*/
  • อริยทัศน์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : aryatasna@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-28
  • จำนวนเรื่อง : 201
  • จำนวนผู้ชม : 189110
  • จำนวนผู้โหวต : 43
  • ส่ง msg :
  • โหวต 43 คน
แป๊ะเจี๊ยะ

การเริ่มต้นสอนที่เด็กและเยาวชน เป็นความคิดที่ถูกต้อง แต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันประคับประคอง สร้างแบบอย่างที่ถูกต้องด้วย เด็กจึงจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ไม่โกงกินต่อไป..จากรุ่นสู่รุุ่น.. (Clip นี้ตัดต่อจากต้อ

View All
<< สิงหาคม 2019 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562
Posted by อริยทัศน์ , ผู้อ่าน : 273 , 09:12:54 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน อดุลย์ , นายยั้งคิด โหวตเรื่องนี้

 

ช่วงนี้ รำพึงรำพันเรื่อง "ความรู้-ความเข้าใจผิด" ของบ้านเมืองเราบ่อยมาก

หรือเป็นเพราะเราใช้ชีวิตผ่านมาเกินกลางคนแล้ว ??? เห็นอะไรผิดเพี้ยน ด้วยการตีความ ร้อยถ้อยคารมก็อด ตั้งประเด็นคิด-ประเด็นถามไม่ได้ กระทู้ก่อนเขียนความคิดเห็นเรื่อง สส.เข้าใจบทบาทตัวเองผิด  วันก่อนหน้าเขียนเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนและเด็กผิดพลาดใหญ่หลวง วันนี้ เกิดคำถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในประวัติศาสตร์การปกครองของไทย ตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ ไม่มีตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินมาก่อน ผู้ทำหน้าที่นี้ คงไม่มี ขนบ-ประเพณีให้ดูแบบอย่าง  ถ้าวันนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ่ทำผิดรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรดี   

ในข้อกำหนด ของรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ ว่า...[i]

"...หน้าที่และอํานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ

(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมนั้น

(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ

 

และกำหนดหน้าที่ของรัฐ ไว้ในหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญ [ii]  โดยสรุปคือหน้าที่ที่รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชน เช่นการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างสาธารณูปโภค อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ข้อมูลข่าวสาร ป้องกันทุจริต คุ้มครองผู้บริโภค การใช้คลื่นความถี่ของรัฐ ฯลฯ ประมาณ ๑๐ มาตรา ซึ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชน   แต่ในการทำงานตามหน้าที่ (มาตรา ๒๓๐) ก็อาจเกิดปัญหาขัดแย้งต่อกฏหมาย  รัฐธรรมนูญก็กำหนดขั้นตอนเผื่อไว้ อย่างน่าสนใจว่า...

"...มาตรา ๒๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่อง ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้

       (๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่อง พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

        (๒) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหา เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง..."

 

ประเด็นคือ ความขัดแย้งทางการเมือง หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติทางการเมือง ไม่น่าจะอยู่ในวิสัย บทบาทและอำนาจที่ควรเป็นของ ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ข้อนี้ใครมีความรู้ หรือคำอธิบายต่างออกไป โปรดแลกเปลียนกันสักนิด) 

การเลือกเอา วงเล็บ ๒ ของมาตรา ๒๓๑ มาใช้บังคับ โดยไม่ดู มาตรา ๒๓๐ ก็น่าแปลกใจ หากปฏิบัติผิดรัฐธรรมนูญเอง ผู้ตรวจการแผ่นดินจะทำอย่างไร

กรณี เหตุทะเลพัทยา มีน้ำเสียระบายทิ้งจนทะเลดำ, ผิวเดินเลย และสกลนครที่ปนเปือนไซยาไนท์จากอุตสาหกรรมเหมืองทอง, พาราคว็อตซ์ มีพิษภัยก่อมะเร็ง มีตัวอย่างทางการแทพย์มากมาย แต่กระทรวงเกษตรอนุญาตให้ขายได้อีก สามปี, ก่อนประกาศห้าม,  กรณ๊คอนโดกลางกรุง ปลอมเอกสาร EIA และ EHIA โดยมีหน่วยงานราชการเพิกเฉยหรือสนับสนุน ฯลฯ

เหล่านี้ต่างหากที่ "ควรจะ"  เป็นภาระงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และไม่เห็นจะต้องมีผู้ตั้งเรื่องร้องเรียน เมือ่เหตุเกิด ก็เข้าตรวจการ ได้ทันที แต่เรื่องถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ ไม่เห็นจะเป็นประโยชน์ประชาชนเลย  ส่วนการอ้างว่า ทำหน้าทีไม่ครบ ไม่เป็นรัฐมนตรี ทุกอย่างเป็นโมฆะ นั้น ฟังแล้วน่าเชื่อ แต่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้ว ว่าคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่ไปก่อน (อย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญด้วย) และเมื่อคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์แล้ว ก็ให้คณะฯ ที่ทำหน้าที่ก่อนถวายสัตย์ฯ พ้นจากหน้าที่ไป..

บ้านเมืองเราทุกวันนี้ ตีความจากนักกฏหมาย ศรธนญชัย จนกฏหมายผิดเพื่ยน กลายเป็นความเช้าใจผิด และเมื่อยึดถือกันผิดเพี้ยน ก็ปฏิบัติผิดเพี้ยน จนถึงวันนี้...

เรื่องเล็กบังคับเรื่องใหญ่  ทำนองคลองธรรมหายไป เหลือแต่ถูกใจไม่ถูกต้องก็ช่างมัน

หรือหากใครจะมีข้อคิดเห็นที่ ละเอียดกว่า น่าจะถูกต้องกว่า โปรดแลกเปลี่ยนกัน  เราจะได้เข้าใจบ้านเมืองของเราอย่างถูกต้อง ไม่ดิ้น เป็นแมวดิ้นตาย สองเดือน เหมือนศรีธนญชัย  

 

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน