึ้น โลกใบนี้กว้างใหญ่ ความคิดใหม่น่าจะมีให้แสวงอีกมากค่ะ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/archanwell
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2550
Posted by archanwell , ผู้อ่าน : 1897 , 11:41:16 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการเวทีรับฟังข้อเสนอแนะของภาคประชาชนและภาควิชาการในการจัดการปัญหาความไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย (๑๐ กันยายน –  ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐)

UPDATE Thursday, September 06, 2007

-----------------------

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-----------------------

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะทางกฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

---------------------------

ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ

---------------------------

๑.            สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๒.           โครงการศึกษาการปรากฏตัวของคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในสังคมไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓.            มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

๔.           มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

๕.           มูลนิธิกระจกเงา

-------------

วัตถุประสงค์

--------------

๑.            เปิดพื้นที่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้คนไร้สถานะทางกฎหมายในประเทศไทยได้บอกกล่าวถึงปัญหาของตนเอง

๒.     เปิดพื้นที่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ภาคประชาชนและภาควิชาการที่ดูแลคนไร้สถานะได้เสนอแนะต่อทุกภาคส่วนของสังคม

๓.     เปิดพื้นที่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ภาคราชการและภาคการเมืองที่เกี่ยวข้องได้ทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนกับภาคประชาชนและภาควิชาการ

๔.     องคาพยพของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีโอกาสทดสอบถึงความเป็นไปได้ในการจัดการสถานการณ์เกี่ยวกับคนไร้สถานะทางกฎหมายในประเทศไทย โดยกฎหมายทางกฎหมายและนโยบายที่มีอยู่ และตระหนักในความเหมาะสมและความจำเป็นที่จะเสนอแก้กฎหมายและนโยบายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนการเสนอแนะมาตรการเพื่อแก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิผลของกฎหมายและนโยบายดังกล่าว

-------------

ประโยชน์

--------------

๑.     “เกิดเปิดพื้นที่สาธารณะในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เพื่อศึกษาปัญหาคนไร้สถานะทางกฎหมายในประเทศไทยร่วมกันระหว่างคนจากทุกภาคส่วนของสังคม

๒.     “เกิดความเข้าใจร่วมกัน” ระหว่างเจ้าของปัญหา ภาคราชการ ภาคการเมือง ภาคประชาชน และภาควิชาการ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนไร้สถานะทางกฎหมายฯ

๓.     “เกิดความตระหนักรู้” ในความเป็นไปได้ในการจัดการสถานการณ์เกี่ยวกับคนไร้สถานะทางกฎหมายในประเทศไทย โดยกฎหมายทางกฎหมายและนโยบายที่มีอยู่ และตระหนักในความเหมาะสมและความจำเป็นที่จะเสนอแก้กฎหมายและนโยบายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนการเสนอแนะมาตรการเพื่อแก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิผลของกฎหมายและนโยบายดังกล่าว

๔.     “เกิดแนวคิดและข้อเสนอแนะ” ในการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับคนไร้สถานะทางกฎหมายในประเทศไทย

--------------------------------------

ประเด็นที่สำคัญในการเสวนาในเวที

--------------------------------------

๑.     อะไรคือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาความไร้สถานะทางกฎหมายของมนุษย์ในสังคมไทยในแต่ละสถานการณ์ ?

๒.           เกิดสถานการณ์การละเมิดหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิมนุษยชนของคนไร้สถานะทางกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ ?

๓.     มีกฎหมายและนโยบายของรัฐไทยเพื่อจัดการปัญหาความไร้สถานะทางกฎหมายให้แก่คนไร้สถานะฯ ที่ยกขึ้นมาเสวนาแต่ละครั้งหรือยัง ? กฎหมายและนโยบายนั้นขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมหรือไม่ ? กฎหมายและนโยบายนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่ ? ซึ่งประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง และประสิทธิผลของยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘

๔.     ร่างกฎหมายที่เสนอโดย กมธ.ศึกษาปัญหาคนไร้สถานะฯ ได้เสนอการแก้ไขปัญหาของคนไร้สถานะฯ หรือไม่ ? และอย่างไร ?

---------------------------

กระบวนการเสวนาในเวที

---------------------------

๑.            สนช. กล่าวเปิดเวทีชี้แจงวัตถุประสงค์ของเวที

๒.           ภาคประชาชนและภาควิชาการนำเสนอ

๓.            ภาคราชการและภาคการเมืองแลกเปลี่ยน

๔.            เสวนาทั่วไป

๕.            สรุปการเสวนาเพื่อบันทึกในรายงานเสนอที่ประชุม สนช.

