• คนเป็นต่อ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : gamjanok@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2010-12-19
  • จำนวนเรื่อง : 44
  • จำนวนผู้ชม : 565846
  • ส่ง msg :
  • โหวต 3 คน
ชมรมสถาปนิกกรุงเทพมหานคร
เนื้อหาใน BLOG นี้ ในด้านหลัก เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ อ้างอิง และตอบคำถาม เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และด้านการโยธา แก่สถาปนิกและประชาชนทั่วไป
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/architect-bma-club
วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 5127 , 22:52:09 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ในการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร กฎหมายที่ใกล้ชิดกับกฎหมายควบคุมอาคาร ฉบับหนึ่ง ย่อมหลีกไม่พ้นกฎหมายผังเมือง ที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาออกแบบ        พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า :- กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ถ้าขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้ใช้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง        พิจารณาจากบทบัญ....

อ่านต่อ

Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 2130 , 17:24:48 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๑ กำหนดให้ ที่ดินตั้งอยู่ริมแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้มีที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะมีความกว้าง ตั้งแต่ ๑๐ เมตร   ขึ้นไป ให้มีที่ว่างเพื่อปลูกต้นไม้ตามแนวขนานกับเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 37245 , 14:51:43 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ บัญญัติว่า :-          “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง          (๑)      อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน          (๒)      เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว ก....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 23745 , 02:35:43 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กรณีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๑ บัญญัติว่า :- ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิประเด็นพิจารณาคือ :- แล้วใครเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร? มาตรา ๔ ให้นิยามไว้ ดังนี้ :-“เจ้าพนั....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 8604 , 15:14:44 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พอดีมีผู้ถามคำถามเข้ามาในเฟสบุคของชมรมสถาปนิกกรุงเทพมหานครว่า :- จะก่อสร้างอาคารในที่ดินโดยทุบอาคารหลังเก่าทิ้ง จำเป็นต้องขออนุญาตรื้อถอนหรือไม่? เรื่องการรื้อถอนอาคารเป็นเช่นไร มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้ครับ :- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๒ บัญญัติว่า :- ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญา....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 2152 , 09:43:42 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สำหรับการออกแบบอาคารจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร ควรจะต้องรู้กฎหมายอย่างน้อย ๓ ฉบับ๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙๒. กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒๓. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ (หมวด ๙)อาจมีข้อสงสัยตามมาว่า ในเมื่อ ปัจจุบันนี้ได้ใช้ พ.ร.บ. ฉบับ ๒๕๒๒ แล้ว กฎ ฉ. ๗ ออกตาม พ.....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 2354 , 00:51:10 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เนื่องจากมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน เหตุจาก ร้านอาหารซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ ก่อสร้างอาคารในย่านชุมชน เป็นเหตุให้เกิดการจราจรคับคั่งภายในซอยสาธารณะ จึงสอบถามมาที่เมล์ผม สอบถามความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการเรียกร้องความเป็นธรรมจากหน่วยงานรัฐ พิจารณาแล้ว กรณี อาจเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนในลักษณะคล้ายๆ กัน จึงได้นำคำถามและคำตอบมาให้ไว้ศึกษากันเผื่อจะมีประโยชน์บ้าง ดังนี้....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 13084 , 13:53:19 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตามที่กรมทางหลวงได้กำหนดหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเงื่อนไขในการปลูกสร้างอาคารริมเขตทางหลวง โดย กำหนดหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเงื่อนไขหลักๆ ไว้ ๒ ประการ คือ:- ๑. การปลูกสร้างอาคารริมเขตทางหลวงทั่วๆ ไป ที่ไม่มีพระราชกฤษฎีกาควบคุมการปลูกสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๙ ๑.๑ อาคารพักอาศัย ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ ที่ไม่เกิน ๔ ชั้น อาคารขนาดเล็กทั่วๆ ไป แนวกันสาดหรือส่วนที่ยื่นนอกสุด....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 1437 , 16:12:06 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ขณะที่สถาปนิกไทยทั่วประเทศ กำลังเดือดเนื้อร้อนใจ เกรงจะต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิกไม่ได้ อันสืบเนื่องมาจาก สภาสถาปนิก ออกกฎมาใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยอ้างว่าเป็นการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของสถาปนิก เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ โดย นำมาผูกโยงเข้ากับการต่ออายุใบอนุญาตฯ เราลองมาดูความน่าขบขัน ความขัดแย้ง และผลประโยชน์ทับซ้อนของนโยบายนี้ของสภาฯ กันครับ เหตุผลในการออก ข้อบังคับสภาสถาปนิก....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 2181 , 02:58:22 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เป็นการง่ายที่ครูจะเอาไม้เรียวมาฟาด บังคับนักเรียนให้เรียนหนังสือ ครูเช่นนั้นใครก็เป็นได้ แต่ไม่ใช่ครูที่ดีมีความรู้ความสามารถแน่. สมมุติมีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่ง เพื่อแข่งขันทางการศึกษากับโรงเรียนอื่น ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนจึงมีนโยบายพัฒนาความรู้วิชาการต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียน เราจะสมมุติเรียกย่อๆ ว่า พวต. ล่ะนะครับ (ฮา) ต้องสะสมคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์ เพื่อประกอบการเลื่อนระดั....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 3300 , 12:00:03 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โดยปกติทั่วไป:- เด็กที่กำเนิดเกิดจากบิดามารดาชาวไทย บุตรก็จะได้รับสัญชาติไทยโดยกำเนิด ต่อมาเมื่อเด็กชาย-หญิงทั้งหลายอายุได้สิบห้าปี รัฐก็กำหนดให้เด็กเหล่านั้น มีสิทธิทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ แต่บัตร ก็มีอายุในการใช้ เมื่อได้เวลาบัตรหมดอายุตามกฎหมายกำหนด ก็จะต้องดำเนินการทำบัตรใหม่ เสียค่าธรรมเนียมบ้างเล็กน้อย แต่รัฐ จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขยุ่งยากซับซ้อน เพิ่มภาระแก่ประชาชนแต่ประการใด กลับกัน....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 1415 , 11:33:31 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กลุ่มทุนขนาดใหญ่ข้ามชาติ เช่น กลุ่ม Discount store เมื่อคิดคืบคลานสยายปีกธุรกิจ เข้ามาในชนชาติเล็กๆ:- ยุทธศาสตร์แรก[First strategy] ของกลุ่มทุน คือ:- จะสวมบท นักบุญ[saint] ให้กลุ่มเป้าหมายที่ตกเป็นเหยื่อตายใจ โดยทำการล่อใจ:- ผู้บริโภค[consumer] ยอมขาดทุนหรือกำไรน้อยในชั้นต้น อ่อยเหยื่อ กระหน่ำ ลด แลก แจก แถม:- จนเหยื่อหนำใจ เพื่อให้ถอนตัวถอนกายจากกลอุบายไม่ขึ้น เรียกง่ายๆ ว่า:- ยุทธวิ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 1688 , 13:13:44 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

สืบเนื่องจาก:- สภาสถาปนิกได้ออกกฎเกณฑ์บางประการ ที่อ้างว่าเป็นการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ของผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (พวต.):- ใช้บังคับ โดยผูกโยงเข้ากับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก เป็นเหตุให้สถาปนิกจำนวนมากเดือดร้อน ลุกฮือคัดค้าน ต่อต้านเป็นจำนวนมาก และในอนาคตอันใกล้หากยังไม่มีการยกเลิก หรือแก้ไขใดๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยในวงกว้าง เดือดร้อนอย่างไรผมจะอธิบายให้ฟัง....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2554
Posted by , ผู้อ่าน : 4392 , 15:58:29 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔:- ได้ให้นิยามความหมายของคำว่า:- “ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ” ไว้ว่า:- ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซึ่งมีด้านใดด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะซึ่งใช้เป็นทางเข้าออก และที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน ๒๐๐ เมตร จากจุดกึ่งกลางถนนสาธารณะนั้น.แยกองค์ประกอบคำนิยาม "ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ" ได้ดังนี้:-ตั้งอยู่บนท....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 5154 , 12:15:11 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โดยปกติ นั้น:- การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒:- ประเด็นปัญหามีอยู่ว่า:- กรณี ประชาชนผู้เช่าที่ดิน มีความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้แบ่งที่ดินให้เช่าเป็นแปลงๆ โดยกำหนดแนวเขตที่ดินที่เช่าตามสัญญาเช่า:- จะถือว่า กรณี เป็นกา....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 12209 , 14:37:55 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ประเด็นเกี่ยวกับกรณีเรื่อง:- ผู้ควบคุมงาน จะกระทำโดยผู้ใดได้บ้างนั้น การพิจารณาต้องพิจารณาจากกฎหมาย ๓ ฉบับ คือ:- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 2488 , 19:01:47 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สถาปนิกเรา มีข้อเสียอยู่อย่าง คือ:- เรากำลังต่อสู้โดยไม่รู้กติกา ใช้อารมณ์ในการต่อสู้ เสียเปรียบ ไม่มีประโยชน์ครับ, ผมเชื่อว่า:- สมาชิกสภาสถาปนิก มีไม่ถึงร้อยละสิบหรอกครับ ที่เคยจับ พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ขึ้นมาอ่าน อย่างเช่นความขัดแย้งในการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เป็นต้น เถียงกันแทบเป็นแทบตาย ไม่ได้อะไรขึ้นมา ก็กฎหมายเขาบัญญัติไว้ชัดแจ้งใน มา....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 19151 , 10:36:14 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

คำศัพท์ทางสถาปัตยกรรม:- หากพิจารณาเพียงผ่านๆ ก็คลับคล้ายหามีสิ่งใดน่าสนใจไม่ แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไป กลับน่าค้นคว้าหาความหมายเป็นอย่างยิ่ง ทุกถ้อยคำ ล้วนมีความหมาย ที่มา หน้าที่การใช้งาน และลักษณะการแสดงความเป็นเจ้าของ ฯลฯ อย่างเช่น:- อาคารประเภทอยู่อาศัยรวม ในกฎหมายควบคุมอาคาร นั้น มีถ้อยคำในความหมายดังกล่าว อยู่หลากหลายคำ เช่น:- อะพาร์ตเมนต์, แฟลต, คอนโดมิเนียม, แมนชั่น, หอพัก, ฯลฯ ส....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 3068 , 15:31:28 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อะพาร์ตเมนต์ [Apartment] หรือในกฎหมายควบคุมอาคาร จัดอยู่ในประเภท:- อาคารอยู่อาศัยรวม ชนิดหนึ่ง หากประสงค์จะขอนุญาตทำทางเข้า-ออกจะขอได้ขนาดเท่าไร นั้น:- ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการออกระเบียบควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ ชื่อ:-ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑ โดย:-ข้อ ๘.๒ บัญญัติว่า:- อาคารที่ต้องมีที่จอดรถยนต์ ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 14042 , 14:38:41 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การก่อสร้างอาคาร นั้น:- มีทั้งสร้างในแปลงที่ดินเปล่าไม่มีอาคารในที่ดิน, หรือที่ดินที่มีอาคารเดิมอยู่ก่อนแล้วจะสร้างใหม่เพิ่มเติม, บางครั้ง ที่ดินแปลงหนึ่งก็อาจมีความประสงค์จะสร้างอาคารหลายๆ หลัง, อาคารในที่ดินต่างเจ้าของก็ต้องมีระยะเว้นว่างอย่างหนึ่ง, อาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกันก็มีระยะที่จะต้องเว้นว่างอย่างหนึ่ง, เราลองมาพิจารณา ดูกันครับว่า:- กฎหมายบัญญัติในประเด็น:- การก่อสร้างอาคารในที่....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 3 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 3549 , 23:47:09 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บ่อยครั้ง ที่เริ่มวางแผนการออกแบบแล้วต้องกุมขมับไปกับกฎหมายควบคุมอาคาร เพราะ:- เมื่ออ่านตัวบทกฎหมายแล้ว เกิดความสับสนเป็นอย่างมาก เลือกใช้ไม่ถูก โดยเฉพาะ กรณี:- เมื่อกฎกระทรวง, ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร, และกฎหมายผังเมือง, มีความขัดแย้งกัน[Conflict] ก็ไม่รู้จะเลือกปรับใช้ จากกฎหมายฉบับใดดี:- ความจริงประเด็นนี้:- หากศึกษา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒:- ตั้งแต่ มาตรา ๘ – ๑๒ ให้ดีแล้....

อ่านต่อ

Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 10480 , 15:17:01 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เดินทางไกลพึ่งรถม้า ข้ามธาราต้องอาศัยเรือ:- สถาปนิกเมื่อออกแบบอาคาร นั้น นอกจากความรู้ด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์แล้ว ย่อมหลีกไม่พ้น ที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกฎหมายในการออกแบบ เพราะ:- แม้รังสรรค์งานได้วิจิตรเลิศเลอสักเพียงใด หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาคารที่ออกแบบไว้ ก็คล้ายเพียงสายลมในอากาศ เท่านั้น:- ปัญหาหนึ่งที่สถาปนิกมักประสบ เสมอๆ คือ การออกแบบอาคารประเภทที่ต้องจัดที่จอดรถยนต์ และเข้าข่ายต้องเชื่อมก....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 2 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 5363 , 21:58:15 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โบราณว่า:- การประวิงเวลาในการตัดสินใจ ก็คือการตัดสินใจชนิดหนึ่ง, เดินหมากผิดตัวเดียว ก็อาจต้องพ่ายแพ้ทั้งกระดาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารก็เช่นนั้น หากการวางแผนผิดอาจพลาดพลั้งโครงการล่มสลาย ไม่อาจเยียวยา.กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒:-ข้อ ๖/๑ บัญญัติว่า:- ในการพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 1 มกราคม 2554
Posted by คนเป็นต่อ , ผู้อ่าน : 2030 , 23:30:14 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เห็นต้นไม้เพียงต้นเดียว จะตีความว่าเป็นป่าต้นน้ำย่อมจะมิได้:- คำโบราณว่า:- ไหมเส้นเดียวไม่เป็นด้าย ไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่า, การมองปัญหาพิจารณาถ้อยคำในกฎหมาย ก็คล้ายๆ เช่นนั้น, การตีความ จะนำถ้อยคำเพียงคำเดียวมาตีความย่อมจะมิได้ ต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย ทั้งถ้อยคำความหมายตามตัวอักษร, เจตนารมณ์ของการออกกฎหมาย, การมีผลที่จะนำไปใช้บังคับได้ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยปกติ ก็ต้องใช้แนวทางตาม มาตรา ๔ แห่งประมวลก....

อ่านต่อ


/2
<< ธันวาคม 2019 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]