*/
  • misterjack
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-08-01
  • จำนวนเรื่อง : 15
  • จำนวนผู้ชม : 77343
  • จำนวนผู้โหวต : 7
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by misterjack , ผู้อ่าน : 14584 , 00:06:33 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน สอนสุพรรณ โหวตเรื่องนี้

มีคนเคยถามเราว่า ชอบอ่านประวัติศาสตร์เคยรู้ไหมว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ มีพระมเหสี เจ้าจอม พระโอรส พระธิดา กี่พระองค์ เราลองค้นหาใน internet มีข้อมูลบาง web ไม่เหมือนที่เราเคยศึกษาไว้ ไม่ได้หมายความว่าของเราถูก เพียงแต่อยากลงไว้เพื่อเทียบเคียง เป็นข้อมูลสำหรับผู้คนสมัยนี้ที่ไม่นิยมอ่านหนังสือ อยากรู้อะไรก็เปิด internet อีกหน่อยห้องสมุดก็จะลดบทบาทความสำคัญลง ปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นห้องสมุดที่มีแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งบางที่ บางเรื่องก็ให้ข้อมูลผิด ๆ เพราะเราเคยเจอมาแล้ว เอาเป็นว่าของเราก็ไม่ได้ยืนยันว่าถูก แต่เป็นข้อมูลที่เราศึกษาอ่านจากเอกสารต่าง ๆ เอามาแบ่งปันความรู้กัน

ตามที่มีการบันทึกไว้ พระองค์ทรงมีพระมเหสี และเจ้าจอม รวมทั้งสิ้น ๗๑ พระองค์ ซึ่งความจริงมีอีก (บางเอกสารบอกมี ๙๒ พระองค์) แต่ไม่ได้ปรากฏพระนามหรือนาม และเป็นเพียงเจ้าจอมที่ไม่ได้ประสูติพระโอรส พระธิดา บางองค์ไม่ได้อยู่รับใช้ใกล้ชิด ขอกราบบังคมลากลับไปอยู่กับบิดามารดาก็มี ขออธิบายคำว่า พระมเหสี และจ้าจอม เพื่อเป็นความรู้อีกว่า ตามลำดับฐานันดร ถ้าเป็นผู้ที่เป็นสมาชิกของพระราชวงศ์ หมายถึงมีเชื้อเจ้า จะมีลำดับฐานันดรดังนี้

๑.    อัครมเหสี

          สมเด็จพระบรมราชินีนาถ คือ ฐานันดรศักดิ์ของพระอัครมเหสี ที่เคยรับพระราชทานตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน 

          สมเด็จพระบรมราชินี คือ ฐานันดรศักดิ์ของพระอัครมเหสี ทีไม่เคยรับพระราชทานตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน 

          สมเด็จพระราชินี คือ ฐานันดรศักดิ์ของพระอัครมเหสีในพระเจ้าแผ่นดินที่ยังไม่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         สมเด็จพระบรมราชเทวี  คือ มีฐานะรองลงมาจากพระฐานันดรศักดิ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ แต่เทียบเท่าด้วยสมเด็จพระบรมราชินี

สมเด็จพระนางนาฎบรมอัครราชเทวี คือ ฐานันดรศักดิ์ของพระอัครมเหสีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๒.   พระมเหสี

พระวรราชเทวี คือ ฐานันดรศักดิ์ของพระมเหสี อยู่รองจากสมเด็จพระบรมราชเทวี

พระวรราชชายา คือ ฐานันดรศักดิ์ของพระมเหสี อยู่รองจากสมเด็จพระราชเทวี

พระราชเทวี คือ ฐานันดรศักดิ์ของพระมเหสี อยู่รองจากพระวรราชเทวี

พระนางเธอ คือ ฐานันดรศักดิ์ของพระมเหสี อยู่รองจากพระราชเทวี

๓.    พระอรรคชายา

พระอรรคชายาเธอ คือ ฐานันดรศักดิ์ของพระอรรคชายา อยู่รองจากพระนางเธอ

๔.   พระราชชายา

พระราชชายา คือ ฐานันดรศักดิ์ของพระราชชายา อยู่รองจากพระอัครชายา

 

ส่วนผู้หญิงที่มิได้มีเชื้อเจ้า เมื่อเป็นภรรยาของพระเจ้าแผ่นดิน และไม่ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศ มีดังนี้

๑.     เจ้าจอมมารดา  คือ ฐานันดรศักดิ์ของพระสนมเอกกับพระสนมโทที่มิใช่สมาชิกแห่งพระราชวงศ์ แต่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดา สนองพระเจ้าแผ่นดินกับสมเด็จพระบวรราชเจ้า

๒.    เจ้าจอม คือ ฐานันดรศักดิ์พระสนมกับสนมที่มิใช่สมาชิกแห่งพระราชวงศ์ แต่ไม่มีพระราชโอรสหรือพระราชธิดา สนองพระเจ้าแผ่นดินกับสมเด็จพระบวรราชเจ้า

