*/
  • เด็กชาย-เด็กหญิง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-10-30
  • จำนวนเรื่อง : 300
  • จำนวนผู้ชม : 797998
  • จำนวนผู้โหวต : 308
  • ส่ง msg :
  • โหวต 308 คน
<< กุมภาพันธ์ 2013 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
Posted by เด็กชาย-เด็กหญิง , ผู้อ่าน : 4027 , 12:57:52 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน khunphai , เหล่าซือสุวรรณา และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

ธรรมเครื่องสร้างความเป็นสมณะ ๒๐ อย่าง

ธรรม เครื่องสร้างความเป็นสมณะ ๒๐ อย่าง คือธรรมที่เป็นเหตุให้สำเร็จความเป็นสมณะ ๔ จำพวก ในพระศาสนานี้ มีพระโสดาบันเป็นต้น. ทั้งที่เป็นส่วนอันควรประกอบในเบื้องต้น ทั้งที่เป็นส่วนควรประกอบในเบื้องปลาย, มี ๒๐ อย่าง มี ธมฺมาราโม - ความยินดีในธรรม เป็นต้น.

๑. มีความยินดีในธรรม คือมีความยินดีในกุศลธรรมอันหาโทษมิได้ทั้งหลาย.

๒. มีนิยมอันเลิศ คือมีธรรมที่สร้างความเป็นสมณะ เป็นสิ่งที่ตนนิยมว่าเป็นเลิศ ด้วยอรรถว่า ให้สำเร็จความเป็นยอดบริษัท (คือภิกษุบริษัท).

๓. มีความประพฤติดี คือ มีความประพฤติในวัตรปฏิบัติทั้งหลาย อันมาแล้วในขันธกวัตร ซึ่งเป็นอภิสมาจาริกศีล (ศีลที่เป็นอภิสมาจาร คือเป็นมารยาทที่สูงส่งยิ่ง), หรือว่ามีความประพฤติอันเป็นไปเพื่อละราคะ เพื่อละโทสะ เพื่อละโมหะ เป็นต้น.

๔. มีวิหารธรรม คือ มีการอยู่ด้วยวิหาร (ธรรมอันเป็นที่อยู่) ทั้ง ๔ คือ ด้วยอิริยาบถวิหาร โดยการที่ทรงกายอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งก็ตาม ก็มีการมนสิการกรรมฐาน ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ด้วยใจที่ประกอบในกรรมฐาน ๑, ทิพยวิหาร (ฌาณสมาบัติ) ๑, พรหมวิหาร ๑, อริยวิหาร (ผลสมาบัติ) ๑.

๕. มีความสำรวม คือมีความสำรวมกาย สำรวมวาจา และสำรวมจิต.

๖. มีธรรมเครื่องป้องกัน คือมีธรรมเครื่องป้องกัน เครื่องกำจัด เครื่องละ ๕ อย่างคือ ศีล สติ ญาณ ขันติ และวิริยะ ที่เรียกว่า "สังวร ๕".

๗. มีความอดกลั้น คือมีความอดกลั้นต่อความเย็น ความร้อน ความหิว ความกระหาย เป็นต้น.

๘. มีความสงบเสงี่ยม คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตน.

๙. ประพฤติในอารมณ์ที่มีความเป็นหนึ่ง ความ ว่า อารมณ์กรรมฐานที่พระโยคาวจรเข้าไปตั้งสติ เจริญวิปัสสนา ชื่อว่ามีความเป็นหนึ่ง  เพราะเป็นเพียงสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง อันปราศจากความเป็นต่างๆมากมาย ด้วยอำนาจแห่งสมมติ และบัญญัติ ว่าสัตว์ บุคคล หญิง ชาย เป็นต้น. การเจริญวิปัสสนา จึงชื่อว่าเป็นความประพฤติในอารมณ์ที่มีความเป็นหนึ่ง. เพราะฉะนั้นนั่นแหละ  ความยินดีในอารมณ์กรรมฐานของพระโยคาวจรผู้เจริญวิปัสสนา จึงชื่อว่า   ความยินดีในอารมณ์ที่มีความเป็นหนึ่ง.

๑๐. มีความประพฤติหลีกเร้น คือ มีจิตหลีกออกจากอารมณ์ที่มีสภาพต่างๆ กันมากมายในภายนอก แล้วเร้นจิตนั้นอยู่ในอารมณ์กรรมฐาน เพื่อบรรลุฌาณที่ยังไม่บรรลุบ้าง, เพื่อเข้าฌาณที่บรรลุแล้วบ้าง, เพื่อบรรลุมรรคบ้าง, เพื่อการเข้าผลสมาบัติบ้าง.

๑๑. มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป คือมีความละอายและเกรงกลัวทุจริตทางทวารทั้ง ๓ มีกายทุจริต วาจาทุจริต ใจทุจริต.

๑๒. มีความเพียร ได้แก่ มีความเพียรอันเป็นไปในกิจ ๔ อย่าง คือ เพียรป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้มีโอกาศเกิดขึ้น ๑, เพียรละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ๑, เพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ให้เกิดขึ้น ๑, เพียรเจริญ เพิ่มพูนกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว กระทำไม่ให้หลงลืม ให้ตั้งมั่นอยู่ได้เจริญยิ่งๆขึ้นไป ๑, ก็คำว่า"อกุศลธรรม"ในที่นี้ ได้แก่นิวรณ์ธรรมทั้งหลาย. ส่วนคำว่า "กุศลธรรม" ได้แก่ สมาธิ วิปัสสนา และมรรค.

๑๓. มีความไม่ประมาท คือมีความไม่ประมาท ไม่ละเลย ในอันเจริญกุศลธรรมอันหาโทษมิได้ทั้งหลาย ตามอำนาจกิเลส.

๑๔. มีสิกขาสมาทาน คือมีความตั้งใจแต่จะขวนขวายอยู่แต่ในสิกขา ๓ มีอธิศีลสิกขา สมาธิสิกขา ปัญญาสิกขา เท่านั้น.

๑๕. อุทฺเทโส -ได้แก่ มีการเรียนพระบาลีอันเป็นพระพุทธพจน์.

๑๖. ปริปุจฺฉา - ได้แก่ มีการเรียนอรรถกถาอันเป็นคำอรรถาธิบายพระพุทธพจน์.

๑๗. มีความยินดียิ่งในคุณ มีศีล เป็นต้น ได้แก่ มีความยินดีในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ในเพราะความที่ท่านเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณ มีศีล เป็นต้น ถือเป็นแบบอย่างที่ตนเองก็จะเป็นแบบท่านเหล่านั้น.

๑๘. ไม่มีอาลัย ได้แก่ ไม่มีเคหสิตตัณหา (ตัณหาอาศัยเรือน) คือตัณหาที่ติดอยู่ในกามคุณ ๕ ด้วยอำนาจการละเป็นตทังคปหาน ด้วยวิปัสสนาบ้าง, ด้วยอำนาจการละเป็นวิกขัมภนปหาน ด้วยสมาธิบ้าง, ด้วยอำนาจการละเป็นสมุจเฉทปหาน ด้วยมรรคบ้าง.

๑๙. เป็นผู้ทำสิกขาบทให้บริบูรณ์ ได้แก่ ทำสิกขาบทใหญ่น้อยทั้งหลายที่ทรงบัญญัติไว้ให้เต็ม ให้บริบูรณ์อยู่เสมอ โดยการที่เมื่อต้องอาบัติ ก็มีการปลงอาบัติ ไม่เป็นผู้มีอาบัติติดตัว หากมีความสงสัยในอาบัติ ก็ปรึกษาไต่ถามท่านที่ทรงพระวินัย.

๒๐. ทรงผ้ากาสาวพัสตร์ คือนุ่งห่มไตรจีวรที่ทำด้วยผ้าย้อมฝาด มีศรีษะโล้น คือ มีศรีษะโล้นเพราะปลงผม, ไม่ใช่ศรีษะโล้น เพราะสักแต่ว่าเป็นคนไม่มีผม และไม่ใช่ศรีษะโล้น เพราะการถอนผมออกเหมือนอย่างพวกเดียรถีย์ในลัทธิภายนอก.


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra

Permalink : http://www.oknation.net/blog/diamond


 มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 เชิญรับฟังรายการ"แนวทางเจริญวิปัสสนา" บรรยายโดย อาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ตามสถานีวิทยุดังต่อไปนี้


 จังหวัด          -        สถานี        -        ความถี่        -        เวลา        -       วัน

 กรุงเทพฯ      -        อสมท.      -         ๑๔๙๔        -      ๑๔.๐๐ น.   -      จ - ส

                      รัฐสภา เอฟ เอ็ม.    -    ๘๗.๕        -      ๐๕.๐๐ น.    -      จ - อ

                      รัฐสภา เอ เอ็ม.      -    ๑๐๗๑        -       ๐๕.๐๐ น.   -        อ.

                      สวพ. เอฟ เอ็ม.     -     ๙๑            -       ๐๕.๓๐ น.   -      อา. - พฤ.

                      สทร. ๒                -     ๖๗๕         -       ๐๖.๗๗ น.   -      ทุกวัน

                                                                               ๒๑.๐๐ น.    -      จ. - ศ.

                      พล. ๑                 -      ๑๔๒๒      -        ๑๗.๐๐ น.    -      ทุกวัน

                      ทอ. ๐๑               -      ๙๔๕        -        ๑๒.๓๐ น.    -      ทุกวัน

                                                                               ๑๘.๐๐ น.     -     ทุกวัน

                      วพช. เอฟ. เอ็ม.     -    ๑๐๔.๒๕     -      ๒๐.๐๐ น.      -     จ. - ศ.