----------------------

สถานที่จัดเวทีเสวนา

----------------------

ทุกเวทีจัดที่อาคารรัฐสภา โปรดดูหมายเลขหน้าเสวนาที่ป้ายประกาศ ณ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

ส่วนเวทีครั้งแรกในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ จัด ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

-----------------------------

รายละเอียดของแต่ละเวที

-----------------------------------------------------------

เวทีที่ ๑ : คนไทยพลัดถิ่น (๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐)

-----------------------------------------------------------

เปิดเวทีโดย ท่านเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานกรรมาธิการฯ

เสนอแนวคิดโดย

๑.            นางสาวสาวิตรี จันทร นักศึกษามหาวิทยาลัยรามแหงเชื้อสายไทยแต่ตกเป็นคนไร้สัญชาติ

๒.           นายสุทิน กิ่งแก้ว คนไทยเชื้อสายไทยจากตะนาวศรี

๓.            นายภควินท์ แสงคง เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย

๔.            อาจารย์ธีรวุฒิ เสนาคำ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๕.            ผู้แทนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๖.            ผู้แทนของกรมการปกครอง

ดำเนินการเสวนาโดย นายวีรวัฒน์ ตันปิชาติ กรรมาธิการฯ

สรุปผลการเสวนา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร กรรมาธิการฯ  และนายวีนัส สีสุข อนุกรรมาธิการฯ

------------------------------------------------------

เวทีที่ ๒ : คนมอแกน (๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐)

------------------------------------------------------

เปิดเวทีโดย รศ.ดร.สุริชัย หวั่นแก้ว กรรมาธิการฯ

เสนอแนวคิดโดย

๑.            นายสิดิษ ประมงกิจ คนมอแกนไร้สัญชาติซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เกาะเหลา

๒.           นายนิรันดร์ หยังปาน คนอุรักลาโ๊ว๊ยสัญชาติไทยซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

๓.            นายห้อง กล้าทะเล คนมอแกลนไร้สัญชาติ แห่งบ้านทุ่งหว้า จังหวัดพังงา

๔.     นายณัฐพล สิงห์เถื่อน หัวหน้าโครงการพัฒนาสถานะภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กไร้รัฐและไร้สัญชาติในภาวะยากลำบาก ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ มูลนิธิกระจกเงา

๕.            อาจารย์รัชนี ธงไชย  ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก

๖.            ผู้แทนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๗.           ผู้แทนของกรมการปกครอง

ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ นฤมล อรุโณทัย กรรมาธิการฯ

สรุปผลการเสวนา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร กรรมาธิการฯ  และนายวีนัส สีสุข อนุกรรมาธิการฯ

-----------------------------------------------------------

เวทีที่ ๓ :  คนไร้รากเหง้า (๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐)

-----------------------------------------------------------

เปิดเวทีโดย ท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมาธิการฯ (รอการยืนยัน)

เสนอแนวคิดโดย

๑.            นางสาวฮงผิง ยิว คนไร้สัญชาติเพราะตกเป็นคนไร้รากเหง้าเนื่องจากถูกทอดทิ้งจากบุพการี

๒.           นายสันติพงษ์ มูลฟอง  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓.            อาจารย์รัชนี ธงไชย  ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก

๔.            รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการที่ทำงานกับเด็กไร้รากเหง้า

๕.            ผู้แทนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๖.            ผู้แทนของกรมการปกครอง

๗.           ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดำเนินการเสวนาโดย นางยินดี ห้วยหงส์ทอง กรรมาธิการฯ

สรุปผลการเสวนา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร กรรมาธิการฯ  และนายวีนัส สีสุข อนุกรรมาธิการฯ

------------------------------------------------------------------

เวทีที่ ๔ :  คนไร้เอกสารพิสูจน์ตน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐)

------------------------------------------------------------------

เปิดเวทีโดย  ท่านศาสตราจารย์ มีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน สนช. (รอการยืนยัน)

เสนอแนวคิดโดย

๑.            นายกิตติพงศ์ ศิลปะวงศ์เจริญ วิศวกรไร้รัฐแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รอการยืนยัน)

๒.           นายเขมชาติ ศักดิ์สกุลมงคล เจ้าหน้าที่องค์กรยุติธรรมนานาชาติ

๓.            นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (ศพด.)

๔.            นางสาวดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล ผู้ประสานงานโครงการ Stateless Watch 

๕.            ผู้แทนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๖.            ผู้แทนของกรมการปกครอง

ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง อนุกรรมาธิการฯ

สรุปผลการเสวนา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร กรรมาธิการฯ  และนายวีนัส สีสุข อนุกรรมาธิการฯ

---------------------------------------------------------------

เรื่องที่ ๕ :  คนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในสถาบันการศึกษาไทย (๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐)

----------------------------------------------------------------

เปิดเวทีโดย  อาจารย์มุกดา อินต๊ะสาร กรรมาธิการฯ (รอการยืนยัน)

เสนอแนวคิดโดย

๑.            นางสาวอ่อนแก้ว กุลทวี บัณฑิตไร้รัฐซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลา (รอการยืนยัน)

๒.           นายมงคล เอี่ยมวิไล บัณฑิตไร้สัญชาติเชื้อสายไทยซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดตราด (รอการยืนยัน)

๓.            ผู้แทนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๔.            ผู้แทนของกรมการปกครอง

๕.            ผู้แทนกระทรวงศึกษา

๖.            ผู้แทนกระทรวงแรงงานฯ

ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล กรรมาธิการฯ

สรุปผลการเสวนา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร กรรมาธิการฯ  และนายวีนัส สีสุข อนุกรรมาธิการฯ

-------------------------------------------------------

เวทีที่ ๖ :  คนชาติัพันธ์ (๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐)

-------------------------------------------------------

เปิดเวทีโดย รศ.ดร.สุริชัย หวั่นแก้ว กรรมาธิการฯ 

เสนอแนวคิดโดย

๑.            เด็กหญิงสือบูลา  เซกองอากู่ เด็กอาข่าไร้สัญชาติที่ถูกถือเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งที่มีสัญชาติไทย

๒.           นายไกรสิทธิ์ สิทธิโชดก นายกสมาคมคนอาข่า

๓.            นายอาทิตย์ ทวีอภิรดีภิญโญ ผู้แทนสมาคมจีนยูนาน

๔.            อาจารย์ชูพินิจ เกษมณี อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รอการยืนยัน)

๕.            นางจุฑามาศ ราชประสิทธิ์ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา  (รอการยืนยัน)

๖.            ผู้แทนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๗.           ผู้แทนของกรมการปกครอง

ดำเนินการเสวนาโดย นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมาธิการฯ

สรุปผลการเสวนา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร กรรมาธิการฯ  และนายวีนัส สีสุข อนุกรรมาธิการฯ

---------------------------------------------------------

เวทีที่ ๗ :  คนบนพื้นที่สูง (๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐)

---------------------------------------------------------

เปิดเวทีโดย  ท่านเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานกรรมาธิการฯ

เสนอแนวคิดโดย

๑.     นายใสแดง แก้วธรรม เจ้าหน้าที่คลีนิคกฎหมายแม่อาย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง UNICEF และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (รอการยืนยัน)

๒.           นายจอบิ คนสัญชาติไทยแห่งอำเภอแก่งกระจานซึ่งเคยตกเป็นคนไร้รัฐและคนไร้สัญชาติ (รอการยืนยัน)

๓.            นายวุฒิ บุญเลิศ ประชาคมสวนผึ้ง (รอการยืนยัน)

๔.            นายวิวัฒน์ ตามี่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) (รอการยืนยัน)

๕.            นายสมชาย หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (รอการยืนยัน)

๖.            ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๗.           ผู้แทนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๘.            ผู้แทนของกรมการปกครอง

ดำเนินการเสวนาโดย นายสมชาติ พิพัฒน์ธราดล อนุกรรมาธิการฯ

สรุปผลการเสวนา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร กรรมาธิการฯ  และนายวีนัส สีสุข อนุกรรมาธิการฯ

-------------------------------------------------------

เวทีที่ ๘ :  คนชายแดน (๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐)

-------------------------------------------------------

เปิดเวทีโดย  ท่านเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานกรรมาธิการฯ

เสนอแนวคิดโดย

๑.            นางบัวจันทร์ บุญยง คนสัญชาติไทยที่ตกเป็นไร้สัญชาติและถือบัตรลาวอพยพ (รอการยืนยัน)

๒.           นายกิสัน นานนคร คนถือบัตรลาวอพยพจากจังหวัดอุบลราชธานี (รอการยืนยัน)

๓.            นายพยุงศักดิ์ คชสวัสดิ์  โครงการสำรวจและพัฒนาสถานภาพเด็กไร้รัฐและไร้สัญชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

๔.            รศ.ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอการยืนยัน)