มีคำเรียกเจ้าจอมที่เคยได้ยิน ดังนี้

เจ้าจอมหม่อมห้าม หมายถึงภรรยาที่มิได้เป็นเจ้าของพระมหากษัตริย์หรือของพระบรมวงศานุวงศ์

เจ้าจอมอยู่งาน หมายถึง เจ้าจอมที่มีหน้าที่อยู่งานรับใช้พระมหากษัตริย์ในวันนั้น ๆ ซึ่งอาจอยู่งานพัด อยู่งานนวด เป็นต้น ทั้งนี้ คำว่า "เจ้าจอมอยู่งาน" เป็นคำที่ใช้กันเฉพาะภายในราชสำนัก

เจ้าคุณจอมมารดา  ตำแหน่งของภรรยาที่มิได้เป็นเจ้า ของรัชกาลก่อน ซึ่งเป็นเจ้าขรัวยายของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

ส่วนคำว่า พระสนม หรือ พระสนมเอก ถือเป็นยศของเจ้าจอมหรือเจ้าจอมมารดา ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกย่องขึ้นสุดแต่พระราชอัธยาศัย

สำหรับพระพุทธเจ้าหลวง มีพระมเหสีที่เป็นสมาชิกของพระราชวงศ์ทั้งสิ้น ๙ พระองค์ ได้แก่

๑.     ระดับอัครเมเหสี ๓ พระองค์ คือ

    ๑.๑  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

    ๑.๒  สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

    ๑.๓  สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี

          ๒. ระดับพระมเหสี ๒ พระองค์ คือ

               ๒.๑ สมเด็จพระสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี

               ๒.๒ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงทักษิณชา นราธิราชบุตรี (ไม่ได้ทรงสถาปนาฯ แต่เป็นเชื้อพระวงศ์ ทรงได้ตั้งแต่ทรงพระยศเจ้าฟ้าฯ  ถวายพระประสูติกาลเจ้าฟ้าชาย พระองค์แรก แต่ทรงสิ้นพระชนม์เสียในวันประสูติ)

         ๓. ระดับพระอัครชายา ๓ พระองค์ คือ

               ๓.๑พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ ในรัชกาลที่ 5

               ๓.๒พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอัครวรราชกัญญา ในรัชกาลที่ 5

               ๓.๓พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ในรัชกาลที่ 5

๔. ระดับพระราชชายา ๑ พระองค์ คือ

      ๔.๑ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

     ลำดับที่ ๑ และ ๒ รวม ๕ พระองค์ เป็นชั้นลูกหลวง หมายถึงเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์

     ลำดับที่ ๓ รวม ๓ พระองค์ เป็นชั้นหลานหลวง หมายถึงเป็นพระราชนัดดาของกษัตริย์

     ลำดับที่ ๔ ทรงเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินเมืองเชียงใหม่

นอกนั้นเป็นเจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม รวมแล้ว อีก ๖๒ ท่าน ขอเอ่ยนามบางท่านที่มีความสำคัญ เช่น

๑.     เจ้าจอมมารดาแข (เจ้าจอมท่านแรก ทรงได้ตั้งแต่พระยศเจ้าฟ้าฯ ก่อนขึ้นครองราชย์ ประสูติพระธิดาพระองค์แรก)

๒.    เจ้าจอมคุณมารดาแพ (เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ รักแรกในรัชกาลที่ ๕ )

๓.    เจ้าจอมเอิบ (หนึ่งใน ๕ เจ้าจอม “ก๊กออ” ๕ พี่น้อง อ่อน เอี่ยม เอิบ อาบ เอื้อน) ผู้คนยกย่องให้ท่านเป็น "คนโปรดตลอดรัชกาล" เชี่ยวชาญการถ่ายรูป

๔.    เจ้าจอมมารดา หม่อมราชวงศ์ย้อย (ต้นสกุล อิศรางกูร ณ อยุธยา)

๕.    เจ้าจอมมารดาทิพเกสร (ธิดาเจ้าราชวงศ์เชียงใหม่ พระญาติของเจ้าดารารัศมี)

๖.     เจ้าจอมมารดาแสง (พระมารดาของเจ้าชายพระองค์แรก)

          เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ

๗.    เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ นางอันเป็นที่รักองค์สุดท้าย เจ้าจอมผู้ที่สนิทเสน่หายิ่ง ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องเพชรมากมายเป็นทุนรอนจาก รัชกาลที่ ๕ และเป็นเครื่องประดับที่ซื้อมาจากคราวประพาสยุโรปครั้งที่ 2

ฯลฯ

: รายชื่อพระนาม และพระอิสริยยศ อาจไม่เหมือนบางเอกสารเนื่องจากแต่ละพระองค์ทรงเปลี่ยนพระอิสริยยศตามแต่จะทรงพระราชทาน อยู่ที่ว่าผู้เขียนท่านใดใช้ชื่อตอนไหน

: เอกสารอ้างอิงบางส่วนจาก วิกิพีเดีย และหนังสือ "ลูก ๆ ของพ่อ"

เรียบเรียงโดย ฉัตรเฉลิม

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน