*/
  • เด็กชาย-เด็กหญิง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-10-30
  • จำนวนเรื่อง : 300
  • จำนวนผู้ชม : 798067
  • จำนวนผู้โหวต : 308
  • ส่ง msg :
  • โหวต 308 คน
<< ตุลาคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2552
Posted by เด็กชาย-เด็กหญิง , ผู้อ่าน : 47244 , 11:21:22 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ

ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  อานิสํสา  ธมฺมสฺสวเน

กตเม  ปญฺจ  อสฺสุตํ  สุณาติ  สุตํ  ปริโยทเปติ

กงฺจํ  วิหนติ  ทิฏฺฐึ  อุชุ  กโรติ  จิตมฺส  ปสึทติ

อิเม  โข  ภิกฺเว  ปญฺจ  อานิสํสา  ธมฺมสฺสวเนติ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการเป็นไฉน?

คือ ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๑

ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ๑

ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ ๑

ย่อมทำความเห็นให้ตรง ๑

จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการนี้แล

การฟังธรรม  นี้ดี  มีอานิสงส์

ให้เห็นตรง  เห็นชัด  ตัดสงสัย

จึงควรที่  จะได้ฟัง  อย่างตั้งใจ

ก็จะได้  ความดี  มีแก่ตน

สิ่งใด  ไม่เคยฟัง  จะได้ฟัง

ขอให้นั่ง  ตั้งใจรับ  อย่าสับสน

จิตผ่องใส  ได้ปัญญา  มิมืดมน

ทำให้พ้น  จากความทุกข์  ถึงสุขเอย

คำว่า"ธรรม"ในที่นี้ คือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านแสดงอานิสงส์ คือผลดีของการฟังธรรมไว้ ๕ ประการ คือ....

๑. ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง เมื่อเราได้เกิดมาแล้ว ย่อมได้ฟังเรื่องราวต่างๆมามากมาย แต่เรื่องเหล่านั้นมิใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ฉะนั้น เมื่อได้โอกาสฟังธรรมที่มีบุคคลนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดง จึงนับว่าได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นที่มิได้มีอยู่เป็นประจำ จะมีโอกาสบางครั้งเท่านั้น พระพุทธเจ้า และพระธรรม เป็นของหาได้ยากในโลก ดังธรรมภาษิตว่า "กิจฺโฉ พุทฺธธานมุปฺปาโท การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก.กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ การฟังธรรมเป็นการหาได้ยาก."

ก็กาลเวลาที่ยาวนานที่เรียกว่า"มหากัป"นั้น มหากัปส่วนมากจะว่างจากพระพุทธเจ้า เมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าแล้ว พระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระองค์ก็จะไม่มี และพระอริยสงส์ที่รู้ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีด้วย ท่านกล่าวว่า เวลา ๔ อสงไขย ๑ แสนมหากัปที่ผ่านมา มีพระพุทธเจ้าเพียง ๒๕ พระองค์เท่านั้น.

๒. ย่อมเข้าใจชัดในสิ่งที่ฟังแล้ว หมายความว่าการฟังธรรมนั้น หากฟังครั้งแรกยังไม่เข้าใจ หรือเข้าใจยังไม่ชัดเจน เมื่อได้ฟังซ้ำอีก ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจ และเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อมิให้ลืมเลือนไป เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมีมาก พระองค์แสดงธรรมอยู่ถึง ๔๕ พรรษา มีพระธรรมขันธ์ถึง ๘๔,๐๐๐ ทุกวันนี้ได้บันทึกไว้ในหนังสือเป็นภาษาบาลี ๔๕ เล่ม สำหรับฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย รวมถึงอรรถกถาด้วยจะมีถึง ๙๑ เล่ม ฉะนั้น ฉะนั้น เมื่อต้องการจะรู้ธรรมให้มากที่เรียกว่าพหูสูตรนั้น ก็จะต้องอาศัยการฟังให้มากเป็นสำคัญ

๓. บรรเทาความสงสัย ความสงสัยเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้ไม่แน่ใจว่า สิ่งนี้เป๋นความดีหรือชั่ว ควรทำหรือไม่ควรทำ เป็นต้น ความสงสัยเป็นความไม่ดีอย่างหนึ่ง สมควรที่จะต้องทำให้หมดไป จะหมดไปก็ด้วยการฟังธรรมนี้เอง

๔. ทำให้มีความเห็นตรง เห็นตรงคือตรงกับความจริง เพราะธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความจริง ที่เรียกว่า"สัจจะและอัตถะ"มีประโยชน์ อานิสงส์ข้อนี้ คือทำให้มีปัญญารู้ในเรื่องกรรม เรียกว่ากัมมัสสกตาปัญญา รู้นามรูป เรียกว่าวิปัสสนาปัญญา เป็นต้น

แต่ความรู้หรือปัญญามีหลายระดับ ระดับต้นเรียกว่าความรู้ในขั้น"ปริยัติ" การศึกษาเล่าเรียนในขั้นที่สูงขึ้นไป คือรู้ในการ"ปฏิบัติ" และที่สูงสุดเป็นความรู้ที่เป็นผลของการปฏิบัติ คือ"ปฏิเวธ"ได้แก่ การบรรลุมรรค ผล นิพพาน

แต่ถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติ ธรรมก็จะไม่รักษาผู้นั้น เพราะธรรมจะรักษาแต่ผู้ที่ปฏิบัติเท่านั้น ดังธรรมภาษิตว่า"ธมฺโม หเวรกฺขติ ธมฺมจาริ ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม"

๕. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส ความผ่องใสของจิตนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง จิตผ่องใสปราศจากกิเลสหรืออกุศล อกุศลมูล ๓ คือโลภะ โมหะ โทสะ เมื่อกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นเหตุให้ทำความชั่วทางกาย วาจา เช่นฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ เป็นต้น และจะส่งผลให้ไปเกิดในอบายภูมิ ๔ มีนรก สัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น และจะได้รับผลเป็นความทุกข์ต่างๆอีกมากมาย

สำหรับจิตที่ผ่องใสมีลักษณะตรงข้ามกับจิตที่เศร้าหมองคือมี อโลภะ อโทสะ อโมหะ เป็นมูล เมื่อจิตมีความผ่องใส การกระทำทางกาย วาจาก็จะดี ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ เป็นต้น มีการทำบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และจะส่งผลให้ได้รับความสุขในชาตินี้และชาติหน้า และแม้ว่าตนยังไม่หมดกิเลส ก็จะเป็นเหตุให้ไปเกิดในสุคติภูมิ เกิดเป็นมนุษย์และเทวดา

ฉะนั้น เมื่อพุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ฟังธรรมและปฏิธรรมแล้ว ก็จะได้รับอานิสงส์ ๕ ประการ ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงมาแล้วอย่างแน่แท้

(หนังสือปัญญาสาร โดยอาจารย์ สนั่น กรรณวัฒน์)


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierraอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Patui วันที่ : 24/10/2009 เวลา : 20.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aparat
สาธุ...สาธุ...สาธุ...
นำบุญมาฝากนะคะ...


ความคิดเห็นที่ 3 (0)
มะอึก วันที่ : 23/10/2009 เวลา : 20.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

สาธุจ้า...............

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 21/10/2009 เวลา : 13.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ขอบคุณค่ะ
ไม่ได้แวะมาหาเสียนาน สบายดีนะคะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
forgive วันที่ : 20/10/2009 เวลา : 08.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.

สาธุค่ะ...

ป้าอภัยสงสัยแยะ
ต้องฟังธรรมบ่อยๆ
ถึงจะบรรเทาความสงสัยได้ค่ะ.

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น