• รณฤทธิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ิboonyou.khor@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-05-09
  • จำนวนเรื่อง : 288
  • จำนวนผู้ชม : 835105
  • ส่ง msg :
  • โหวต 58 คน
สื่อการบ้าน...สารการเมือง
การบ้านการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว: ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และ สะท้อนมุมมองที่หลากหลายด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou
วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 491 , 23:43:56 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การทำแผนที่ชุมชน   (Community Mapping)      เครื่องมือในการศึกษาชุมชน 1. แบบสํารวจข้อมลู เช่น แบบสอบถาม, แบบสมภาษณ์, แบบสังเกต 2. แผนที่เดินดิน 3. ผังเครือญาติ 4. โครงสร้างองค์กรชุมชน  5. ปฏิทินชุมชน 6. ประวัติศาสตร์ชุมชน 7. ประวัติชีวิต แผนที่เดินดิน โกมาตร จงเสถียรทรัพย์และคณะ (2545: 22-34) กล่าวว่า การทําแผนที่เดินดิน มีความสําคญมากและเป็นสิ่งแรกที่ต้องทําเพราะเป็นวิธีที่จะทําให้....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 7724 , 17:52:56 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วัฒนธรรม (Culture) [1] ความหมายของวัฒนธรรม       วัฒนธรรม มีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นแบบแผนในความคิด และการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษย์ได้คิดสร้างระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการในการปฏิบัติ การจัดระเบียบตลอดจนความเชื่อ ความนิยม ความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการควบคุม และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ (สุพัตรา สุภาพ, 2528)         Tayl....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 3017 , 11:36:22 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทวิจารณ์หนังสือ แนวคิด แนวปฏิบัติ ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น[1]   บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ[2]                หนังสือเล่มนี้ประพันธ์โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ ซึ่งเป็นที่ราบกันดีว่า ดร.เสรี พงศ์พิศ นั้นคลุกคลีกับงานชุมชนหรืองานท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลานาน เคยเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสถาบันพัฒนาชุมชน ก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยชีว....

อ่านต่อ

Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 1117 , 11:34:27 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทวิจารณ์หนังสือ แนวคิด แนวปฏิบัติ ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น[1]   บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ[2]                หนังสือเล่มนี้ประพันธ์โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ ซึ่งเป็นที่ราบกันดีว่า ดร.เสรี พงศ์พิศ นั้นคลุกคลีกับงานชุมชนหรืองานท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลานาน เคยเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสถาบันพัฒนาชุมชน ก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยชีว....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 3016 , 15:07:31 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย   1. วิวัฒนาการในการแสวงหาความรู้          1)  วิธีสมัยโบราณ                         ๏ โดยบังเอิญ                                                         ๏โดยขนบธรรมเนียม ประเพณี                                                      ๏โดยผู้มีอำนาจ                                       ๏จากประสบการณ์ส่วนตัว                                             ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 56560 , 12:07:17 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร The behavioral use and impacts of using Facebook on university students in Bangkok. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ ประโยชน์ที่ได้รับ และผลกระทบจากการใช้เฟสบุ๊ค (Fac....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2556
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 6589 , 09:04:03 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การควบคุมการโฆษณาของไทย (1) ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกริก   ในปัจจุบัน วิถีชีวิตของผู้คนแทบทุกอาชีพ และทุกวัยต่างหลีกหนีไม่พ้นจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารหลากหลายประเภทในรูปแบบต่าง ๆ เพราะโลกทุกวันนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารจากทั่งโลกสามารถเชื่อโยงกันได้อย่างรวดเร็ว โฆษณาเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยังผู้บร....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2555
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 1783 , 08:16:52 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทที่ 9พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   สาระสำคัญของกฎหมาย 1. หลักการพื้นฐานและขอบเขตเนื้อหา 2. สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 3. การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 4. วิธีการแก้ไขเยียวยาตามกฎหมาย 5. ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย 6. ความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่   1. หลักการพื้นฐานของกฎหมาย แนวคิดการปฏิรูประบบราชการ หลักเกณฑ์ชัดเจน รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกั....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2555
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 4147 , 01:21:52 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทที่ 8 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550   พระราชบัญญัตินี้มีทั้งหมด  3 หมวด รวม 29 มาตรา สาระสำคัญ คือ –                 ให้ยกเลิก พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.2484 และประกาศปฏิวัติฉบับต่างๆ ที่เป็นกฎหมายเผด็จการและมีความล้าหลัง –                 วางหลักเกณฑ์ในการรับจดแจ้งการพิมพ์เป็นหลักฐานให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณา บรรณาธิการหรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ เพื่อประโยชน์ในกา....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2554
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 2913 , 12:05:00 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

     การรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้า : ปัจจัยสู่ความสำเร็จ VS ความล้มเหลว        จากการได้มีโอกาสติดตาม และสังเกตการณ์เพื่อประเมินผลการรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้าหรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเครือข่ายด้านชุมชนและศาสนา ติดต่อกันมาหลายปีพบว่า มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวคละเคล้าปะปนกันไป แน่นอนที่สุด ความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นย่อมมาจากปัจจัยเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ปัจจัยเงื่อนไขแห่งความสำเร็จหรือล้มเห....

อ่านต่อ


/6
<< ธันวาคม 2021 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]