• รณฤทธิ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ิboonyou.khor@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-05-09
  • จำนวนเรื่อง : 288
  • จำนวนผู้ชม : 835390
  • ส่ง msg :
  • โหวต 58 คน
สื่อการบ้าน...สารการเมือง
การบ้านการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว: ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และ สะท้อนมุมมองที่หลากหลายด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/boonyou
วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2563
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 403 , 03:01:06 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  การแสวงหาข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อใหม่ ความสำนึกทางการเมือง ความไว้วางใจทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   พรรณาภา ดอกชะบา สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก บทค้ดย่อ การศึกษาการแสวงหาข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อใหม่ ความสำนึกทางการเมือง....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 520 , 00:58:43 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รายงานผลการวิจัยเรื่อง “การรับรู้ของประชาชนต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านแบรนด์ DNAและสัญลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน”   บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง การรับรู้ของประชาชนต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน Brand DNA และสัญลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจการรับรู้ (Awareness) และจดจำ (Recall) ของประชาชนที่มีต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่าน Brand DNA หรือสัญลักษ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2555
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 5364 , 09:56:03 น.  
หมวด : กฎหมาย

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทที่ 6 สื่อมวลชนกับความผิดฐานหมิ่นประมาท     1.  บทนำท         การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนแม้จะเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ต้องควบคู่ไปกับความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อการนำเสนอข่าวสารนั้น ๆ ท         ในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนด้วย  2.   คว....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2555
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 4000 , 12:31:08 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทที่5 ปรัชญาวิชาชีพสื่อสารมวลชน 1. ปรัชญาวิชาชีพของสื่อหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นสินค้าที่สนองตอบความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสารและสติปัญญาให้แก่ผู้บริโภค ที่เรียกว่า เป็นสินค้าทางภูมิปัญญา และด้วยความเป็นสื่อมวลชนที่ต้องแข่งขันกับเวลาและต้องยึดถือการสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ อันประกอบไปด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง และความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น หนังสือพิมพ์จึงต้องมีเกณฑ์ด้านคุณสมบัติในการเสนอข่าวซึ่งถือว....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 11548 , 11:55:49 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บทที่ 4สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน 1. บทบาทหน้าที่สื่อมวลชนในฐานะ GatekeeperMcBride ในนามคณะกรรมาธิการของยูเนสโก ได้นำเสนอบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในฐานะที่เป็น Gatekeeper ดังนี้l  การให้ข่าวสาร (Information) l  การเป็นกระบวนการสังคมประกฤต (Socialization) l  การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) l  การถกเถียงอภิปราย (Debate and Discussion) l  การให้การศึกษา (Education) l  การส่งเสริมวัฒนธรรม (Cultural Promoti....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 2678 , 10:45:43 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เอกสารประกอบการสอนวิชา นท. 2107 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริกบทที่ 3 สิทธิและเสรีภาพในการสื่อสาร สิทธิในการสื่อสาร (Right to Communication)l  สิทธิการสื่อสาร (Right to Communication) นั้นเป็นแนวคิดที่กล่าวได้ว่า ค่อนข้างใหม่ โดยมีที่มาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ 19 ซึ่งกล่าวว่า (คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ, 2530 : 21)"บุคคลย่อมมีสิทธิในเสรีภาพแห่งควา....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 3437 , 12:39:14 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เอกสารประกอบการสอนวิชา นท. 2107 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชนบทที่2 สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน1.  ความหมายของสิทธิสิทธิ (Right) l  อำนาจอันชอบธรรมหรืออำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย                          (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) l  ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้                                               (ศ. หยุด แสงอุทัย, 2538)l  อำน....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2555
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 7246 , 09:46:24 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เอกสารประจำวิชา กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน การสื่อสาร การสื่อสารมวลชน และสื่อมวลชน1.   การสื่อสารการสื่อสาร (Communication) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน Communicate ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Communicate ซึ่งแปลตามตัวอักษรว่า Make Common หมายถึง ทำให้มีสภาพร่วมกัน ซึ่งเป็นความหมายที่ตรงกับธรรมชาติของการสื่อสาร คือ การทำให้เกิด....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2552
Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 2535 , 11:24:03 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 มัลลิกา มัติโก. “จิตสำนึกทางสังคมของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.   สรุป  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจิตสำนึกในมิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสุขภาพ กับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus....

อ่านต่อ

Posted by รณฤทธิ์ , ผู้อ่าน : 1342 , 11:21:18 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  รศ. ดร. เสริมศรี ไชยศร ดร. สุรพล บัวพิมพ์ และสุนทรี คนเที่ยง. “หลักเกณฑ์และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงค์ในระดับปริญญาตรี” ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.   สรุป  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเอกสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2) เพื่อเสนอแนะหลักเกณฑ์และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่พึงประสงค์ในระดับปริญญาตรี ตามแนวพ.ร.บ. การ....

อ่านต่อ


/2
<< ธันวาคม 2021 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]