๕.            นางสาวอัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา  (รอการยืนยัน)

๖.            ผู้แทนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๗.           ผู้แทนของกรมการปกครอง

ดำเนินการเสวนาโดย นายกฤษฎา ยาสมุทร อนุกรรมาธิการฯ

สรุปผลการเสวนา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร กรรมาธิการฯ  และนายวีนัส สีสุข อนุกรรมาธิการฯ

---------------------------------------------------------------

เวทีที่ ๙ :  คนงานต่างด้าวไร้รัฐไร้สัญชาติ (๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐)

---------------------------------------------------------------

เปิดเวทีโดย  ท่านสมชาย แสวงการ กรรมาธิการฯ (รอการยืนยัน)

เสนอแนวคิดโดย

๑.            ผู้แทนคนงานที่ประสบปัญหาความไร้สถานะทางกฎหมาย

๒.           รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิืจกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (รอการยืนยัน)

๓.            นายอดิศร เกิดมงคล IRC (รอการยืนยัน)

๔.            ผู้แทนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๕.            ผู้แทนของกรมการปกครอง

๖.            ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

๗.           ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

ดำเนินการเสวนาโดย นายมานะ งามเนตร อนุกรรมาธิการฯ

สรุปผลการเสวนา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร กรรมาธิการฯ  และนายวีนัส สีสุข อนุกรรมาธิการฯ

---------------------------------------------------------------------

เวทีที่ ๑๐ :  คนหนีภัยความตาย (๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐)

---------------------------------------------------------------------

เปิดเวทีโดย รศ.ดร.สุริชัย หวั่นแก้ว กรรมาธิการฯ 

เสนอแนวคิดโดย

๑.            อาจารย์อายุ นามเทพ คนไร้รัฐ เพราะหนีภัยความตายจากพม่าเข้ามาในประเทศไทย (รอการยืนยัน)

๒.           ศ.วิฑิต มันตราภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (รอการยืนยัน)

๓.            นายวีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์ UNHCR (รอการยืนยัน)

๔.            นายกานต์ เสริมชัยวงศ์ อนุกรรมการด้านชาติพันธุ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (รอการยืนยัน)

๕.            ผู้แทนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๖.            ผู้แทนของกรมการปกครอง

๗.           ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

๘.            ผู้แทนกระทรวงแรงงาน

ดำเนินการเสวนาโดย นายฉัตรชัย บางชวด อนุกรรมาธิการฯ

สรุปผลการเสวนา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร กรรมาธิการฯ  และนายวีนัส สีสุข อนุกรรมาธิการฯ

----------------------------------------------------------------------

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
archanwell วันที่ : 16/09/2007 เวลา : 00.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/archanwell

ขอเชิญร่วมรับฟังเทปบันทึกเสียงสด เวทีรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาความไร้สถานะสิทธิ
ขอเชิญร่วมรับฟังเทปบันทึกเสียงสด ­­­­เวทีรับฟังข้อเสนอแนะของภาคประชาชนและภาควิชาการในการจัดการปัญหาความไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย (๑๐ กันยายน – ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐) และสามารถรับฟังบันทึกเสียงย้อนหลัง ตามวาระเวทีต่าง ๆ ได้ที่http://www.tobethai.org/live.html

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ผมมา...นะครับ วันที่ : 06/09/2007 เวลา : 12.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/I-am-Mana

งานนี้ใครพลาดก็คงเสียใจ เชิญทั้งผู้สนใจและเจ้าของปัญหา ไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆ จะได้ทราบว่า สิ่งที่ควรแก้ไขมันหนักหนา ใหญ่โตขนาดไหน เวทีนี้เปิดกว้างเสมอครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ห้วยน้ำอุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย : ห้องทดลองทางสังคม

เป็นวีดิโอที่เรียบเรียงจากภาพนิ่งที่ถ่ายในราววันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ เราทดลองพิสูจน์สัญชาติไทยให้แก่ชาวเขาที่ห้วยน้ำอุ่น ถามมานะต้องตี๋หน่อยจอยบี ฯลฯ ว่า ยังจำได้ไหม ?

View All
<< กันยายน 2007 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]


ข้อใดสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์ ?
เงิน
3 คน
ชื่อเสียง
0 คน
ความรัก
12 คน
ความดี
17 คน
ความเชื่อ
5 คน
ความสนุกสนาน
0 คน
มิตรภาพ
6 คน
สติปัญญา
6 คน
ไม่ใช่สักข้อเดียว
3 คน
ทุกข้อล่ะ
22 คน

  โหวต 74 คน