                      ตชด.                    -    ๕๗๖         -       ๒๐.๓๐ น.      -     ทุกวัน

                      วิทยุชุมชน             -    ๑๐๗.๗๕     -     ๑๙.๑๐ น.      -      ทุกวัน

                      วัดนาคปรก เอฟ. เอ็ม.


 กำแพงเพชร   -   ทภ. ๓   -   ๗๓๘   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.

                        ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม.   -   ๑๐๕   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 ขอนแก่น   -   รด.   -   ๑๑๕๒   -   ๒๐.๓๐ น.   -   ทุกวัน

                    มจร. เอฟ. เอ็ม.   -   ๑๐๑.๗๕   -   ๐๖.๐๐ น. - ทุกวัน


 เชียงใหม่   -   วปถ. ๒   -   ๗๓๘   -   ๒๐.๓๐ น.   -   จ. - ส.

                    ทภ. ๓ เอฟ.เอ็ม.   -   ๑๐๑.๕    -   ๐๕.๐๐ น.  -   จ. - ศ.


 เชียงราย   -   ทอ. ๐๑๕   -   ๑๒๒๔   -   ๐๕.๐๐ น.   -   ทุกวัน

                   ทภ. ๓      -   ๙๙๙      -   ๐๕.๐๐ น.    -   จ. - ศ.


 นครสวรรค์   -   ทภ. ๓   -   ๘๐๑   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 น่าน           -   ทภ. ๓  เอฟ. เอ็ม.   -   ๙๙.๕    -    ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 นครศรีธรรมราช   -   ทภ. ๔   -   ๖๘๔ , ๑๐๔๔   -   ๐๖.๐๕ น.   -   จ. - ส.


 เพชรบูรณ์   -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม.   -   ๙๙.๕   -   ๐๕.๐๐ น.  -  จ. - ศ.


 พิษณุโลก   -   ทภ. ๓   -   ๑๑๑๖   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.

                     ทภ. ๓   -   ๑๒๔๒   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.

                     พล. ร. ๔   -   ๑๓๗๗   -   ๐๕.๐๐ น.   -   ทุกวัน


 แพร่           -   ทภ. ๓   -   ๕๘๕   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.

                 -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม.   -   ๑๐๓.๕    -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 พะเยา        -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม.   -   ๑๐๗.๒๕    -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 พิจิตร         -   ทภ. ๓   -   ๑๔๔๙   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 ภูเก็ต         -   ๑ ปณ. เอฟ. เอ็ม   -   ๘๙   -   ๐๕.๐๐ น.   -   ทุกวัน


 ลำปาง        -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม   -   ๑๐๑.๗๕  -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 ลำพูน         -   ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม   -   ๑๐๗.๕   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 ระยอง        -   พล. ม ๒ รอ.   -   ๗๗๔   -   ๐๕.๓๐ น.   -   จ. - ศ.


 สุราษฏร์ธานี   -   สวท. เอฟ. เอ็ม   -   ๘๙.๗๕   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 สุโขทัย     -     ทภ. ๓ เอฟ. เอ็ม   -   ๑๐๒.๒๕   -   ๐๕.๐๐ น.   จ. - ศ.

                      ทภ. ๓   -   ๘๒๘   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 อุดรธานี   -   ยานเกราะ   -   ๖๘๔   -   ๒๐.๓๐ น.   -   จ. - ศ.


 อุตรดิตถ์   -   ทภ. ๓   -   ๑๒๘๗   -   ๐๕.๐๐ น.   -   จ. - ศ.


 อุบลราชธานี   -   ทอ. ๐๘   -   ๘๐๑   -   ๐๕.๐๐ น.   -   ทุกวัน


รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถาม โทร. ๐๒-๔๖๘ ๐๒๓๙

เว็บไซต์ของมูลนิธิ www.dhammahome.com


 

 

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
khunphai วันที่ : 23/08/2013 เวลา : 14.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khunphai
<<<.ตัวคนเดียว สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องเที่ยวไป...ตามใจเรา>>>

ขอบคุณสำหรับธรรมวันนี้
บางครั้งกว่าจะได้อ่านเรื่องราวแบบนี้นั่น
ไม่ง่ายเลย

ความคิดเห็นที่ 1 เด็กชาย-เด็กหญิง ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ณัฐรดา วันที่ : 08/02/2013 เวลา : 04.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

สาธุ
คำว่า "สมณะ" นี้ เรามักเข้าใจว่าหมายถึงผู้บวชแล้วในพุทธศาสนา
หากที่พระองค์ประสงค์ คือ อริยบุคคล ๘ บุคคลนั้น

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น